X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2065
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Adriana Krynicka
Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Imię i nazwisko opiekuna stażu: …………
Okres odbywania stażu: …………………………
Nazwa i adres szkoły: ………………………………

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Publicznej Szkole Podstawowej w ………, rozpoczęłam ……. września …….. roku, tym samym zaczynając swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Przydzielony mi został opiekun stażu, którym została pani mgr Alicja Pawlik.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
W szczególności są to:

§ 6, ust. 2, pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Na początku stażu zapoznałam się znowelizowaną Kartą Nauczyciela-ustawa z dn. 26.01.1982r, ustawa z dn. 31.08.2004r, oraz Rozporządzeniem MEN z dn.15.07.2004r, które umożliwiły mi poznanie przepisów związanych z procedurą awansu zawodowego.
Szczególną uwagę zwróciłam na warunki, które musi spełnić nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego. Znajomość wymogów klasyfikacyjnych, zasad dokumentowania działań podjętych w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego pozwoliła na napisanie tego planu, skompletowanie dokumentów oraz ukazania projektu sprawozdania z jego realizacji.
Decyzją Pani mgr Anny Dziedzic Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w …………… moim opiekunem stażu w okresie ………………… została Pani mgr Alicja Pawlik. Aby nasza współpraca była prawidłowa oraz, aby umożliwiła mi nabycie umiejętności pracy w szkole, wspólnie ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy. Rezultatem rozmów był podpisany kontrakt.
W myśl zasady: ,,nieznajomość prawa szkodzi…’’: zapoznałam się z niezbędnymi przepisami dotyczącymi pracy nauczyciela i szkoły.
Szczegółowo przeanalizowałam:
-Statut Szkoły
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Program Wychowawczy Szkoły
-Szkolny Program Profilaktyczny „Radość bez alkoholu”
-Plan Rozwoju Szkoły (roczny i 5-letni)
-Przepisy BHP (obowiązujące na przerwach, zajęciach i podczas wycieczek)
-Sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen)
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Natomiast bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury.


§ 6, ust. 2, pkt 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel
odbywał staż.

Na początku roku szkolnego zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania i szczegółowo przeanalizowałam podstawę programową „Wesoła Szkoła” oraz szkolny zestaw podręczników.
Mając na uwadze zainteresowanie uczniów zajęciami, podejmowałam różnorodne działania. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne, dekorowałam salę zajęć oraz dokonywałam wpisów do Kroniki Szkolnej.
Zgodnie z „Piramidą przyswajania wiedzy” zauważyłam, że większe efekty w pracy z dziećmi uzyskam dzięki uczeniu przez działanie, dlatego też często stosowałam na lekcjach metody aktywne i aktywizujące. Pozwalają one na zaangażowanie się wszystkich uczniów w proces uczenia się, a poza tym młodzież znacznie szybciej przyswaja nową partię materiału.
W celu podniesienia swych kwalifikacji i wzbogacenia warsztatu pracy uczestniczyłam w posiedzeniach szkolnych Rad Pedagogicznych oraz w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat:
- „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów”: Metoda konstruktywnej konfrontacji (04.12.2007r)
-„Agresja: Profilaktyka negatywnych zachowań dzieci i młodzieży(19.03.2008r)
-Szkolenie nauczycieli w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej (25.10.2007r)
-Z poznanie z działaniami profilaktycznymi w szkole: prezentacja multimedialna (15.04.2008r)
-„Taki jak Mozart”: praca z uczniem zdolnym (27.05.2008r)
Z kolei w ramach Zewnątrzszkolnych Form Doskonalenia uczestniczyłam w następujących spotkaniach:
-„Kurs na wychowawców placówek wypoczynku” (22.05.2004)
-„Kurs Pierwszej Pomocy”(19-20.09.2007r)
-„Ratujemy i uczymy ratować”: Kurs Pierwszej Pomocy w ramach WOŚP (04.10.2007r)
-„Współpraca z rodzicami wymogiem współczesnej szkoły” MAC Edukacja (12.10.2007r)
-„Kurs radzenia sobie z trudnymi sytuacjami”: Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (15-16.02.2008r)
-„Kinoman mały a doskonały, czyli o edukacji filmowej w szkole podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era (20.02.2008r)
-„Zapraszamy do Naszej Klasy-spotkanie z autorką” MAC Edukacja (29.02.2008r)
-„Znaczenie postawy nauczyciela w zapobieganiu agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym” Wydawnictwo Nowa Era (03.03.2008r)
-„Kur języka angielskiego” na poziomie intermediate (01.09.24.06.2008r)

