X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21243
Przesłano:

Matematyka - przedmiotowy system oceniania

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny ze Statutem Zespołu Szkół w Bolewicach.

Opracowała mgr L. Dura

I. Ogólne cele edukacyjne.
SP
1. Rozwijanie rozumienia podstawowych pojęć arytmetyki i geometrii.
2. Rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
3. Rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym
GIMNAZJUM
1. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego; budowanie modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji.
2. Przyswajanie przez uczniów języka matematyki; dostrzeganie oraz formułowanie, rozwiązywanie i dyskutowanie problemów.
3. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.

II. Obszary aktywności.
Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
3. Prowadzenie rozumowań.
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym.
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematycznych.
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

III. Narzędzia obserwacji osiągnięć uczniów:
1. Pisemne:
- Prace klasowe, testy, sprawdziany;
- obejmują większą partię materiału;
- czas pisania – 1 godzina lekcyjna;
- są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane ołówkiem w dzienniku lekcyjnym, w dniu zapowiedzenia, na określony termin;
- nieobecność ucznia na pracy klasowej nie zwalnia go z obowiązku pisemnego zaliczenia danej partii materiału, w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela;
- uczeń może poprawić ocenę z każdej pracy klasowej tylko raz, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
- ocena z poprawy jest wstawiana w dzienniku obok oceny poprawianej i obie są brane pod uwagę, przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej;
- częstotliwość: odbywają się 3 – 4 razy w semestrze, zgodnie z planem pracy nauczyciela wynikającym z realizacji przyjętego programu.
- Kartkówki;
- czas pisania – do 15 minut;
- nie są zapowiadane;
- obejmują wiadomości z trzech ostatnich lekcji ( ze względu na spiralność treści z matematyki mogą wystąpić elementy materiału wcześniejszych lekcji );
- częstotliwość – 4 – 8 w semestrze;
- w ciągu semestru uczeń może poprawić oceny z dwóch kartkówek, pozostałe nie podlegają poprawie.
- mogą się odbywać na każdej lekcji.
- Prace domowe;
- uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych;
- kontrola i ocena pracy domowej może się odbyć poprzez: wyjaśnienie zadania przez ucznia, rozwiązanie zadania na tablicy przez ucznia, sprawdzenie zadania przez nauczyciela ( również w formie kartkówki)
- częstotliwość – 1-2 w semestrze.
- Prace długoterminowe;
- Zeszyt przedmiotowy;
- uczeń jest zobowiązany do estetycznego prowadzenia zeszytu lekcyjnego;
- przy ocenianiu brana będzie czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków, staranność, przestrzeganie zasad ortografii;
- zeszyt lekcyjny jest sprawdzany w całości lub fragmentach;
- częstotliwość 1 – 2 razy w semestrze.

2. Ustne:
- odpowiedzi ustne;
- są oceniane pod kątem: poprawności merytorycznej, logiki i poprawności językowej;
- zakres materiału do odpowiedzi obejmuje trzy ostatnie jednostki tematyczne;
( ze względu na spiralność treści z matematyki mogą wystąpić elementy materiału wcześniejszych lekcji );
- wypowiedzi podczas pracy na lekcji;
- prezentacje; np. wyników pracy w grupie;
3. Obserwacja ucznia ( ocenianie wspomagające ):
- przygotowanie do lekcji;
- uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania do lekcji. Przez nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
Nie przygotowanie odnotowywane jest w dzienniku, wstawieniem
kropki. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
- aktywność na lekcji;
- ocenę z aktywności przeprowadza się systematycznie wpisując + i –
5 plusów / o minusów bdb
4 plusy / 1 minus db
3 plusy / 2 minusy dst
2 plusy / 3 minusy dop
1,0 plusów / 4, 5 minusów ndst;
Plusy może otrzymać uczeń również za:
dodatkowe pomoce wykorzystane na lekcji, przez niego przygotowane,
prace domowe o małym stopniu trudności,
udział w pracy w grupie;
- praca w grupie;
- samodzielna praca ucznia;
- inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych;
4. Praktyczne:
- Modele brył.
IV. Formy dokumentowania.
- Dziennik lekcyjny.
- Dzienniczek uczniowski.
V. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności.
Formy aktywności Kryteria oceny
Prace klasowe
Sprawdziany
Kartkówki
Prace domowe Oceniane są: metoda rozwiązania ( analiza, wybór wzoru poprawność obliczeń wynikająca z przyjętej metody, rezultat ( odpowiedź) i sprawdzenie z warunkami zadania.
Prace pisemne są oceniane sposobem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg następującej skali:
0% - 29 % max. liczby punktów niedostateczny
30% - 49% max. liczby punktów dopuszczający
50% - 69% max. liczby punktów dostateczny
70% - 89% max liczby punktów dobry
90% - 99% max liczby punktów bardzo dobry.
100% celujący

