X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Alicja Bacik
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: XX
Nazwa placówki: Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1) Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.
2) Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4) Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich,
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5) Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie
6) Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie
z nimi.
7) Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8) Pogłębianie kontaktów z rodzicami.

Sposób realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 6 ust. 2 pkt 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
Zadania:
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Formy realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01. 03. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela.
Gromadzenie informacji z Internetu oraz prasy poświęconej oświacie.
Sposób dokumentacji
Opracowanie planu rozwoju zawodowego, notatki własne, kserokopie dokumentów.
Termin realizacji: 20.09.2013

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu oraz zasad współpracy, podpisanie kontraktu.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
Sposób dokumentacji
Określenie formy współpracy, spisany kontraktu.
Scenariusze, konspekty zajęć.
Termin realizacji: wrzesień 2013

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Formy realizacji
Analiza dokumentacji przedszkola: Statut Przedszkola, Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej, Regulamin Przedszkola, Ramowy rozkład dnia.
Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
Prowadzenie dzienników.
Sposób dokumentacji
Zapisy w dzienniku. Notatki własne.
Termin realizacji: wrzesień 2013 oraz cały okres stażu

4. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
Formy realizacji
Zapoznanie się z Rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Opracowywanie planów miesięcznych.
Wpisy do dziennika zajęć.
Opracowywanie scenariuszy zajęć.
Sposób dokumentacji
Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy, planów miesięcznych.
Termin realizacji: cały okres stażu

5. Poznanie przepisów prawa dotyczących bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola.

Formy realizacji
Uczestniczenie w szkoleniu BHP.
Zapoznanie się z regulaminem BHP i regulaminem przeciw pożarowym.
Praktyczne stosowanie nabytych wiadomości.
Sposób dokumentacji
Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu BHP.
Termin realizacji: wrzesień 2013

6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentacji
Zebrana dokumentacja.
Termin realizacji: cały okres stażu

7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
Formy realizacji
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
Sposób dokumentacji
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: maj 2014

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Formy realizacji
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Sposób dokumentacji
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
Termin realizacji: czerwiec 2014

§ 6 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
Zadania:
1. Zapoznanie się z podstawą programową oraz programem wychowania.
Formy realizacji
Analiza podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego.
Sposób dokumentacji
Notatki własne.
Termin realizacji: wrzesień 2013

2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Formy realizacji
Obserwacja zajęć.
Omówienie i zapisanie wyników obserwacji.
Sposób dokumentacji
Własne notatki, wnioski.
Termin realizacji: cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu, Dyrektora przedszkola lub innych nauczycieli.
Formy realizacji
Konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
Prowadzenie zajęć.
Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorami.
Sposób dokumentacji
Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi z obserwacji.
Termin realizacji: cały okres stażu

4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji
Udział w radach pedagogicznych.
Udział w spotkaniach WDN (wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli).
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Lektura czasopism i literatury o tematyce pedagogiczno –wychowawczej.
Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach.
Sposób dokumentacji
Zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń.
Kserokopie interesujących artykułów.
Termin realizacji: cały okres stażu

5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
Formy realizacji
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Przygotowanie dokumentacji nauczyciela stażysty z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
Sposób dokumentacji
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Płyta z elektronicznym zapisem dokumentacji nauczyciela stażysty.
Termin realizacji: cały okres stażu

6. Wykonywanie dodatkowych prac oraz przydzielonych zadań.
Formy realizacji
Udział i organizacja uroczystości oraz imprez przedszkolnych.
Dekoracje sal, gazetki.
Dbałość o bibliotekę, pokój nauczycielski.
Wykonanie zadań związanych z projektem ewaluacji, praca w zespole.
Udział w organizacji Olimpiady Przedszkolaków.
Organizacja spotkań z nauczycielami szkół, przedszkoli, rodzicami. Informowanie nauczycieli o zarządzeniach, szkoleniach, konkursach, imprezach oferowanych przez inne instytucje.
Sposób dokumentacji
Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania z uroczystości.
Raport z ewaluacji.
Opracowany regulamin, zdjęcia.
Termin realizacji: cały okres stażu i na bieżąco

§ 6 ust. 2 pkt 3.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci.

Zadania:
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Formy realizacji
Rozpoznawanie problemów dzieci;
Rozmowy indywidualne z dziećmi;
Rozmowy z rodzicami;
Stała obserwacja dzieci;
Rozmowy z opiekunem stażu;
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i zabaw;
Sposób dokumentacji
Notatki, arkusze obserwacji.
Termin realizacji: cały okres stażu

2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Formy realizacji
Uwzględnienie w pracy z dziećmi różnorodnych metod i form rozbudzających aktywność twórczą dziecka;
Przygotowywanie dzieci do udziału w występach okolicznościowych.
Sposób dokumentacji
Scenariusze, zdjęcia, zapisy w dzienniku.
Termin realizacji: cały okres stażu

3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych.
Formy realizacji
Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu.
Udział w wycieczkach przedszkolnych.
Sposób dokumentacji
Scenariusze, zdjęcia.
Termin realizacji: cały okres stażu

4. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych
Udział w spotkaniach z rodzicami, rozmowy indywidualne.
Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć, podczas imprez okolicznościowych, wycieczek itp.
Formy realizacji
Notatki własne, wpisy do dziennika.
Termin realizacji: cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zadania
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Formy realizacji
Obserwacja i analiza zajęć zapisanie wniosków.
Sposób dokumentacji
Notatki własne, arkusze obserwacji.
Termin realizacji: cały okres stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora przedszkola lub innych nauczycieli.
Formy realizacji
Przygotowanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora, opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Omówienie zajęć.
Sposób dokumentacji
Scenariusze zajęć, notatki.
Termin realizacji: cały okres stażu

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Formy realizacji
Uwzględnienie uzyskanych opinii w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi.
Sposób dokumentacji
Notatki własne.
Termin realizacji: cały okres stażu

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, analiza i samoocena swojej pracy.
Formy realizacji
Samoocena, analiza własnych notatek.
Sposób dokumentacji
Zebrana dokumentacja
Termin realizacji: czerwiec 2014

...................................... .......................................
(podpis stażysty) (podpis opiekuna stażu)
Ostrzeszów, 16.09.2013 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.