X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Nastarowicz

Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (2.09.2013 – 31.05.2016)

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie – pedagogika z nauczaniem początkowym i wychowaniem przedszkolnym;
rozpoczęte studia podyplomowe – logopedia.

Potrzeby własne:
podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji potrzebnych do pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu;
doskonalenie warsztatu pracy;
rozwijanie i doskonalenie umiejętności dzieci oraz wspieranie ich aktywności twórczej;
poznanie organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola oraz dokumentacji w nim obowiązującej;
dążenie do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
- rozmowa z Dyrekcją placówki,
- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (publikacje w Internecie, materiały z WODN),
- udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.


Cały okres stażu.

Poprawnie sformułowany wniosek o kontynuację stażu,
projekt planu rozwoju zawodowego

zaświadczenia z kursów.

2.Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

- ustalenie przebiegu stażu,
- podpisanie kontraktu z opiekunem stażu,
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakresu obowiązków, zasad komunikowania się, ustalenie terminów spotkań),
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2013.

Kontrakt dotyczący współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu,
poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

- obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników.

Raz na m-c przez cały okres stażu.

Scenariusze zajęć obserwowanych,
wnioski z obserwacji.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

- opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja.

Raz na miesiąc.

Scenariusze zajęć,
wnioski opiekuna stażu po obserwacji.

5.Samodzielne lub przez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WODN, konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne),
- wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności
w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli,
- udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć otwartych, zajęć dla praktykantów.

Według oferty.

Notatki, materiały ze szkoleń,

scenariusze zajęć.

6.Tworzenie własnego
warsztatu pracy.

- poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, konspektów, scenariuszy ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych.


Cały okres stażu.

Zbiór materiałów
i pomocy dydaktycznych.


7.Opracowanie i realizacja programu własnego
„Mówimy poprawnie – zabawy logopedyczne z Myszką Miki”


- opracowanie i realizacja programu wspierającego rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Wrzesień 2013 – czerwiec 2015.

Program własny wspierający rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym,

scenariusze zajęć.


8.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

- systematyczne opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- wpisy w dzienniku zajęć,
- prowadzenie zeszytów współpracy z rodzicami.

Cały okres stażu

Miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej,
dziennik zajęć,
zeszyt współpracy z rodzicami.


9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.


- opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie scenariuszy, notatek, wytworów dzieci, zdjęć, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych.


Na bieżąco

Dokumenty, scenariusze, notatki, zdjęcia, wytwory dzieci.§ 7, ust.2, pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów.


- bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego,
- systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka,
- zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (karty obserwacji, diagnoza),
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- rozmowy z rodzicami,
- współpraca ze specjalistami (logopeda, psycholog).


Na bieżąco.

Notatki, zapiski, konsultacje ze specjalistami i rodzicami, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy
z dzieckiem,
wzory kart obserwacji, diagnoza.

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.

- prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych,
- poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem w prasie pedagogicznej, Internecie,
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy
z dziećmi z uwzględnieniem różnic rozwojowych i ich zainteresowań,
- dostosowywanie pomocy dydaktycznych do możliwości percepcyjnych dzieci,
- wzbogacanie bazy pomocy własnych,
- zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze.W trakcie trwania stażu.

Scenariusze zajęć,
notatki,
zdjęcia i spis pomocy dydaktycznych.

3.Praca w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

- rozpoznawanie problemów dziecka,
- ustalanie zakresu, w jakim dziecko wymaga pomocy,
- określanie form, sposobów i okresów udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.


Według potrzeb.

Karty informacyjne dla rodziców o podjętych formach pomocy,

karty obserwacji dzieci,

notatki.


4.Pełnienie funkcji członka
zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.

- udział w spotkaniach zespołu,
- współpraca przy napisaniu projektu ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola na rok 2013/14,
- opracowanie ankiety dla nauczycieli w celu zebrania informacji na temat aktywności dzieci w przedszkolu,
- przeprowadzenie rozmowy z dziećmi 5-letnimi na temat oferty zajęć w przedszkolu.


Wrzesień 2013 – czerwiec 2014.

Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola na rok 2013/14,
ankieta dla nauczycieli.

