X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20971
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Śrem, 31.08.2013r.
mgr JOANNA DUSZCZAK
nauczyciel kontraktowy języka angielskiego i języka hiszpańskiego
w Gimnazjum nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka
w Śremie

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
za okres od 01.09.2011r. do 31.08.2013r. ( 2 lata )
sporządzone w związku z ustaniem zatrudnienia i zmianą miejsca pracy.

Pracę w Gimnazjum nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie rozpoczęłam 1 września 2007 r., a staż na stopień nauczyciela mianowanego 1 września 2011 roku w wymiarze 2 lata i 9 m-cy, jednak ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia od 01 września 2013r. sporządzam niniejsze sprawozdanie za okres 2 lat stażu tj. od 1.09.2011r. do 31.08.2013r. prosząc o dokonanie oceny dorobku zawodowego przez Opiekuna stażu i Dyrektora szkoły.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego, który opracowałam odnosząc się do zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 0 poz. 393 z 26 marca 2013r. poprzedzonego rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593, z 2007r. nr 214 poz. 1580 oraz z 2010r. nr 235 poz.1543).
To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata w okresie stażu w tut. gimnazjum pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Starałam się, by mój plan spełniał wymogi formalne, a zaplanowane zadania były wykonalne, kompletne i udokumentowane.
Dokumentacja i opis przeprowadzonych zadań zostały skompletowane według poszczególnych wymagań egzaminacyjnych.
Zgodnie z § 7 ust.1 pkt.1 uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Podjęłam zadania, które miały na celu zgodnie z § 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W ramach powinności określonych w § 7 ust.1 pkt. 3 poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywałam staż.
Wykonanie zadań przewidzianych w moim planie rozwoju zawodowego ilustruje poniższe zestawienie.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach“

Na początku stażu dokonałam wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności. Po rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań zawodowych i predyspozycji zaplanowałam przebieg własnego rozwoju zawodowego. W następnej kolejności poznałam procedurę awansu zawodowego. Dokonałam analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy tj: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, regulaminów oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w zanalizowanych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panem mgr Januszem Wojciechowskim. W sposób jasny i czytelny określiliśmy zasady współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie. Następnie ustaliliśmy harmonogram spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych przeze mnie zadań. Raz w semestrze prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, byłam również hospitowana przez Panią wicedyrektor Sabinę Marciniak w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.
Przed każdymi zajęciami przeprowadzałam rozmowę z opiekunem stażu na temat celów i założeń lekcji. Następnie omawialiśmy je, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- aktywność
- różnorodność wykorzystywanych metod
- zaangażowanie wszystkich uczniów
- indywidualizację zajęć dla uczniów zdolnych
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki hospitacjom prowadzonym przez opiekuna dokonałam następujących autorefleksji. Prowadząc zajęcia starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, tj. takie które zapewniają uczniowi odgrywanie czynnej roli w realizacji zadań nauczania i wychowania, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u uczniów na lepszą percepcję omawianych na lekcji treści. Skuteczność podejmowanych działań sprawdzałam na bieżąco według następujących narzędzi: testów sprawdzających, kartkówek, odpowiedzi ustnych, aktywności oraz pracy uczniów na lekcji, sprawdzania zadań domowych. Przez cały okres stażu pracowałam nad poziomem swojej odpowiedzialności, obowiązkowości, dyscypliny pracy i polepszeniem jakości komunikacji interpersonalnej. Służyły temu z pewnością spotkania z opiekunem stażu, dzielenie się swoją wiedzą na temat procedury awansu z koleżankami i kolegami z pracy. W związku z koniecznością realizowania programu nauczania w określonym tempie i zakresie opracowywałam rozkłady materiału i plany wynikowe dla poszczególnych klas z języka angielskiego i hiszpańskiego. Podczas tworzenia rozkładów zajęć, obowiązkowy materiał poszerzyłam o zajęcia związane z różnego rodzaju świętami (Halloween, Christmas, Thanksgiving Day, Easter oraz innymi ważnymi datami charakterystycznymi dla angielskiego obszaru językowego), w trakcie których uczniowie mogli dowiedzieć się i porównać kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych.
