X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21043
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

29.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Elwira Sulich
nauczyciel mianowany
samorządowa szkoła
podstawowa w Liwie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Elwira Sulich

nauczyciel mianowany
ubiegający się o awans
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Wstęp

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Samorządowe Szkole Podstawowej im . Stefana Batorego w Liwie. Mój staż pracy wynosi 33 lata. Zajmuję stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jestem obecnie wychowawcą klasy II.
Posiadając wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w art.9, ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2010 roku, a zakończyłam 31.05.2013r. Trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2010 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami w 2007 r. , założeniach Statutu Szkoły i Planu Pracy Szkoły, a także specyfice i potrzebach szkoły, dzieci i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r. poz. 393)


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego, złożenie wniosku i przygotowanie planu rozwoju.
• Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami w 2007 r.).
• Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły dnia 26.09.2010 r.


2. Uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych przez EFS :
• „ Dzieci mają skrzydła, pomóżmy im je rozwinąć”
• „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją”

3.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez PODN wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Szkolenie : „Indywidualizacja w kilku prostych krokach”- 4 godziny ( wydawnictwo Nowa Era )
• Warsztaty doskonalące „Rozpalamy umysły , rozwijamy pasje”- 60 godzin ( prowadzące : Beata Szczypuła i Monika Zatorska)
• Szkolenie „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (prowadząca Dorota Strąk )
• Kurs „ Uczymy , bawiąc . Działania twórcze w edukacji” -15 godzin (PODN Węgrów )
• Kurs doskonalący „ Zastosowanie komputera w pracy z uczniem w kształceniu zintegrowanym , zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 50 godzin ( PODN Węgrów )
• Warsztaty „Tańcząca ósemka . Zabawy , ćwiczenia i tańce oddechowo – rozlużniajace” – 9 godzin (PODN Węgrów )
• „Razem możemy wiele – bezpieczeństwo , profilaktyka i wychowanie w szkole” (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie )
• „ Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika” – 2 godziny ( Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe )
• Warsztaty „ Wielopoziomowa percepcja muzyki w przedszkolu i w szkole. Repertuar zimowy.’’ – 10 godzin (PODN Węgrów )
• Warsztaty „ Wielopoziomowa percepcja muzyki w przedszkolu i w szkole . Repertuar wiosenny.” – 10 godzin ( PODN Węgrów )

4. Samodzielne studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej.
• „Życie szkoły”
• „ Głos nauczyciela”
• Howard Gardner ( 2009 ) „Inteligencje wielorakie”
• Jenifer Fox (2009) „Odkryj silne strony swojego dziecka”
• Aldona Kopik , Monika Zatorska „Wielorakie podróże”
• B .Fuchs „Gry i zabawy na dobry klimat w grupie”
• Clifford H. Edwards (2006) „Dyscyplina i kierowanie klasą”

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Korzystając z komputera przygotowywałam pomoce dydaktyczne dla uczniów, testy, sprawdziany, dyplomy, scenariusze, karty pracy (pracując z programem Microsoft Office Word 2007).
• Opracowywałam wyniki sprawdzianów przy użyciu programu Microsoft Excel.
• Przygotowałam prezentację multimedialną na radę szkoleniową na temat pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, skupiając się na dysleksji i dyskalkulii (korzystałam z programu Power Point).
• Współpracowałam wirtualnie z Wydawnictwem Operon, któremu przekazywałam wyniki z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.
• Wykorzystywałam Internet w celu pogłębienia wiedzy związanej z awansem zawodowym lub z dziedziny dydaktyki, pedagogiki i psychologii, zaglądałam na fora edukacyjne.
• Przy pomocy poczty elektronicznej komunikowałam się z innymi nauczycielami, a także dyrektorem szkoły, przesyłając większość opracowywanej dokumentacji.
• Swoich uczniów zapoznawałam z elementarnymi podstawami obsługi komputera, z korzystaniem z Internetu i poczty elektronicznej. Wyczulałam na zagrożenia i skutki
nadmiernego korzystania z komputera oraz Internetu.
• Opublikowałam autorski program zajęć inkubatora kinestetycznego „Wspaniała kraina cyrku” na stronie internetowej : edux.pl. Otrzymałam zaświadczenie potwierdzające publikację .
• Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji stażu na stronie internetowej: edux.pl. Otrzymałam zaświadczenie potwierdzające publikację.
• Z rodzicami wychowanków komunikowałam się poprzez rozmowy telefoniczne.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
• Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
• Dzieliłam się z innymi nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach i szkoleniach. Udostępniałam materiały i notatki ze szkoleń.
• W ramach WDN prowadziłam radę szkoleniową nt. pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, przedstawiając prezentację multimedialną pt. „Dysleksja i dyskalkulia” (III 2011).
• Gromadziłam i udostępniałam koleżankom własne materiały przydatne w pracy nauczyciela, m.in. dotyczące współpracy z rodzicami i ich pedagogizacji ,scenariusze zajęć ,karty pracy i sprawdziany.
• Prezentowałam na radach pedagogicznych analizy wyników nauczania klasy, którą uczę, omawiałam sprawy wychowawcze, przedstawiałam plany i programy pracy prowadzonych zajęć.
• Przygotowałam i wygłosiłam referat dla rodziców na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ 8,ust.2,pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .
• Opracowywałam i wdrażałam plany wychowawcze klasy w oparciu o plan wychowawczy szkoły.
• Opracowałam autorski program zajęć inkubatora kinestetycznego „Wspaniała kraina cyrku” ,który realizowałam w latach 2010 – 2012.
• Opracowałam i zrealizowałam w roku szkolnym 2012 -2013 dwa programy Nauki przez zabawę : „Dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych” i „Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu” dla klasy I.