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
-Elżbieta Chmielewska „Zabawy logopedyczne i nie tylko” MAC Edukacja, Kilce 1995r
-Praca zbiorowa „Gry i zabawy z całego świata” DELTA W-Z 2006
- Faber Adele, Mazlish Elaine „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do mas mówiły.” MEDIA RODZINA -Laura C. Martin „Zabawy plastyczne-odkrywamy dary natury”. Warszawa 2004r -Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek” Warszawa 1998r Często również zaglądam do czasopism o tematyce pedagogicznej: -„Nauczyciel z klasą”: Biuletyn Stowarzyszenia Edukacji Początkowej -„Wychowanie przedszkolne”: Biuletyn Klubu Nauczyciela Pomagamy Uczyć -„Wychowawca”: Misecznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich -"Życie Szkoły": Miesięcznik poświęcony Edukacji Wczesnoszkolnej
W toku całorocznej pracy bardzo często korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej. Przy pomocy komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, i encyklopedii multimedialnych zdobyłam szereg cennych informacji, które wykorzystałam na zajęciach do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności uczniów. Komputer służył mi także do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego: Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego Sprawozdania. Napisałam artykuł o „Spotkaniu z Mikołajem „ do gazety „Głos Daleszyc”, który również został umieszczony na stronie internetowej Miasta i Gminy Daleszyce (www.daleszyce.pl) Przygotowałam także pełną dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
-www.awans.net
-www.eduseek.ids.pl
-www.scholaris.pl
-www.publikacje.edu.pl
-www.wsip.com.pl
-www.publikacje.edux.pl
-www.szkolnictwo.pl
-www.nauczaniezintegrowane.pl
-www.literka.pl
-www.interklasa.pl, toku ca
-www.men.waw.pl
W ramach mierzenia jakości pracy szkoły przeprowadziłam:
-Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów (16.04.2008r)
Poprowadziłam w szkole prelekcję na temat:
-„Zasady postępowania z psem” (09.10.2007r)
-„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” (15.11.2007r)
Wraz z uczniami brałam udział w akcjach:
-„Sprzątanie świata” (14.09.2007r, 25.04.2008r)
-„Góra grosza”
-„Zbieranie surowców wtórnych (plastik, butelki)”
Wspólnie z uczniami i we współpracy z p. A. Łączkowską, M. Janus, D. Chlewicką, J. Sobczak, A. Sławińską, A. Pawlik przygotowałam następujące imprezy szkolne:
-Dzień Chłopaka (09.2007r)
-Mikołajki (12.2007r)
-Dzień Babci i Dziadka (01.2008r)
-Walentynki (02.2008r)
-Tydzień Kultury Języka Polskiego (03.2008r)
-Dzień Matki, Ojca i Dziecka: Festyn Rodzinny (05.2008r)
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w tych uroczystościach. Dla mnie były one także potwierdzeniem udanej współpracy z uczniami i nauczycielami.
Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach gminnych i powiatowych:
-Ekologicznym:„Chroń, oszczędzaj wodę”(wyróżnienie)
-Ortograficznym: ”Mistrz Ortografii”(wyróżnienie)
-Recytatorskim: ”Barwy jesieni”(wyróżnienie)
Sama również organizowałam konkursy szkolne:
-Czytelnicze: ”Mistrz czytania”
-Recytatorskie: „Wiersze, które najbardziej lubimy…”
Uczestniczyłam jako wychowawca i opiekun na zorganizowanych wycieczkach do:
-Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ na sztukę „Przygody Koziołka Matołka” (19.10.2007r)
-Kurozwęk i Szydłowa (10.05.2008r)
W klasie I,II,III prowadziłam dodatkowo:
-Zajęcia artystyczno-teteralne (1 godzina tygodniowo)
Brałam udział w tworzeniu projektu:
-„Pożyteczne ferie” (02.2008r)
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .


§ 6, ust. 2, pkt 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką uczącą wcześniej w klasie II i III. Zasięgnęłam również wiadomości od opiekuna stażu i dyrekcji.
Współpraca z nauczycielami, wzajemne informowanie o trudnościach i codzienne obcowanie, pozwoliło mi bliżej poznać „moich” uczniów. Dzięki temu miałam możliwość poznać ich problemy oraz sytuację rodzinną. Są to bardzo istotne informacje, ponieważ często wyjaśniają przyczyny negatywnego, jak i pozytywnego zachowania uczniów.
Zdarzało się, ze w swojej pracy spotykałam się z różnymi problemami, szczególnie związanymi z nieodpowiednim zachowaniem uczniów na lekcji, czy podczas przerw. Starałam się wówczas współpracować z wychowawcami w celu jak najlepszego rozwiązania tych trudnych sytuacji. Wspólnie z opiekunem stażu i Panią Dyrektor analizowałam nieodpowiednie zachowanie uczniów i sposoby reagowania na nie.
Szczególną uwagę zwracałam na właściwą postawę uczniów na lekcji i w czasie przerw. Niejednokrotnie podczas zajęć poruszałam sprawy kultury osobistej i kultury języka.
Chcąc jeszcze lepiej poznać środowisko uczniów, próbowałam nawiązać kontakt z ich rodzicami. Starałam się co tydzień być do ich dyspozycji, podczas co miesięcznych Dni Otwartych Szkoły. Współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze.
Przeprowadziłam cztery „wywiadówki”, na których w ramach pedagogizacji rodziców wygłosiłam następujące referaty:
-„Dojrzałość szkolna dziecka”
-„Praca domowa ucznia, czyli co rodzic powinien wiedzieć.”
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
W celu podejmowania właściwych działań ,sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

