X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20926
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
na nauczyciela mianowanego


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Marta Ogozeja
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Danuta Pałczyńska, mgr Marzena Tywoniuk
MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Generała Sikorskiego w Bydgoszczy
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
STAŻ PRACY: 6 lat
CZAS TRWANIA STAŻU: od 1 września 2005 r. do 31 maja 2008 r.


WSTĘP
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego postanowiłam ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Z dniem 1 września 2005 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Z pomocą opiekuna stażu, pani Danuty Pałczyńskiej, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią Annę Bross-Krymer– dyrektora szkoły.
Prowadziłam szczegółową dokumentację moich działań w celu doskonalenia moich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Moim głównym zamierzeniem było, by podniesienie efektywności i skuteczności mojej pracy wpłynęło pozytywnie na jakość pracy szkoły.
Przy formułowaniu i realizacji zadań kierowałam się § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku oraz zmianami wynikającymi z rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Sprawozdanie z działań podjętych w okresie stażu na nauczyciela mianowanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 1 grudnia 2004r.)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 UST. 2 PKT 1)

1. We wrześniu 2005 roku zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, nawiązałam współpracę z przydzielonym przez dyrektora szkoły opiekunem stażu p. Danutą Pałczyńską oraz podpisałam kontrakt z opiekunem stażu.

2. We wrześniu 2006 roku nawiązałam współpracę z przydzielonym przez dyrektora szkoły nowym opiekunem stażu p. Marzeną Tywoniuk, zapoznałam nowego opiekuna stażu z planem rozwoju zawodowego realizowanym od roku szkolnego 2005/2006 i podpisałam nowy kontrakt.


3. Podczas trwania stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację podjętych działań, opracowywałam i wdrożyłam samodzielnie przygotowane środki dydaktyczne (testy, kartkówki, karty pracy).

4. Podczas pierwszego roku stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu p. Danuty Pałczyńskiej:
• „Toys – wprowadzenie nazewnictwa zabawek”– klasa 2B (10.10.05),
• „Good, Better, the best – stopniowanie przymiotników” – klasa 6B (04.03.06)

5. Podczas drugiego i trzeciego roku stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu p. Marzeny Tywoniuk:
• „James Blonde – praca z tekstem czytanym” – klasa 4C grupa chłopców (11.01.07),
• „ I like baseball – wprowadzenie słownictwa związanego ze sportem” – klasa 3B (11.06.07),
• „Sport – wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego ze sportem” – klasa 4C grupa chłopców (13.02.08),
• „Revision – utrwalenie materiału przed pracą klasową” – klasa 4C grupa chłopców (21.05.08).

6. Podczas pierwszego roku stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu p. Danutę Pałczyńską:
• „Czego słuchamy i co oglądamy?” – uczymy się mądrze korzystać z mediów” – klasa 5B (19.10.05)
• „Gotowanie herbaty czynność zwykła czy niezwykła? Na podstawie wiersza „Czajnik” A. Rossy” – klasa 5B (22.05.06)

7. Podczas drugiego i trzeciego roku stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu p. Marzenę Tywoniuk:
• „ Przystosowanie płazów do życia w środowisku wodno-lądowym” - klasa 6C (09.01.07),
• „Wyżyna Brazylijska – zróżnicowanie klimatyczne i roślinne” – klasa 6C (05.06.07),
• „Ryby – przystosowanie do życia w środowisku wodnym” – klasa 6C (03.01.08),
• „Krajobrazy Australii” – klasa 6C (20.05.08).

8. Poprowadziłam lekcję koleżeńską. Zaprosiłam koleżankę na moje zajęcia. Zapoznawałam ją z konspektem a następnie wspólnie ewaluowałyśmy lekcje.
• „Jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel?” – godzina wychowawcza klasy 4C (14.05.07).

9. W czasie trwania stażu wzięłam udział w licznych warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawców. Brałam także udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach wewnątrzszkolnych. Ukończyłam następujące formy szkolenia zawodowego:

• YOUNG LEARNERS SEMINAR – British Council.
Co to jest dobry test językowy? Jak uniknąć przeciążenia programu? Czy skala CEF (Common European Framework – kryteria Rady Europy) zawiera jasne kryteria przydatne do projektowania testów? Jak oceniać mówienie? Jak układać testy?

• HOW TO MOTIVATE TO EDUCATE– Jak zmotywować do nauki – Longman.
Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli, którzy chcą w klasie tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Celem warsztatu było zaprezentowanie wybranych technik, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie oraz świadomego reagowania na zmieniające się okoliczności. Ponadto techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.

• Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

• JAK BYĆ NAUCZYCIELEM KONSEKWENTNYM – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy rok szkolny 2006/2007
Szkolenie przeznaczone dla nauczyciela, który pragnie połączyć umiejętność jasnego i interesującego przekazywania wiedzy, sprawność w kierowaniu pracą uczniów z odpowiednim stawianiem i egzekwowaniem wymagań, udzielaniem uczniom informacji zwrotnych, sprawiedliwością i osobistym zaangażowaniem.

• BRZMIENIE, NOŚNOŚĆ I KONDYCJA GŁOSU NAUCZYCIELA – prowadzący: Aldona Krasucka, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie (21.02.07).
Rozpoznanie posiadanych możliwości głosowych oraz wydolności własnego narządu głosowego powinny stanowić punkt wyjścia w kształceniu głosu każdego nauczyciela. Samoobserwacja, wsłuchiwanie się w swój głos i zmiany, jakie zachodzą w trakcie pracy, zwracanie uwagi na niepokojące objawy oraz przyglądanie się wpływowi własnej mowy i brzmienia głosu na uczniów, to ważne elementy wyznaczające kierunek w pracy nad głosem, o którym mowa była na szkoleniu. Dostarczają one informacji na temat stanu narządu głosowego i umiejętności wykorzystania głosu w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

• FUNTASTIC ENGLISH TEACHING. NUMEROUS IDEAS FOR EDU-TRAINMENT – prowadzący: Victoria Atkinson, edukator WSzPWN (21.02.07).
Nauczyciele biorący udział w warsztatach mogli poznać m.in. metody pracy z uczniem dyslektycznym, możliwości płynące z wykorzystywania Internetu i komputera w pracy dydaktycznej, mogli dowiedzieć się jak motywować uczniów, a także poznać metody wykorzystywania w nauczaniu technik muzycznych i dramowych. W jakim stopniu możemy odnieść metodykę znaną nam ze standardowego kształcenia nauczycieli do kontekstu nauczania z użyciem Internetu? Co trzeba zmodyfikować? Co naprawdę oznaczają terminy e-learning i e-teaching: nowe możliwości, pasjonujące projekty, pułapki, których można uniknąć, najlepsze rozwiązania dostępne w sieci oraz materiały dla nauczycieli, instytucji edukacyjnych i dla uczniów.

• THE FIFTH SKILL OR A FEW MAXI REASONS WHY WE SHOULD TEACH CULTURE - prowadzący: Victoria Atkinson, edukator WSzPWN (21.02.07).
Celem szkolenia było przedstawienie metod pozwalających na rozwijanie umiejętności językowych dzieci i młodzieży w zakresie języka angielskiego z aktywnym wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych opartych na technologii informatycznej tj. programów komputerowych, nagrań na taśmach video w wersji oryginalnej, materiałów dostępnych w Internecie oraz innych metod pracy. Głównym założeniem było rozwijanie zainteresowania uczestników kulturą krajów anglojęzycznych - Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, pogłębienie wiedzy o języku, kulturze, tradycji i obyczajach tych krajów poprzez stymulowanie kreatywności i samodzielności uczniów w zakresie posługiwania się w praktyce językiem angielskim. Promowano również wśród nauczycieli języka angielskiego sprawdzone, skuteczne metody pracy z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych oparte na technologii informatycznej, podnoszące efektywność nauczania. Upowszechniano także w środowisku nauczycielskim sprawdzone pomysły na prowadzenie zajęć mających na celu zwiększenie zainteresowania uczeniem się języka angielskiego przez dzieci i młodzież.

• INHIBITION BREAKERS, OR HOW TO MAKE YOUR STUDENTS TALK - prowadzący: Victoria Atkinson, edukator WSzPWN (21.02.07)

• AS SNUG AS A BUG – prowadzący: Marta Rosińska (03.03.07) Wykorzystanie materiałów wizualnych i projektów interdyscyplinarnych w kursie języka obcego w klasach 1-3, tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie językowej w pracy w dziećmi.

• SWITCH THEM ON - prowadzący: Marta Rosińska (03.03.07)
Metody powtarzania i utrwalania materiału językowego z wykorzystaniem technik pamięciowych, sposoby organizowania zdobytej wiedzy językowej w pracy z uczniami.

• TEACHING AND TESTING RECONCILED - prowadzący: Marta Rosińska (03.03.07).
Wpływ testowania na proces uczenia się i nauczania języka obcego, wykorzystanie alternatywnych sposobów testowania, budowanie samodzielności ucznia w toku nauki języka angielskiego.