5.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.


- stały, systematyczny kontakt z rodzicami,
- współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym,
- indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach
i trudnościach dzieci,
- organizowanie zebrań i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dzieckiem,
- organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
- włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole,
- informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc,
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola (imienne podziękowania, laurki, dyplomy).


Cały okres stażu.

Lista obecności rodziców na zebraniach, zajęciach otwartych,
konsultacje
z rodzicami,
zapiski w zeszycie, scenariusze zajęć otwartych, uroczystości, dyplomy, podziękowania, laurki dla rodziców.

6.Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.

- organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych,
- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi,
- angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniach imprez (przygotowywanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy, piosenek).


Na bieżąco
w okresie stażu.

Scenariusze spotkań
i imprez okolicznościowych, zdjęcia.

7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.


- udział w lokalnych imprezach okolicznościowych (spotkania, festiwale, festyny, koncerty),
- nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola (psycholog, logopeda, komisariat Policji, Straż Pożarna),
- nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną; udział dzieci w zajęciach organizowanych przez placówkę,
- udział w akcjach: Cała Polska czyta dzieciom, Góra Grosza, WOŚP.


W trakcie trwania stażu.

Notatki,
zdjęcia,
zaświadczenia,
certyfikaty.

8.Organizowanie konkursów przedszkolnych dla dzieci.

- przygotowanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury.Rok szkolny 2014/2015

Wzory regulaminów,
dyplomów,
podziękowań.


9.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

- studiowanie literatury, Internet,
- udział w warsztatach, kursach,
- założenie teczki materiałów dotyczących różnych form i metod pracy z dziećmi.


Cały okres stażu.

Notatki,
zaświadczenia z kursów, teczka materiałów.


§ 7, ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

- korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu
i encyklopedii multimedialnych,
- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.


Cały okres stażu.

Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2.Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.


- zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi nowości w dziedzinie informatycznej,
- udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności.


Na bieżąco.

Wykaz publikacji,
zaświadczenia z kursów,
notatki.

3.Wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi.


- opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych (telewizja, komputer),
- wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu.


Na bieżąco.

Scenariusze zajęć.

4.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.


- opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej,
- wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.


Cały okres stażu.

Baza pomocy dydaktycznych,
zapisy w dzienniku.

5.Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola.


- opracowanie przy użyciu techniki komputerowej dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań,
- przygotowywanie przy użyciu technik komputerowych kart pracy dziecka.


Cały okres stażu.

Scenariusze,
ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy,
podziękowania, karty pracy.

6.Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami
i pomysłami z innymi nauczycielkami.


- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
- udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych,
- korzystanie z poczty elektronicznej,
-zamieszczanie planów, artykułów, scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych.


Cały okres stażu.

Wykaz adresów portali edukacyjnych,
zaświadczenia
o publikacjach.

7.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.


- umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Październik 2013r.

Adres strony internetowej.

8. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.

- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.


Na bieżąco.

Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.


§ 7, ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.


- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej,
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
- aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu.

Notatki,
zaświadczenia
o ukończeniu kursów.

2.Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.


- pisanie recenzji z przeczytanych lektur.

Na bieżąco.

Wykaz lektur,
notatki.

3.Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami
i nauczycielami.


- identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

Cały okres stażu.

Notatki.

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.


- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej,
- rozmowy i konsultacje z Dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.


Cały okres stażu.

Notatki własne.

5.Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych.


- indywidualne, zbiorowe kontakty z rodzicami,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierających potrzebujących.

W trakcie trwania stażu.

Notatki w zeszycie kontaktów z rodzicami,
scenariusze zajęć otwartych.


§ 7, ust.2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach,
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych.

Na bieżąco.

Zbiór aktów prawnych,
wykaz dokumentów.

2.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi
w przedszkolu, realizacja zadań według zasad funkcjonowania przedszkola.

- analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statut, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów.

W trakcie trwania stażu.

Notatki z analizy dokumentów.

3.Przestrzeganie przepisów BHP

- stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W trakcie trwania stażu.

Zapis w dzienniku zajęć.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Z 2013r., poz.393).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.