X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21254
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dorota Majka
nauczyciel Zespołu Szkół
w Trzcianie

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2016r.

Szansa awansu i uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji
i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MIENiS
W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju - Wstępna analiza własnych umiejętności.

- Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli w oparciu
o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Sierpień 2013

Sierpień/wrzesień 2013

1 wrzesień 2013

Wrzesień 2013

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji.

- Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Cały okres stażu Cały okres stażu

Czerwiec 2016

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Czerwiec 2016
4. Doskonalenie kompetencji zawodowych - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach.

- Uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.

- Konsultacje z innymi nauczycielami.

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”.
- Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich.

Cały okres stażu

Okres stażu
5. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej - Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym

- Praca z uczniem zdolnym

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce

- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zgodnie
z harmonogramem konkursów
6.

Realizowanie
z uczniami projektów edukacyjnych

- Zaproponowanie uczniom tematów do realizacji.

- Opieka nad uczniami podczas realizacji projektu.

Zgodnie
z harmonogramem projektów

7. Konstruowanie testów do pomiaru dydaktycznego - Przygotowanie testów
do sprawdzenia poziomu opanowania podstawowych umiejętności na rozpoczęcie
i zakończenie nauki w klasie IV.

- Przygotowanie testów
przed Sprawdzianem szóstoklasisty
Wrzesień/maj każdego roku

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej - Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach.

- Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

- Zamieszczanie na własnej stronie internetowej ciekawych scenariuszy lekcji, ciekawostek matematycznych itp.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności matematycznych.

- Wykonanie całej dokumentacji związanej z projektem edukacyjnym
z matematyki.

- Korzystanie z komputera, skanera, drukarki w codziennej pracy.
Cały okres stażu

Okres stażu

Cały okres stażu

Okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu
2. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej - Przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych o matematyce.

- Zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w Internecie w celu wykonania projektu edukacyjnego.

Cały okres stażu
3. Wykorzystanie Internetu - Korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, portali edukacyjnych itp.

- Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli, publikujących swoje materiały.

- Korzystanie z programów edukacyjnych podczas zajęć.

Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom - Prowadzenie lekcji otwartych.

- Aktywna praca w zespole matematyczno – przyrodniczo-informatycznym.

- Aktywna współpraca z zespołem wychowawczym.

- Konsultacje z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy - Opublikowanie na portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć).

- Publikowanie gotowych materiałów na własnej stronie internetowej.
X 2013

Cały okres stażu

3. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym - Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.

- Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami.

- Pełnienie roli lidera zespołu matematyczno-przyrodniczo-informatycznego.

- Przygotowanie materiałów do pracy zespołu matematyczno-przyrodniczo-informatycznego.

Cały okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie i programu zajęć pozalekcyjnych - Opracowanie programu kółek matematycznych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych dla uczniów. do 15 IX każdego roku

2. Modyfikacja programu nauczania „Matematyka 2001” wykonana na kursie „Pedagogika twórczości” - Opracowanie własnego programu nauczania
z wykorzystaniem elementów pedagogiki twórczości i prezentacja
na platformie
e-learningowej.
Wrzesień 2013

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kultywowanie tradycji - Zorganizowanie imprez klasowych.
Wg potrzeb
2. Włączanie się do akcji charytatywnych - Udział w akcjach przeprowadzanych na terenie szkoły.
Wg potrzeb
3. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce - Opieka nad uczniami przygotowującymi się do Sprawdzianu szóstoklasisty oraz Egzaminu gimnazjalnego.

- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek matematycznych

Cały okres stażu
4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych - Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

- Zorganizowanie i prowadzenie zajęć koła matematycznego.
Okres stażu

Zgodnie z harmonogramem konkursów

5. Rozwijanie zainteresowań dzieci - Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Okres stażu

6. Pedagogizacja rodziców na spotkaniach wywiadowczych
- Opracowanie materiałów Zgodnie z harmonogramem spotkań wywiadowczych

7. Współpraca
z bankiem PKO BP w Rzeszowie
- Prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności dla uczniów Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Spotkania i rozmowy z pedagogiem. Cały okres stażu
2. Praca na rzecz prezentacji szkoły„na zewnątrz”
- Pomoc w aktualizacji strony internetowej.

- Włączanie się w działalność charytatywną szkoły.

- Angażowanie uczniów
do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

Cały okres stażu

Wg potrzeb
3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej - Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.

Okres stażu
Wg kalendarza uroczystości szkolnych
4. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury - Współorganizowanie imprez/zabaw dla uczniów.

- Angażowanie uczniów
do udziału w konkursach gminnych, spotkaniach, wystawach, uroczystościach.
Wg kalendarza imprez szkolnych

Wg kalendarza imprez i konkursów
5. Współpraca z „trójką klasową” - Przygotowywanie we współpracy z rodzicami imprez klasowych.
Wg kalendarza imprez szkolnych

6. Współpraca z higienistką szkolną - Zorganizowanie spotkań dla uczniów na temat higieny, zdrowia. Wg potrzeb
7. Współpraca z wydawnictwami WSIP i GWO - Udział w szkoleniach, warsztatach.

- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno-wychowawczej - Rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja,

- Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.

- Diagnozowanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

- Przygotowanie planu pomocy uczniom.

- Zorganizowanie grup wsparcia pomocy w formie: konsultacji, pomocy koleżeńskiej.

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

- Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogicznąw Rzeszowie.
Okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

2. Doskonalenie umiejętności motywowania i wspierania rozwoju uczniów - Konsultacje comiesięczne dla rodziców.

- Promocja osiągnięć uczniów i szkoły.

- Organizowanie zajęć dodatkowych. Cały okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb

W trakcie trwania stażu plan może ulec modyfikacji.

........................................
/imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.