X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21258
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - doradcy zawodowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego- Doradcy zawodowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

mgr Żaneta Puweł
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Żaneta Puweł.
2. Nazwa placówki: Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
3. Stanowisko: Szkolny doradca zawodowy.
4. Posiadane wykształcenie: wyższe, magister pedagogiki.

II. Okres odbywania stażu, cele stażu:
1. Czas trwania stażu: od 01.09.2013 rok do 31.05.2016 rok ( 2 lata 9 miesięcy);
2. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
3. Cele szczegółowe:
a) uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
b) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
c) poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1.ust.1 pkt. 2 Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż;
d) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach;
e) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
f) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
g) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
h) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

III. Zadania i formy realizacji:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, opracowanie planu rozwoju zawodowego;
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego- gromadzenie materiałów i dokumentów;
3. Przygotowanie projektu sprawozdania- autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

IV. Plan rozwoju zawodowego:
Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z:
1. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdz.3a, Awans Zawodowy Nauczycieli),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2004r. Nr 260, poz.2593 z późn.zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r, Nr 214, poz. 1580).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2002r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz.114);
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.393, §7.1., §7.2. ).

§7.1.1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
1.
a)Zadania: Założenie teczki „Awans zawodowy”, napisanie i złożenie na ręce Dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
b) Formy pracy: Konsultacje z Dyrekcją
c) Terminy realizacji: 09.2013
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły
2.
a) Zadania: Poznanie procedury awansu zawodowego, Wyszukiwanie i analizowanie prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
b) Formy pracy: Konsultacje z Dyrekcją i opiekunem stażu.
c) Terminy realizacji: 09.2013
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
3.
a) Zadania: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
b) Formy pracy: Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu.
c)Terminy realizacji: 09.2013
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu
4.
a) Zadania: Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
b) Formy pracy: Aktywny udział podczas posiedzeń grona pedagogicznego, potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu, tj. według harmonogramu rad pedagogicznych ustalonych przez Dyrektora szkoły.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, pozostali nauczyciele.
5.
a) Zadania: Prowadzenie lekcji z zakresu poradnictwa zawodowego w gimnazjum w klasach I-III.
b) Formy pracy: Wykorzystywanie różnych form i metod w celu (praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, wykład, filmy edukacyjne, testy zawodoznawcze) przekazania wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu, wychowawcy klas.

6.
a) Zadania: Poradnictwo indywidualne dla młodzieży i ich rodziców.
b) Formy pracy: Dokumentowanie spotkań indywidualnych za pomocą kart porad indywidualnych.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu, według potrzeb.
d) Osoby wspierające: Nauczyciele, wychowawcy uczniów chcących skorzystać z porady.
7.
a) Zadania: Współpraca z gronem pedagogicznym podczas organizowania imprez szkolnych i środowiskowych.
b) Formy pracy: Pomoc w organizacji, sprawowanie opieki nad uczniami podczas różnych uroczystości szkolnych i środowiskowych.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu, według potrzeb.
d) Osoby wspierające: Pracownicy szkoły i inne osoby ze środowiska lokalnego.
8.
a) Zadania: Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
b) Formy pracy: Wdrażanie systemu podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, pozostali nauczyciele.

§7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.
a) Zadania: Pogłębianie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego oraz rynku pracy.
b) Formy pracy: Udział w konferencjach i szkoleniach.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły oraz opiekun stażu.
2.
a) Zadania: Uczestniczenie w radach szkoleniowych.
b) Formy pracy: Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
c)Terminy realizacji: Terminy rad szkoleniowych wyznaczone przez dyrektora szkoły.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły.
3.
a) Zadania: Samodzielne poznawanie literatury pedagogicznej.
b) Formy pracy: Poszukiwanie nowości wydawniczych.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
4.
a) Zadania: Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
b) Formy pracy: Prowadzenie zajęć warsztatowych. Zbieranie i gromadzenie informacji.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
5.
a) Zadania: Podnoszenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, metod pracy, narzędzi.
b) Formy pracy: Udział w dyskusjach, zebraniach roboczych.
c)Terminy realizacji: Według potrzeb.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne.
6.
a) Zadania: Tworzenie własnego warsztatu pracy.
b) Formy pracy: Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, czasopism.
c)Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.

