X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20923
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju po roku stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Monika Malatyńska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 roku
Nauczany przedmiot: matematyka, zajęcia komputerowe
Opiekun stażu:
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa

Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr , poz. 393).

§ 7 ust. 2 pkt. 1

„ Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniana ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”


Zadania do wykonania Termin Sposób realizacji i ocena efektywności podjętych działań
1. Pogłębienie znajomości procedur awansu zawodowego. Wrzesień 2012
Rok szkolny 2012/2013 Podejmując starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, dokonałam wnikliwej analizy prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 393);
- Adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela.
Wszelkie teksty rozporządzeń znajdują się w teczce awansu zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Rok szkolny 2012/2013 We wrześniu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią mgr . Wspólnie podpisałyśmy kontrakt, który reguluje zasady naszej współpracy.
Pięć razy obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. W czasie obserwowanych zajęć starałam się wyłonić to, co najistotniejsze w pracy młodego nauczyciela. Szczególnie zwracałam uwagę, w jaki sposób nauczyciel przyciąga uwagę uczniów, jakie metody stosuje w swojej pracy dydaktycznej. W jaki sposób stosuje na lekcji indywidualizację pracy z uwzględnieniem uczniów o specyficznych problemach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych.
Opiekun mojego stażu, był również obserwatorem na moich lekcjach. Prowadziłam także lekcje w obecności pani dyrektor . W ciągu roku przeprowadziłam 9 lekcji obserwowanych przez opiekuna lub panią dyrektor. Po każdej lekcji prowadzona była rozmowa, podczas której omawiano wszelki aspekty prowadzonych przeze mnie lekcji. Dzięki rozmową pohospitacyjnych mogłam dowiedzieć się, które elementy mojej pracy są mocne, a które należy jeszcze dopracować.
Ponadto prowadziłam 8 zajęć, gdzie obserwatorem była, nauczycielka stażystka. Starałam się, aby zajęcia prowadzone przeze mnie były bardzo interesujące, wprowadzałam różne metody pracy, głównie aktywizujące, aby stażystka mogła z moich zajęć wynieść to, co najistotniejsze i najbardziej wartościowe, przydatne do przyszłej pracy.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Rok szkolny 2012/2013 W ciągu całego roku szkolnego opracowywałam karty pracy, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zestaw zadań z matematyki przygotowujących uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy ( sprawdziany, kartkówki, prace klasowe) dało mi pogląd na możliwości uczniów. Pomogło mi to również w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów przekazywania wiadomości uczniom. Po każdej przeprowadzonej kontroli uczniów, analizowałam ich wyniki, dzięki czemu wiedziałam, jakie zagadnienia w poszczególnych klasach są przez uczniów opanowane w sposób zadowalający, a jakie w stopniu słabym. Każdorazowo omawiałam z uczniami wyniki prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, wskazując im kierunki dalszej pracy utrwalającej. Dopracowałam rozkłady materiału dla klas IV, V oraz VI. Opracowałam przedmiotowy system oceniania z matematyki oraz zajęć komputerowych dla uczniów klas IV. Dla uczniów klasy IVB przeprowadziłam test sprawdzający umiejętności uczniów z matematyki na początku klasy IV, a następnie przeanalizowałam wyniki uczniów. Analizę umieściłam w teczce zespołu przedmiotowego.

4. Poszerzanie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Dalsze poznanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela i wychowawcy. Rok szkolny 2012/2013 Na początku roku szkolnego 2012/2013 oraz każdorazowo, gdy zaistniała sytuacja zagłębiałam się w lekturę dokumentacji regulującej pracę szkoły, m.in. Statut, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, procedury obowiązujące w szkole, zarządzenia Dyrektora.
Na początku roku szkolnego opracowałam plany wynikowe z matematyki dla klasy IVb, Vb, Vc, VIb uwzględniając wnioski po przeprowadzonych diagnozach w szkole oraz sprawdzianie po klasie szóstej. Ponadto opracowałam przedmiotowy system oceniania dla uczniów klasy IVb z matematyki oraz zajęć komputerowych uwzględniając wewnątrzszkolny system oceniania. Opracowałam również tematykę godzin zajęć z wychowawcą, jak również plan pracy wychowawczej dla klasy IVb.
Systematycznie wypełniam dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze uczniów, teczkę Zespołu Przedmiotowego nauczycieli Przedmiotów Ścisłych, dokumentację zespołu ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas czwartych.
Ponadto przygotowałam projekt planu rozwoju zawodowego, który następnie został zatwierdzony do realizacji przez panią dyrektor .

5. Podnoszenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy. Rok szkolny 2012/2013 Ukończyłam kurs e- learningowy – Planowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, jaki element strategii rozwoju szkoły- organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
Ponadto uczestniczę jeszcze w dwóch kursach e – learningowych organizowanych przez wydawnictwo Operon na platformie Akademia Ortograffiti:
1. Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE.
2. Paca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV – VI.
Oba kursy kończą się egzaminem. Trwają od 21 marca do 21 listopada 2013 roku.
Wzięłam również udział w następujących radach szkoleniowych:
1. „Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu, a kształtowanie systemu wartości”.
2. „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych”.
3. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”.
4. Świadectwa z programem LIBRUS
Uczestniczyłam również w szkoleniu nt. zastosowania tablicy interaktywnej.
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem pracy szkoły przeprowadziłam spotkania z rodzicami uczniów klasy IV b. Współorganizowałam Dzień Ziemi. Wspólnie z panią wykonałam dekorację korytarza na I piętrze w związku ze Świętami Wielkanocnymi. Ponadto wspólnie z uczniami klasy IVb dekorowałam salę 22 w związku ze: Świętami Bożego Narodzenia, Świętami Wielkanocnymi, Dnia Flagi, 11 listopada.
Zorganizowałam wspólnie z rodzicami poczęstunek dla uczniów klasy IVb podczas zabawy andrzejkowej i karnawałowej. Wspólnie z uczniami podczas tych zabaw zorganizowaliśmy konkursy dla reszty uczniów klasy IVb.
Podczas roku szkolnego byłam współorganizatorką dwóch wycieczek dla uczniów. Pierwsza z nich odbyła się w grudniu, była to wycieczka do Nacławia, gdzie uczniowie mogli poznać technikę powstawania szklanych bombek. Natomiast druga wycieczka jest organizowana 26 czerwca. Jest to wycieczka do Dobrzycy, gdzie znajdują się Tematyczne Ogrody Hortulus, udział w warsztatach przeprowadzonych w Muzeum w Koszalinie pt. „Akademia Odkrywców” , natomiast punktem kulminacyjnym wycieczki, był seans filmowy w Multikinie w Koszalinie.
Ponadto zorganizowała dla klasy IVb wyjście pod pomnik upamiętniający Jana Pawła II oraz na cmentarz komunalny w Bobolicach.

§7 ust. 2 pkt. 2

„ Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”


Zadania do wykonania Termin Sposób realizacji i ocena efektywności podjętych działań
1. Poznanie środowiska uczniowskiego. Rok szkolny 2012/2013 Jako wychowawca i nauczyciel starałam się poznać środowisko swoich uczniów. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, imprezach szkolnych podczas wycieczek szkolnych czy też imprezach klasowych.
W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych lub indywidualnych rozmowach z samymi uczniami jak i ich rodzicami. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, asertywności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.

2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty oraz wspomagającymi szkołę. Rok szkolny 2012/2013 Stale współpracuje ze świetlicą środowiskową Tafla. Zasięgam informacji od pracowników świetlicy, w jaki sposób na zajęciach prowadzonych przez świetlicę funkcjonują moi wychowankowie. Wspólnie z uczniami brałam udział w festynie zorganizowanym przez MGOK z okazji Dnia Dziecka, gdzie moi wychowankowie brali udział w zawodach sportowych, prezentowali swoje prace plastyczne o Ziemi Bobolickiej oraz jedna z uczennic przestawiła swoją rymowankę na temat Ziemi Bobolickiej.
Skierowałam pismo do dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie z prośbą o użyczenie strojów niezbędnych do inscenizacji wystawianej w związku z obchodami w szkole Dnia Ziemi. Odpowiedź była pozytywna i dzięki temu nasza inscenizacja była bardziej przekonująca i prawdziwa. W celu pozyskania środków niezbędnych do organizacji Dnia Ziemi wspólnie z pozostałymi organizatorami skierowaliśmy pismo do Urzędu Miejskiego w Bobolicach.
Ponadto współpracuję z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Koszalinie.
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w samorozwoju. Rok szkolny 2012/2013 Nieustannie staram się motywować i wspierać uczniów. W swojej pracy stosuję głownie metody aktywizujące, co przyczynia się do tego, że uczniowie chętniej samodzielnie formułują wnioski. Metody te pobudzają również ciekawość wśród uczniów, którzy sięgają samodzielnie po ciekawostki i dodatkowe bardziej skomplikowane zadania.
Ponadto prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów klas IV, V w ramach godzin z art. 42., ust. 2, pkt. 2 a i b Karty Nauczyciela. Zajęcia te miały głównie na celu wyrównanie wiadomości uczniów, oraz pokazanie, że matematyka może być przyjemna. Dzięki tym zajęciom większość uczniów chętniej sięgała po zeszyty i nie zniechęcała się niepowodzeniami. Prowadziłam również zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla uczniów klasy VIb oraz przez 6 tygodni dla uczniów klasy VIC. W czasie tych zajęć przygotowywałam uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej, w związku z tym przygotowałam dla uczniów zestaw 100 zadań tekstowych, utrwalających wiadomości z matematyki. W czasie tych zajęć prezentowałam uczniom różne sposoby rozwiązywania zadań.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, poprzez udział w imprezach integrujących Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym uczestniczyłam z uczniami w festynie zorganizowanym przez MGOK w Bobolicach, z okazji Dnia Dziecka. Podczas takich imprez uczniowie uczą się współdziałania w grupie. Ponadto wspólnie z rodzicami przygotowałam poczęstunek dla uczniów klasy IVb podczas zabawy andrzejkowej i karnawałowej.
Wspólnie z uczniami brałam udział w apelach szkolnych zorganizowanych w związku z obchodzonymi świętami. Podczas tych apeli uczniom zostały przybliżone informacje nt. patrona szkoły Henryka Sienkiewicza, Święta 11 Listopada, tradycji Świąt Wielkanocnych.

