X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21201
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Edyta Berbecka Damnica, 31.08.2013r.
wychowawca internatu
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
w Damnicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OPRACOWANY NA OKRES STAŻU
OD 01.09.2013r. – 31.05.2016r.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr O, poz. 393 ).

W planie rozwoju uwzględniłam następujące powinności określone w § 8 ust.1 w/w rozporządzenia:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której będę odbywała staż.

Czynności organizacyjne

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
VIII – IX 2013r.
Teczka osiągnięć zawodowych

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
VIII – IX 2013r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdania cząstkowe w trakcie trwania stażu
31.05.2016r

10.07.2014r.
10.07.2015r.
Sprawozdanie.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań
31.05.2016r.
Wnioski do dalszej pracy.

8 ust.2. pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

ZADANIA
DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Współpraca z dyrekcją wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, specjalistami

Zaangażowanie się w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie.

Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki podczas uczestniczenia w wybranych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

Doskonalenie pracy dydaktycznej, podnoszenie jakości nauczania

Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu. Dbanie o dobry wizerunek Ośrodka.

Konsultacje dotyczące zachowania się uczniów podczas funkcjonowania w szkole i internacie, monitorowanie postępów w nauce oraz wspólna pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych – dzięki czemu będziemy mogli stosować jednolity, efektywny i konsekwentny system pracy z wychowankiem.

Współdziałanie z wychowawcami klas oraz psychologiem i pedagogiem w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych – dzięki czemu będziemy mogli stosować jednolity, efektywny i konsekwentny system pracy z wychowankiem.

Organizacja zajęć w sposób adekwatny do umiejętności intelektualnych wychowanków. Współpraca z Dyrekcją, jednostką straży pożarnej , komisariatem policji w Damnicy – dzięki czemu zapobiegniemy demoralizacji i pokażemy konsekwencje, a jednocześnie zwiększymy bezpieczeństwo wychowanków.

Aktywny udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, radach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły) – dzięki czemu
zdobędę wiedzę i umiejętności, które wykorzystam w bieżącej pracy, a dzięki profesjonalnym działaniom i natychmiastowej reakcji na niewłaściwe zachowania sytuacja wychowawcza w mojej grupie będzie zdiagnozowana i opanowana.

Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Wybór tematyki szkoleń będzie uzależniony od specyfiki pracy, rodzaju szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo – dzięki czemu zdobędę wiedzę i umiejętności, które wykorzystam w bieżącej pracy, a dzięki profesjonalnym działaniom i natychmiastowej reakcji na niewłaściwe zachowania sytuacja wychowawcza w mojej grupie będzie zdiagnozowana i opanowana.


Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków rozmowy, wizyty domowe – co pozwoli mi pełne i właściwe diagnozowanie sytuacji dzieci, a dzięki temu na profesjonalną i systemową pomoc wychowankom.

Udział w konferencjach szkoleniowych – dzięki czemu zdobędę wiedzę i umiejętności, które wykorzystam w bieżącej pracy, a dzięki profesjonalnym działaniom i natychmiastowej reakcji na niewłaściwe zachowania sytuacja wychowawcza w mojej grupie będzie zdiagnozowana i opanowana.

Gromadzenie zestawu pomocy dydaktycznych – dzięki czemu skuteczniej i w ciekawszy sposób umożliwię naszym wychowankom zdobywanie wiedzy. Pomoce dydaktyczne pozwolą wychowankom na bezpośredni kontakt z poznawanym przedmiotem lub dopełnią wiadomości z danej dziedziny. Dadzą one także uczniowi możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy i w znaczący sposób ułatwiają naukę.


Poszerzanie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania i wychowania; organizacja zajęć z ich wykorzystaniem - dzięki czemu zdobędę wiedzę i umiejętności, które wykorzystam w bieżącej pracy, a dzięki profesjonalnym działaniom i natychmiastowej reakcji na niewłaściwe zachowania sytuacja wychowawcza w mojej grupie będzie zdiagnozowana i opanowana.


