X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20925
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Marta Ogozeja
nauczyciel mianowany
języka angielskiego


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Termin: 1 września 2010 - 31 maja 2013
DZIAŁANIA PODJĘTE DO REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI

§8 ustęp 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Poszerzyłam wiedzę i umiejętności poprzez udział w konferencjach, warsztatach i różnych formach doskonalenia zawodowego:

- Praca zespołowa nauczycieli ( Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli )
- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- Diagnoza Szkolna ( K. Barczyńska Prezes Pearson Central Europe, trójmodułowe szkolenie on-line )
- Warsztaty Programu eTwinning (Zespół Szkół Samochodowych i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy)
- „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”(Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning-60h)
- Przygotowanie Szkoły do Ewaluacji Zewnętrznej ( Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli )
- Metody Pracy nad Rozwijaniem Sprawności Produkcyjnych ( K. Kotorowicz-Jasińska, Macmillan Polska, szkolenie metodyczne )
- Indywidualizacja pracy z uczniem ze słowem pisanym i czytanym w pierwszym etapie edukacji szkolnej ( Anna Parr-Modrzejewska, Macmillan Polska, szkolenie metodyczne )
- Techniki asocjacyjne w dydaktyce słownictwa języka angielskiego ( Philip Kerr, Macmillan Polska, szkolenie metodyczne )
- Gry i zabawy w nauczaniu gramatyki w II etapie edukacyjnym (K. Kotorowicz-Jasińska, Macmillan Polska, szkolenie metodyczne )
- Podstawowe założenia sprawdzianu szóstoklasisty: standardy osiągnięć, poziom trudności, pojęcie sukcesu, kluczowe umiejętności ( dr Grzegorz Śpiewak , Naczelny Doradca Metodyczny Macmillan Polska, szkolenie metodyczne )

W okresie stażu brałam również udział w Dniach Języka Angielskiego organizowanych przez różne wydawnictwa językowe, na których zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi, nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi oraz konsultowałam się w kwestiach metodycznych. Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe:
 Konsultacje metodyczne
 Konferencja metodyczna poświęcona rozwojowi umiejętności interpersonalnych uczniów, wspieraniu rozwoju osobowościowego uczniów oraz planowaniu efektywnych lekcji-Me, myself and I. Interpersonal development In the upper-primary classroom.
 Nowa Podstawa Programowa – założenia w odniesieniu do języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym
 warsztaty: Użycie tablicy interaktywnej na zajęciach języka angielskiego
 warsztaty metodyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej- Primary Teaching with a Touch of Magic!
 Mądra cyfryzacja – Edukacja XXI wieku – konferencja metodyczna
 Kapelusze Lektora –warsztaty metodyczno – psychologiczna
 Designing Good Teaching - jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, jakie są efektywne strategie rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu

EFEKTY:
 pogłębiłam wiedzę z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej, wzbogaciłam warsztat pracy o nowe materiały, które wykorzystałam jako nauczyciel przedmiotu
 w trakcie konsultacji metodycznych uzyskałam praktyczne wskazówki jak najefektywniej wykorzystać zawartość merytoryczną podręczników, z którymi pracuję na zajęciach
 otrzymałam dodatkowe bezpłatne materiały dydaktyczne urozmaicające pracę na lekcjach
 z warsztatów wyniosłam praktyczną wiedzę na temat różnych sposobów pracy z uczniami, rozwijania umiejętności poznawczych, ich kreatywności; poznałam techniki stymulujące dziecięcą wyobraźnię
 zapoznałam się z najnowszymi technikami komputerowymi w nauczaniu języka obcego
 poszerzyłam swoje znajomości językowe


2. Opracowałam i wdrożyłam program pracy z uczniem zdolnym językowo.

Od początku trwania stażu pracowałam z uczniami uzdolnionymi językowo, którzy swoją wiedzą i zainteresowaniami znacznie wykraczali poza treści materiału omawianego na zajęciach. Przygotowywałam indywidualne karty pracy, zadania dodatkowe o wyższym stopniu trudności. Zainteresowani uczniowie mogli wykonywać prace dodatkowe dające możliwość wykazania się nie tylko znajomością słownictwa i gramatyki, ale też powiązania wiedzy międzyprzedmiotowej, zdolnością rozumowania przyczynowo skutkowego oraz dużą samodzielnością i kreatywnością. Prace uczniów były później prezentowane na szkolnych wystawach lub gazetce klasowej.
W ramach zajęć koła językowego uczniowie rozwiązywali testy gramatyczne, przygotowywali się do konkursów językowych, kulturowych i gramatycznych.

