X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

CELE
- Pogłębianie wiedzy pedagogiczno–psychologicznej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Podnoszenie efektywności działań wychowawczo–opiekuńczych.
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i rodzinnego.
-Uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

AUTODIAGNOZA
- Mgr Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej APS [rok]
- Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego [rok]

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: wrzesień 2013
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: maj 2016

§ 7 ust. 1
Organizacja prac związanych o ubieganie się o awans zawodowy Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego

1. Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu
zawodowego [tekst jednolity ustawy z dnia 26 stycznia 1982 KN z późn. zm., rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 z późn. zm.]
- Udział w konsultacjach nt. procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
-Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, projekt planu rozwoju zawodowego
- Zaświadczenie udziału

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Omówienie zasad współpracy, zawarcie kontraktu

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
-Kontrakt o współpracy

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie okresowych sprawozdań dla dyrektora szkoły

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
-Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, potwierdzenia
- Sprawozdania roczne, podsumowujące sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

4. Złożenie wniosku wraz z dokumentami o postępowanie egzaminacyjne
- Złożenie dokumentów do dyrektora szkoły po zakończonym stażu

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
-Teczka stażysty, poprawnie sformułowany wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

I. Uczestnictwo w pracach organów szkoły

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Potwierdzenia, notatki własne lub protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej

2. Udział w posiedzeniach Komisji ds. Programu Wychowawczego i Profilaktyki Szkoły

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Potwierdzenia udziału

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami klas
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas w celu zdobycia informacji o wychowankach potrzebujących specyficznej opieki dydaktyczno-wychowawczej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
-Notatki własne, arkusze obserwacyjne, wnioski i uwagi

4. Współpraca z Radą Rodziców
- Pozyskiwanie funduszy lub nagród rzeczowych

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Wykaz zakupionych materiałów, faktury (lub paragony)*

5. Współpraca z biblioteką szkolną
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Wykaz wypożyczonych publikacji, filmów edukacyjnych

6. Dbanie o wystrój szkoły
- Przygotowanie dekoracji sal świetlicowych lub wyznaczonych przestrzeni [tablice, gabloty]

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Zdjęcia

7. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szkole
- Sprawowanie opieki nad wychowankami, którzy spożywają obiady w stołówce szkolnej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Lista dzieci spożywających obiady (z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych)

8. Dokumentacja wydarzeń z życia świetlicy szkolnej
- Prowadzenie kroniki świetlicowej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Kronika świetlicowa (na CD lub PenDrive)

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

1. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- Kursy doskonalące lub szkolenia z zakresu pedagogiki lub psychologii
- Podjęcie studiów podyplomowych
- Warsztaty animacyjne

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy potwierdzające udział
- Zaświadczenie o przyjęciu na studia, dyplom lub świadectwo ukończenia

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- Udział w szkoleniach prowadzonych w ramach spotkań Rady Pedagogicznej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Zaświadczenia, potwierdzenia udziału

3. Studiowanie literatury psychologiczno–pedagogicznej
- Lektura publikacji o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz czasopism „Mały Artysta”, „Hobby”, „Nauczycielka w szkole podstawowej” in.

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Notatki własne, wykaz bibliografii, kopie artykułów

§ 7 ust. 2
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie
ewaluacji własnych działań

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
a. Opracowanie konspektów/scenariuszy zajęć, pomocy i materiałów, konsultacja, analiza

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Konspekty/scenariusze zajęć, arkusze obserwacyjne, własne wnioski i uwagi, zdjęcia albo inne nośniki: CD, PenDrive

b. Gromadzenie materiałów pochodzących z innych źródeł

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Potwierdzenia udziału, arkusze poobserwacyjne, notatki własne

2. Udział w lekcjach koleżeńskich prowadzonych przez wychowawców świetlicy [nr placówki] lub w lekcjach otwartych zorganizowanych przez nauczycieli innych świetlic
- Hospitacje zajęć/lekcji

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Konspekty/scenariusze zajęć, arkusze obserwacyjne, własne wnioski i uwagi

3. Włączenie się w ogólnopolskie akcje na rzecz dobra dzieci – „Cała Polska czyta dzieciom”.
- Czytanie bajek terapeutycznych i pozycji polecanych w ramach akcji przez Fundację ABCXXI

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Wykaz książek opracowany przez organizatorów akcji, zdjęcia prac

4. Włączenie się w realizację projektu promującego zdrowy styl życia „Wiem, co jem”.
- Wspólne przyrządzanie potraw

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Dokumentacja własna, zdjęcia lub inne nośniki: CD, PenDrive

5. Włączenie się w realizację projektów poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu „Necio.pl – zabawa w Internet”, „Owce w Sieci” lub in.
- Przeprowadzenie cyklu zajęć w oparciu materiały edukacyjne dostępne na stronie dotyczącej projektu.

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Potwierdzania, ankiety ewaluacyjne, zdjęcia, wytwory dzieci itp.

