X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21207
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Emilia Makuch
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Bożena Krzyżaniak
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Dobrem
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Bożena Krzyżaniak
Czas trwania stażu od: 01. 09. 2010r. do: 31. 05. 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w latach 2010/2013 przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

§ 7.2.1.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Pierwszą czynność jaką podjęłam rozpoczynając staż na nauczyciela minowanego było poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu
poprzez analizę takich aktów prawa oświatowego jak: Rozporządzenie
MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela. Ponadto korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi oraz fachowych czasopism”Doradca Dyrektora Przedszkola”, „Bliżej Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola”.
Poznałam również zasady funkcjonowania i organizacji placówki poprzez wnikliwą analizę: Statutu Przedszkola, Regulaminów, Procedur, Planu Nadzoru Pedagogicznego.
Podjęłam współpracę z opiekunem stażu Panią dyrektor mgr Bożeną Krzyżaniak, którą rozpoczęliśmy od ustalenia jej zasad. Zawarłyśmy kontrakt oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Dodatkowo ustaliłyśmy, iż będziemy wzajemnie obserwowały swoje zajęcia, a następnie je omawiały. Chętnie wysłuchiwałam opinii i korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji zajęć, opracowania konspektu, założonych celów itp.
Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez opiekuna obserwowałam ich przebieg pod kątem różnych aspektów takich jak na przykład umiejętność utrzymania dyscypliny, rodzaje pomocy dydaktycznych, zaangażowanie dzieci, różnorodność stosowanych metod i form nauczania.
Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz i zewnątrz przedszkolnym procesie doskonalenia nauczycieli. Brałam aktywny udział w Radach Pedagogicznych oraz Międzyprzedszkolnych Radach Szkoleniowych. W latach 2010/2013 brałam udział w zewnętrznych formach doskonalenia:
Studia podyplomowe: „Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną”
Kurs kwalifikacyjny: „Terapia pedagogiczna”
Kurs: Awans zawodowy nauczycieli
Warsztaty: „Małe formy teatralne w wychowaniu przedszkolnym”, „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu”, „Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci w przedszkolu”, „Wykorzystanie form plastycznych w pielęgnowaniu tradycji bożonarodzeniowych
Szkolenia:„Sztuka uczenia dziecka jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu”, „Gry i zabawy muzyczne metodą Ger Stormsa”
Konferencje: „Nie wiem jak to Pani powiedzieć” – przekazywanie rodzicom trudnych informacji, „Ocena gotowości szkolnej dziecka
w ramach wspomagania przedszkoli i rodziców przez PPP”