• TEACHING AN INTEGRATED WORLD – prowadzący: Grzegorz Śpiewak (09.11.07).
Charakterystyka rozwojowa dziecka w pierwszym etapie edukacyjnym a dobór treści kształcenia i form pracy w kursie języka angielskiego, współpraca z rodzicami/opiekunami jako ważna część toku nauczania, w tym sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji o celach kształcenia językowego i osiągnięciach dziecka.

• CULTURE WISE? – prowadzący: Grzegorz Śpiewak (09.11.07).
Dobór treści nauczania i rodzajów aktywności w ramach tzw. ‘sylabusa kulturowego’ w kursie języka angielskiego, sposoby wykorzystania nowoczesnych nośników informacji jako narzędzia aktywizującego i uaktywniającego.

• GRAMMAR PAST, PRONOUNCIATION PRESENT, WORD FUTURE... LANGUAGE CHANGE IN THE CLASSROOM – prowadzący: Grzegorz Śpiewak (09.11.07).
Język angielski jako narzędzie globalnej komunikacji – implikacje pedagogiczne (nauczanie słownictwa, reguł gramatycznych i wymowy), status i rola normy językowej w nauczaniu języka obcego.

10. Brałam czynny udział w realizacji zadań w szkolnym programie SOCRATES COMENIUS.

11. Podczas trwania stażu aktualizowałam własna bibliotekę – analizowałam i stosowałam w praktyce poniższe pozycje wzbogacające warsztat pracy wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego:
• Bleja-Sosna Barbara. Poradnik dydaktyczny, Godziny wychowawcze IV-VI – Toruń: Wydawnictwo BEA
• Gruszka Magdalena, Janiak Iwona, Prarat Justyna. Scenariusze Godzin Wychowawczych dla Szkoły Podstawowej – Wydawnictwo Harmonia, 2003
• Gordon Thomas, Wychowanie bez porażek – Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1991
• Reilly Vanessa, Sheila M.Ward, Very young learners – Oxford University Press, Oxford 1997
• Harmer Jeremy, How to teach English – Longman 2004
• Thornbury Scott, How to teach speaking – Longman 2005
• Harmer Jeremy, How to teach grammar – Longman 2006
• Thornbury Scott, How to teach vocabulary – Longman 2005
• Phillips Diane, Burwood Sarah, Dunford Helen, Project with young learners - Oxford University Press, Oxford 2001

12. W 2007 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za pracę z uczniami zdolnymi i sukcesy w konkursach języka angielskiego, za przygotowanie przedstawienia „Romeo i Julia” oraz zaangażowanie w realizację programu Sokrates Comenius.

EFEKTY
Pogłębiając swoją wiedzę zyskałam więcej pewności siebie jako nauczyciel. Czułam, że moja wiedza jest szersza, bardziej wartościowa i przydatna w mojej pracy. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Poznałam nowe metody zachęcania uczniów do nauki języka. Wzbogaciłam mój wachlarz ćwiczeń i zabaw językowych. Wprowadzałam nowo poznane metody nauczania języka angielskiego, z którymi zapoznawałam się na szkoleniach i warsztatach. Były to między innymi różnego rodzaju ćwiczenia i gry językowe, karty pracy, materiały dodatkowe, rozszerzające nieco program nauczania. Lepiej zaczęłam sobie radzić z utrzymaniem dyscypliny w klasie, a także lepiej zrozumiałam potrzeby uczniów. Wymieniłam się wieloma ciekawymi pomysłami z koleżankami anglistkami, nie tylko z naszej szkoły.


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 UST 2 PKT 2)

1. Pierwszy rok stażu bez wychowawstwa poświęcony był przyglądaniu się, zdobywaniu doświadczenia poprzez obserwację i uczestnictwo w zabawach i uroczystościach klasowych jako dodatkowy opiekun.

2. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów przygotowałam chętne dzieci do udziału w konkursach językowych:
• OXFORD PLUS, Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Bydgoskie Gimnazjum Społeczne,
• szkolnym konkursie kulturowym,
• Konkursie o tematyce Bożonarodzeniowej dla klas trzecich organizowanym przez Zespół Szkół nr 15 w Bydgoszczy,
• I AM A DICIONARY – I Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2,
• VII Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Bydgoskie Gimnazjum Społeczne,
• Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI 2006/2007
• ponadprogramowym konkursie MULTITEST 2007 organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej,
• Miejskim Konkursie Języka Angielskiego GREAT DICTATION organizowanych przez Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy, w którym moja uczennica Alicja Piliszczuk zdobyła pierwsze miejsce.

3. Coroczne opracowywałam i przeprowadzałam wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego testy diagnostycznego dla klas 4.