§7.1.3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 1.ust.1 pkt. 2 Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1.
A.
a) Zadania: Analiza dokumentacji:

-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
b) Formy pracy: Wczytywanie i analizowanie ustawy.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
Bardzo szczegółowo.
09.2013, 09.2014, 09.2015, 09.2016, 05.2016
Oraz według potrzeb
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu
B.
a) Zadania: Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2004 r. Nr 260, poz.2593 z późn.zm.);
b) Formy pracy: Wczytywanie i analizowanie rozporządzenia.
c) Terminy realizacji: Bardzo szczegółowo
09.2013, 09.2014, 09.2015, 09.2016, 05.2016
Oraz według potrzeb
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
C.
a) Zadania: Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r, Nr 214, poz. 1580).
b) Formy pracy: Wczytywanie i analizowanie rozporządzenia.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu
D.
a) Zadania: Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz.114);
b) Formy pracy: Wczytywanie i analizowanie rozporządzenia.
c) Terminy realizacji: Bardzo szczegółowo
09.2013, 09.2014, 09.2015, 09.2016, 05.2016
Oraz według potrzeb.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
E.
a) Zadania: Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.393, §7.1., §7.2. ).
b) Formy pracy: Wczytywanie i analizowanie rozporządzenia.
c) Terminy realizacji:
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
2.
a) Zadania: Analiza dokumentacji szkoły.
b) Formy pracy: Wczytywanie i analiza wewnętrznych dokumentów placówki: Statut Szkoły, WSO, regulaminy, Plan nadzoru pedagogicznego, Program profilaktyczny, Program wychowawczy, Kalendarz uroczystości na dany rok szkolny.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
3.
a) Zadania: Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
b) Formy pracy: Wyszukiwanie informacji w prasie oświatowej, internet.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.

§7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.
1.
a) Zadania: Zapoznanie z procedurą oraz przepisami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego.
b) Formy pracy:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
c) Terminy realizacji: Przed 01.09.2013r.
Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły
Opiekun stażu.
2.
a) Zadania: Nawiązanie i kontynuacja współpracy z opiekunem stażu.
b) Formy pracy:
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań,
b1) Formy pracy:
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacje, przekazanie konspektów zajęć, potwierdzenie obecności opiekuna na zajęciach
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu- wnioski z obserwacji, potwierdzenie hospitacji
c) Terminy realizacji: 09.2013
C1) Terminy realizacji: Raz w semestrze
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu
3.
a) Zadania: Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
b) Formy pracy: - opracowanie autorskiego programu z zakresu doradztwa zawodowego,
b1) Formy pracy: - opracowanie i przygotowanie narzędzi oraz pomocy do prowadzenia zajęć,
b2) Formy pracy: - opracowanie planu świetlicy szkolnej oraz regulaminu świetlicy ( jako wychowawca zajęć świetlicowych),
b3) Formy pracy: - opracowanie i przedstawienie semestralnych i rocznych sprawozdań z pracy doradcy zawodowego
c) Terminy realizacji: 09-10. 2013
c1) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
C2) Terminy realizacji: 09.2013
C3) Terminy realizacji: Na koniec semestru oraz roku szkolnego.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
D1) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
D2) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
4.
a) Zadania: Publikowanie własnych prac i sprawozdań z przedsięwzięć doradcy zawodowego.
b) Formy pracy:
- publikacja scenariuszy zajęć,
- publikacja sprawozdań z wycieczek zawodoznawczych, spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
5.
a) Zadania: Ewaluacja własnych działań
b) Formy pracy: Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności,
- autorefleksja, samoocena,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
c) Terminy realizacji: Pod koniec każdego roku szkolnego w czasie odbywania stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
6.
a) Zadania: Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający odpowiednią realizację zadań.
b) Formy pracy: - dalsze rozwijanie umiejętności pisania scenariuszy zajęć,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, warsztatu pracy celem podniesienia jakości pracy,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych , udział w zajęciach warsztatowych, szkoleniach (spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, pracownikami Urzędu Pracy, innymi osobami zajmującymi się oświatą oraz doradztwem zawodowym)
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
7.
a) Zadania: Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.
b) Formy pracy:
- współuczestnictwo w realizacji programów edukacyjnych,
- promocja placówki w środowisku lokalnym i w powiecie chodzieskim,
- współuczestnictwo w realizacji spotkań zawodoznawczych,
- współuczestnictwo podczas realizacji imprez szkolnych i lokalnych.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu, według potrzeb.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, pozostali nauczyciele.