EFEKTY:
 rozbudzenie zainteresowań i dodatkowe motywowanie do nauki języka angielskiego
 uczniowie chętnie uczestniczyli indywidualnie i drużynowo w szkolnych i miejskich konkursach
 każdego roku uczniowie licznie brali udział w konkursach językowych organizowanych przez naszą jak i inne szkoły oraz osiągali w nich wysokie wyniki
 zdobywali wiedzę kulturową oraz rozwijali umiejętności językowe i gramatyczne wykraczające poza treści programowe
 tworzenie przez uczniów ciekawych pomocy dydaktycznych
 cykl gazetek ściennych przedstawiających prace kulturowe i plastyczno-językowe uczniów

3. Opracowałam i wdrożyłam system pomocy w nauce języka angielskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Po przeanalizowaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i uwzględnieniu zaleceń dotyczących pracy z uczniem dostosowywałam wymagania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Podejmowałam współpracę z wychowawcą, na bieżąco informowałam o postępach ucznia. W miarę potrzeb byłam w kontakcie z rodzicem dziecka. Na zajęciach stosowałam indywidualizację pracy z uczniami o specyficznych wymaganiach edukacyjnych.
Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze, na których uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach języka angielskiego, nadrobienia zaległości programowych, indywidualnych konsultacji.

EFEKTY:
 poczucie odniesienia sukcesu przez uczniów
 wzrost wiary we własne możliwości językowe
 poszerzenie przeze mnie wiedzy na temat indywidualnych potrzeb uczniów


4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów językowych i kulturowych.

Zorganizowałam, współorganizowałam i przeprowadziłam szkolne konkursy:
 III i IV edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Londynie i Wielkiej Brytanii
 Szkolny konkurs plastyczno-językowy dla klas I – III, IV – VI „Kartka Bożonarodzeniowa”
 Szkolny konkurs dla klas I – III, IV – VI „Easter”
 Konkursy dotyczące wiedzy o Hallowe’en rozstrzygane w trakcie corocznej dyskoteki z okazji święta Hallowe’en dla klas IV - VI
 Szkolny Konkurs plastyczno-językowy - Kartki i Wierszyki z okazji Dnia Św. Walentego dla klas I – III, IV – VI
 Master of Spelling – konkurs literowania dla uczniów klas 3
 Mistrz słówek języka angielskiego dla klas 4
 Grammar Master – konkurs gramatyczny dla klas 6

Przeprowadziłam szkolne eliminacje konkursów miejskich:
 Christmas is Coming - Konkurs z Języka Angielskiego, Pocztówka Bożonarodzeniowa ( organizator: Gimnazjum nr 5 )
 Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego “My Picture Dictionary” ( organizator: SP nr 28) dla uczniów klas IV - VI
 Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego „Between the Lines” dla uczniów klas IV - VI
 Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas VI ( organizator SP 38 )
 V Edycja Międzyszkolnego Konkursu „Great Britain in my Eyes” dla uczniów klas IV-VI ( organizator Zespół Szkół nr 27 )
 IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego pod Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ( organizator SP nr 13 )
 „Master od English Spelling” Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas III ( organizator Zespół Szkół i Placówek nr 1 )
 I Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej z Języka Angielskiego dla klas IV-VI „General Knowledge Quiz” pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ( organizator: Zespół Szkół nr 29)
 „Closer to Bydgoszcz” Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla najmłodszych ( Zespół Szkół nr 10 )
 IV Edycja Międzyszkolnego Konkursy Języka Angielskiego Dla Najmłodszych pod Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ( organizator Zespół Szkół nr 29)

