X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21005
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: MGR MONIKA KUROWSKA
2. MIEJSCE PRACY: SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZEŚLINIE
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2011 R.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2014 R.
6. OPIEKUN STAŻU: MGR EWA KOZARYNA
7. POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE: BIOLOGIA ŚRODOWISKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
STUDIA PODYPLOMOWE: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI
I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH* (§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karty Nauczyciela.
- Ustawy o systemie oświaty.
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Termin-IX 2011 r.
Formy realizacji:
- Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.Współpraca z opiekunem stażu.
- Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
- Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych lekcji.

Termin-IX 2011 r., Okres stażu
Formy realizacji:
- Kontrakt
- Harmonogram terminów i tematyki zajęć
- Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, a zwłaszcza dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
- Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

Termin-Wg oferty przez okres stażu, Okres stażu
Formy realizacji:
- Zaświadczenia
- Potwierdzenie dyrektora szkoły

4.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
- Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących wychowania przedszkolnego.
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
- Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach
w celu podniesienia poziomu pracy.

Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Notatki bibliograficzne
- Zbiór scenariuszy zajęć
- Pomoce dydaktyczne

5.Planowanie i organizowanie pracy w Punkcie Przedszkolnym.
- Opracowanie nowej karty zgłoszeniowej dziecka do Punktu Przedszkolnego.
- Opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci 3-4 letnich z Punktu Przedszkolnego.
- Wpisy w dzienniku zajęć.

Termin-VIII 2011 r., Na bieżąco
Formy realizacji:
- Karta zgłoszeniowa
- Plany dydaktyczno - wychowawcze
- Dziennik zajęć

6.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
- Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dzieci z Punktu Przedszkolnego.

Termin-2011/2014 r.,
Formy realizacji:
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
- Dziennik zajęć

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.).
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Termin-Okres stażu,
Formy realizacji:
- Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- Treść sprawozdania
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH* (§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1.Poznawanie środowiska dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego
- Bieżące kontakty z rodzicami dzieci.
- Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
- Indywidualne rozmowy z dziećmi.
- Obserwacja dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.
- Opracowanie narzędzi diagnostyczno – ewaluacyjnych mających na celu lepsze poznanie dzieci, ich środowiska.

Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki
- Ankieta
2.Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy w Punkcie Przedszkolnym.
- Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z planami miesięcznymi.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych (pomoc dzieciom mającym trudności związane z integracją z grupą, lub w nauce).
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Zapis w dzienniku


3.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
- Udział w lokalnych imprezach środowiskowych.
- Współpraca z Punktem Przedszkolnym w Krynicy
- Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami (Policja, Straż itp.).
- Współorganizowanie wycieczek szkolnych.

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Potwierdzenie dyrektora szkoły


4.Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci.
- Organizowanie i przygotowywanie apeli, uroczystości.
- Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce (w zakresie wymowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, małej motoryki).

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
- Scenariusze zajęć
- Pomoce dydaktyczne
III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ* (§ 7, ust. 2, pkt. 3).
1.Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl.

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Strony internetowe (wydruki)
2.Publikacje w Internecie.
- Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Strona internetowa

3.Wykorzystanie komputera w pracy.
- Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
- Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.

Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Strona internetowa szkoły
- Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
- Materiały i pomoce dydaktyczne
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu wychowawczego, przeciwdziałaniu agresji.
Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Potwierdzenie opiekuna


2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- Stosowanie aktywnych metod pracy (m.in.: zajęcia ruchowe, artystyczne – plastyczne, muzyczne, z zakresu żywego słowa).

Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Notatki
3.Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego.
- Rozmowy i konsultacje z: opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami.
- Obserwacja dzieci podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym.
Termin-Na bieżąco
Formy realizacji:
- Notatki

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).
1.Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, praca Zespołów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego).

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Znajomość przepisów
2.Analiza dokumentacji szkolnej.
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Znajomość przepisów
3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Udział w pracach rady pedagogicznej i w pracy zespołów.
- Tworzenie i modyfikowanie dokumentacji szkolnej.
- Udział w radach pedagogicznych i WDN.

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Potwierdzenia dyrektora szkoły
4.Poszerzanie wiedzyz zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Zaświadczenia

5.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami
Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

Termin-Okres stażu
Formy realizacji:
- Opis i analiza zdobytej wiedzy i udokumentowanie jej w praktyce.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.