Testy Punkty przyznawane są w zależności od zadania: za poprawną odpowiedź, za poprawny wynik, poprawne obliczenie, prawidłowy rysunek itp.
Skala jak wyżej.
Odpowiedzi ustne Poprawność merytoryczna, logiczne formułowanie wypowiedzi poprawność językowa – stosowanie języka matematycznego.
Praca w grupach Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja wyników.
Aktywność na lekcji Zaangażowanie, wkład pracy własnej.
Prace długoterminowe Zrozumienie, oryginalność, zastosowanie wiedzy przedmiotowej, prezentacja wyników.
Zeszyt przedmiotowy Czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków, staranność, przestrzeganie zasad ortografii, własna inwencja w sporządzaniu notatek.

Praktyczne
Estetyka i dokładność wykonania.

VI. Kryteria oceny semestralnej i rocznej oraz warunki zaliczania przedmiotu
1. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
2. Na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej ocenie semestralnej i rocznej.
( Nauczyciel w wydzielonej kolumnie w dzienniku lekcyjnym wpisuje przewidywaną ocenę semestralną i roczną i informuje o niej ucznia ).
a) Warunkiem uzyskania wyższej oceny semestralnej (rocznej) niż przewidywana, jest
ustna prośba ucznia skierowana do nauczyciela o umożliwienie podwyższenia oceny.
- Z prośbą do nauczyciela o podwyższenie oceny z danego przedmiotu zwrócić się mogą uczniowie, których oceny cząstkowe wskazują na dużą szansę uzyskania wyższej oceny niż proponowana.
b) . Nauczyciel informuje ucznia o danej mu możliwości podwyższenia oceny oraz podaje zakres materiału i termin jego zaliczenia. Zaliczenie musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
4. Na ocenę semestralną ( roczną ) mają wpływ wszystkie formy aktywności ucznia, przy czym największy mają oceny uzyskane z prac klasowych.
5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu.
6. Ocena semestralna ( roczna ) nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu całego semestru ( roku ).
7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie oceny co najmniej dopuszczającej w wyniku klasyfikacji rocznej.

VII. Informacja zwrotna
1. Nauczyciel – uczeń:
• Nauczyciel przedstawia uczniom na jednej z pierwszych lekcji w nowym roku szkolnym PSO;
• Informuje ucznia o jego postępach w nauce – na bieżąco wpisuje oceny do dziennika i dzienniczka ucznia.
• Motywuje do dalszej pracy;
• Przekazuje sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowi do wglądu.
• Oceny z prac pisemnych podawane są w ciągu 2 tygodni;
• Nauczyciel gromadzi i przechowuje prace pisemne – zapowiadane, przez cały okres edukacji.
2. Nauczyciel – rodzice:
• Informuje o aktualnych postępach w nauce;
• Dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce;
• Przekazuje sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne do wglądu, na warunkach określonych przez nauczyciela;
• Daje wskazówki do pracy z uczniem;
3. Nauczyciel –pedagog lub psycholog szkolny
• Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika
• Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.

VIII. Program i obudowa.
W klasach IV – VI szkoły podstawowej nauczanie matematyki odbywa się zgodnie z programem „Matematyka z plusem”.
Na lekcjach uczniowie korzystają z podręcznika: „Matematyka 4”„ Matematyka 5. Matematyka 6. podręcznik dla gimnazjum” – praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej – GWO oraz zeszytów ćwiczeń.

W klasach I - III gimnazjum nauczanie matematyki odbywa się zgodnie z programem „Matematyka z plusem”.
Na lekcjach uczniowie korzystają z podręcznika: Matematyka 1, Matematyka 2, Matematyka 3 podręcznik dla gimnazjum” – praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej – GWO.

IX. Uwagi końcowe.
- Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna na koniec roku szkolnego, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
- Zmiany w SSO powodują zmiany w PSO.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.