EFEKTY:
 poszerzenie oferty konkursów szkolnych i międzyszkolnych
 umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności językowych
 odnoszenie sukcesów i docenienie włożonego wysiłku przez innych uczniów, rodziców i nauczycieli
 promocja szkoły
 nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych szkół
 zdobycie przeze mnie doświadczeń organizatorskich
 sukcesy uczniów:
• Dominika Maciaszek – laureatka IV Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Dla Najmłodszych pod Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
• Mateusz Szot – II miejsce w I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej z Języka Angielskiego dla klas IV-VI „General Knowledge Quiz” pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
• Mateusz Szot – II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów klas VI
• Maciej Różycki – III miejsce w V Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Great Britain in my Eyes” dla uczniów klas IV-VI
• Damian Pierzgalski – II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego “My Picture Dictionary”
• Mateusz Osesek – II miescje w Christmas is Coming - Konkursie z Języka Angielskiego, Pocztówka
• Łukasz Dębicki, Paulina Romaniuk, Jakub Romaniuk – wyróżnienia w Christmas is Coming - Konkursie z Języka Angielskiego, Pocztówka


5. Pełnienie zadań związanych z działalnością szkoły:

 gromadziłam pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach,
 zorganizowałam nagrody na konkursy językowe z wydawnictw językowych
 dbałam o wyposażenie i wystrój sali lekcyjnej

EFEKTY:
 ciekawe lekcje, uczniowie chętnie korzystali z różnych pomocy dydaktycznych
 kolorowe i praktyczne nagrody oraz interesujące książki były sympatycznym podsumowaniem i docenieniem wysiłku uczniów oraz zachętą do udziału w innych konkursach
 przyjemna praca w ładnym i czystym otoczeniu
§8 ustęp 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Stosowanie technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej

Przygotowywałam testy, karty pracy, dyplomy, scenariusze zajęć, regulaminy konkursów, ankiety z wykorzystaniem programu Word oraz wykorzystywałam program Excel do obliczania średniej ważonej uczniów; opracowywania w formie tabelarycznej i graficznej wyników testów;
Na kółku języka angielskiego używałam programu Power Point do tworzenia prezentacji wykorzystywanych w projektach eTwinning.
Na zajęciach językowych w klasach 1-3 wykorzystywałam tablicę interaktywną. Zachęcałam uczniów klas 4-6 do samodzielnych projektów polegających na wykorzystaniu technologii informacyjnej i komputerowej. Uczniowie po przeprowadzonej przeze mnie lekcji pokazowej ( np. wykorzystanie współczesnej piosenki i samodzielne stworzenie do niej zadań przy wykorzystaniu strony www.youtube.com ) chętnie przygotowywali własne materiały i prowadzili częściowo zajęcia.
Na bieżąco korzystałam z zasobów Internetu, będącego dla mnie źródłem wiedzy, informacji i wymiany doświadczeń.
Na zajęciach językowych wykorzystywałam projektor multimedialny i tablicę interaktywną.
Korzystając z programu Nero archiwizowałam na płytach CD prace uczniów wykonane podczas zajęć eTwinning. Uczniowie po zakończeniu projektów otrzymywali wszystkie materiały z zajęć, zdjęcia, prezentacje i filmy na płytach CD jako podsumowanie i pamiątkę.
Uczniowie korzystali na zajęciach z interaktywnych CD-ROMów, które są komponentem uzupełniającym do podręcznika Hot Spot. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom utrwalali w formie zabawy omawiane na wcześniejszych zajęciach treści programowe. Uczniowie oglądali również fragmenty współczesnych filmów w wersji angielskiej oraz filmy o życiu i kulturze krajów anglojęzycznych. Lekcje te stanowiły ciekawy przerywnik od nauki z użyciem podręczników oraz stanowiły atrakcyjne źródło wiedzy.
Samodzielne pogłębiałam wiedzę na tmat prawa oświatowego – śledziłam wszystkie zmiany w przepisach prawa, zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Szukałam aktualnych informacji w Internecie na stronach:
- www.menis.gov.pl,
- www.znp.edu.pl,
- www.profesor.pl,
- www.literka.pl,
- www.awans.net,
- www.edux.pl.

