X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21221
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MACIEJ KIEŁTYKA
nauczyciel mianowany

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2
w Grodzisku Mazowieckim
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 r

Podstawa prawna:
art 9 g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982– Karta Nauczyciela
(Dz. U. Z 1997 r. Nr 56, poz.357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 118 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz.239 i Nr 22, poz. 291).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

1. Pogłębianie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z młodzieżą
Formy realizacji:Udział w zajęciach z technologii komputerowej i informacyjnej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych;
Dowody realizacji:potwierdzenie dyrektora szkoły cały okres stażu
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Formy realizacji:Wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej: przygotowywanie materiałów dla uczniów opis i analiza realizowanych przedsięwzięć, scenariusze lekcji
Dowody realizacji: dokumentacja komputerowa cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 9 e ust. 1-3 Karty Nauczyciela– uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. 1. Analiza własnych umiejętności i dotychczasowych doświadczeń Autorefleksja osiągnięcia zawodowe
IX. 2011
2. Wszczęcie postępowania przygotowawczego wynikającego z procedury awansu.
Formy realizacji:Analiza przepisów prawa oświatowego regulującego tryb i zasady awansu zawodowego.
Dowody realizacji:opracowany i przyjęty przez dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu zawodowego IX. 2011
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:Analiza potrzeb rozwoju oraz specyfiki pracy szkoły. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji:plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji IX.2011
4. Samodoskonalenie zawodowe związane z działalnością pedagogiczną
Formy realizacji:Udział w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, kursach doskonalących i prezentacjach, a także w posiedzeniach Rad Pedagogicznych Szkoleniowych
Dowody realizacji:zaświadczenia i potwierdzenia udziału cały okres stażu
5. Prowadzenie dokumentacji o realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów, zdjęć, zaświadczeń i scenariuszy zajęć zaświadczenia cały okres stażu
6. Uczestnictwo w wypracowaniu kierunków rozwoju i podnoszeniu jakości pracy szkoły szkoły
Formy realizacji:Analiza i współtworzenie programu rozwoju, projektów i innych dokumentów szkoły
Dowody realizacji:opracowane programy i dokumenty: realizacja projektów cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb i problemów młodzieży
Fromy realizacji:Obserwacja wychowanków i współpraca z ich rodzinami, współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, studiowanie literatury fachowej, stosowanie pomiaru socjometrycznego w pracy wychowawczej
Dowody realizacji:sprawozdania, potwierdzenia cały okres stażu
2. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych Formy realizacji:Zdiagnozowanie, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Dowody realizacji:opis i analiza dwóch przypadków cały okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Współpraca z rodzicami i opracowanie programu pedagogizacji rodziców Pedagogizacja rodziców:
Formy realizacji:współpraca z rodzicami i angażowanie ich w życie szkoły i klasy program,
Dowody realizacji:sprawozdanie, zapisy w dzienniku cały okres stażu
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych Dowody realizacji:Opracowanie procedury zbierania informacji o swoich wychowankach
Dowody realizacji:teczka wychowawcy cały okres stażu
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Sporządzenie planu wychowawczego klasy,
Formy realizacji:stała kontrola frekwencji na zajęciach lekcyjnych oraz postępów w nauce i zachowaniu wychowanków Dowody realizacji:sprawozdania cały okres stażu
4. Praca nad integracją klasy
Formy realizacji:Organizowanie imprez klasowych, wycieczek Dowody realizacji:poświadczenie dyrektora szkoły cały okres stażu
5. Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów
Formy realizacji:Organizowanie szkolnych konkursów i olimpiad poświadczenie dyrektora szkoły cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole Opiekun radiowęzła szkolnego
Współopiekun samorządu szkolnego
Opiekun koła historyczno-turystycznego
Dowody realizacji:
potwierdzenie dyrektora cały okres stażu
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym Konsultacje, rozmowy, opiniowanie
Dowody realizacji:potwierdzenia psychologa i pedagoga cały okres stażu
3. Wyzwalanie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za wizerunek szkoły. Przygotowywanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach
Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości klasowych takich jak: wigilia klasowa, wycieczki itp.
Dowody realizacji:zdjęcia, scenariusze, plan pracy wychowawcy klasowego, wpisy do dziennika lekcyjnego wg kalendarza
4. Sprawowanie opieki nad pracownią historyczną i przysposobienia obronnego Wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne
Gromadzenie księgozbioru podręcznego
Systematyczne wykonywanie gazetek tematycznych
Dbałość o estetykę sali
Dowody realizacji:
zdjęcia, spis pomocy, spis księgozbioru cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Formy realizacji:

1. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły Udział w pracach komisji Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, Zespole Wychowawczym, przygotowywanie i referowanie materiałów na szkoleniach dla nauczycieli w ramach WDN
Dowoy realizacji:protokół posiedzeń zespołu
przedmiotów humanistycznych, opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów cały okres stażu
2. Prowadzenie lekcji i zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć scenariusze,
Dowody realizacji:analizy, sprawozdania cały okres stażu
3. Zamieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji, konkursów i innych materiałów edukacyjnych Zamieszczenie planu w portalu edukacyjnym; opracowanie i publikowanie materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą
Dowody realizacji:zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze, testy cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Współpraca z Policją Organizowanie lekcji wychowawczych z udziałem policjantów na temat zagrożenia narkotykami i pedofilii w Internecie
Dowody realizacji:poświadczenia pracowników Policji cały okres stażu
2.Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
Konsultacje,wspólne wypracowanie
metod pracy z uczniami
dysfunkcyjnymi (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia)
Dowody realizacji:zaświadczenia Poradni
cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.