Doskonalenie warsztatu pracy polegało również na wzbogacaniu go poprzez poszerzanie zestawu stosowanych metod. Postanowiłam poznać i wdrażać obok stosowanych przeze mnie tradycyjnych metod pracy metody aktywizujące. Dokonałam tego poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna, samodzielne przestudiowanie wybranych pozycji książkowych, artykułów z czasopism i publikacji internetowych. W swojej pracy stosowałam elementy Metody Dobrego Startu, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, matematyki E. Gruszczyk -Kolczyńskiej
W ramach doskonalenia warsztatu pracy opracowałam szereg dokumentów
i narzędzi badawczych, których celem było usprawnienie pracy:
- Arkusze obserwacji dla dzieci 3,4,5l oraz narzędzia badawcze
- Plan wewnątrzprzedszkolnego badania osiągnięć dzieci
- Koncepcję Pracy Publicznego Przedszkola w Dobrem
- Procedurę pisania miesięcznych planów pracy, wpisów do dziennika, ramowego rozkładu dnia
- Procedurę pracy z uczniem zdolnym
- Procedurę współpracy z rodzicami w PP w Dobrem
- Procedurę wybierania Rad w poszczególnych oddziałach oraz rady Rodziców Przedszkola
- Procedurę przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
- Procedurę postępowania w przypadku dziecka wobec którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne
- Procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka
- Procedurę postępowania w przypadku nieodebrania dziecka lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki
- Regulamin korzystania z placu zabaw w PP w Dobrem
- Regulaminy konkursów plastycznych organizowanych w PP w Dobrem
- Ankietę dla rodziców dotyczącą wstępnej obserwacji rozwoju dziecka
- Ankietę dla rodziców „Koncepcja pracy przedszkola”, „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu”, „Przedszkole mojego dziecka”
- Ankiety dla rodziców, uczniów, nauczycieli badające losy absolwentów
Ponadto systematycznie wykonywałam pomoce dydaktyczne do zajęć. Zakupiłam kilka ciekawych pozycji książkowych do mojej biblioteczki. Zorganizowałam konkursy wiedzy o zimie „Dzieci lubią zimę....”, konkurs ekologiczny z udziałem rodziców oraz współorganizowałam konkursy plastyczne dla dzieci i rodziców pt. „Jesienny bukiet”, „Palma wielkanocna”, „Jesienne drzewo”, „Pisanka Wielkanocna”, Mój ulubiony bohater z książki”, praca z nieużytków – zaprojektowanie dyplomów, opracowanie regulaminów konkursów.
Modyfikowałam warsztat pracy , w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka. We wrześniu i październiku prowadziłam obserwacje dzieci, dokonywałam diagnozy co pozwoliło mi na wyłonienie dzieci zdolnych oraz potrzebujących pracy wyrównawczej. Dla każdego dziecka wytyczyłam kierunki pracy oraz prowadziłam systematyczną pracę indywidualną i w grupkach. To pozwoliło na rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościamimimpredyspozycjami.
W celu wzbogacania warsztatu pracy podejmowałam dodatkowe działania wewnątrzprzedszkolne takie jak:
- Zaprojektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowychi tematycznych w sali zabaw, szatni, korytarzu kąciku kujawskim
- Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji z folii samoprzylepnej
w oknach w sali „Smerfów” „Krasnali” - ekosystemy, i szatni – wioska Smerfów
- Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie na Smerfa, Mikołaj, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny
- Pisanie artykułów do „ABC... Powiatowego”, „Wieści Gminne z Dobrego”
- Zbiórka zabawek dla dzieci ze szpitala w Radziejowie, nakrętek plastikowych, akcje „Góra Grosza”, ”Szlachetna Paczka”
- Wykonywanie prac plastycznych do sklepu spożywczego w Dobrem, ozdób choinkowych do Kościoła Parafialnego
- Pełnienie funkcji opiekuna praktyk – dzielenie się wiedzą

§ 7.2.2.
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania było poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego. Środowisko rodzinne dziecka poznawałam poprzez:
- Analizę kart zgłoszeń dziecka do przedszkola, upoważnienia odbioru dziecka
- Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców dzieci nowoprzyjętych (Smerfik)
- Przygotowanie dla rodziców ankiety informacyjnej o dziecku nowoprzybyłym do przedszkola (Smerfik)
- Ustalenie harmonogramu i przeprowadzenie dni otwartych – poznanie dzieci i rodziców nowoprzybyłych do przedszkola, wspólne zabawy
w sali, ogrodzie (Smerfik)
- Opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na cały rok szkolny
- Prowadzenie zebrań organizacyjnych, grupowych dla rodziców, zajęć otwartych
- Organizowanie imprez, uroczystości ze współudziałem rodziców
- Dyżurowanie w pokoju informacyjnym raz w tygodniu – społecznie