W roku szkolnym 2012/2013 została mi przydzielona klasa innowacyjna z poszerzonym językiem angielskim dla której wcześniej opracowałam program oraz kryteria oceniania.
Od wydawnictw językowych z którymi współpracuję (Macmillan, Oxford University Press oraz Nowa Era) otrzymałam wiele materiałów dydaktycznych w postaci książek, plakatów, plansz do nauki i folderów, oraz innych gadżetów, które w chwili obecnej ozdabiają moją klasę językową, której jestem opiekunem. Jako największe osiągnięcie uważam pomoc w zakupie dla naszego gimnazjum tablicy interaktywnej, która służy również innym nauczycielom, a których chętnie wspierałam w nauce jej obsługi i wykorzystywania podczas lekcji organizując szkolenia.
Wypełniając obowiązki nauczyciela dyżurnego sprawowałam opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych. Starałam się, aby w czasie moich dyżurów nie było palących uczniów w ubikacjach, konsekwentnie egzekwowałam postanowienia Statutu Szkoły.
Brałam udział w pracach szkolnej komisji nadzorującej Egzamin Gimnazjalny jako jej członek. Analizowałam również wyniki egzaminów próbnych oraz właściwych z języka angielskiego, co było podstawą do tworzenia programów naprawczych będących wskazówkami do dalszej pracy z uczniami. Niejednokrotnie uczestniczyłam w pracach komisji poprawkowej z języka angielskiego.
W trakcie trwania stażu czynnie angażowałam się w prace organów szkoły pełniąc funkcję
- opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- opiekuna pocztu sztandarowego
- przewodniczącej zespołu ds. promocji szkoły
- członka zespołu ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej
- przewodniczącej do zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych,
Wielokrotnie byłam organizatorką oraz przewodniczącą składu szkolnych komisji konkursów językowych takich jak :
- gminnego konkursu piosenki anglojęzycznej pt. „Just sing”
- konkursu poezji anglojęzycznej pt. „Literature out loud”
- konkursu łamania języka angielskiego pt. „English Tongue Twisters”
- konkursu oraz konkurencji związanych z Dniem Języków Obcych
- przewodnicząca etapu szkolnego wojewódzkich konkursów przedmiotowych
Od początku swojej pracy starałam się systematycznie rozwijać kompetencje poprzez udział w wielu szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach. Spotkania te pozwoliły mi na bieżąco śledzić zagadnienia związane z nauczanymi przedmiotami, nowościami wydawniczymi w zakresie nowych podręczników oraz literatury fachowej, a także umożliwiły wymianę poglądów i opinii z innymi nauczycielami. Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu nauczanych przedmiotów oraz zagadnień psychologicznych i pedagogicznych. Stworzyłam własną biblioteczkę metodyczno – przedmiotową w skład której wchodzą materiały do nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego: płyty, słowniki, plakaty, fiszki. Sięgałam po książki do metodyki języka angielskiego.: H. Komorowskiej „Metodyka nauczania języków obcych”, M. Stawna „Podejście komunikatywne do nauczania języków obcych”, W. Pfeiffer, „Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki” czy J. Harmer „How to Teach English”.
W ramach kształcenia zawodowego w październiku 2011r w OKE w Poznaniu ukończyłam kurs na egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania zorganizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W maju 2012r. zostałam powołana przez tenże organ do sprawdzania prac gimnazjalnych trzecioklasistów.
Celem aktualizacji wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy uczestniczyłam w szkoleniu okresowym z zakresu bhp i p.poż – które odbyło się 26 września 2012r., a także w kursie „Pierwszej pomocy przedmedycznej ” w listopadzie 2012r.
