X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21011
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Agata Berkowska
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.20011r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014r
Opiekun stażu: mgr
Dyrektor: mgr
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie Nr 13 w Ostrołęce
I.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 1 pkt 1)

ZADANIA:
1. Poszerzanie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia przedszkola.
Formy i sposoby realizacji:
Poznawanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola,
regulaminy wewnątrz – przedszkolne ) - termin - okres stażu. Dokumentacja - notatki
2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola.
Formy i sposoby realizacji:
Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola; Współpraca z gronem pedagogicznym.
Ternin - w/g harmono-gramu na bieżąco. Dokumentacja - harmonogram zebrań RP
3. Aktywny udział w życiu przedszkola.
Formy i sposoby realizacji:
Organizowanie imprez okolicznościowych w przedszkolu:
• Spotkania opłatkowe;
• Bal karnawałowy z Mikołajem;
• Dzień Babci i Dziadka;
• Festyn rodzinny;
Dzień Kobiet;
Dzień Chłopaka;
* Andrzejki
Termin - okres stażu. Dokumentacja - scenariusze imprez, zdjęcia.

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(§7 ust.1.pkt 2)

ZADANIA:
1.Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez udział w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy przedszkola.
Formy i sposoby realizacji:
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego –rady szkoleniowe, WDN, kursy, itp. Termin - okres stażu zgodnie z planem pracy Rady Pedagog. Dokumentacja - protokoły.
Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach.Tworzenie dokumentacji związanej z pracą przedszkola. Termin - okres stażu. Dokumentacja -zaświadczenia,potwierdzenia.
2. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych.
Formy i sposoby realizacji:
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, holu przedszkola. Dokumentacja - materiały, pomoce, zdjęcia.
Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Dokumentacja-spis literatury.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Dokumentacja - spis stron internetowych. Termin - okres stażu.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(§7 ust.1.pkt 3)
Zadania:
1. Poznawanie i analiza przepisów dotyczących systemu oświaty.
Formy i sposoby realizacji:
Analiza dokumentacji:
• Ustawa o systemie oświaty;
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;
• Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
•Konwencja o Prawach Dziecka;
Termin - okres stażu. Dokumentacja -akty prawne.
2. Poszerzanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Formy i sposoby realizacji:
Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet); Udział w konferencjach, w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - notatki, potwierdzenia.

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i
dokonywania zmian w tych działaniach. (dz.u. z 2004r. nr 260, poz. 2593,
§7 ust. 2 pkt 1)