6. Opracowanie autorskiego programu pracy dydaktyczno-wychowawczej na lata 2014-2016
*Uatrakcyjnianie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Poprawnie sformułowany wniosek o dopuszczenie programu autorskiego do użytku szkolnego, autorski program pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy, roczne plany pracy, świetlicowy kalendarz świąt nietypowych i. in.

II. Umiejętność uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zainteresowań wychowanków
- Prowadzenie Świetlicowego Klubiku Miłośników Czytania „Czytadełko” Sekcji Tropicieli Wiedzy „Epistemek” itp.

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Plany pracy, dyplomy, bibliografia, zdjęcia lub inne nośniki: CD, PenDrive

2. Wspieranie aktywności twórczej dzieci
- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach świetlicowych lub pozaświetlicowych
- Organizowanie świetlicowych
konkursów i zawodów (np. turniej warcabowy, gry w piłki stołowej, konkurs plastyczny, recytatorski, ładnego czytania, ortograficzny i. in.)

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Dyplomy, wpisy do kroniki świetlicowej, podziękowania, sprawozdania z organizacji konkursów, zdjęcia lub inne nośniki: CD, PenDrive, strona internetowa [nr placówki]

3. Podejmowanie działań integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym
- Zaproszenie ciekawych osób w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Zdjęcia lub inne nośniki: CD, PenDrive, wpisy do kroniki świetlicowej, strona internetowa [nr placówki]

4. Włączenie się uczniów w organizację akcji szkolnych
- Włączanie się podczas organizacji konkursów wewnątrzszkolnych, przygotowanie dekoracji z prac dzieci

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Prace dzieci, zdjęcia lub inne nośniki: CD, PenDrive, strona internetowa [nr placówki]

- Współorganizowanie obchodów uroczystości ze świetlicowego kalendarza imprez

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Kronika świetlicowa, zdjęcia lub inne nośniki: CD, PenDrive, strona internetowa [nr placówki]

5. Poznawanie struktury i problemów środowiska lokalnego
- Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków poprzez
analizę kart zgłoszenia dziecka do świetlicy, wywiad z uczniami,
nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym; obserwacja
zachowania wychowanka w kontaktach z rówieśnikami
- Rozwiązywanie konfliktów, problemów emocjonalnych
wychowanków przy współpracy z wychowawcami klas, innymi wychowawcami świetlicy, rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i pedagogiem szkolnym
- Rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi nt. osiągnięć dziecka lub zaobserwowanych problemów w zachowaniu

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Notatki własne, wnioski i uwagi, rysunki dzieci, ankieta dla rodziców

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatyczno-informacyjnej w pracy nauczyciela
- Dokumentacja wydarzeń szkolnych
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu
- Dokumentacja przebiegu stażu w formie pisemnej i elektronicznej
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lub konspektów zajęć, programów itp.
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez korzystanie z dostępnych serwisów internetowych w celu przygotowania się do zajęć.
- Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy
komputera
- Wykorzystanie Internetu do śledzenia na bieżąco informacji
z zakresu przepisów prawa oświatowego i rodzinnego, szkoleń, warsztatów
- Wykorzystanie technik informatycznych przy organizacji
zawodów i konkursów wewnątrz i pozaszkolnych
- Zorganizowanie cyklu zajęć dotyczących niepełnosprawności
- Umieszczanie informacji dotyczących świetlicy na tablicach i w wyznaczonych gablotach

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Wykaz, konspekty lub scenariusze zajęć
- Teczka stażysty, PenDrive z zapisem elektronicznym
- www.publikacje.edux.pl i. in. strony www., potwierdzenia
- Kolorowanki, karty pracy, pomoce dydaktyczne i.in.
- Internetowe systemy informacji prawnej LEX, Legalis i in., strony www.
- Dyplomy, podziękowania itp.
- Zdjęcia, prace dzieci, plakaty informacyjne

2. Współtworzenie strony internetowej szkoły
- Współpraca przy tworzeniu strony internetowej szkoły, poprzez przekazywanie informacji dotyczących bieżących wydarzeń ze świetlicy szkolnej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Strona internetowa [nr placówki]

3. Kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi lub z instytucjami i innymi szkołami
- Kontaktowanie się za pomocą telefonów, drogą mailową lub pisemne przekazywanie informacji

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Informacja o zasadach kontaktu, dokumentacja własna

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

1. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią
- Ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi

2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie oraz szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie
- Cykl zajęć wychowawczych „Poznajmy się”

3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
- Elementy terapii pedagogicznej

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Scenariusze albo konspekty zajęć, wnioski i uwagi własne
- Kontrakt świetlicowy, dokumentacja własna i in.
- Dokumentacja własna

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego i rodzinnego
- Znajomość: przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem „trudnym”

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
- Dokumentacja własna

adnotacja od Autora: oryginalny tekst nie zawiera []

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.