X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21004
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Starogardzie Gdańskim

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

• data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
• czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
• kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
- studia magisterskie na kierunku Chemia –Uniwersytet Gdański
- podyplomowe studia na kierunku Technika – Uniwersytet Zielonogórski - podyplomowe studia w zakresie nauczania przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych – Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie


Plan został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
•złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
•sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie wszelkich zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów, a także dokumentów potwierdzających realizację planu

3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji,
• opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itp.)
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
• wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce,

2.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
• opracowanie planu nauczania oraz systemów oceniania z poszczególnych przedmiotów,
• ewaluacja tych planów i formowanie wniosków do dalszej pracy
• pełnienie funkcji sekretarza Komisji Przedmiotów Zawodowych
• praca przy promowaniu szkoły na Targach Edukacyjnych

3.Opieka nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych organizowanych w szkole i poza nią.
• zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach, w których mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami (szkolnych i poza szkolnych),
• pomoc w szukaniu materiałów, sprawdzanie ich przygotowania
• inicjowanie i organizacja szkolnych konkursów,
• stosowanie metod aktywizujących

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Współpraca z samorządem szkolnym przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych

5.Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w szkole i współpraca w ich rozwiązywaniu z rodzicami
• pełnienie funkcji wychowawcy, rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, organizowanie wywiadówek
• stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze;
• poznanie środowiska swoich wychowanków i uwzględnienie tych warunków w planie wychowawczym klasy;
• spotkania indywidualne z rodzicami w trakcie stażu

6. Praca z młodzieżą w ramach zajęć fakultatywnych.
• prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas programowo najwyższymi w ramach przygotowania do egzaminu zawodowego
• prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach wyrównania poziomu edukacyjnego (praca z uczniem mającym trudności w nauce)
• stosowanie metod aktywizujących,

7. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy, analizowanie oraz dokumentowanie własnych działań, ocena skuteczności i dokonywanie korekt w działaniu.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz prawa oświatowego
• opracowanie zestawu metod pracy w celu podwyższenia atrakcyjności prowadzonych zajęć;
• gromadzenie własnej biblioteki przedmiotu oraz zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych;
• aktualizacja wybranych podręczników, rozkładów materiałów i wymagań edukacyjnych do prowadzonych przedmiotów;
• wdrożenie metod aktywizujących na zajęciach
• studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce problemów wychowawczych i dydaktycznych

8. Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych
• przygotowanie zestawu zadań, schematu punktowania na etap szkolny konkursu - Najlepszy uczeń w zawodzie Kucharz
• analiza wyników

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
• praca w Zespole Promocji Szkoły, opracowanie materiałów promocyjnych na temat oferty edukacyjnej placówki

10.Sprawowanie opieki nad pracownią
• dbałość o przydzieloną pracownię gastronomiczną
• zakup pomocy naukowych


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (testy, kartkówki, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, itp.),
• wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć
• korzystanie z dziennika elektronicznego
• wykorzystanie komputera do wypisywania świadectw
• tworzenie prezentacji w programie Power Point,
• wykorzystanie komputera do przygotowania konkursów; materiałów na konsultacje; dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym;
• korzystanie z edukacyjnych filmów
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów gastronomicznych
• opracowanie zestawu egzaminacyjnego na próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
• wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych pomocy dydaktycznych (nakłanianie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki i czytelni oraz z Internetu).
• opracowanie dokumentacji związanej z awansem

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
• umieszczenie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• przygotowanie oraz prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli,
• obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
• konsultacje z nauczycielami uczącymi w szkole oraz wymiana poglądów, uwag, spostrzeżeń
• opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, imprez itp.

2. Podejmowanie działań w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
• aktywne uczestnictwo w Komisji Przedmiotów Zawodowych - pełnienie funkcji sekretarza,
• wymiana doświadczeń dotyczących opracowywania planów dydaktycznych oraz kryteriów wymagań edukacyjnych;
• dzielenie się uwagami i wnioskami po przeprowadzanych testach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz po próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe
• aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• opracowanie, wdrożenie oraz ewaluacja planu pracy wychowawczej dla klas technikum zgodnego z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły.
• stosowanie nowoczesnych metod rozwijających umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.
• opracowanie i wdrożenie programu kółka gastronomicznego

(§ 8 ust. 2 pkt 4b)
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta
komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub
środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta
współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
• złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów,
• uzyskanie uprawień egzaminatora;

2. Wykonanie zadań egzaminatora
• udział w pracach komisji egzaminacyjnej

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
• przygotowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych

1. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
• opracowanie regulaminów organizowanych konkursów
• opracowanie zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursów

2. Podejmowanie się organizacji dodatkowych działań
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych
• pełnienie funkcji opiekuna pracowni gastronomicznej

• zaświadczenia, dyplomy
3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
• imprezy szkolne związane z obchodami świąt i innych ważnych uroczystości,
• organizowanie balu maturalnego,
• organizowanie uroczystości klasowych wynikających z kalendarza szkolnego (andrzejki, wigilie itp.) w

4. Wycieczki dydaktyczne i dydaktyczno-wychowawczych
• organizowanie wycieczek tematycznych i zawodowych

5. Udział w ogólnoszkolnych i pozaszkolnych imprezach i akcjach
• współorganizowanie imprez szkolnych,
• przygotowanie dyplomów, zaproszeń,
• udział w zbiórce baterii i plastikowych nakrętek na rehabilitację dziewczynki (akcja „Nakręteczki dla Nateleczki”),
• współpraca z Samorządem Szkolym

6.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
• udział w zespołach przedmiotowych, w pracach komisji stałych i wewnętrzno szkolnych komisjach egzaminacyjnych,
• organizowanie wigilii szkolnej dla nauczycieli

7.Włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska
• wykonywanie poczęstunku wykorzystywanego w celu promocji szkoły,
• promowanie zachowań proekologicznych – udział w zbiórce zużytych baterii i plastikowych nakrętek

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zdań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we
współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, kuratorami uczniów, rodzicami uczniów.
• rozmowy w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mające złą sytuację materialną w domu;
• współtworzenie opinii o uczniu.
• wspólne rozmowy z uczniem, rodzicami;
• realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• tworzenie kart indywidualnych potrzeb KIP dla uczniów wymagających wzmożonej opieki dydaktyczno-wychowawczej

2. Udział w akcjach charytatywnych
• angażowanie uczniów do udziału w akcji „Nakręteczki dla Nataleczki”
• uczestnictwo w akcjach charytatywnych ( WOŚP ).

3. Współpraca z innymi podmiotami
• współpraca z zakładami pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne
• współpraca z Powiatową Radą Młodzieży
• współpraca z Ogniskiem Pracy
• współpraca z wydawnictwami


§ 8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z
uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• zdiagnozowanie problemu;
• ustalenie metod pracy;
• systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu w


Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły a także potrzeb własnych.

..........................
Monika MiszczyszynStarogard Gdański, 1.09.2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.