Widząc potrzebę szybszej adaptacji dzieci do przedszkola opracowałam i wdrożyłam program adaptacyjny dla dzieci nowoprzybyłych „Smerfik”. Realizacja programu przyczyniła się do skrócenia okresu adaptacji dzieci do przedszkola. Program zachęcał rodziców do współpracy z przedszkolem
i nauczycielami, włączał do udzielania pomocy dzieciom w adaptacji. Nauczyciele dzięki opracowanej ankiecie skierowanej do rodziców oraz dniom otwartym mieli możliwość bliższego poznania środowiska rodzinnego dziecka.
W roku szkolnym 2012/13 w czasie rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w zgłosiło się więcej chętnych niż przewidują możliwości lokalowe i organizacyjne placówki. W związku z tym uczestniczyłam w przygotowywaniu danych do wniosku o dofinansowanie utworzenia 2 oddziałów przedszkolnych. Pod koniec 2012 roku Gmina Dobre uzyskała dofinansowanie z EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Wszystko zaczyna się od przedszkola”. W ramach projektu pomagałam również przy ustalaniu zestawów pomocy dydaktycznych i zabawek dla nowopowstałych oddziałów.
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze poprzez:
- planowanie i realizowanie tematyki kompleksowej,
- zapoznanie z regułami życia w grupie, opracowanie kodeksu norm i zasad postępowania w grupie,
- wdrażanie dzieci do samodzielności, umiejętności współżycia w grupie
- dostarczanie pozytywnych wzorców poprzez literaturę, teatr i spotkania z ciekawymi ludźmi.
- czynienie starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych.
- diagnozowanie zachowań dzieci na podstawie arkusza obserwacji
- pedagogizacja rodziców
- współorganizowanie akcji „Rodzice czytają w przedszkolu”

Zadania opiekuńcze realizowałam poprzez:
- planowanie i realizowanie tematyki kompleksowej,
- organizowanie spotkań z osobami związanymi z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo,
- konkursy wiedzy podsumowujące wiedzę o zdrowiu i bezpieczeństwie,
- konkursy plastyczne zachęcające do dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo o zasięgu przedszkolnym, regionalnym, ogólnopolskim
- udział w szkoleniu „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu”,
- opracowywanie ankiet i procedur zapewniających bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu

Uwzględniałam i zaspakajałam potrzeby edukacyjne dzieci. Na początku roku szkolnego dokonywałam diagnozy początkowej w oparciu o arkusze obserwacji, dzięki której wyłaniałam dzieci zdolne oraz dzieci z pewnymi niedoborami. Następnie wytyczałam kierunki pracy z każdym dzieckiem.

W ramach pracy z dzieckiem zdolnym:
- opracowałam procedurę pracy z dzieckiem zdolnym, arkusze do badania talentu
- opracowałam i wdrożyłam program pracy kółka teatralnego „Maska”,
- opracowałam i wdrożyłam wspólnie z koleżanką program pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie „Promyk”.
- przygotowywałam dzieci do konkursów wokalnych, recytatorskich, tanecznych organizowanych w przedszkolu i środowisku lokalnym
- przygotowywałam dzieci do konkursów plastycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (www.Bliżejprzedszkola.pl)
- dzieci wielokrotnie gościły z występami w Kościele Parafialnym
w Dobrem, Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Gminnej

W ramach pracy z dziećmi z pewnymi niedoborami:
- opracowałam katalog ćwiczeń i zabaw usprawniających rozwój dziecka wykorzystywanych podczas pracy indywidualnej i z grupką.
- podczas pracy indywidualnej i z grupką wykorzystywałam komputer i program edukacyjny „Sokrates”
- opracowałam indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka dla dzieci 5letnich
- brałam udział w pracach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w przedszkolu – opracowywałam potrzebną dokumentację oraz pomoce dydaktyczne.
- w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadziłam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z 2 dzieci.
- prowadziłam rozmowy z rodzicami w pokoju informacyjnym podczas których ujednolicaliśmy oddziaływania wychowawcze i edukacyjne: wytyczałam wskazówki do pracy w domu, przygotowywałam karty pracy, ćwiczenia do domu