§7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1.
a) Zadania: Współpraca z dyrekcją gimnazjum, pedagogiem szkolnym, psychologiem, gronem pedagogicznym w celu uwzględniania we własnej pracy potrzeb uczniów, dostrzegania i rozwiązywania współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
b) Formy pracy:
- rozmowy
- wymiana informacji i doświadczeń zawodowych,
- dyskusje.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, grono pedagogiczne.
2.
a) Zadania: Przygotowywanie gazetek szkolnych o charakterze informacyjnym.
b) Formy pracy:
- gazetki nt. szkół ponadgimnazjalnych,
-najpopularniejszych kierunków studiów,
- lokalnego rynku pracy,
- jak dobrze zaplanować swoja karierę, itp.
c) Terminy realizacji: Raz w miesiącu przez cały okres odbywania stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
3.
a) Zadania: Rozmowy z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy nt. sytuacji bezrobocia w naszym powiecie, możliwości zatrudnienia, rozwoju zawodowego.
b) Formy pracy: - organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,
- organizowanie wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy,
B1)Formy pracy:
- wykorzystywanie wiedzy nt. różnych zawodów i możliwości zatrudnienia podczas zajęć z uczniami,
- wykorzystywanie informacji zawodoznawczych do jak najtrafniejszej pomocy uczniom.
c) Terminy realizacji: Raz w semestrze
c1) Terminy realizacji: Cały okres stażu
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły oraz opiekun stażu.
4.
a) Zadania: Rozmowy z rodzicami.
b) Formy pracy:
- podczas godzin pracy lub tzw. ” otwartej środy” na temat ich dzieci, problemy związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, wyborem zawodu, sytuacji na rynku pracy lub innych, które rodzic zauważył.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
5.
a) Zadania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych oraz obserwacja i analiza możliwości uczniów.
b) Formy pracy:
- dostosowanie i metod i form pracy do możliwości uczniów,
- obserwacja zachowań uczniów- zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z uczniami w różnych sytuacjach,
- realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z programem profilaktycznym,
- diagnozowanie problemów wychowawczych i środowiskowych,
- organizowanie pomocy psychologicznej.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu, według potrzeb i zaistniałych sytuacji.
d) Osoby wspierające: Grono pedagogoiczne.
6.
a) Zadania: Integracja uczniów poprzez aktywizację i uspołecznianie z uwzględnieniem w pracy specyficznych warunków środowiskowych.
b) Formy pracy:
- współorganizacja i przygotowanie wraz z uczniami imprez wynikających z kalendarza szkoły,
- zaangażowanie uczniów w prace na rzecz szkoły i środowiska (np. wyjście podczas zajęć świetlicowych na pobliski cmentarz i sprzątanie grobu Powstańców),
- nagradzanie i promowanie aktywnych uczniów.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu, pozostali nauczyciele.
7.
a) Zadania: Poruszanie problemów współczesnej młodzieży i społeczeństwa podczas zajęć świetlicowych.
b) Formy pracy:
- prowadzenie pogadanek na tematy bliskie młodzieży: przemoc, używki, pierwsza miłość, szacunek do innych, system wartości, itp.
- umożliwienie uczniom swobodnej wypowiedzi na różne tematy, poznanie ich punktu widzenia.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
8.
a) Zadania: Udział w projekcie edukacyjnym.
b) Formy pracy:
- motywowanie uczniów do wyszukiwania informacji,
- wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności, systematyczności,
- integrowanie uczniów poprzez pracę zespołową
c) Terminy realizacji: 09.2013- 05.2014
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.

