X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20940
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘO AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 20010/2011

Semestr I i II

Okres trwania stażu: 2 lata, 9 miesięcy
Od 01.09.2010r. do 31. 05. 2013r.CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W OKRESIE STAŻU:


ZREALIZOWANE ZADANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach


1.Podnosiłam jakość swojej pracy, doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań

• Szkolenia:
,,Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD”- 09.09.2010r.
,, Pomoc Psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu w świetle nowych regulacji prawnych’’ – zorganizowany przez Pro Educo
,, Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne- zasady tworzenia i ewaluacja’’ organizowany przez Regionalny Ośrodek metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach
• Doskonalę warsztat pracy poprzez stosowanie następujących metod nauczania:
–elementy metody Weroniki Sherborne ,,Ruch rozwijający”
- elementy metody integracji mózgu P. Dennisona
• Pomnażam wiedzę teoretyczną poprzez studiowanie następujących pozycji książkowych:
- ,,Autoagresja – mowa zranionego ciała” Magdalena Polaszewska – Nick
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002
- ,, Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera” W. Waclaw
Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk” Katowice 2000


2. Dzieliłam się swoją wiedzą i promowałam ją; poszukiwałam nowych rozwiązań; propagowałam wiedzę na temat metod pracy z dziećmi posiadającymi zaburzenia rozwojowe w trakcie:

• Spotkań TiM-ów
• Współpracy z nauczycielami, logopedą, rehabilitantem ruchowym
• Organizowanych konsultacji z rodzicami

3. Podejmuję dodatkowe zadania:

• Pełnienie roli koordynatora w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej „ przygody z Papo- przygotowanie do czytania Metody Symultaniczno-Sekwencyjne prof., J. Cieszyńskiej”

3. Kontynuuję współpracę z opiekunem stażu:

• Uczestniczyłam w spotkaniach organizacyjnych z opiekunem, dotyczących form realizacji zadań i sposobu ich dokumentowania
( zapisy w notatniku)


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Zapoznaję się z problemami środowiska uczniów, oraz współczesnymi problemami społeczno –cywilizacyjnymi poprzez:

• Zapoznanie się z dokumentacją uczniów: orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej
• Diagnozowanie potrzeb dzieci kierowanych na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

2. Doskonalę umiejętności uwzględniania w pracy problemów edukacyjnych i wychowawczych

• Dostosowuję formy i metody pracy do zaistniałych problemów edukacyjno-wychowawczych
- aktywizowanie uczniów wycofujących się z kontaktu, izolujących się
- wykorzystywanie technik relaksacyjnych, w stosunku do uczniów nadpobudliwych

• Nawiązałam regularny kontakt ze specjalistami: logopedą, rehabilitantem ruchowym

3. Realizuję zadania opiekuńczo-wychowawcze, które powodują wzrost aktywności poznawczej uczniów, a także ich dążenie do integracji społecznej:

• Organizacja Wielkiego Balu Księżniczek - scenariusz


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. W pracy korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej

• W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego Planu rozwoju zawodowego (strona internetowa: www.literka.pl)
• Przygotowuję dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta cd).
• Na bieżąco śledzę pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych stronach internetowych o profilu edukacyjnym
• Wykorzystuję technologię komputerową do opracowania dokumentacji własnej- tworzenie konspektów, opinii pedagogicznych, sprawozdań, kart pracy
• Zgłębiam wiedzę na temat awansu zawodowego przez Internet, śledzę zmiany w prawie oświatowym
• Wykorzystanie komputera do pracy z dzieckiem- zajęcia indywidualne przy komputerze


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Poznawałam sytuacje rodzinną wychowanków poprzez:

• Spotkania i konsultacje z rodzicami

2. W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpraca z instytucjami
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 5 i ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach

3. Wykorzystuję wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów

• Wdrażam zdobytą i utrwaloną wiedzę psychologiczną do rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych, integrowania grupy, przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym: stereotypie ruchowe, izolowanie się, agresja, autoagresja i inne.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż


1. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu poprzez :

• Zawarcie kontraktu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.