§7 ust. 2 pkt. 3

„ Umiejętność wykorzystywanie w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania do wykonania Termin Sposób realizacji i ocena efektywności podjętych działań
1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komputerowej w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym. Rok szkolny 2012/2013Technologia komputerowa w obecnych czasach jest nieodłącznym narzędziem pracy, ułatwia pracę i jest niezbędna w wielu zawodach, także w zawodzie nauczyciela. Z technologii komputerowej korzystałam w przypadku opracowania:
- rozkładów materiałów,
- planu rozwoju zawodowego,
- wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z matematyki i zajęć komputerowych,
- tematyki godzin wychowawczych,
- planu wychowawczego klasy IVb ,
- prac klasowych, kartkówek,
- wszelkich sprawozdań, opinii,
- PDW, IPET, ocena efektywności.
- analiza sprawdzianu próbnego i właściwego po klasie szóstej,
- analiza diagnozy uczniów klas czwartych,
- wszelkie materiały znajdujące się w teczce nauczycieli przedmiotów ścisłych,
- regulaminy konkursów,
- wszelkich dokumentów niezbędnych do pracy nauczyciela i wychowawcy.
Wykorzystuje Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej. Często odwiedzam następujące strony internetowe www.gwo.pl, www.nowaera.pl, www.edux.pl www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.mat.edu.pl, www.operon.pl, www.cen.koszalin.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.szkolnictwo.pl, oraz wiele innych stron w celu śledzenia nowości wydawniczych, oferowanych kursów, nowinek w prawie oświatowym, dydaktyki i wychowania.

2. Publikacje w Internecie Rok szkolny 2012/2013 Opublikowałam plan rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl oraz byłam współtwórcą artykułu nt. obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Bobolicach, który został umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz wysłany do Bobolickich Wiadomości Samorządowych.
§7 ust.2 pkt.4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizacji przez nauczyciela zadań”

Zadania do wykonania Termin Sposób realizacji i ocena efektywności podjętych działań
1. Pogłębianie znajomości literatury zawodowej i jej praktyczne zastosowanie w pracy. Weryfikacja posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów. Rok szkolny 2012/2013 Jako przewodniczący zespołu ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów klas IV. Zapoznałam się szczegółowo z artykułami poświęconej tej tematyce. Opracowując PDW, IPET, Kipu czy ocenę efektywności korzystałam z dokumentów umieszczonych m.in. na blogu pedagog w akcji. Bardzo pomocne okazały się również materiały znajdujące się w Internecie. Dzięki poznanym informacjom dokładniej mogłam przeanalizować problemy uczniów z trudnościami w uczeniu się, jak i stworzyć plany do zniwelowania tych trudności.
We wrześniu oraz każdorazowo przy dostarczeniu przez rodziców do szkoły nowej opinii zapoznałam się z ową dokumentacją. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występują u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.
Na zajęciach starałam się wprowadzić miłą, sprzyjającą nauce atmosferę. Dzięki temu uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo, nie bali się zadawać pytań w przypadku niezrozumiałych dla nich zagadnień lub tematów.
W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie.
Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody te rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji. Ponadto metody aktywizujące powodują również to, że to, co uczniowie odkryli samodzielnie na dłużej pozostaje w pamięci i szybciej mogą odtworzyć poznane w ten sposób informacje.
Podczas lekcji wychowawczych stosuje scenki rodzajowe, w których role odgrywają sami uczniowie. Staram się tak dostosować scenki, aby nawiązywały do aktualnego problemu, jaki pojawił się w klasie.
Zagłębiłam się również w następujące lektury:
1. Przyjaciele w Internecie- Media i rozwój dziecka- Anna Słysz, Beata Arcimowicz.
Książka ta przedstawia Internet w różnych aspektach, m.in. jako rozrywkę, ale również jako ogromne zagrożenie. Przedstawia prawdziwe wpisy z młodzieżowych for internetowych. Uzmysławia zagrożenia i zalety sieci. Ponadto pokazuje i podpowiada, w jaki sposób rodzice mogą sprawować kontrolę nad dzieckiem korzystającym z Internetu. Książka jest godna polecenia dla rodziców dzieci w wielu szkolnym, aby przygotować ich na ewentualne zagrożenia na jakie mogą natknąć się w sieci ich dzieci.

