X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21170
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego

MGR PIOTR ZAWADZKI

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM
W ZAWIDOWIE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZAWIDÓW, 10 WRZEŚNIA 2010 R.

W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01. 12. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Informacje o nauczycielu
Imię i nazwisko: Piotr Zawadzki
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013
Staż pracy pedagogicznej: 9 lat
Nauczany przedmiot: język angielski

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany (12. 08. 2005)
Posiadane kwalifikacje: Dyplom ukończenia magisterskich studiów uzupełniających
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie filologii angielskiej
Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy;
Tytuł licencjata filologii angielskiej.

Cel główny: Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej

Cele szczegółowe:
· Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno- wychowawczych.
· Podniesienie jakości pracy szkoły.
· Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
· Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe.
· Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na
stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
Lektura publikacji MEN w Internecie, serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli.
Opracowanie i wdrażanie planu awansu zawodowego, przygotowanie projektu sprawozdania.
Okres stażu,
IX 2010,
V 2013
Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, program wychowawczy).

Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywanie dokumentów, wskaźników.
Okres stażu
Posiadanie bieżących wiadomości. Orientacja w zmianach. Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
Pogłębianie wiedzy
poprzez udział w różnych formach kształcenia
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem przedmiotowym oraz z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły. Wykorzystanie w pracy
nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.
Podwyższanie swych umiejętności językowych oraz nabywanie wiedzy o W. Brytanii podczas prywatnych wyjazdów za granicę.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć

Stosownie metod aktywizujących.

Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie na zajęciach autentycznych materiałów.
Stosowanie na lekcjach języka angielskiego zasady korelacji międzyprzedmiotowej (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
Okres stażu
Scenariusze lekcji
Zebrane materiały

Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.

Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów autentycznych.
Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy.

Okres stażu

Zebrane zbiory
Zdjęcia
Praca w zespole przedmiotowym
Inicjowanie działań w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli humanistów - poddawanie tematów do dyskusji, referatów, warsztatów, aktywna praca przy ich przygotowywaniu.
.
Okres stażu
Protokoły
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Kontakty z rodzicami i wychowawcami, samoocena, pokonywanie trudności losowych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole.
Okres stażu
Potwierdzenia

§8 ust 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek.
Okres stażu
Wzory dodatkowych kart pracy, scenariuszy, dyplomów itp.
Wykorzystywanie Internetu.
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Okres stażu
Potwierdzenie
Poszerzanie wiedzy informatycznej
Ukończenie kursów on-line dotyczących TK oraz kursów e-learningu.
Okres stażu
Zaświadczenia
Prowadzenie dziennika klasy w formie elektronicznej
Utworzenie bazy danych uczniów. Prowadzenie bieżącej dokumentacji, okresowych zestawień i statystyk z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Przykładowe materiały

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli szkoły.
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Przeprowadzenie rad szkoleniowych.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami języka angielskiego innych szkół- wymiana doświadczeń, materiałów pomocniczych.
Okres stażu
Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli.
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu i praktyk studenckich
Pełnienie funkcji opiekuna stażu i praktyk studenckich - prezentacja metod i form prowadzenia lekcji języka angielskiego, zaznajomienie podopiecznego z organizacją lekcji oraz pracą w szkole, udzielanie wskazówek i rad.
Okres stażu
Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy
Okres stażu
Przykłady opracowanych scenariuszy, programów itp.

§ 8 ust.2 pkt4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców.
Program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
Okres stażu
Program, ewaluacje, potwierdzenia rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej , eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Złożenie wniosku na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych
Ukończenie szkolenia, wykonywanie zadań egzaminatora.
Rok szkolny 2011/2012
Potwierdzenie wykonywania pracy egzaminatora

§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
Przeprowadzanie konkursów szkolnych z języka angielskiego.
Corocznie
Przykładowe scenariusze, sprawozdania.
Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego, materiałów dotyczących awansu zawodowego, opracowań.
Okres stażu
Zaświadczenie o publikacji

§ 8 ust.2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych
Opis i analiza dwóch przypadków.
Okres stażu
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.

ZATWIERDZAM OPRACOWAŁ

PIOTR ZAWADZKI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.