4. W ramach programu SOKRATES COMENIUS w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 udzielałam pomocy w pisaniu listów do zaprzyjaźnionych szkół, sprawdzałam je pod względem poprawności językowej oraz tłumaczyłam wspólnie z uczniami przychodzącą korespondencję z zagranicy.

5. Dostosowywałam wymagania dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce, dostarczałam dyrekcji przykładowe testy dla uczniów z dostosowaniem wymagań.

6. Podczas trwania stażu opiekowałam się uczniowskimi kołami zainteresowań oraz prowadziłam następujące zajęcia dodatkowe:
• Kółko języka angielskiego dla klas 1-3, rok szkolny 2005/2006
• Zajęcia wyrównawcze dla klas 4-6, rok szkolny 2005/2006
• Kółko teatralne dla klas 4-6 – wystawienie sztuki Williama Shakespeare’a „Romeo & Juliet” zarówno dla uczniów jak i dla zainteresowanych rodziców, ale również dla delegacji z zagranicy goszczących w szkole podczas obchodów 25-lecia szkoły, rok szkolny 2006/2007
• Kółko teatralne dla klas 4-6 – wystawienie przedstawienia pt: „Christmas Competition” dla klas 5-6 ( 21. 12. 2006 )
• Kółko języka angielskiego dla klas 4-6, rok szkolny 2007/2008.

7. W roku szkolnym 2006/2007 objęłam wychowawstwo nad klasą czwartą, zapoznałam się ze środowiskiem uczniów poprzez przeprowadzenie ankiet wśród rodziców oraz nawiązując współpracę z pedagogiem szkolnym (analiza orzeczeń uczniów).
Systematycznie współpracowałam z rodzicami uczniów oraz prowadziłam zebrania i drzwi otwarte. Udzielałam wyczerpujących informacji na temat postępów ucznia, jego ocen, a nawet przeglądałam wraz z rodzicami testy uczniów by mogli zobaczyć jakiego rodzaju błędy popełniają ich dzieci. Informowałam też o ewentualnych problemach wychowawczych. W miarę potrzeby kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym. Z czasem z większością problemów byłam w stanie poradzić sobie sama, a do gabinetu pedagoga zaglądałam tylko w celu zdobycia dodatkowych informacji na temat konkretnego ucznia. Kontaktowałam się również z wychowawcami klas, szczegółowo informując ich o problemach wychowawczych i dydaktycznych w klasie, ale również o sukcesach zespołu klasowego (np. wyjątkowej aktywności na lekcji, świetnych ocenach ze sprawdzianu lub bardzo dobrym zachowaniu podczas zajęć).

8. Uczestniczyłam wraz z klasą w różnych formach kultury:
• Wyjście do kinoteatru Adria na przedstawienie pt: „Pierwsza Miłość”
(04.01.07).
• Coroczne zaplanowanie i realizacja klasowych uroczystości –Wigilia klasowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet.
• Integracyjne wyjście do Multikina na film pt: „Po rozum do mrówek” (07.10.06).
• Wyjście do kinoteatru Adria na przedstawienie pt: „ Przygody Robinsona Crusoe”.
• Wycieczka klasowa do Łeby – 07-09.05.07.
• Piknik sportowy w Myślęcinku – 16.06.07.
• Coroczny udział w akcjach Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.
• Wyjście do kinoteatru Adria na przedstawienie pt: „Przygody Robinsona Crusoe”.
• Wyjście do kinoteatru Adria na przedstawienie pt: „Ten obcy”


EFEKTY
Dzięki kontaktom z rodzicami lepiej zrozumiałam potrzeby moich uczniów, a także wymagania rodziców względem mnie jako nauczyciela. Kontakty z pedagogiem szkolnym pomogły mi zrozumieć potrzeby uczniów z trudnościami wychowawczymi.


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej (§ 7 UST 2 PKT 3)

1. Wykorzystywałam Internet, programy multimedialne oraz programy operacyjne Word i Excel w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych. Mój plan rozwoju zawodowego został w całości napisany na komputerze. Przy użyciu programu COREL DRAW projektowałam wzory dyplomów dla laureatów konkursów z języka angielskiego. Dokumentacja mojego stażu została również w większości opracowana na komputerze. Używałam w tym celu pakietu Microsoft Office 2003. W czasie trwania stażu nieustannie korzystałam z zasobów Internetu. Znalazłam wiele interesujących materiałów, gotowych kart pracy i scenariuszy lekcji. Przydało się to w szczególności podczas przygotowywania lekcji o tematyce kulturowej lub świątecznej. Przeczytałam też wiele interesujących artykułów i publikacji. Czerpałam z Internetu wiedzę na temat awansu zawodowego. Dzieliłam się doświadczeniem z innymi nauczycielami na różnego rodzaju forach.