Doskonaląc swój warsztat pracy w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Tematyka rad była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Zdobyte wiadomości i umiejętności stanowią zasadniczy element mojej pracy. Dostrzegłam także zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w szkole. Brałam udział we wszystkich radach klasyfikacyjnych i podsumowujących.
W ramach doskonalenia zewnętrznego ukończyłam:
- „A Quick Guide to Slow Teaching – with the Exam Ahead“ - szkolenie metodyczne Wydawnictwo Macmillan, 28.03.2013r.
- „21 Century Teaching for 21st Century Students”, “Navigating Change – Accuracy, Fluency and the Nowa Matura 2015” oraz “Mądra Cyfryzacja” – konferencja metodyczna. Wydawnictwo Pearson. Poznań, 09.02.2013r.
- „Children gamified”, „Mądra Cyfryzaja” oraz „Banishing Butterflies preparing for the sprawdzian szóstoklasisty“ – konferencja metodyczna. Wydawnictwo Pearson. Poznań, 02.02.2013r.
- „Listen up! Teaching with new exam in mind”, “Making teachting manageable“ oraz “Communicatively speaking with upper secondary learners“ – konferencja metodyczna. Wydawnictwo Macmillan. Poznań, 21.01.2013r.
- “Od teorii do praktyki w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej”, „Wykorzystanie pomocy wizualnych jako magnes w nauczaniu nastolatków (A2,B1)”, „Strategie osiągania sukcesu w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego„ - konferencja metodyczna. Wydawnictwo Cambridge. Poznań, 18.01 2013r.
- „Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do podniesienia efektywności kształcenia „ – ODN Poznań – 09.10.2012r.
- „Testing Times: Coping with exam stress”- konferencja metodyczna. Wydawnictwo Express Publishing. Poznań, 16.03.2012r.
- „Getting the right writing right’ – konferencja metodyczna. Wydawnictwo Express Publishing. Poznań, 09.03.2012r.
- “The brick that built the wall - or how to plan a successful gimnazjum lesson“, “Nowa PodstawaProgramowa – główne założenia i ich realizacja w kursie ‘Gateway’ I nowym repetytorium maturalnym” oraz “Simple. The Best. – Creating an effective grammar sylabus for New oral matura” – konferencja metodyczna. Wydawnictwo Macmillan. Poznań, 15.02.2012r.
- “The All – inclusive Approach to Teaching Children” oraz “Active Learning for upper-primary students” – konferencja metodyczna. Wydawnictwo Pearson. Poznań, 15.02.2012r.
- “Mission possible – how to make a class of lower-primary learners work together as a group”, “Nowa podstawa programowa – główne zalożenia i ich realizacja w kursie Evolution” oraz “Take them to the other side On effective teaching of English to upper-primary learners”- konferencja metodyczna. Wydawnictwo Macmillan. Poznań, 14.02.2012r.
- “Making the right noise! Discipline in a primary classroom” – konferencja metodyczna - Wydawnictwo Express Publishing. Poznań, 24.02.2012r.
- “Kultura krajów anglojęzycznych z perspektywy egzaminu maturalnego” oraz „Techniki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa“. Wydawnictwo Oxford University Press. Poznań, 17.02.2012r.
- „Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji języka angielskiego w dużych klasach”, „Zasady testowania dzieci najmłodszych – teoria i praktyka” oraz „Przygotowanie do egzaminu językowego w starszych klasach szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Oxford University Press. Poznań, 15.02.2012r.
- „Jednak klasa – różny wiek i możliwości uczenia się dzieci”, oraz „ Odkryj świat i ucz języka angielskiego„ – warsztaty metodyczne. Wydawnictwo Nowa Era. Poznań, 04.02.2012r.
- „Egzamin z języka angielskiego w gimnazjum” - szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania - OKE Poznań, 02.10.2011r.
- „Ucz z pasją odkrywcy – zmiany egzaminacyjne 2012” – warsztaty metodyczne Wydawnictwo Nowa Era. Poznań, 12.03.2011r.