2. „Nauczyciel – wychowawcą”- G. J. Koźmiński, D. K. Kitkowska.
Lektura ta zmusiła mnie do refleksji nad własną rolą w szkole – nauczyciela i wychowawcy. Uzmysłowiła mi moje mocne i słabe strony jako wychowawcy. Jak również pokazała potrzebę zmian niektórych metod wychowawczych. Podsunęła nowe pomysły, które wykorzystałam do organizacji współpracy z rodzicami.

2. Doskonalenie zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Ukończyłam kurs e- learningowy – Planowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, jaki element strategii rozwoju szkoły- organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
Ponadto uczestniczę jeszcze w dwóch kursach e – learningowych organizowanych przez wydawnictwo Operon na platformie Akademia Ortograffiti:
1. Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE.
2. Paca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV – VI.
Oba kursy kończą się egzaminem. Trwają od 21 marca do 21 listopada 2013 roku.
Wzięłam również udział w następujących radach szkoleniowych:
1. „Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu, a kształtowanie systemu wartości”.
2. „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych”.
3. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”.
4. Świadectwa z programem LIBRUS
Uczestniczyłam również w szkoleniu nt. zastosowania tablicy interaktywnej.
3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. Rok szkolny 2012/2013
W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam 6 zebrań z rodzicami. Trzy z nich były zebraniami ogólnymi, natomiast trzy pozostałe były spotkaniami indywidualnymi. Na spotkania indywidualne rodzice uczniów przychodzili na umówione godziny. Dzięki organizacją rozmów indywidualnych szczerze mogę porozmawiać z każdym rodzicem i poznać przyczyny problemów dzieci, jeżeli istnieją. Zazwyczaj rodzice krępują się obecności innych osób, niechętnie też zostają po zebraniu, a takie indywidualne spotkanie jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Na spotkaniach rodzicami informowałam również o postępach w nauce, frekwencji, wyjaśniałam przyczyny nieobecności. W miarę możliwości informowałam (poprzez rozmowy telefoniczne lub osobiste indywidualne) rodziców o złych zachowaniach ich dzieci, szukając przyczyny owego zachowania.
Zadanie to wykonywałam również na zajęciach z wychowawcą. W trakcie tych lekcji omawiałam problem asertywności, czy różnorakich nałogów oraz wiele innych wynikających z potrzeb uczniów. Nawiązałam kontakt z asystentem rodziny ucznia sprawiającego problemy wychowawcze.
Stale współpracuję z panią pedagog. Konsultuje niektóre konflikty, które wynikły wśród uczniów, wspólnie staramy się je rozwiązać. Ponadto po konsultacji z panią pedagog kieruję uczniów mających problemy w nauce na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej w Koszalinie.
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 byłam członkiem komisji sprawdzianu po klasie szóstej. Uczestniczyłam w następujących Szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
1. Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu, a kształtowanie systemu wartości”.
2. „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych”.
3. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”.
4. Świadectwa z programem LIBRUS
Uczestniczyłam również w szkoleniu nt. zastosowania tablicy interaktywnej.
Tworzone przeze mnie plany wynikowe oraz przedmiotowe systemy oceniania dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych.

Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

§7 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”

Zadania do wykonania Termin Sposób realizacji i ocena efektywności podjętych działań
1. Analiza oraz posługiwanie się aktami prawa oświatowego. Rok szkolny 2012/2013 Rozpoczęcie stażu wiązało się z podjęciem czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Zapoznałam się z takimi aktami prawnymi jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Ponadto śledziłam również zmiany zachodzące w prawie oświatowym.
2. Posługiwanie się przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły. Wrzesień 2012
Rok szkolny 2012/2013 Na początku roku szkolnego ponownie prześledziłam przepisy regulujące pracę szkoły m.in. Statut Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy, WSO, wszelkie regulaminy (m.in. Rady Pedagogicznej, Dyżurów międzylekcyjnych) oraz procedury funkcjonujące w szkole.
Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, ułożyłam przedmiotowy system oceniania dla klas IV-VI z matematyki oraz dla klasy IV z zajęć komputerowych.


Sprawozdanie opracowała
Monika Malatyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.