EFEKTY:
 uatrakcyjnienie zajęć
 zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i ich aktywności na zajęciach
 zwiększenie estetyki i przejrzystości materiałów dydaktycznych
 polepszenie organizacji pracy i skrócenie czasu przygotowania różnej dokumentacji
 możliwość wprowadzania zmian bez potrzeby ponownego opracowywania materiałów
 wykorzystanie wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej

2. Prowadzenie zajęć językowych przy użyciu komputera

Na zajęciach koła języka angielskiego uczniowie wykorzystywali zasoby Internetu do wyszukiwania informacji kulturowych, przygotowywania projektów eTwinning jak również poznawali platformę www.eTwinning.com , do której indywidualnie uzyskiwali dostęp poprzez tworzenie na zajęciach własnego profilu, loginu i hasła. Wspólnie z uczniami oglądaliśmy również prezentacje przygotowane przez uczniów szkół partnerskich.

EFEKTY:
 uatrakcyjnienie zajęć
 zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i ich aktywności na zajęciach
 umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą komputerową

§8 ustęp 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Zamieszczenie w Internecie własnych opracowań

Na stronie internetowej zamieściłam scenariusze zajęć, gazetki językowe i kulturowe, tematyczne projekty w ramach eTwinning oraz prezentacje multimedialne.

EFEKTY:
 przykładowe ćwiczenia mogą być wzorem do tworzenia nowych pomysłów
 gotowe pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania
 podzielenie się praktycznymi materiałami z szerszym gronem nauczycieli


2. Praktyki Pedagogiczne

Opieka nad dwoma studentkami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego polegała na przygotowaniu kandydatów na nauczycieli do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej. W ramach 60 godzinnej praktyki każda studentka zobowiązana była do obserwacji lekcji języka angielskiego, przeprowadzenia lekcji, przygotowania scenariuszy zajęć i szczegółowego ich omówienia z opiekunem stażu, zapoznania się z dokumentacją szkoły i nauczyciela, udziału w radzie pedagogicznej, przygotowania środków dydaktycznych, poprawiania prac uczniów. Do moich obowiązków należało opracowanie wspólnie ze studentkami szczegółowego planu praktyki, analizowanie i ocenianie lekcji przeprowadzonych przez praktykantki, pod koniec praktyki sporządzenie projektu opinii o praktykach, dzielenie się własnymi umiejętnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.

EFEKTY:
 studenci poznali warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego
 miałam sposobność podzielenia się własnymi doświadczeniami, znajomością założeń i treści programów nauczania, umiejętnościami dydaktycznymi i wychowawczymi zdobytymi w trakcje pracy w szkole
 poznanie przez młodszego nauczyciela rozmaitych metod pracy
 zaprezentowanie nauczycielowi stażyście praktycznego zastosowania wiedzy i doświadczenia w konkretnych sytuacjach podczas lekcji
 umożliwienie innym nauczycielom zobaczenia zastosowania najnowszych technologii multimedialnych w procesie dydaktycznym


3. Przygotowywanie własnych pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich innym nauczycielom.

Opracowałam test diagnostyczny z języka angielskiego, który jest wykorzystywany przez nauczycieli rozpoczynających pracę z uczniami w klasach IV. Opracowałam wspólnie z nauczycielami języka angielskiego testy kompetencji dla klas IV i V, które są corocznie wykorzystywane do zdiagnozowania postępów uczniów. Udostępniłam koleżankom uczącym języka angielskiego opracowanie przeze mnie materiały na lekcje kulturowe.

EFEKTY:
 gotowe pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania
 podzielenie się praktycznymi materiałami z szerszym gronem nauczycieli
 wzbogaciłam własny warsztat pracy i przyczyniłam się do wzbogacenia warsztatu pracy innych nauczycieli
 utwierdziłam się w przekonaniu o przydatności własnych opracowań i wartości swojej pracy


§8 ustęp 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowałam i wdrożyłam do realizacji na zajęciach koła języka angielskiego trzy projekty językowe w ramach projektu eTwinning - europejskiej współpracy szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych
• All about our life ( projekt 6 miesięczny )
• Green Kids ( project 6 miesięczny )
• European countries children’s birthdays ( project 2 miesięczny)