§ 7.2.3.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy dużą rolę co związane
jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najnowszych informacji. Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera zdobyłam podczas studiów licencjackich w WSHE
we Włocławku oraz podczas kursu „Podstawy obsługi komputera”.
Internet i komputer wykorzystywałam do czynności związanych
z odbywaniem stażu. Uzyskiwałam wiedze nt. awansu zawodowego na portalach poświęconychmawansowi:
www.profesor.pl
www.publikacje.edu.pl
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
www.literka.pl
www.oswiata.org.pl
www.awans.net
Poznałam przepisy i akty prawa oświatowego na stronach internetowych jak:
www.men.gov.pl
www.szkolnictwo.pl
www.nauczycieleprzedszkola.pl
Gromadziłam wybrane akta w formie multimedialnej, korzystałam
z internetowych publikacji innych nauczycieli. Opracowałam dokumentacje związaną ze stażem z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywałam program tekstowy: Microsoft Word, prezentacje w programie Power Point.
Komputer włączałam podczas zajęć z dziećmi. Były to pokazy multimedialne na komputerze związane z przerabianą tematyką jak np. „Krajobrazy jesienne”, „Ptaki”, „Owady na łące” itp... Komputer włączyłam również do pracy indywidualnej i w małych grupkach. Dzieci nabyły podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem, poznały zasady korzystania z komputera. Podczas pracy na komputerze wykorzystywałam następujące programy edukacyjne „Sokrates”, „Mini mini”, „Rusz umysł”, Płyta interaktywna dla 3,4latków”. Programy te i nie tylko wykorzystywałam również do pracy korekcyjno- kompensacyjnej prowadzonej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Komputer, programy komputerowe wykorzystywałam w praktyce przedszkolnej. Opracowywałam miesięczne plany pracy, scenariusze uroczystości, sprawozdania, podsumowania, referaty, pomoce dydaktyczne, ankiety, dyplomy, procedury, regulaminy, ogłoszenia. Internet okazał się miejscem gdzie znalazłam wiele ciekawych materiałów pomocnych
w prowadzeniu zajęć: pomocy dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy zajęć, kolorowanek, ilustracji. Komputer okazał się niezbędny podczas
ewaluacji wewnętrznej przy konstruowaniu narzędzi badawczych.
W ramach projektu „6 latek w szkole” przygotowałam prezentację multimedialną pt. „6l w szkole...czyli kilka słów o dojrzałości szkolnej” , którą zaprezentowałam podczas Regionalnego Forum Wymiany Doświadczeń.
W pracy wykorzystywałam również technologię komunikacyjną: telefon
w celu kontaktowania się z rodzicami i instytucjami, utrwalałam wycieczki, występy, uroczystości za pomocą aparatu fotograficznego i umieszczałam
w kronice przedszkolnej, wykorzystywałam magnetowid podczas zajęć, występów, uroczystości, drukowałam ankiety, scenariusze, karty pracy, sprawozdania, kserowałam karty pracy, ilustracje, ulotki dla rodziców itp...

§ 7.2.4.
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Pierwszym zadaniem jakie sobie wytyczyłam aby sprostać temu wymaganiu było pogłębianie wiedzy z tych dziedzin. Wiedzę pogłębiałam poprzez rozwijanie kompetencji pedagogicznych. Ukończyłam studia podyplomowe „Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną” oraz kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”
Po drugie, w celu doskonalenia swojej wiedzy z omawianych dziedzin, samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną
i dydaktyczną, czasopisma oraz dostępne w Internecie prace lub publikacje innych nauczycieli z tych dziedzin. W czasie odbywania stażu zapoznałam się z:
o „Wychowanie bez porażek” Thomas Gordon,
o „Każde dziecko może nauczyć się reguł” Annette Kast – Zahn
o „Jak mówić...Jak słuchać...” Adele Faber i Elaine Mazlish
o „Obserwacja w poznaniu dziecka” M. Karwowska – Struczyk,
W. Hajnicz
o „Gry i zabawy w przedszkolu” D. Chauvel, U. Michel
o „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” M. Bogdanowicz,
o „W co się bawić z dziećmi” Piosenki i zabawy wspomagające rozwój. M. Bogdanowicz.
o „Rodzice w akcji” Jak przekazywać dzieciom wartości” M. M. Gajdowie,
o „Muzyczna pedagogika zabawy pracy z grupą” U. Bissinger – Ćwierz.
o „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z. Bogdanowicz
o „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu” jak świadomie je wychowywać
iuczyć”.E.G.Kolczyńska.

Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami. Organizowałam dla nich zebrania grupowe, prowadziłam pedagogizację gdzie poruszałam aktualne problemy. Rodzice mieli możliwość korzystania z rozmów w p. informacyjnym podczas których ujednolicaliśmy oddziaływania wychowawcze i edukacyjne. Prowadziłam gazetkę dla rodziców, na której umieszczałam: treści z planu pracy wychowawczo – dydaktycznego przerobione w danym miesiącu, zadania opiekuńcze i wychowawcze, piosenki i wiersze realizowane w danym miesiącu, oraz ciekawe porady i wskazówki specjalistów.
W roku szkolnym 2010/2011 Przedszkole nawiązało współpracę ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie. Pani psycholog i pani pedagog dyżurowały w naszym przedszkolu 1 raz w miesiącu. Obserwowały dzieci podczas zabaw swobodnych, a nauczyciele i rodzice mieli możliwość korzystania z rozmów ze specjalistami. Nawiązałam współpracę
z GOPS, która polegała na informowaniu rodziców o możliwości skorzystania
z dopłat do żywienia. Zorganizowałam zbiórkę zabawek dla dzieci ze
Szpitala w Radziejowie, nakrętek plastikowych i saszetek po herbacie na
wózek inwalidzki, akcję „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”.
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Dobre przystąpiła do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci z edukacji szkolnej”. Projekt pod nazwą „6latek w 1 klasie” realizowany był w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobre. Głównym celem projektu były działania edukacyjno – informacyjno – promujące pokazujące dobre praktyki w Szkole Podstawowej związane
z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6letnich do edukacji szkolnej. W ramach
tego projektu prowadziłam pedagogizację rodziców mającą na celu podnoszenie poziomu wiedzy rodziców pt. „6 latek u progu szkoły”. W ramach pedagogizacji przedstawiłam rodzicom aktualne informacje dotyczące
pójścia 6l do szkoły, wskaźniki osiągnięcia przez dziecko dojrzałości
szkolnej oraz zalety rozpoczęcia przez 6l nauki w szkole. Przygotowałam prezentację multimedialną „6latek w szkole...czyli kilka słów o gotowości szkolnej”, którą zaprezentowałam podczas Regionalnego Forum Wymiany Doświadczeń. Ponadto współorganizowałam imprezę integracyjno – informacyjną dla dzieci i rodziców pt.” Trzy godziny dookoła świata.”

§ 7.2.5.
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ
NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

W ciągu stażu poznawałam zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola, dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego i dokumentacji przedszkolnej. Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne dotyczące prawa oświatowego. Wykorzystywałam do tego zasoby Internetu, gromadziłam pozyskane dokumenty w formie biblioteczki multimedialnej. Były to:
- Ustawa z dnia 07.09.1991r o Systemie Oświaty,
- Ustawa z dnia 26.01.1982r - Karta Nauczyciela,
- Ustawa z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,
- Rozporządzenie MENiS z 18.09.2008 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
- Rozporządzenie MEN z 01 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 10 maja 2013
w sprawie nadzoru pedagogicznego
- Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wenątrzprzedszkolnego. Brałam udział w Radach Pedagogicznych opracowujących i modyfikujących dokumentacjęprzedszkolną. Posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego. Znajomość aktów prawnych stosowałam w praktyce przygotowując plan rozwoju zawodowego, realizując zadania w nim zawarte.

Opracowywałam dokumentację przedszkolną zgodnie z przepisami prawa:
- Koncepcję Pracy Publicznego Przedszkola
- Procedurę współpracy z rodzicami w Publicznym Przedszkolu
w Dobrem
- Procedurę wybierania Rad w poszczególnych oddziałach oraz Rady Rodziców Przedszkola
- Procedurę przyprowadzania i obierania dziecka z przedszkola,
- Arkusze Obserwacji dla dzieci 3,4 letnich zgodnie z nową podstawą
programową
- Indywidualne programy Wspomagania i Korygowania Rozwoju dziecka
- Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkol

Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.