§ 6, ust. 2, pkt 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

W czasie odbywania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna oraz innych nauczycieli. Celem obserwacji było poznanie metod pracy nauczyciela w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych. Miałam możliwość porównania własnych umiejętności zawodowych z umiejętnościami opiekuna stażu.
Podczas obserwacji szczególną uwagę zwracałam na:
-rodzaje środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji
-metody i formy pracy z uczniami
-wykorzystanie czasu zajęć
-tempo lekcji i zaangażowanie uczniów
-sposoby ewaluacji zdobytych wiadomości
Z każdych obserwowanych zajęć wyciągałam odpowiednie wnioski, które wzbogaciły moje dotychczasowe doświadczenie i poszerzały mój warsztat pracy. Obserwacje te pomogły mi w lepszej organizacji własnych zajęć.
W ciągu trwania stażu raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektor szkoły, co stwarzało mi możliwość prezentacji własnych umiejętności. Każda hospitowana lekcja została omówiona przed i po jej zrealizowaniu tzn. prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć .Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Dzięki tej formie współpracy odniosłam wiele korzyści. Udzielone rady pozostaną wskazówką do dalszej pracy.

PODSUMOWANIE

W czasie pierwszego roku pracy w szkole miałam możliwość praktycznego poznania i sprawdzenia się w zawodzie nauczyciela. Pozwoliło mi to na dokonanie analizy i określenie mocnych oraz słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Dobrze poznałam sposób funkcjonowania i podstawowe dokumenty szkoły. Potrafię prowadzić dokumentację nauczania, jednakże uważam to za słabą stronę mojej pracy zawodowej. Oczywiście zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej.
Niekiedy miałam również problemy z tym, aby uczniowie przestrzegali zasad ustalonych w regulaminie szkolnym oraz klasowym. Będę jednak starała się pracować nad tym, żeby poprawić swoje działania w tej kwestii.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. W szczególności pogłębiłam umiejętność prowadzenia zajęć. Teraz znacznie swobodniej planuję rozkład materiałów, ustalam cele zajęć, dobieram metody i przygotowuję materiały. Ponieważ w związku z brakiem praktyki zawodowej, a w szczególności braku doświadczenia w pracy w klasach łączonych, na początku roku szkolnego miałam problemy z rozplanowaniem czasu zajęć tak, aby zrealizować treści, przeznaczone na daną jednostkę lekcyjną.
Za mocną stronę swojej działalności uważam dobry kontakt z uczniami. Poznaję ich zainteresowania i zdolności, wiem jak indywidualizować zadania oraz wymagania stawiane dzieciom. Staram się umiejętnie pracować z uczniem słabym, jak i z uczniem szczególnie zdolnym. Ponadto zawsze zachęcam moich wychowanków do aktywnego spędzania wolnego czasu i umiejętnego wykorzystywania środków multimedialnych (Internet)do pogłębiania swoich wiadomości.
Z racji ukończonych przeze mnie studiów z w zakresie terapii pedagogicznej, w szerokim zakresie wykorzystywałam w pracy z dziećmi zdobytą wiedzę i nabyte tam umiejętności.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Ponieważ doceniam znaczenie dobrej współpracy z rodzicami.
Mam dobry kontakt z kolegami nauczycielami. Niejednokrotnie zwracałam się do nich z pytaniami, a oni zawsze służyli mi pomocą. Chętnie uczestniczę w spotkaniach rady pedagogicznej, a zwłaszcza w zajęciach szkoleniowych.
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. W trakcie swojej działalności starałam się
zaangażować w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Niejednokrotnie brałam udział w różnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
W kolejnych latach działalności dydaktyczno-wychowawczej pragnę nadal doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W dalszym ciągu zamierzam gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Ponieważ świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością, nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych, które pozwolą mi na doskonalenie mojego warsztatu pracy, poprzez poszerzanie wiadomości i nabywanie nowych umiejętności.
Kończąc ten staż, widzę, jak wiele zadań zrealizowałam, a nawet udało mi się dokonać więcej, niż zaplanowałam. Wiele inicjatyw ma charakter ciągły, dlatego zamierzam je kontynuować.
Reasumując: realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń.

……………………………
podpis n-la stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.