X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21187
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

CZĘŚĆ I: Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§7.ust. 1.pkt.1)
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania
- rozmowy indywidualne
- konsultacje

3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych:
-Pasowanie na Ucznia
-Sprzątanie Świata
-Zabawa Karnawałowa
-Wigilia Bożego Narodzenia

4. Zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu chemicznego

5.Współpraca z opiekunem stażu
-omówienie zasad współpracy
-spotkania, konsultacje, rozmowy
-obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu
-obserwacja lekcji prowadzonych przeze mnie przez opiekuna stażu

6.Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
poprzez konsultacje pedagogiczne z pracownikami

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

8. Aktualizacja wiedzy dotyczącej organizacji pracy szkoły- uaktualnienie znajomości dokumentacji szkolnej, np.:
- Statut szkoły
- Plan rozwoju szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki

9.Coroczna aktualizacja planu wynikowego

10. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
- Indywidualne oraz podczas zebrań klasowych rozmowy z rodzicami
- Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Konsultacje z innymi wychowawcami i nauczycielami
-Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw, imprez szkolnych oraz
w czasie wolnym
- Indywidualne rozmowy z uczniem.

11. Stwarzanie uczniom odpowiednich warunków do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy poprzez udostępnianie zasobów sieci i stworzonych samodzielnie pomocy dydaktycznych.

12.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym oraz szkolnym programem profilaktyki.
Cały okres stażu


CZĘŚĆ II: Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. (§7 ust.1 pkt. 2)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu (WDN).

2. Udział w warsztatach metodycznych, wykładach i konferencjach.

3.Autorefleksja i autoewaluacja własnej pracy.

4.Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.

5.Przygotowanie potrzebnych dokumentów: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań z przebiegu organizowanych przeze mnie imprez szkolnych i konkursów przedmiotowych.

6.Wykorzystanie zasobów Internetowych oraz płyt multimedialnych do prowadzenia lekcji.

7. Publikacje w Internecie: planu rozwoju zawodowego, PSO z chemii.

8. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.

9.Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.
Cały okres stażu


CZĘŚĆ III: Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§7 ust.1 pkt.3)
1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 26 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.

2. Omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu

3.Sformułowanie i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.