- „Odłóż książkę i ... - praca z podręcznikiem na lekcjach angielskiego w gimnazjum”– warsztaty metodyczne. Wydawnictwo Oxford University Press. Poznań, 14.03.2011r.
- „Assessment for Busy Teachers”, “Optimising Homework and Exam Preparation with MyEnglishLab” oraz “Being Natural“ – konferencje metodyczne. Wydawnictwo Pearson Longman. Poznań, 07.02.2011r.
- “Nowe rozwiązania na nową maturę – rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych na lekcjach języka angielskiego„ – wykład metodyczny. Wydawnictwo Oxford University Press. Poznań, 27.01.2011r.
- „Nowoczesne metody promocji szkoły w środowisku lokalnym”– kurs ODN Poznań, 08.01.2011r.
- „O czym nauczyciel musi pamiętać „ – przepisy prawa oświatowego w pigułce” –
PPP Śrem, 2.11. 2011r.
- „Jak czytać opinie i orzeczenia poradni „ – szkolenie PPP Śrem 16.11.2011r.
- „Specyficzne trudności w uczeniu się „ – PPP Śrem 21.11.2011.r.
- „Skuteczna komunikacja z uczniem „ - PPP Śrem 05.12.2011r.
- „Stres w pracy nauczyciela „ – PPP Śrem 13.05.2011r.
- „Wykorzystywanie wyników egzaminu gimnazjalnego do podniesienia efektywności kształcenia – II etap szkolenia, szkolenie rad pedagogicznych. Kalisz 19.10.2012r.
Wiedza zdobyta na kursach i szkoleniach była ukierunkowana na przedmioty których uczyłam, jak również pomocna w rozwiązywaniu codziennych problemów szkolnych.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust.2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych“

Wiedzę na temat środowiska uczniów czerpię z różnych źródeł. Pierwszym podstawowym są rodzice, z którymi spotykałam się podczas zebrań i konsultacji klasowych. Drugim ważnym źródłem są sami uczniowie, do których starałam się dotrzeć poprzez indywidualne rozmowy mając na celu wyłonienie problemu. Uzyskałam również wsparcie pedagoga szkolnego. Niezwykle ważne jest, aby popełniać jak najmniej błędów w sferze wychowawczej, albowiem je najtrudniej naprawić.
Przygotowywałam uczniów do reprezentowania szkoły w międzyszkolnych i gminnych konkursach językowych. Sukcesy odnoszone przez uczniów sprawiały satysfakcję zarówno mnie jak i uczniom w nich biorącym udział, a także przyczyniały się do promocji naszego gimnazjum. I tak moi uczniowie zajęli :
- I miejsce w gminnym konkursie poezji anglojęzycznej w dniu 23 stycznia 2011r. - Marta Konieczna kl. II b.
- I miejsce w szkolnym konkursie czytania bajek w języku angielskim w dniu 10 października 2012r. - Marta Konieczna kl. III b, II miejsce Agnieszka Łaznowska kl. III a oraz III miejsce Olga Kryspin kl. III a.
- I miejsce w szkolnym konkursie łamania języka angielskiego pt. „Tongue twisters” w dniu 15 grudnia 2011r. - Marta Konieczna kl. II b.
- I miejsce w szkolnym konkursie poezji anglojęzycznej w dniu 07 grudnia 2012r. - Marta Konieczna kl. III b, która tym samym zakwalifikowała się do konkursu gminnego.
- III miejsce w rejonowym (gminnym) konkursie poezji anglojęzycznej w dniu 21 stycznia 2013r. - Marta Konieczna kl. III b.
- III miejsce w rejonowym (gminnym) konkursie piosenki anglojęzycznej „Just Sing” w dniu 24 maja 2013r. - Marta Konieczna kl. III b.

W zakresie podnoszenia kultury osobistej uczniów konsekwentnie reagowałam i zwracałam uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych i eliminowanie wulgaryzmów językowych.
Podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów. Prowadziłam oddziaływania wychowawcze skierowane do uczniów wykazujących brak wiary we własne możliwości oraz mających trudności z integracją w grupie zachęcając ich do włączania się w organizację różnego rodzaju imprez na terenie szkoły.
Dbając o właściwy rozwój osobowości uczniów zdolnych zachęcałam ich do pełnienia w szkole funkcji kierowniczych i organizacyjnych m.in. w Samorządzie Uczniowskim.
Zgłaszałam zaobserwowane negatywne zjawiska pedagogowi szkolnemu, psychologowi lub wychowawcy klasy.
Inną formą kształcenia zdolności i umiejętności uczniów była organizacja uroczystości szkolnych. Tworzyłam własne harmonogramy lub korzystając z Internetu modyfikowałam scenariusze imprez do potrzeb naszej szkoły i potrzeb uczniów. Dbałam o estetyczny wygląd i wystrój klasy przygotowując gazetki ścienne z pracami uczniów lub tematyczne gazetki językowe poszerzające wiedzę zarówno gramatyczną jak i leksykalną uczniów. Bardzo często przy tworzeniu tychże dekoracji pomagali mi uczniowie, co sprawiało, że czuli się współodpowiedzialni za życie kulturalne szkoły do której uczęszczają.
Bardzo ciekawym przedsięwzięciem, którego byłam opiekunem przez 6 m-cy było zaliczenie przez grupę 17 uczniów projektu „Broszura Turystyczna Miasta Śrem”, w realizacji którego młodzież wykazała się ogromną kreatywnością przy projektowaniu i wykonaniu albumu oraz prezentacji multimedialnych.
Podczas swojej pracy starałam się zaszczepić wśród młodzieży poczucie wrażliwości na krzywdę innych, dlatego zachęcałam ich do udziału w akcjach charytatywnych współorganizowanych przez Samorząd Uczniowski m.in.
- w zbiórce pieniędzy na „ Adopcję na odległość ,” pod patronatem Caritas Polska
- w sprzedaży kalendarzyków edukacyjnych, z których dochód przekazaliśmy na konto „Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych”
- w zbiórce pt. „ Nakrętka dla Konradka” podczas której zebraliśmy 41 kg nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla niego
Corocznie przeprowadzałam wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, tworzyłam plan pracy oraz niezbędne sprawozdania z jego działalności. Byłam inicjatorem powstania ”Ściany Zaufania” , gdzie młodzież anonimowo mogła dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania szkoły i personelu. Uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, nadzorując pracę uczniów SU którzy otoczyli opieką skwer i dąb im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Parku im. Powstańców Wielkopolskich. Co roku wraz z SU porządkowaliśmy pomnik Ks. Piotra Wawrzyniaka przez kościołem Najświętszego Serca Jezusa składając wiązankę kwiatów i zapalając symboliczny znicz.
Byłam współorganizatorem wielu imprez szkolnych i okolicznościowych m.in.:
- zabaw andrzejkowych i dyskotek szkolnych
- „Pierwszego Dnia Wiosny”, - „Dnia Wagarowicza”
- walentynkowej akcji ”Wyraź swoje uczucia”, połączonej ze sprzedażą kartek
- „Święta Szkoły ” i Dnia Dziecka na sportowo (czerwiec 2012r.)
- Festyn pt. „Z czego znana jest nasza dwójka” – czerwiec 2013r.
- „Pożegnania klas III” (czerwiec każdego roku)
- corocznego „Pasowania na Gimnazjalistę” i wykonanie w tym celu certyfikatów uczestnictwa
- uroczystej gali „Wawrzyńców 2011” z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- uroczystości okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Chłopca ( wybory w trzech śmiesznych kategoriach)
- „tłustego czwartku” połączonego ze sprzedażą pączków
Corocznie miałam przyjemność brać udział we wspólnym kolędowaniu z młodzieżą i nauczycielami na sali Bazar pt . „Z kolędą na święta”, którego byłam również nadzorującą.
