X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21298
Przesłano:
Dział: Języki obce

The Present Continuous Tense - Czas Teraźniejszy Ciągły - wprowadzenie. Konspekt zajęć w gimnazjum

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Jędrach
Klasa: I gimnazjum
przedmiot: j. angielski
Temat: The Present Continuous Tense – Czas Teraźniejszy Ciągły - wprowadzenie

Cele lekcji:
Cel główny:
- poznanie czasu teraźniejszego Present Continuous; zastosowanie i budowa wypowiedzi w omawianym czasie

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- kiedy stosujemy poznany czas (do opisywania czynności długich odbywających się w chwili mówienia o nich ),
- jak budujemy zdania, pytania i przeczenia w poznanym czasie,
- jakie formy ma w czasie teraźniejszym czasownik „to be” (być),
- jak rozpoznać poznane konstrukcje zdaniowe,
Uczeń potrafi:
- rozpoznać wypowiedzi w czasie resentst Continuous,
- dopasować 2 formy czasownika „to be”: „am”, „is” i „are” do wybranych osób (I, You, She, He),
- uzupełnić luki w zdaniach twierdzących i przeczących z użyciem znanych sobie, podstawowych czasowników,
- dopisać końcówkę – ing do czasowników w trakcie tworzenia zdań, pytań i przeczeń
- utworzyć pytania poprzez uzupełnianie luk zdaniowych,

Metody nauczania:
komunikacyjna, TPR ( Total Physical Response ), The audio – lingual method – ALM (metoda behawioralna)
Wykorzystywane techniki nauczania:
Prezentacja plansz i ilustracji, schematyczne działanie (tworzenie zdań na zasadzie uzupełniania schematów, pokazywanie i odgadywanie „zdań”)
nauka przez zabawę, skojarzenia, kreatywne działanie i słuchanie

Materiały:
ilustracje przedstawiające czynności, plansze gramatyczne -czas Present Continuous; karty z nazwami osób, kartki ze schematami zdań do uzupełniania, 3 opisane pudełka (kartony z napisami „am”, „is” i „are”)
Podręcznik: New Exam Challenges 2 wyd. Pearson


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie:
1. Przywitanie się.
3. Zapoznanie z tematem zajęć. Nawiązanie do kartkówki z odmiany czasownika „to be”; przypomnienie tej odmiany
II. Część właściwa:
1.Zapoznanie uczennicy z nowym czasem:
a) zastosowanie i budowa zdań twierdzących – praca z planszą; powtarzanie (metoda behawioralna) – praca indywidualna
Dopasowywanie form przeszłych czasownika „to be” do wybranych osób; dopasowywanie kartoników z nazwami osób do obu form czasownika (wrzucanie do odpowiedniego pudełka; przywieszenie kartonika przy właściwej formie na tablicy; odczytywanie połączonych form osobowych z odpowiadającym im czasownikiem)
b) zasady dodawania końcówki – ing do czasowników. Zapisanie przykładów.
3. Uzupełnianie wiadomości o czasie Present Continuous:
a) tworzenie i budowa zdań twierdzących – praca z planszą - przykłady; powtarzanie (metoda behawioralna) – praca indywidualna; uzupełnianie schematów wypowiedzi twierdzących (Załącznik 1)
b) tworzenie i budowa pytań - przykłady; powtarzanie (metoda behawioralna) – praca indywidualna
c) ćwiczenia w uzupełnianiu luk w pytaniach i przeczeniach – praca indywidualna (Załącznik 2)
4. Nazywanie czynności odbywających się w chwili mówienia z wykorzystaniem podstawowego słownictwa:
a) nazywanie czynności prezentowanych w formie obrazków (ilustracje osób wykonujących różne czynności);
b) pokazywanie czynności (pantonima) i nazywanie czynności prezentowanych w formie pantomimy (metoda TPR) - praca indywidualna;
5. Wykonanie ćwiczeń z podręcznika: ćw 3 i 4 str 31
5. Uzupełnianie notatki o czasie Present Continuous. (Załącznik 3)
6. Wklejenie notatki do zeszytu.
7. Zadanie domowe – ćw 7 z podręcznika oraz przypomnienie informacji o czasie Present Simple
III. Podsumowanie zajęć
Rundka: Kiedy stosujemy poznany czas? Jak budujemy zdania w omawianym czasie?

Załącznik 1

Ułóż zdania opisujące ilustracje. Uzupełnij luki w zdaniach.

I am ................ (do homework)
He is ................. (play computer games...)
He ................... (cook dinner)

Załącznik 2

Wersja I. Utwórz przeczenia. Wstaw w luki właściwe słówko.
1. He is ................ (watch tv)
2. She ................... (eat lunch)
3. You ................... (dance)

Utwórz pytania ogólne do podanych zdań.
1. She is speaking English.
............. speaking English ?
2. He is eating lunch at the moment.
.............................. ?
3. You are sleeping now.
............ ............... .... ?

Załącznik 3

Uzupełnij notatkę o czasie Present Continuous

Czas Present Continuous – czynności odbywające się ........................ ............. (now – .............. ; at the moment –................. ; this week / month – ................. / miesiącu)

Zdania:
osoba + to be + czasownik z końcówką ....

Uzupełniż zdania właściwą formą "to be"
I ...... speaking French now.
You ...... dancing with Tom.
She...... playing
He....... cooking dinner
It ...... sleeping at the moment.
We ...... speaking English now.
You ...... learning grammar now.
They...... jumping.

pytania: przez inwersję (zamianę).
Utwórz pytanie do podanego zdania:
zd: You are cooking dinner now.
pyt: ................... ?

Przeczenia: dodanie not do “to be”

Wersja pełna i skrócona przeczeń:

Wpisz wersję pełną i skróconą:
I ......... ( ) speaking French.
You ........ ( ) eating.
She ............. ( )reading.

Do każdej grupy dodaj własne przykłady czasowników:

Zasady dodawania końcówki – ing do czasowników.
1) bez zmian : czasownik + ing
np. going, playing ...................

2) podwojenie ostatniej spółgłoski + ing
(krótkie czasowniki zakończnie na spółgłoskę poprzedzoną pojedynćzą samogłoską )
np. getting
swimming
stopping
..........

3) skreślenie „e” i dodanie – ing
(czasowniki zakończone na e)
np. skate – skating
live – living
...........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.