X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21138
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

ZASADY OCENIANIA

1. Ocenianie obejmuje:
• ocenianie bieżące
• ocenianie semestralne i końcoworoczne

2. We wrześniu uczniowie zostają poinformowani o ocenianych obszarach aktywności i wymaganiach na poszczególne oceny.

3. Nauczyciel odnotowuje fakt zapoznania uczniów z PSO w dzienniku lekcyjnym.

4. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

5. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w danej formie sprawdzania osiągnięć (sprawdzian, zapowiedziana kartkówka), ma obowiązek poddania się jej w terminie dwóch tygodni. Jeśli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela w celu zaliczenia materiału, w dzienniku pozostaje puste miejsce.

6. Ocenę semestralną oraz końcoworoczną ustala się biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, przy czym oceny ze sprawdzianu, kartkówki i odpowiedzi ustnej mają podwojoną wagę zgodnie z ustaloną poniżej rangą ocen.

7. Ustala się następującą rangę ocen:
• Najwyżej cenione są oceny ze:
- sprawdzianu
- kartkówki
- odpowiedzi ustnej
• Drugorzędne są oceny za:
- pracę domową
- ćwiczenie na lekcji
- rozumienie tekstu słuchanego
- rozumienie tekstu pisanego
- wypowiedź pisemną
- aktywność

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:
• w przypadku czterech - pięciu godzin – maksymalnie trzy nieprzygotowania
• w przypadku dwóch – trzech godzin – maksymalnie dwa nieprzygotowania
• w przypadku jednej godziny – maksymalnie jedno nieprzygotowanie.


OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

1. SPRAWDZIANY

Kryteria oceny

Celujący 98 – 100%

Bardzo dobry 91 – 97 %

Bardzo dobry - 86 – 90 %

Dobry + 80 – 85 %

Dobry 75 – 79 %

Dobry - 70 – 74 %

Dostateczny + 65 – 69 %

Dostateczny 56 – 64 %

Dostateczny - 50 – 55 %

Dopuszczający 40 – 49 %

Niedostateczny 39% i mniej


• Sprawdziany obejmują materiał gramatyczny i leksykalny z jednego lub więcej rozdziałów w podręczniku.

• Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

• Termin przewidzianego sprawdzianu jest zaznaczany w dzienniku ołówkiem.

• Sprawdziany powinny być sprawdzone i ocenione w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu ich napisania.

• Po omówieniu są one przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń otrzymuje je do wglądu na lekcji, a rodzic na własną prośbę.

• W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, ma on obowiązek zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni. W razie niezgłoszenia się ucznia do zaliczenia, w dzienniku pozostaje puste miejsce.

• Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, która go nie satysfakcjonuje w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty jej wystawienia.

• Poprawiona ocena jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawianej, przy czym obie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej.

• W przypadku trzech – pięciu godzin danego języka przewiduje się nie mniej niż dwa sprawdziany w ciągu semestru. W przypadku jednej lub dwóch godzin języka w danej klasie nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego sprawdzianu w semestrze.

• Przy zapisie w dzienniku oceny ze sprawdzianu przyjmuje się symbol: S


2. ODPOWIEDZI USTNE

• Kryteria oceny są zgodne z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny w zakresie mówienia.

• Przewidziana jest co najmniej jedna odpowiedź ustna w semestrze.

• Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z odpowiedzi ustnej w terminie jednego tygodnia.

• Odpowiedź ustna bieżąca obejmuje materiał programowy maksymalnie z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z odpowiedzi ustnej przyjmuje się symbol: O


3. KARTKÓWKI

Kryteria oceny

Celujący 98 – 100%

Bardzo dobry 91 – 97 %

Bardzo dobry - 86 – 90 %

Dobry + 80 – 85 %

Dobry 75 – 79 %

Dobry - 70 – 74 %

Dostateczny + 65 – 69 %

Dostateczny 56 – 64 %

Dostateczny - 50 – 55 %

Dopuszczający 40 – 49 %

Niedostateczny 39% i mniej


• Kartkówki sprawdzają znajomość materiału maksymalnie z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.

• Nauczyciel nie ma obowiązku wcześniejszego informowania uczniów o kartkówce.

• Czas trwania kartkówki – maksymalnie 15 minut.

• Dopuszcza się dowolną ilość kartkówek w semestrze.

• Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z kartkówki w ciągu dwóch tygodni.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z kartkówki przyjmuje się symbol: K


4. PRACE DOMOWE

• Prace domowe to ćwiczenia gramatyczne bądź leksykalne utrwalające materiał wprowadzony na lekcji lub krótkie prace pisemne na określony temat.

• Ilość prac domowych zależna jest od uznania nauczyciela.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z pracy domowej przyjmuje się symbol: Pd


5. ĆWICZENIA NA LEKCJI

• Ćwiczenia na lekcji polegają na samodzielnym wykonaniu przez ucznia w trakcie lekcji ćwiczenia gramatycznego, leksykalnego lub zredagowaniu wypowiedzi pisemnej. Uczeń ma jednak możliwość korzystania z pomocy słownika, podręcznika i własnych notatek. Oceniana jest samodzielna praca ucznia.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z ćwiczeń na lekcji przyjmuje się symbol: Ćw.


6. AKTYWNOŚĆ

• Poprzez aktywność rozumie się czynny udział ucznia w lekcji, przygotowanie do zajęć, pracę
w grupie, udział w konkursach, prace dodatkowe itp.

• Przy ocenianiu stosuje się system plusów (+) i minusów (-). Kumulacja trzech plusów to ocena bardzo dobra, kumulacja trzech minusów to ocena niedostateczna.

• Dopuszcza się również oceniać aktywność uczniów za pomocą ocen.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z aktywności przyjmuje się symbol: A


7. ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO

• Przewiduje się minimum jedno ćwiczenie z rozumienia tekstu słuchanego w ciągu roku.

• Uczeń może przystąpić do poprawy oceny w terminie dwóch tygodni.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z rozumienia tekstu słuchanego przyjmuje się symbol: Ts


8. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

• Umiejętność rozumienia tekstu pisanego sprawdzana jest przynajmniej raz w ciągu roku.

• Uczeń może przystąpić do poprawy oceny w terminie dwóch tygodni.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z rozumienia tekstu pisanego przyjmuje się symbol: Cz


9. WYPOWIEDZI PISEMNE

• Wypowiedzi pisemne oceniane są zgodnie z wymaganiami programowymi dotyczącymi redagowania wypowiedzi pisemnych.

• Ocenie podlegać będzie minimum jedna praca pisemna w ciągu roku.

• Przy zapisie w dzienniku oceny z wypowiedzi pisemnej przyjmuje się symbol: Wp


10. ZESZYT PRZEDMIOTOWY

• Uczeń zobowiązany jest nosić na zajęcia podręcznik i zeszyt przedmiotowy.

• Zeszyt nie podlega ocenie, jednak jego całkowity brak bądź liczne braki w notatkach z lekcji
i pracach domowych mogą skutkować oceną niedostateczną.

• Uczeń zobowiązany jest uzupełnić wszelkie braki w ciągu dwóch tygodni.

• Przy zapisie w dzienniku oceny za zeszyt przyjmuje się symbol: Z

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.