W trakcie stażu włączałam się w przygotowanie imprez o charakterze środowiskowym takich jak „Anielska Wigilia” grudzień 2010r., i „Miasto Aniołów” – grudzień 2011r.,
W każdym roku szkolnym wraz z młodzieżą SU brałam aktywny udział w Sympozjach Samorządów Uczniowskich oraz Targach Edukacyjnych, odbywających się w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie, gdzie zachęcaliśmy młodszych kolegów do podjęcia nauki w naszym gimnazjum. Działania promujące prowadziłam również z Dyrektorem oraz kolegami z pracy udając się w okresie dwóch ostatnich lat do szkół podstawowych m.in. do SP nr 6 Śrem- marzec 2012r. i 2013r. oraz SP nr 1 Śrem - marzec br celem przedstawienia oferty edukacyjnej, prowadzonych innowacji i profili, a tym samym pozyskania uczniów.
Okazją do promowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym było także zorganizowanie przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski dla dzieci z roczników 2005 i 2006 w styczniu 2012r. „Baliku Karnawałowego" w którym brałam czynny udział zapewniając dzieciom liczne zabawy, gry i konkursy nagradzane upominkami zakupionymi za pozyskane od sponsorów pieniądze .
Warto również wspomnieć o festynie, pt. „Słoneczne grillowanie z Ks. P. Wawrzyniakiem”, który odbył się 2 czerwca 2012r., a którego byłam głównym organizatorem. Odpowiadałam m.in. za pozyskiwanie zewnętrznych sponsorów, współpracowałam z Radą Rodziców , ŚOK-iem w Śremie, SP nr 6 w Śremie, Prezesem Śremskiego Sportu oraz Dyrektorem LO w Śremie. Festyn był przeznaczony dla naszych obecnych gimnazjalistów oraz przyszłych uczniów i stał się połączeniem trzech przedsięwzięć: Dnia Dziecka, integracji środowiska szkolnego z lokalną społecznością oraz zaproponowania uczniom klas VI ze szkół podstawowych naszej oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2012/2013. O naszych przedsięwzięciach niejednokrotnie pisano w prasie lokalnej („Tydzień Ziemi Śremskiej”, „Kurier Śremski”, WWW.portalsremski.pl) oraz mówiono w lokalnej telewizji Relax.
W m-cu marcu 2013r. wraz z opiekunem SU, p. Szymonem Duszczakiem zorganizowaliśmy w nagrodę dla grona aktywnie działających na rzecz szkoły uczniów, głównie skupionych w SU „nockę w szkole”. Było to nowe przedsięwzięcie podczas którego mogliśmy się jeszcze lepiej poznać, a które bardzo spodobało się młodzieży, gdyż połączone było z zabawami sprawnościowymi, umysłowymi i oglądaniem filmów.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

W obecnych czasach wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela jest niezbędne. Za swoje osiągnięcie z okresu stażu uważam więc dobre opanowanie umiejętności korzystania z programów edukacyjnych, multimedialnych i Internetu. Dzięki wykorzystaniu komputera i urządzeń peryferyjnych np. rzutnika, tablicy interaktywnej lub odtwarzacza CD można świetnie urozmaicić proces dydaktyczny, przez co lekcje z języka angielskiego i hiszpańskiego stają się ciekawsze.
