X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16017
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania - "Jak oceniam"

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

Nauczyciel: Renata Dobrowolska- Fischer
Przedmiot: Chemia
Klasa: I – III gimnazjum
Rok szkolny: 2011/2012
Obowiązkowe podręczniki:- Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” cz.1, 2, 3, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin.

Na lekcjach chemii oceniane będą następujące obszary:
- określanie właściwości substancji na podstawie wiedzy o budowie materii,
- wyjaśnianie przebiegu prostych procesów chemicznych,
- zapisywanie procesów chemicznych w postaci równań reakcji z zastosowaniem terminologii i symboliki chemicznej,
- posługiwanie się symboliką chemiczną w zakresie chemii organicznej i nieorganicznej
- wykorzystywanie posiadanej wiedzę do powiązania właściwości substancji z ich zastosowaniami i wpływem na środowisko przyrodnicze,
- wykonywanie prostych obliczeń dotyczących praw chemicznych (stechiometria), stężenia procentowego roztworu i rozpuszczalności
- bezpiecznie posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi przy przeprowadzaniu prostych doświadczeń chemicznych,
- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, tablic, wykresów, słowników, zasobów internetu, multimediów.

Formy aktywności Narzędzia oceniania Częstotliwość oceniania

Ustne Odpowiedź min. raz w semestrze
Aktywność na lekcji Ocena wynika z ilości
plusów zdobytych przez
ucznia za aktywność na
lekcjach
Pisemne Sprawdziany i testy min.raz w semestrze
Kartkówki 3-4 razy w semestrze
Karty pracy min.raz w semestrze
Prace domowe 3-4 razy w semestrze
Prace w grupie min.raz w semestrze
Projekty edukacyjne Raz w semestrze

Procentowe normy ilościowe na poszczególne oceny- sprawdziany i kartkówki:
85 %- 100% - bardzo dobry
75 % - 84% - dobry
50 % - 74% - dostateczny
30 % - 49% - dopuszczający
0 - 29 % - niedostateczny

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który otrzymał maksymalną liczbę punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe.

KONTRAKT Z UCZNIAMI

1. Aktywność na lekcji oceniana jest „plusami” lub „minusami”, za każde pięć plusów (lub minusów) uczeń otrzymuje stosownie ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną.
2. Sprawdziany i testy są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu sprawdzanej wiedzy i umiejętności a także uczeń otrzymuje kartę powtórzeniową.
3. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia indywidualne zdolności i możliwości ucznia.
4. Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciel pokazujeuczniom.
5. Oceny semestralne i końcowo roczne wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie maja oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek natomiast pozostałe oceny są wspomagające.
6. Wystawiona ocena nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
7. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu ucieczki z lekcji,otrzymuje z niego ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
8. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną podając ją do wiadomości uczniowi.

Uczeń ma obowiązek:

- W przypadku nieobecności na lekcji, nadrobić zaległości w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej tygodnia) termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem ( do tego czasu uczeń może być zwolniony z pisemnych prac kontrolnych i wypowiedzi ustnych)
- Przynosić na zajęcia podręcznik, zbiór zadań oraz zeszyt przedmiotowy, który prowadzą na bieżąco
- Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich napisać z całą klasą, powinien uczynić to w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły
- Przygotowywać się do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji
- Odrabiać zadania domowe
- Brać aktywny udział w lekcji. Aktywność będzie nagradzana znakiem „+’. Pięć znaków„+’ równoważne są ocenie bardzo dobrej. za pracę na lekcji. Za niewykonywanie zadań ipoleceń nauczyciela oraz rozpraszanie i utrudnianie pracy innym, uczeń otrzymujeznak „-‘. Pięć znaków„-‘ równoważne są ocenie niedostatecznej
- Uzupełniać braki w wiadomościach wynikające z jego nieobecności na lekcji,samodzielnie lub korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela
- Zachowywać się kulturalnie, być zdyscyplinowanym na lekcji z uwagą słuchaćnauczyciela i odpowiedzi innych uczniów, nie przerywać innym wypowiedzi
- Nie podpowiadać w trakcie odpowiedzi ustnej innego ucznia
- Nie korzystać z telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 i innych urządzeń w czasie lekcji.

Uczeń ma prawo:

- Dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji
- Do jawności swojej oceny i jej uzasadnienia w czasie lekcji lub na przerwie
- Do wglądu w prace pisemne po ich sprawdzeniu i ocenieniu, ale oddaje je nauczycielowi, są oneprzechowywane w pracowni do końca roku szkolnego
- Informacji o ocenie śródrocznej i rocznej na miesiąc przed klasyfikacją
- Zwrócić się o pomoc do nauczyciela np. o powtórne wytłumaczenie niezrozumiałychzagadnień omawianych na lekcji, skonsultowanie i wyjaśnienie błędów popełnionychw pracach pisemnych ( w czasie lekcji lub na przerwie).

Sposób poprawy oceny:
- Poprawa każdej oceny jest dobrowolna i odbywa się w ciągu trzech tygodni od dnia podania oceny, uczeń poprawia ocenę tylko raz
- Do dziennika obok pierwszej oceny zostaje wstawiona ocena z poprawy, a pod uwagę brana jest ocena wyższa
- Nie ma możliwości poprawienia oceny na tydzień przed klasyfikacją

Podpis ucznia: Nauczyciel chemii
....................................... Renata Dobrowolska - Fischer

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.