X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21188
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne:

1. Imię (imiona) i nazwisko nauczyciela: Grzegorz Zbigniew Palach
2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
3. Czas stażu: 1 września 2013 – 31 maja 2016.
4. Kompetencje przedmiotowo-metodyczne:
a) Studia magisterskie na kierunku historia – Uniwersytet Gdański.
b) Podyplomowe studia na kierunku politologia – Uniwersytet Gdański – dający kwalifikacje do nauczania
przedmiotu wiedzy o społeczeństwie

II. Cynności organizacyjne.

Lp. Zadanie/Działanie Formy realizacji zadań/działań Inf. o realizacji zadań
Inf. o efektach prowadzenia zajęć
(zaświadczenia i materiały Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. - prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. wrzesień 2013
2. Analiza planu dydaktycznego –wychowawczo szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych -zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy, WSO; plan imprez i uroczystości; statut - opracowanie planu rozwoju zawodowego skorelowanego z dokumentacją szkoły. sierpień-wrzesień 2013
3. Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań. - podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenionych w pracy - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. wrzesień 2013
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - zbieranie informacji o realizacji zadań. - gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń i sprawozdań. w czasie stażu
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu. - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - sprawozdanie. maj 2013

III. Zadania wynikające z rozporządzenia.

Lp. Zadanie/Działanie Formy realizacji zadań/działań Inf. o realizacji zadań
Inf. o efektach prowadzenia zajęć
(zaświadczenia i materiały Termin realizacji
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 1
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym
doskonaleniu zawodowym
oraz samokształcenie. - udział w procesie
wewnątrzszkolnego
dokształcania nauczycieli,
- studiowanie literatury
pedagogicznej,
- poszerzanie wiedzy na
temat metod aktywizujących w nauczaniu. - zaświadczenia,
- notatki z udziału w radach szkoleniowych,
w czasie stażu
2. Doskonalenie
Przedmiotowego Systemu Oceniania
z historii i wiedzy
o społeczeństwie. - zapoznanie uczniów i
rodziców z wymaganiami
edukacyjnymi,
- ciągła ewaluacja
Przedmiotowego Systemu
Oceniania. - teczka z materiałami w gabinecie wicedyrektorów. w czasie stażu
3. Wzbogacenie warsztatu pracy. - gromadzenie pomocy
dydaktycznych (plansze
tematyczne, eksponaty
historyczne). - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
4. Współpraca z biblioteką szkolną. - powiększanie klasowej
biblioteki (multimediów
i pozycji książkowych),
- pomoc w docieraniu do
literatury wykorzystywanej
podczas przygotowań do
konkursów. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
5. Przygotowanie uczniów
do konkursów. - praca indywidualna
z uczniem zdolnym. - plan pracy z uczniem zdolnym,
- potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
6. Współudział w organizowaniu
imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
- Święto Niepodległości,
- Święto Szkoły, - potwierdzenia Dyrektora Szkoły w czasie stażu
7. Działania na rzecz
kulturalnego i estetycznego
rozwoju uczniów. - gazetki okolicznościowe. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły w czasie stażu
8. Udział w konferencjach
metodycznych,
warsztatach. - udział w szkoleniach, konferencjach,
warsztatach organizowanych
przez CEN. - zaświadczenia, dyplomy ukończenia. w czasie stażu
9. Przeprowadzenie
wewnątrzszkolnych
konkursów historycznych - opracowanie testów do
konkursów. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły,
- protokoły z przeprowadzonych konkursów. w czasie stażu
10. Współpraca z rodzicami. - spotkania z rodzicami,
- dyżury nauczycielskie,
- spotkania indywidualne. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły w czasie stażu
11. Praca w różnych
komisjach w szkole. - praca w komisjach
egzaminacyjnych,
- prace w zespole ds.
mierzenia jakości pracy
szkoły. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. na bieżąco
12. Samodzielne działania
Pogłębiające wiedzę i umiejętności. - studiowanie artykułów,
opracowań, programów,
konspektów lekcji
zamieszczonych w
Internecie,
- studiowanie literatury
fachowej. - notatki, adresy stron www,
- notatki i wnioski dla siebie i szkoły. w czasie stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 2
1. Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego. - publikacja w Internecie. - adres www, zaświadczenie wrzesień 2013
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. - wyszukiwanie stron
internetowych bogatych
w informacje historyczne
wykorzystywanych na
zajęciach edukacyjnych. - adresy stron www. w czasie stażu
3. Posługiwanie się pocztą elektroniczną - komunikowanie się
z młodzieżą poprzez pocztę
elektroniczną (poprawa
i ocena prac kontrolnych) - wydruk ze skrzynki poczty elektronicznej. w czasie stażu
4. Wykorzystanie multimediów
w przedmiocie. - wykorzystanie filmów o
tematyce historycznej na
zajęciach. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
5. Korzystanie z encyklopedii
multimedialnych. - wyszukiwanie informacji
historycznych. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
6. Przygotowanie prezentacji
multimedialnych. - wykorzystanie prezentacji
multimedialnych uczniów
na zajęciach - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 3
1. Sprawowanie opieki nad nauczycielem
stażystą/
kontraktowym. - przygotowanie i omawianie zajęć, w których
będzie brał udział
nauczyciel starający się
o wyższy stopień awansu. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
2. Prowadzenie zajęć
otwartych z historii dla nauczycieli. - przygotowanie lekcji
otwartej i zaproszenie
zainteresowanych osób. - scenariusz zajęć. w czasie stażu
3. Wygłaszanie prelekcji na forum Rady Pedagogicznej. - zgłaszanie konstruktywnych
uwag o funkcjonowaniu szkoły. - protokoły z posiedzenia Rad Pedagogicznych. w czasie stażu

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 4b
1. Wykonywanie zadań
egzaminatora. - szkolenie na egzaminatora
OKE. - zaświadczenie. w czasie stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 4c
1. Stworzenie Historycznego Klubu Filmowego - propagowanie treści historycznych za pomocą materiału filmowego,
- organizowanie konkursów opartych na tematyce filmowej, - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
2. Wycieczki przedmiotowe
i turystyczne. - organizacja i przeprowadzenie wycieczek
przedmiotowych i turystycznych. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 4e
1. Współpraca z Teatrem Historycznym z Gniewu - organizowanie wyjazdów o walorach edukacyjnych połączonych z żywą lekcją historii. - potwierdzenie organizatora. w czasie stażu
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Wejherowie - propagowanie wśród
młodzieży korzystania
z różnych form
upowszechniania kultury
i historii na terenie miasta. - potwierdzenia instytucji w czasie stażu
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej oraz zwolnień uczniów z zajęć szkolnych. - konsultacje wychowawcy
z pielęgniarką. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu
4. Współpraca z lokalnymi służbami (Policja). - organizowanie prelekcji
z przedstawicielami Policji. - potwierdzenia Dyrektora Szkoły. w czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Rozp. §8 ust. 2 pkt 5
1. Opis i analiza pracy z uczniem edukacyjnie słabym. - prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych. - notatki. w czasie stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdził: Sporządził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.