Przy pomocy komputera tworzyłam wszelkie dokumenty, z którymi miałam do czynienia w pracy nauczyciela, tj:
- dokumenty szkolne: plany wynikowe, rozkłady materiałów, kryteria na poszczególne oceny, plany pracy, konspekty lekcji
- dokumenty do awansu zawodowego: wnioski do dyrektora, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego,
- materiały dydaktyczne: ćwiczenia językowe, krzyżówki, piosenki, wiersze, scenki dialogowe,
- narzędzia pomiaru dydaktycznego: testy, sprawdziany, kartkówki
- dyplomy, podziękowania, materiały do gazetek, fotografie
Nieodzownym elementem w pracy z komputerem jest korzystanie z możliwości, jakie daje Internet. Na portalach edukacyjnych aktualizowałam wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli wykorzystując wiele ciekawych pomysłów w codziennej pracy. W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam również do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego ze stron - www.awanset.republika.pl, www.men.gov.pl, www.awans.oswiata.org.pl, www.menis.pl, www.prawooswiatowe.pl, Www.edux.pl, www.literka.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata.org.pl, WWW.profesor.pl .
Na zajęciach dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego wykorzystywałam arkusze zadań egzaminacyjnych opublikowanych na stronach OKE, co pozwoliło uczniom lepiej się przygotować i oswoić z formą zadań egzaminacyjnych. Dzięki zaletom poczty elektronicznej mam stały kontakt z innymi nauczycielami oraz możliwość:
- przesyłania sprawozdań, protokołów, zdjęć i artykułów do administratora szkolnej strony internetowej
- kontaktowania się z placówkami organizującymi szkolenia dla nauczycieli
- opublikowania w Internecie swojego PRZ jak również umowy- kontraktu z opiekunem stażu, na co posiadam stosowne zaświadczenia
Komputer stanowi więc nieodłączny element mojej pracy pedagogicznej.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Praca nauczyciela to praca z młodymi ludźmi, którzy intensywnie dorastają i kształtują swój charakter. Największą rolę do odegrania w kształtowaniu młodego charakteru mają niewątpliwie rodzice, a na drugim miejscu szkoła, która oprócz aspektu wychowawczego powinna wyposażyć ucznia w wiedzę potrzebną mu w dorosłym życiu. Nauczyciel, jako osoba kompetentna i wyposażona w niezbędną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest odpowiedzialny za ten jakże ważny proces. W tym celu przeczytałam szereg interesujących artykułów zamieszczanych w czasopiśmie wydawanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – „Języki obce w szkole”, a także publikacje dotyczące metodyki nauczania języków obcych m.in. Gordon Lewis Teenagers (Oxford University Press), Jeremy Harmer The Practice of English Language Teaching (Pearson Longman), Christopher Jones, Sue Fortescue Using Computers in the Language Classroom (Pearson Longman), David Nunan Language Teaching Methodology. A textbook for teachers. (Phoenix ELT), oraz e-book wydawnictwa MacMillan Polska zatytułowany „Najlepsze w praktyce sprawdzone sposoby na udane lekcje”.
Dużo wskazówek, rad, sugestii, ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam podczas lektury „Metodyka nauczania języków obcych” Hanny Komorowskiej, gdzie dowiedziałam się jak właściwie zaplanować pracę z młodzieżą, o metodach nauczania w tym wieku, o doborze materiałów nauczania i pomocy dydaktycznych dla zwiększenia atrakcyjności zajęć.
Na początku każdego roku szkolnego starałam się poznać sytuację rodzinną naszych uczniów. Podczas konsultacji oczekiwałam na spotkania z rodzicami. W nagłych sytuacjach inicjowałam kontakty osobiste lub telefoniczne. Ścisła współpraca z nimi pozwoliła mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły.
Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych jako anglistka starałam się wprowadzać na lekcjach elementy wychowawcze: budować zaufanie w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania oraz tolerancji. Nikt nie był gorszy, tylko dlatego, że nauka nie szła mu zbyt dobrze, ważne było, by odnajdywał się w grupie, współdziałał z nią w miarę swych możliwości i nie czuł się osamotniony.