Organizowanie i współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z rocznego planu pracy internatu, kalendarza imprez i miesięcznych planów pracy oraz
pozyskanie od sponsora funduszy na poczęstunek, a także zrefundowanie opakowań jednorazowych - dzięki czemu uzyskamy wymierne efekty w postaci :

- integracji społeczności lokalnej
na rzecz osób niepełnosprawnych,
- poszukiwania nowych zainteresowań,
- zaspokojenia potrzeb kulturalnych,
- integracji i współpracy z grupą i w grupie,
- zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- zapobiegania izolacji i osamotnieniu
- zniwelowania uprzedzeń i stereotyp
ów wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
- wzajemnej pomocy, jako bezinteresownemu dążeniu do zmiany,
- zapobiegania ryzyku wykluczenia społecznego .

Natomiast organizując imprezy otwarte uzyskamy wymierne efekty w postaci :

1. Integracji osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i
instytucjami lokalnymi, dla których los niepełnosprawnych nie jest obojętny.

2.Pozyskamy dla sprawy tych, którzy z
problematyką niepełnosprawności jeszcze bezpośrednio się nie zetknęli, a swoim
uczestnictwem i działaniem lub wsparciem mogą pomóc w rozwiązaniu wielu
problemów, które z tym tematem się wiążą.

3. Okażemy uznanie, wsparcie oraz
dostarczymy wspólnych chwil radości osobom, które, na co dzień opiekują się ludźmi niepełnosprawnymi (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym), a których trud nie zawsze jest dostrzegany i należycie doceniany.

4. Umożliwimy wspólne przeżywanie radosnych chwil, które być może przyczynią się do usunięcia kolejnych
barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością i otworzą drogę do pełniejszego jej zrozumienia.

5. Zorganizowanie tego typu działań środowiskowych przyczyni się do zintegrowania środowiska osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim włączenia ich do aktywnego
udziału w życiu społecznym.
cały staż

cały staż

cały staż, w terminach ustalonych z jednostką straży pożarnej, komisariatem policji w Damnicy

Wg harmonogramu

cały staż

na bieżąco

cały staż

na bieżąco

cały staż

cały staż

wpisy w dziennikach zajęć, w zeszycie obserwacji

wpisy w dziennikach zajęć, w zeszytach obserwacji

zapisy w dziennikach zajęć,
dokumentacja fotograficzna

protokoły
potwierdzenia
listy obecności

potwierdzenia
zaświadczenia,
listy obecności

zapis w dzienniku zajęć

zaświadczenia

miesięczne plany pracy

miesięczne plany pracy

sprawozdania z imprez, dokumentacja fotograficzna

§ 8 ust.2. pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej

Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, przygotowywaniu pomocy i środków dydaktycznych

Wykorzystanie oprogramowania komputera, aparatu cyfrowego do obróbki fotografii, wytworów pracy plastycznej wychowanków

Komunikowanie się z wychowawcami internatu, nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami, opiekunami wychowanków za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie.

Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy i stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.

Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracy szkoły.
Publikowanie własnych prac Internecie
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego np. www.edux.pl np. planu rozwoju zawodowego, scenariusza zajęć, sprawozdania ze stażu

Obowiązująca dokumentacja w pracy wychowawcy internatu (plany pracy, sprawozdania)

scenariusze wybranych zajęć

zapis w dzienniku zajęć

spis portali i adresów stron internetowych

Teczka – Awans zawodowy

Potwierdzenie

§ 8 ust.2. pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym wychowawcom, nauczycielom

Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców, nauczycieli, słuchaczy oligofrenopedagogiki

Systematyczna współpraca z wychowawcami innych grup, nauczycielami w organizowaniu imprez, konkursów i uroczystości internackich i ośrodkowych

Współpraca z nauczycielami realizującymi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wychowankami internatu – wymiana doświadczeń w celu ujednolicenia wspólnego frontu działań

Publikacja w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

IX 2013r.
Potwierdzenia dyrekcji
listy obecności

scenariusze imprez, notatki

zapis w zeszycie obserwacji

Potwierdzenie

§ 8 ust.2. pkt.4 a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Opracowanie autorskiego programu edukacyjno- wychowawczego ukierunkowanego na zainteresowanie się wychowanków zagadnieniami kulinarnymi

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego części

wdrożenie programu autorskiego „Młoda gospodyni”.

Sierpień 2013 r.

I i II semestr roku szkolnego 2013 / 2014

Program autorski stworzony do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie „ Młoda gospodyni ”


zdjęcia z zajęć
notatka z zajęć
Stworzona przez wychowanki Książka Kucharska Młodej Gospodyni

§ 8 ust.2. pkt.4 c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków

Organizacja wycieczek turystyczno – edukacyjnych

Systematyczna współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, specjalistami placówki

Aktywna realizacja zadań wychowawczych poprzez systematyczną współpracę z rodzicami wychowanków

Organizacja imprez, akcji, uroczystości na terenie internatu i szkoły

Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania plastyczne wychowanków.