Projekty te zostały napisane w języku angielskim i zaakceptowane przez Narodowe Centralne Biuro Akcji eTwinning.
Uczniowie zapoznawali się z różnymi aspektami kultury państw będącymi partnerami naszej szkoły, poszerzali swoją geograficzną wiedzę o tych krajach oraz poznawali tradycje, codzienne życie i świąteczne zwyczaje tych krajów. Tworzyli własne ankiety w języku angielskim, na które odpowiadali uczniowie naszej szkoły. W ramach projektu Green Kids tworzyli prezentacje, krótkie filmy i wystawy związanie z ekologią i sposobami dbania o środowisko. Mogli poznać uczniów i nauczycieli z innych państw i komunikować się z nimi o dowolnej porze przy użyciu chatu na portalu eTwinning bądź przy pomocy poczty elektronicznej. Podczas trwania projektów zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

EFEKTY:
 uczniowie poszerzyli swoją wiedzę geograficzno-kulturową o państwach europejskich
 uświadomili sobie specyfikę kulturową własnego państwa w świetle porównań z innymi narodami
 rozwijali zdolności językowe oraz wiedzę informatyczną
 wykonali prace plastyczno-przestrzenne tematycznie związane z omawianymi świętami
 zwiększyli motywację do nauki języka angielskiego
 rozwijali swoje umiejętności w pracy z komputerem (program Word, Power Point) jak i w posługiwaniu się Internetem – indywidualny dostęp do portalu eTwinning, kontaktowanie się z nauczycielami szkół partnerskich przy pomocy poczty elektronicznej
§8 ustęp 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizacja szkolnych imprez

Zorganizowałam szkolne dyskoteki z okazji Hallowe’en. Uczniowie w czasie zabawy odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące zwyczajów halloweenowych. Rozstrzygane były też konkursy na najoryginalniejsze przebranie.

EFEKTY:
 poszerzenie w formie zabawy wiedzy uczniów o zwyczajach anglosaskich
 umożliwienie dzieciom zaprezentowania się przed społecznością szkolną

2. Organizacja szkolnych wycieczek

Byłam opiekunem na wycieczkach szkolnych oraz wyjściach do kina i teatru.

EFEKTY:
 integracja uczniów
§8 ustęp 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca ze szkołami wyższymi.

Byłam opiekunem praktyk przedmiotowo – metodycznych dwóch studentek z UKW w Bydgoszczy.

EFEKTY:
 studenci poznali warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego
 miałam sposobność podzielenia się własnymi doświadczeniami

2. Współudział w organizacji szkolnych imprez, konkursów, okolicznościowych wystaw.

Aktywnie włączałam się do realizacji konkursów i wystaw prac uczniów: St. Valentine’s Day, Easter, Christmas, Halloween, eTwinning

EFEKTY:
 atrakcyjna oprawa wizualna szkoły
 zaangażowanie uczniów w akcje poprzez przygotowanie wystaw, wykonywanie plakatów
 czynny udział dzieci w imprezach
 poszerzenie słownictwa tematycznego w języku angielskim przy wykonywaniu prac plastyczno-językowych

3. Analiza bazy szkoły w odniesieniu do realizacji nowej podstawy programowej w zakresie nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wspólnie z nauczycielami języka angielskiego przeprowadziłam analizę nowej podstawy programowej i obowiązujących przepisów prawa oświatowego, a następnie bazy szkoły pod kątem posiadanych zasobów. Na podstawie wyników analizy dokonałyśmy zestawienia pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji nowej podstawy programowej oraz przedstawienie wniosków na Radzie Pedagogicznej.

4. Przygotowanie Szkoły do Ewaluacji Zewnętrznej

Brałam czynny udział w przygotowaniu placówki do Ewaluacji Zewnętrznej. Uczestniczyłam w wywiadzie grupowym dotyczącym obszaru efekty, jak również zostałam wybrana do przeprowadzenia lekcji języka angielskiego w obecności ewaluatorów.

EFEKTY:
 promocja szkoły

§8 ustęp 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Dokonanie analizy, opisu oraz przedstawienie rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego.

1. Opis i analiza ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
2. Opis i analiza ucznia stwarzającego problemy wychowawcze.

EFEKTY:
- pozytywne rozwiązania problemów edukacyjnych
- zauważalna poprawa w zachowaniu ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.