§7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.
a) Zadania: Opracowywanie materiałów przy pomocy komputera.
b) Formy pracy: - przesyłanie, gromadzenie różnych dokumentów w formie elektronicznej.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
2.
a) Zadania: Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.
b) Formy pracy: - opracowywanie testów, dokumentacji szkolnej, sprawozdań, dyplomów.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
3.
a) Zadania: Przygotowywanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera.
b) Formy pracy:
- dokumentowanie za pomocą komputera własnych scenariuszy i konspektów,
- wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji mający podnieść jakość pracy
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.
4.
a) Zadania: Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego.
b) Formy pracy: - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach www.
c) Terminy realizacji: 10. 2013 r.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu
5.
a) Zadania: Tworzenie prezentacji multimedialnych mających na celu podniesienie jakości zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
b) Formy pracy:
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej,
- motywowanie do wyszukiwania potrzebnych informacji zawodoznawczych.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu

§7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1.
a) Zadania: Uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
b) Formy pracy:
- udział w kursach i szkoleniach,
- aktywne samokształcenie poprzez studiowanie fachowej literatury,
- korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości,
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor, opiekun stażu.
2.
a) Zadania: Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
b) Formy pracy:
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów,
- systematyczne prowadzenie rozmów,
- konsultacje z pedagogiem i psychologiem
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, psycholog.
3.
a) Zadania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów.
b) Formy pracy:
- analiza i obserwacja możliwości uczniów,
- dbałość o bezpieczeństwo uczniom podczas pobytu w szkole i na zajęciach świetlicowych,
- znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne.
4.
a) Zadania: Współpraca z innymi placówkami i instytucjami.
b) Formy pracy:
Stała współpraca ze:
- szkołami ponadgimnajzlanymi,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży,
-Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chodzieży,
- rodzicami .
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
5.
a) Zadania: Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
b) Formy pracy:
- umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami,
- życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych,
- umiejętność współpracy w zespole pracowniczym .
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Opiekun stażu.

§7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.
1.
a) Zadania: Tworzenie i realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum.
b) Formy pracy:
- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum,
B1)
- opracowanie tematyki zajęć dla klas I-III.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
- 09.2013r.
C1)
- 09.2014 r.
- 09.2015 r.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne.
2.
a) Zadania: Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
b) Formy pracy:
- udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów,
- opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia i zakończenia stażu.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
3.
a) Zadania: Uczestnictwo w opracowaniu dokumentacji placówki.
b) Formy pracy:
- udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty obowiązujące w placówce.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu.
d) Osoby wspierające: Grono pedagogiczne.
4.
a) Zadania: Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
b) Formy pracy:
- analiza ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich,
- analiza Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MEN i umiejętne korzystanie z nich
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach.
c) Terminy realizacji: Cały okres stażu, według potrzeb.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
5.
a) Zadania:
Uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych, wynikających ze specyfiki szkoły.
b) Formy pracy:
- analiza trudności, złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań w sprawach dydaktycznych i wychowawczych,
- udział w opracowaniu podstawowej dokumentacji.
c) Terminy realizacji: Według potrzeb podczas odbywania stażu.
d) Osoby wspierające: Dyrektor szkoły, pozostali nauczyciele.
........................................
/podpis nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.