Ważnym elementem pracy z młodym człowiekiem jest dobieranie metod i technik pracy adekwatnie do jego rozwoju i umiejętności. Z młodzieżą gimnazjalną trzeba pracować intensywnie i ciekawie, ciągle ich motywować, by nie mieli czasu na nudę. W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących, które rozwinęły w nich umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji. Burza mózgów, wywiady, praca w grupach, praca z projektami, debaty, negocjacje, tworzenie komiksów, ilustracji, wykresów, prezentacji multimedialnych oraz plakatów to jedne z najważniejszych technik, jakie wykorzystuję w codziennej pracy. W swej pracy dostrzegałam uczniów zdolnych, których motywowałam do rywalizacji w konkursach i ciągłego poszerzania wiedzy, jak i tych, którzy bez pomocy nauczyciela nie radzili sobie z językiem obcym, z racji różnych dysfunkcji wrodzonych. Wskazówki do pracy dawały mi wtedy opinie z j Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które wnikliwie studiowałam i uwzględniałam w swej pracy z uczniem, po konsultacjach z wychowawcą oraz rodzicami. Uczniom o specyficznych trudnościach w nauce proponowałam m.in. zaliczanie materiału małymi partiami, przygotowywałam obowiązkowy zakres materiału o niższym stopniu trudności oraz starałam się potraktować ich indywidualnie. Rezultatem tego było to, że uczniowie mieli szansę przyswoić materiał dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Systematycznie starałam się reagować na objawy agresji, nieodpowiednie słownictwo i niewłaściwe zachowania w czasie lekcji i wyciągać z tego konsekwencje. Częstą formą aktywizacji na unikanie wulgaryzmów u młodzieży była zabawa w „grzeczne słowa” w językach obcych w formie collage.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Stwierdzam, że udało mi się je zrealizować.
Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: dzienniki lekcyjne, e-dzienniki wprowadzone w szkole od marca 2013r., dzienniki dodatkowych zajęć i arkusze ocen.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które pozyskałam w okresie odbywanego stażu były w pełni przeze mnie wykorzystywane w pracy nauczyciela. Opierając się o podstawę programową i program nauczania opracowałam rozkłady nauczania oraz plany wynikowe z języka angielskiego i hiszpańskiego, a także jako pierwsza w naszym gimnazjum program innowacji językowej dla kl. I w r. szk. 2012/2013.
W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć uczniowie mieli możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu. Cieszy mnie fakt, iż co roku udawało mi się nawiązać dobry kontakt z uczniami. Czasami było to trudne wyzwanie, ponieważ zdarzały się dzieci z deficytami środowiskowymi, sprawiające trudności wychowawcze. Pracując z takimi uczniami starałam się wypracować indywidualne metody wychowawcze i na bieżąco rozwiązywać problemy, współpracując z rodzicami i pedagogiem szkolnym.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna i twórcza. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym. Wielu z moich uczniów wygrywało konkursy . Takie chwile są ważne nie tylko dla uczniów ale również i dla nauczyciela, dając mu poczucie spełnienia zawodowego . Jestem osobą energiczną, która nie boi się nowych wyzwań stawianych przez dyrekcję szkoły jak również jej uczniów. Inicjuję i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy, ale także wykraczających poza ten plan, a dających szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów jak i mój osobisty.
Przez 2 lata stażu starałam się rzetelnie realizować program nauczania, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać uczniów oraz aktywnie działać w szkole, angażując się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły.
Uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, planowania i usprawniania własnej pracy.
Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, że moje dokonania zawodowe zostały zauważone, czego dowodem było otrzymanie nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą w 2012r.
Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele radości oraz entuzjazm jaki w sobie posiadam, będą dla mnie inspiracją w dalszej działalności edukacyjnej w nowej placówce szkolnej, w której pragnę dokończyć staż na nauczyciela mianowanego.
Cieszę się, że mogłam przez 6 lat pracować w tym gimnazjum. Tu podjęłam swoją pierwszą pracę zawodową i znalazłam akceptację oraz zrozumienie dla moich działań. Dlatego jestem wdzięczna Opiekunowi stażu, Dyrekcji oraz wszystkim, którzy pomogli mi w pracy oraz obdarzyli zaufaniem i życzliwością.

........................................
mgr Joanna Duszczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.