X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20867
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty pani......................(imię i nazwisko nauczyciela) ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opiekun stażu: mgr Joanna Chrząstowska-Ekiert
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

Pani...............(imię i nazwisko nauczyciela) w roku szkolnym 2011 / 2012 rozpoczęła po raz pierwszy pracę w.....................(nazwa szkoły i miejscowość) na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. W związku z tym, jako opiekun stażu, starałam się wspierać Ją i pomagać w szybszej adaptacji do warunków pracy w szkole, wskazywałam źródła wiedzy metodycznej w celu wzbogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.

Pani...............( imię i nazwisko nauczyciela) w okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora........................(nazwa szkoły) planie rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym ww Rozporządzenie.
W szczególności poznawała organizację i zasady funkcjonowania...............(nazwa szkoły), w tym sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w placówce oświatowej. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb szkoły przeanalizowała obowiązującą dokumentację, zapoznała się ze Statutem SSP i SGJ, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania Zachowania, Regulaminem Zespołów Zadaniowych oraz procedurami obowiązującymi w ZSS. Zapoznała się również z informacjami dotyczącymi Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz szkolnego programu Talent.

Pani...............(imię i nazwisko nauczyciela) przeanalizowała obowiązujące programy nauczania, podręczniki, zeszyty ćwiczeń i poradniki dla nauczycieli a także plany wynikowe do podręczników Fairyland 2 i Fairyland 3. Na podstawie analizy WSO opracowała przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny i zapoznała z nim uczniów na pierwszych zajęciach.

Raz w miesiącu uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, z których sporządzała notatki i formułowała wnioski. Lekcje były na bieżąco omawiane po względem merytorycznym jak i metodycznym. W trakcie roku szkolnego Pani......(imię i nazwisko nauczyciela) obserwowała również lekcje prowadzone przez nauczycielki klas 1-3 SSP, p. Annę........., p. Małgorzatę ......... i p. Agnieszkę...... .Zwracała szczególną uwagę na różnorodne formy pracy z uczniami, rozplanowanie czasu lekcyjnego oraz język i komunikację z dziećmi.

Pani..................(imię i nazwisko nauczyciela) raz w miesiącu prowadziła lekcje w obecności opiekuna stażu. Zajęcia były prowadzone różnymi metodami, nauczyciel dbał o ich atrakcyjność, zróżnicowanie rodzaju i poziomu ćwiczeń oraz o aktywizację uczniów. Prowadzone przez Panią.....................(imię i nazwisko nauczyciela) lekcje były starannie zaplanowane, przemyślane, nauczyciel korzystał z szerokiej gamy pomocy naukowych, często wykonanych samodzielnie. Każde zajęcia były szczegółowo omawiane, a wskazówki przekazywane przez opiekuna, wdrażane były podczas następnych lekcji. Stażystka realizowała ścieżki międzyprzedmiotowe poprzez łączenie nauki języka z edukacją społeczną, przyrodniczą i matematyczną. Podczas zajęć opowiadała uczniom o kulturze i zabytkach krajów anglojęzycznych.

Aktywnie udzielała się w życiu społecznym szkoły. Przeprowadziła imprezę szkolną Halloween dla klas 1-3 SSP połączoną z konkursem na „Najstraszniejszą dynio-latarnię” , efektem którego była wystawa w głównym holu szkoły.
Razem z p. Anetą........., p. Gabrielą...... zorganizowała projekt pt. „Tydzień lekcji z kulturą”. Podczas tych zajęć uczniowie poznali informacje dotyczące historii, kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.
Pani ..................(imię i nazwisko nauczyciela) przeprowadziła w marcu zajęcia, których tematem były obchody dnia św. Patryka a w kwietniu, wraz z opiekunem stażu p. Joanną Chrząstowską-Ekiert, p. Urszulą...... i p. Anetą...... wielkanocne „Eggs hunting” czyli poszukiwanie świątecznych jajek.
W maju razem z p. Agatą...... i Magdą...... zorganizowała „Tydzień kosmosu”, podczas którego uczniowie mogli poznać słownictwo związane z kosmosem a także przygotować albumy o kosmosie „Space book.”

Pani ..................(imię i nazwisko nauczyciela) uczestniczyła w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, takich jak: Wewnątrzszkolne Rady Szkoleniowe i posiedzenia Zespołu Nauczycieli Bloku Języków Obcych oraz w pozaszkolnych konferencjach metodycznych:
• „Making the right noise! Discipline in a primary classroom” – konferencja na temat dyscypliny podczas lekcji w szkole podstawowej
• „Teacher training” – konferencja składająca się z trzech sesji, poświęcona pracy nauczyciela w klasach mieszanych ( 6 i 7 latków) a także omawiająca założenia kursu Evolution w ramach nowej podstawy programowej
• „Always learning” – konferencja składająca się z dwóch sesji: dotyczącej kreatywnego uczenia w klasach 1-3 SP oraz nauczania w klasach 4-6 SP

Podczas trwania stażu nawiązała współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole.
Przez cały rok prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III SSP, których celem było nadrobienie zaległości, zmotywowanie uczniów do pracy i zainteresowanie ich językiem angielskim a także utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach.

Wykazała się dobrą znajomością technologii komputerowej, a korzystając z komputera tworzyła różnorodne dokumenty szkolne, m.in. Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, Przedmiotowy System Oceniania, konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne, sprawdziany, testy, kartkówki, ćwiczenia dodatkowe i powtórzeniowe. Doskonaliła także multimedialne techniki pracy poprzez pracę z komputerem na lekcji i pracę z tablicą interaktywną.

Pani ..................(imię i nazwisko nauczyciela) jest ambitna, zdyscyplinowana, pracowita, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki, jest otwarta na uwagi i sugestie innych nauczycieli. Z dużą swobodą nawiązuje kontakty z uczniami i wzbudza ich zaufanie. Widać, że praca z dziećmi daje Jej dużo satysfakcji. Nasza współpraca podczas trwania stażu układała się bardzo dobrze. Działania zawarte w planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane i prawidłowo udokumentowane.
Proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

Opiekun stażu:
Joanna Chrząstowska-Ekiert

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.