Prezentacje wybranych wytworów pracy wychowanków – ekspozycje stałe i czasowe prac plastycznych na terenie internatu

Organizowanie i współudział w organizowaniu wycieczek turystyczno – edukacyjnych
Pozyskanie od sponsora funduszy na poczęstunek oraz opakowań jednorazowych


Dbanie o rozwój kulturalny wychowanków – wycieczki do kina, teatru, biblioteki

Spotkania, konsultacje, analiza postępów wychowanków w nauce, zachowania się podczas lekcji jak i pobytu w internacie


Spotkania, wizyty domowe, rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne

Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i młodzieży

I i II semestr roku szkolnego 2014 / 2015

w roku szkolnym
2014 / 2015

cały staż

w trakcie trwania stażu

wg potrzeb

w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu

zapisy w dzienniku koła plastycznego
plan pracy Koła plastycznego
prace dzieci

prace dzieci

karty wycieczek

karty wycieczki,
zapis w dzienniku

zapisy w dzienniku oraz
w zeszycie obserwacji

zapis w dzienniku zajęć oraz w zeszycie obserwacji

Harmonogram imprez i uroczystości

§ 8 ust.2. pkt.4 e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Organizowanie i nadzorowanie zbioru odzieży używanej

Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wychowanków
do życia w rodzinie
i społeczeństwie.

Uwrażliwienie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne

Współpraca z Policją w Damnicy

Systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną i Ośrodkiem Zdrowia w Damnicy

Inicjowanie i realizowanie zadań i akcji na rzecz pomocy społecznej: przekazywanie odzieży, obuwia, zabawek, gier do Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy i w Słupsku

Zgodnie z potrzebami wychowanków współpraca z MOPR, GOPS-ami w celu uzyskania pełnej informacji o środowisku rodzinnym wychowanków

Prowadzenie zajęć z gospodarstwa domowego przygotowujących wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie
Pozyskanie od sponsora funduszy na prowadzenie zajęć z gospodarstwa domowego.

Nawiązanie współpracy z Kołem łowieckim „Cietrzew”
w Damnicy poprzez cykliczne zajęcia
z udziałem myśliwego na temat pracy myśliwego;
- prowadzenie cyklicznych zajęć pod hasłem „LEŚNICZY MOIM PRZYJACIELEM”:
- spotkanie z leśniczym – zajęcia warsztatowe – przygotowanie karmy na zimę dla ptaków;
- wycieczka do szkółki leśnej;

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji na temat „Konsekwencji prawnych czynów karalnych”.

Współdziałanie z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej wychowanków- - Wzrost świadomości zagrożeń, nauka bezpiecznych zachowań

Przestrzeganie zasad higieny przez wychowanków, zwiększenie świadomości na temat zachowania w czasie choroby i zapobiegania jej

cały okres stażu

cały okres stażu

w trakcie trwania stażu

w trakcie stażu

Rok szkolny 2013/2014

w trakcie trwania stażu

podziękowania

zapisy w dziennikach
zeszytach obserwacji

Adnotacje w dzienniku
Zapis w miesięcznych planach pracy

Adnotacje w dzienniku zajęć

Adnotacje w dzienniku

Adnotacje w dzienniku
potwierdzenie pielęgniarki
szkolnej

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f ) Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Uzyskanie od instytucji podziękowań za współpracę

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”

Opracowanie publikacji, referatów lub innych związanych z wykonywaną pracą

Aktywna współpraca z instytucjami i osobami w/w zakresach

Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową
Opracowanie i opublikowanie artykułu

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na potrzeby Zespołu Samokształceniowego Wychowawców

Po zrealizowanych inicjatywach

IX 2013r.

W trakcie stażu

W trakcie stażu

Podziękowania

Publikacja na stronie internetowej

ksero publikacji

potwierdzenie

§ 8 ust.2. pkt 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Diagnoza wybranych przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Przeprowadzenie analizy przypadku - identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza, propozycje rozwiązań, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań.

w trakcie trwania staż

Studium dwóch przypadków

Opracowanie: Edyta Berbecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.