2. Wykorzystałam program VULCAN Świadectwa Optivium do wypisania świadectw klasy 4C.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 UST 2 PKT 4)

W celu pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, nieocenione były:
• częste konsultacje z wychowawcami i nauczycielami z doświadczeniem zawodowym, a także z pedagogiem szkolnym,
• konsultacje prowadzone podczas zebrań bloku humanistycznego,
• prowadzenie rejestru przyswojonych pozycji biograficznych z zakresu pedagogiki,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych oraz analiza literatury dotyczącej problemów wychowawczych.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 7 UST 2 PKT 5)

1. Przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., przepisy ustalone na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz nowelizacja z dn. 1 grudnia 2004 roku i z 14 listopada 2007 roku.
• Ustawa o Systemie Oświaty (& IX 1991),
• Akty Szkolne: Statut SP 14, Szkolny Regulamin BHP, Szkolny System Oceniania, Regulamin Pracy SP 14, Zakres Obowiązków Nauczycieli SP 14, Plan Wychowawczy Szkoły.

2. Przeprowadziłam również analizę planu wychowawczego szkoły w celu przygotowania się do roli nauczyciela-wychowawcy w roku szkolnym 2005/2006 oraz wdrożyłam ten plan z chwilą objęcia wychowawstwa w roku szkolnym 2006/2007.

3. Przez cały okres stażu zapoznawałam się z przepisami, ustawami i rozporządzeniami. Korzystałam zarówno z zasobów szkolnej biblioteki jak i ze źródeł internetowych.
1) W sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły publiczne i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania i działalności opiekuńczo – wychowawczej (Dz.U. nr 49 z dnia 28.03.2000)
2) Konwencja o Prawach Dziecka – Nowy Jork XI. 1989
3) Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty
4) Ustawa z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela
5) Ustawa z dnia 06.01.2000 o Rzeczniku Praw Dziecka
Z ustaw dotyczących szkół publicznych:
1) Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 o ramowych planach nauczania, podstawach programowych, warunkach i trybie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, ramowego statutu publicznej 6-letniej szkoły podstawowej
2) Rozporządzenie MZiOS z dnia 05.11.1992 dotyczące organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami
3) Rozporządzenie z dnia 12.02.2001 w sprawach kierowania i orzekania nauczania indywidualnego i specjalnego
Z ustaw dotyczących przyjmowania do szkół, klasyfikowania i promowania:
1) Rozporządzenie MEN z 15.03.1999
2) Rozporządzenie MEN z 24.01.2000
3) Rozporządzenie MEN z 21.03.2001
Z ustaw dotyczących prac dydaktyczno – wychowawczych:
1) Zarządzenie Nr 15 MEN z 25.05.1993
2) Zarządzenie Nr 29 MEN z 04.10.1993
3) Zarządzenie Nr 18 MEN z 29.09.1997
Rozporządzenia dotyczące organizacji szkół i innych jednostek organizacyjnych:
1) Rozporządzenie MEN z 11.06.1993
2) Rozporządzenie MEN z 21.01.1997
Rozporządzenie MEN z 17.08.1992 dotyczące bezpieczeństwa i higieny


Inicjatywa własna nauczyciela kontraktowego

W okresie trwania stażu do inicjatywy własnej zaliczyć można:
• Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych (dyskoteka Hallowe’en).
• Organizowanie wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego konkursów i wystaw tematycznych związanych z Hallowe’en, Walentynkami, Bożym Narodzeniem.
• Przeprowadzenie szkolnego konkursu (wraz z p. A. Drechny) tematycznie związanego z kulturą brytyjską w roku szkolnym 2005/2006.
• Coroczne tworzenie bloku tematycznego w zespole przedmiotowym.
• Ustalanie, tworzenie i analizowanie kryteriów oceny ważonej z języka angielskiego.
• Całoroczna opieka nad studentkami z Niepublicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
• Udział w przygotowaniach do wizyty przedstawicieli państw partnerskich w ramach projektu SOCRATES COMENIUS – przygotowanie przedstawienia, tłumaczenie tekstów przemówień, opieka nad delegacjami oraz udział w spotkaniach w charakterze tłumacza, przygotowanie wystawy osiągnięć szkoły z 25 lat jej istnienia.


mgr Marta Ogozeja

Bydgoszcz, dnia 31 maja 2008 roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.