Zadania:
1.Wykorzystanie aktualnych procedur awansu zawodowego w celu tworzenia niezbędnej dokumentacji.
Formy i sposoby realizacji:
Napisanie planu rozwoju zawodowego z wykorzystaniem aktualnych przepisów (Karty Nauczyciela, Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela), śledzenie stron internetowych MEN.
Termin - IX 2011, na bieżąco. Dokumentacja - opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i poza instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
Formy i sposoby realizacji:
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl; literka.pl; bliżej przedszkola; nauczycielka przedszkola.pl).
Termin - okres stażu. Dokumentacja -zaświadczenia, potwierdzenia, notatki.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
Formy i sposoby realizacji:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. VIII 2011r.
Zawarcie kontraktu. IX 2011r.
Korzystanie z pomocy opiekuna w pisaniu wniosku i planu rozwoju. Obserwowanie i analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Analiza ich działań. Termin - okres stażu. Dokumentacja - wniosek, kontrakt.
4. Aktywne uczestnictwo w wdn i zebraniach rad szkoleniowych.
Formy i sposoby realizacji:
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej. Przygotowywanie materiałów na szkolenia wynikających z potrzeb nauczycieli. Termin - na bieżąco w czasie trwania stażu. Dokumentacja -protokoły, zaświadczenia materiały i opracowania
5. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Formy i sposoby realizacji:
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy.
Stosowanie różnych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć i aktywne poznawanie nowych. Zaangażowanie w projektowanie i urządzanie dekoracji w przedszkolu.
Termin - na bieżąco, okres stażu. Dokumentacja - materiały, pomoce, zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień,
dekoracje sali.
6. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Formy i sposoby realizacji:
Publikowanie swojej dokumentacji: planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości na portalu edukacyjno – oświatowym. Spotkania w celu rozwiązywania różnych problemów opiekuńczo – wychowawczych z nauczycielami, specjalistami PPP.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości.
7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Formy i sposoby realizacji:
Zajęcia otwarte dla rodziców. Kontynuacja dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci.
Przeprowadzenie uroczystości Andrzejkowych dla chętnych rodziców z dziećmi poza godzinami zajęć. Dodatkowe zajęcia „Origami” poza godzinami zajęć. Udział w konkursach, uroczystościach wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych. Współorganizacja kiermaszy świątecznych. Termin - okres stażu. Dokumentacja - Scenariusz zajęć, zdjęcia.
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Formy i sposoby realizacji:
Wpisy w dzienniku zajęć - na bieżąco.
Założenie i prowadzenie teczek: portfolio i obserwacji dziecka - IX 2011r.
Tworzenie arkuszy obserwacji dziecka. Przeprowadzenie diagnozy dzieci 5 i 6 letnich.
Pisanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczych. Tworzenie scenariuszy zajęć.
Praca w zespołach do spraw ewaluacji. Działania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.
Prowadzenie dokumentacji związanej z monitoringiem losów absolwentów.
Termin - systematycznie okres stażu. Dokumentacja - dziennik zajęć, teczki: portfolio i arkusze obserwacji dziecka, plany pracy, scenariusze zajęć, plan nadzoru pedagogicznego.
5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2).
Zadania:
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.Współpraca z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji:
Obserwacja grupy. Zebrania grupowe z rodzicami.
Rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i ich potrzeb.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, m.in.: spotkania opłatkowe, Festyn Rodziny, Cała Polska czyta dzieciom, zakończenie roku.
Organizowanie warsztatów i prelekcji dla rodziców z udziałem specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda), związanych z pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - notatki, listy obecności, notatki, listy obecności, scenariusze zajęć i uroczystości, zdjęcia.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Formy i sposoby realizacji:
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Analiza portfolio.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - notatki, portfolio, notatki, wpisy do dziennika, scenariusze.
3. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w placówce.
Formy i sposoby realizacji:
Obserwacja dzieci. Zebrania zespołu d/s PPP. Diagnozowanie i analiza rozpoznania.
Konsultacje ze specjalistami: logopeda, pedagog, psycholog z Poradni w mieście.
Współpraca z rodzicami. Organizowanie prelekcji dla nauczycieli, z udziałem specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda), związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - notatki, formularze, notatki.
4. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Formy i sposoby realizacji:
Praca indywidualna. Wspomaganie w rozwoju dziecka z zaburzonymi funkcjami rozwojowymi.
Wspieranie mocnych stron dziecka.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - wpisy do dziennika, scenariusze.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy i sposoby realizacji:
Organizowanie wycieczek krajoznawczych, integracyjnych.
Współpraca z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą miejską, Strażą Pożarną, Radą Osiedla, z muzeum, biblioteką, itp.
Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ostrołęce(pedagog, logopeda,psycholog).
Udział w realizacji programów profilaktycznych: współpraca z Sanepidem- „Nie pal przy mnie”.
„Kurpik” – Jestem bezpieczny na drodze i w domu.
Poszukiwanie sponsorów i osób zainteresowanych współpracą, na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - wpisy w dzienniku, karty wycieczek potwierdzenia współpracy - notatki własne, formularze, diagnozy, podziękowania.
6. Organizowanie i udział w imprezach przedszkolnych, między przedszkolnych
oraz imprezach organizowanych przez inne instytucje.
Formy i sposoby realizacji:
Opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości. Przygotowywanie materiałów i dekoracji.
Przygotowywanie dzieci do konkursów, festiwali, uroczystości , wystąpień – nauka piosenek, wierszy, tańców.
Termin - okres stażu, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego. Dokumentacja - scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia, dyplomy.
7. Poszukiwanie i wdrażanie ciekawych metod pracy z dziećmi.
Formy i sposoby realizacji:
Studiowanie literatury pedagogicznej. Udział w warsztatach doskonalących. Wykorzystywanie różnych metod. Wdrażanie różnorodnych technik. Surfowanie w Internecie.
Termin - okres stażu,na bieżąco. Dokumentacja -spis literatury, scenariusze zajęć, zaświadczenia, notatki.
6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2 pkt 3)
Zadania:
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Formy i sposoby realizacji:
Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera.
Przygotowywanie i opracowywanie różnej dokumentacji, scenariuszy.
Śledzenie na bieżąco niezbędnych przepisów oświatowych na stronach internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i stron internetowych.
Korzystanie z publikacji internetowych innych nauczycieli.
Termin - okres stażu,na bieżąco. Dokumentacja - zdjęcia, pomoce, dokumentacja przebiegu stażu,
notatki.
2. Publikowanie swojej dokumentacji w internecie.
Formy i sposoby realizacji:
Dzielenie się doświadczeniem poprzez umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć i uroczystości na stronie internetowej: Wychowanie Przedszkolne pl.
Termin - X.2011r., na bieżąco. Dokumentacja - strona www.
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2.pkt 4)
Zadania:
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Formy i sposoby realizacji:
Analiza portfolio oraz zbieranie informacji na temat wychowanków. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Termin - okres stażu,na bieżąco. Dokumentacja - notatki
2. Umiejętne zastosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Formy i sposoby realizacji:
Rozmowy indywidualne z dziećmi i konsultacje z ich rodzicami.
Organizowanie spotkań z rodzicami mających na celu przekazanie im informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki pomagających w rozwiązywaniu problemów dotyczących umiejętności szkolnych, wychowawczych i logopedycznych.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy wychowawczej.
Termin - okres stażu,na bieżąco. Dokumentacja - notatki, lista uczestników, listy obecności wpisy do dziennika, notatki.
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 5)
Zadania:
1.Praktyczne wykorzystywanie przepisów prawa oświatowego w pisaniu aktualnej
dokumentacji.
Formy i sposoby realizacji:
Posługiwanie się aktami prawnymi i wykorzystywanie w czynnościach związanych z odbywaniem stażu w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją egzaminacyjną.
Wykorzystywanie publikacji dotyczących zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet). Aktualizowanie na bieżąco zmian.
Termin - wrzesień 2011r.- czerwiec 2014r. okres stażu. Dokumentacja - notatki, akty prawne,
plan rozwoju, sprawozdania z realizacji planu, potwierdzenia.
2. Właściwe stosowanie zasad przepisów prawa oświatowego dotyczących konkretnych zadań we własnej pracy.
Formy i sposoby realizacji:
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących i aktualnych przepisów.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Realizowanie zadań wynikających z podstawy programowej.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek, plany miesięczne, portfolio, itp.
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci
w zależności do wieku.
Formy i sposoby realizacji:
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
od 3 do 6 lat.
Termin - okres stażu. Dokumentacja - notatki wykaz literatury.


Ostrołęka, 29.08. 2011r.
Opracowała: mgr Agata Berkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.