§ 8,ust.2,pkt4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Brałam udział w realizacji projektu finansowanego przez EFS „Dzieci mają skrzydła, pomóżmy im je rozwinąć”.
• Brałam udział w realizacji projektu finansowanego przez EFS „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją”.
• Organizowałam i współorganizowałam imprezy i uroczystości :
Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
Sprzątanie świata
Ślubowanie klasy I (2012)
Dzień Nauczyciela
Dzień Papieski
Święto Niepodległości
Andrzejki
Opłatek szkolny
Dzień Babci i Dziadka
Choinka szkolna
Spotkania kolędowe
Dyskoteki walentynkowe
Dzień Ziemi
3 Maja
Dzień Matki
Festyn integracyjny
Zakończenie roku szkolnego

• Organizowałam i współorganizowałam wycieczki szkolne:
Węgrowski Ośrodek Kultury : Spektakle dla szkół
Warszawa –Targi Książki
Warszawa – Centrum Nauki Kopernik
Siedlce – Centrum Kultury – spektakl „Dziadek do orzechów”
Sokołów – Ośrodek Kultury – spektakl „Czerwony Kapturek”
Zamek w Liwie – aktualne wystawy
Zamek w Liwie –Festyn archeologiczny
Zamek w Liwie – Festyn Na Żołnierskim szlaku
Warszawa – Stadion Narodowy
Warszawa - Mózg – wystawa interaktywna

• Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach i przeglądach:
Festiwal Pieśni Patriotycznej w Wyszkowie
Gminny i Powiatowy Konkurs Czytelniczy
Powiatowy Konkurs „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2011”
Powiatowy Konkurs „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2012”
Powiatowy Konkurs „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Boże Narodzenie 2011”
Powiatowy Konkurs „Plastyka w obrzędach i obyczajach – Boże Narodzenie 2012”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkowi!?”

• Zorganizowałam akcję charytatywną – zbiórka nakrętek
• Szukałam sponsorów na prezenty mikołajkowe dla dzieci i fanty na loterię
• Prowadziłam sklepik szkolny(2010-2011)
• Zorganizowałam ognisko integracyjne dla uczniów naszej szkoły i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Węgrowie
• Poszukiwałam sponsorów na nagrody dla dzieci, fanty na loterię.
• Przeprowadziłam zbiórkę elektrośmieci
• Zorganizowałam spotkania z policjantami i ratownikami medycznymi:
„Bezpieczna droga”
„Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły”
„Bezpieczeństwo w sieci”
„Bezpieczna kąpiel”
• Zorganizowałam warsztaty dla uczniów klas I-III i IV-VI na temat bezpieczeństwa w sieci „Komputronik”
• Zorganizowałam warsztaty „ElektroOdpowiedzialni” dla klas IV-VI
• Zostałm szkolnym koordynatorem do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

• Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Węgrowie w celu zdiagnozowania umiejętności i wiadomości uczniów mającymi trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze. Na podstawie otrzymywanych opinii sporządzałam arkusze dostosowania wymagań.
• Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dokonywałam analizy sytuacji rodzinnej uczniów.
• Współpracowałam z biblioteką szkolną oraz z biblioteką gminną w Liwie. Dzieci brały udział w lekcjach bibliotecznych, pasowaniu na czytelnika i konkursach organizowanych przez bibliotekę.
• Współpracowałam z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Węgrowie.
• Współpracowałam z Urzędem Gminy Liw, wydawcą Biuletynu Informacyjnego, do którego sporządzałam notatki z życia szkoły.
• Współpracowałam z Radą Gminy Liw zapraszając jej członków na festyny szkolne i zgłaszając problemy dotyczące życia szkoły.
• Współpracowałam z nauczycielami Gimnazjum Gminy Liw.
• Współpracowałam z Samorządowym Przedszkolem w Liwie zapraszając dzieci na uroczystości i imprezy organizowane przez szkołę.
• Współpracowałam Powiatową Komendą Policji w Węgrowie.
• Współpracowałam z Muzeum Zbrojownią w Liwie.
• Współpracowałam z Przychodnią w Węgrowie przy fluoryzacji zębów.
• Współpracowałam z Miejską i Pedagogiczną Biblioteką w Węgrowie.
• Współpracowałam z nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Węgrowie.
§ 8 ust. 2 ,pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnyc , wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.
Dokonałam opisu i analizy dwóch przypadków: problemu edukacyjnego i problemu wychowawczego:
• Problemy dziewczynki z zaburzeniami emocji i zachowania
• Problemy uczennicy z trudnościami w nauce

Podsumowanie:

Niniejsze sprawozdanie jest próbą podsumowania mojej niespełna trzyletniej pracy i obejmuje ocenę stopnia realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego. Jest ono tylko opisem działań, natomiast nie jest w stanie oddać wszystkich problemów, które stawały przede mną. Wiele zaplanowanych zadań wymagało poświęcenia i ogromnej ilości czasu. Niektórych nie udało mi się przewidzieć planując swój staż, a z innych musiałam zrezygnować. Czasem przesunął się termin planowanych przeze mnie działań – nie z mojej winy, lecz z zaistniałych okoliczności. Planując, a potem realizując zadania, starałam się zawsze zwracać uwagę na efekty, jakie przyniosą różnym podmiotom. Staż wzbogacił mnie o nowe doświadczenia, jakie będę wykorzystywała w swojej dalszej pracy. Zmusił do autorefleksji i ewaluacji własnych poczynań. Zakończenie stażu nie oznacza końca mojego rozwoju. Mam zamiar nadal się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, bowiem nie wyobrażam sobie pracy w szkole bez ciągłego podnoszenia ciągłego rozwijania się i zdobywania nowej wiedzy.Elwira Sulich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.