X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21257
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Maciej Gos
nauczyciel wychowania fizycznego
III Liceum Ogólnokształcące
im. płk Dionizego Czachowskiego w Radomiu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Na okres odbywania stażu – od 01 września 2013r. do 31 maja 2016r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawy opracowania planu:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli i zmiany z 14 listopada 2007r
• Statut Szkoły Podstawowej w Rzeplinie
• Plan Rozwoju Szkoły
• Plan pracy wychowawczej
• Indywidualne zainteresowania, preferencje i potrzeby

§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
wstępna analiza własnych umiejętności autorefleksja Wrzesień 2013r. teczka osiągnięć zawodowych
poznanie procedury awansu zawodowego analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego
awansu zawodowego nauczycieli Wrzesień 2013r. sformułowanie wniosku
sporządzenie planu rozwoju
aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego w funkcji przewodniczącego zespołu Opracowanie planu pracy zespołu i harmonogramu spotkań.
Analizowanie na bieżąco przepisów prawa
oświatowego. Wymiana doświadczeń i pomysłów w trakcie zebrań zespołu przedmiotowego, wykonywanie zadań zaplanowanych przez zespół. Okres stażu Plany pracy zespołu i harmonogramy spotkań, sprawozdania ze spotkań zespołów.
udział w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz i zewnątrz szkolnych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły Udział w szkoleniach metodycznych, kursach,
warsztatach i konferencjach.
Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich.
Udział w szkolnych posiedzeniach Rady
Pedagogicznej. Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające
uczestnictwo w szkoleniach.
organizowanie zawodów szkolnych i międzyszkolnych Organizacja zawodów szkolnych w biegach przełajowych i piłce nożnej halowej.
Organizacja zawodów międzyszkolnych w piłce nożnej halowej. w każdy roku stażu

potwierdzenia udziału, sprawozdania
przygotowanie uczniów i udział w zawodach szkolnych w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży Szkół
Ponadgimnazjalych prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w celu przygotowania uczniów do zawodów Okres stażu zgłoszenia do zawodów
dziennik zajęć
Obserwacja i analizowanie
rozwoju uczniów. Przeprowadzanie w każdym roku szkolnym prób testu Eurofit, analiza rozwoju fizycznego uczniów Okres stażu Tabele z wynikami testów.
Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych (piłka nożna) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu. Okres stażu Program zajęć pozalekcyjnych.
Informowanie o wydarzeniach
sportowych szkoły. Opiekowanie się gablotą sportową
(zamieszczanie aktualnych informacji
dotyczących sportu w szkole oraz zawodów
międzyszkolnych).
przekazywanie informacji sportowych nauczycielom informatyki w celu umieszczenia ich na stronie internetowej szkoły Okres stażu Klasyfikacje zawodów, zdjęcia,
sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
Wykorzystanie komputera
i internetu w pracy
zawodowej i życiu
codziennym. Śledzenie aktualności na portalach
internetowych.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych
w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem z innymi nauczycielami.
Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki prowadzącymi stronę internetową szkoły
Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach sportowych za pomocą internetu.
Aktualizowanie ocen uczniów w szkolnym dzienniku internetowym Librus.
na bieżąco Wykaz stron internetowych.
Publikacje w internecie.
Stosowanie technologii
komputerowej do
organizowania warsztatu
pracy. Wykorzystanie programów graficznych,
encyklopedii multimedialnych do
opracowywania sprawozdań, tworzenia
pomocy dydaktycznych np. dyplomów.
Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.
Tworzenie dokumentacji ze spotkań zespołunauczycieli wychowania fizycznego. Okres stażu Sprawozdania. Przykładowe
pomoce dydaktyczne
(dyplomy).
Wykorzystanie technik
komputerowych do
opracowania dokumentacji
związanej z awansem
zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych
materiałów związanych z awansem
zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania
komputerowego. Okres stażu Dokumenty związane ze stażem.

§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
Opublikowanie "Planu
rozwoju zawodowego". Opublikowanie w portalu internetowym
zatwierdzonego "Planu rozwoju
zawodowego". Wrzesień 2013r. Wydruk publikacji
ze strony internetowej.
współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
np. geografii, chemii,
j. obcych wymiana doświadczeń dotycząca projektów szkolnych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień awansu zawodowego
Okres stażu notatki
Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania
fizycznego Przewodzenie spotkaniom zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami wychowania fizycznego. Okres stażu Sprawozdania z realizacji zadań zespołu.
Prowadzenie lekcji
pokazowych dla nauczycieli Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Okres stażu Scenariusze, konspekty zajęć.
Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego. Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego w internecie. 2016r. Adres strony internetowej.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenie zawodowego. Udział w konferencjach i szkoleniach

Nie jestem pewny czy to może się tu znaleźć Okres stażu Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa.
promocja sportu i zdrowia w życiu codziennym uczniów prezentacja wyników sportowych uczniów szkoły, motywowanie uczniów do stosowania różnych form aktywności Okres stażu wywieszanie wyników na tablicy szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
Praca z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych przygotowanie programu koła Szkolnego Koła Sportowego i opracowanie planu zajęć,
prowadzenie zajęć Okres stażu program, plan, sprawozdanie
praca z uczniem o obniżonej sprawności fizycznej dostosowywanie norm i ćwiczeń
do możliwości ucznia okres stażu opis działań,
spotkania z rodzicami uczniów rozmowy indywidualne, uzyskiwanie informacji dotyczących możliwości uczniów, problemów zdrowotnych, poszukiwanie rozwiązań okres stażu zapisy w dzienniku lekcyjnym, opis

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów utalentowanych, w tym przygotowanie ich do udziału w zawodach.
Organizowanie zajęć sportowych Okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
działania profilaktyczne i wychowawcze realizowanie założeń programu profilaktycznego oraz wychowawczego szkoły w ramach zajęć okres stażu zapisy w dzienniku lekcyjnym, opis działań
aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów prowadzenie zajęć na siłowni w celu wskazania uczniom ciekawej formy spędzania czasu wolnego.
Okres stażu dziennik zajęć pozalekcyjnych
zdjęcia, sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
Współpraca z innymi nauczycielami w organizacji imprez szkolnych Organizacja nagłośnienia i pomoc techniczna w realizacji imprez szkolnych. Okres stażu Scenariusze imprez, zdjęcia
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym Przygotowanie uczniów i udział w zawodach szkolnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Okres stażu Sprawozdania z zawodów sportowych.
Współpraca z pielęgniarką
szkolną. Wizyty u pielęgniarki szkolnej w celu kontroli badań sportowych. Okres stażu Notatki ze spotkań.
Nie wiem co jeszcze mogę tu wpisać, komendanta i rzecznika straży miejskiej w Radomiu, w razie potrzeby mogłbym zorganizować jakąś pogadankę z udziałem straży miejskiej

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
publikacje artykułów
o sporcie w Internecie artykuły, plany, konspekty zajęć okres stażu potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
opis i analiza dwóch przypadków
wychowawczych zdiagnozowanie dwóch przypadków, ustalenie metod pracy i form oddziaływania,
systematyczna praca z uczniem okres stażu opis i analiza

§ 9 ust. 3
inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Rodzaj dokumentacji
inne osiągnięcia zawodowe dokumentowanie własnych osiągnięć okres stażu zgodnie
z rozporządzeniem

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom

Opracował: mgr Maciej Gos

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.