X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20904
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Soborska
Miejsce pracy: Przedszkole nr 4 w Namysłowie
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Dyrektor placówki: mgr Halina Horbaczyńska
Opiekun stażu: mgr Jolanta Moras
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.

I. Wstęp

Jestem nauczycielką z 6 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolną. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 2007 roku w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej. Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na stopień nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 2010/2011 pracowałam z grupą dzieci 4 – letnich, w roku 2011/2012 z grupą dzieci 5 – letnich i w roku 2012/2013 z dziećmi 6- letnimi.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego wynikające z wizji i misji przedszkola, uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego. Sprawozdanie przedstawiłam według realizowanych paragrafów zgodnie z rozporządzeniem MENiS, by zachować spójność z planem rozwoju. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach przedszkolnych związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Poprzez realizację powyższych działań podnosiłam jakość pracy własnej i przedszkola, by uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego. Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności oraz do wykorzystania jej w praktyce. Był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w Planie Rozwoju Zawodowego zadań według poniższych wymagań. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.
II. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Analizując przepisy prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego zdobyłam informacje o tym wszystkim, co dotyczyło rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia mojego stażu. Były to m.in.:
· Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01marca 2013r.
· Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami
· Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
Kolejnym moim krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, który został mi przydzielony przez panią dyrektor. Opiekunem stażu została pani mgr Jolanta Moras, z którą podpisałam kontrakt. Określiłyśmy jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zasady stawiane dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Wspólnie opracowałyśmy harmonogram współpracy. Bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna stażu. W ciągu trwania stażu obserwowałam sześć takich zajęć, tj.:
· IX.2010r. ,,To były wakacje,,
· III.2011r. ,,Wkrótce Wielkanoc,,
· X.2011r. ,,Nadeszła jesień,,
· IV.2012r. ,,My i nasze charaktery- prawa i obowiązki dziecka,,
· XII.2012r. ,,Święta, święta, już czas,,
· III.2013 r. ,,Tak mija nam czas...,,
Podczas obserwowanych zajęć i po ich zakończeniu podczas rozmów i ewaluacji na bieżąco oceniałam skuteczność działań dydaktyczno- wychowawczych mojego opiekuna i dokonywałam zmian i poprawek w danych działaniach, a także starałam się przełożyć pewne działania i pomysły na grupę moich wychowanków.
Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w semestrze, zgodnie z terminarzem zajęć na dany rok szkolny, tj.:
· X.2010r. ,,Namysłów- moje miasto,,
· III.2011r. ,,W marcu jak w garncu,,
· IX.2011r. ,,Prawa i obowiązki dziecka,,
· IV.2012r. ,,Świat zwierząt egzotycznych,,
· X.2012 r. ,,Zdrowy styl życia,,
· III.2013r. ,Muzyka jest wszędzie,,
Niektóre zajęcia prowadzone były w obecności pani dyrektor i innych nauczycieli z przedszkola w ramach WDN. Oceniając skuteczność własnych działań podczas trwających zajęć doszłam do wniosku, iż postępy dzieci są widoczne od razu lub odłożone w czasie. A ponadto czerpałam z podpowiedzi i pomysłów bardziej doświadczonych zawodowo koleżanek, by moja praca miała większe przełożenie w postępach i zdobytych przez dzieci wiadomościach i umiejętnościach.
Swoje doświadczenie pedagogiczne podczas trwania stażu wzbogacałam poprzez liczny udział w warsztatach doskonalących, tj.:
· ,,Wspomaganie samodzielności- myśl pedagogiczna M. Montessori w nauczaniu dzieci od lat 3 do klasy III,,( X.2010r.) –WOM w Opolu
· ,,Nauczymy nasze smyki tańca i muzyki,, ( IV.2011r.)- WOM w Opolu
· ,,Wspomaganie rozwoju zmysłów u dzieci,, (V.2011r.)- MAC Edukacja
· ,,Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,, ( VI. 2011r.)- OCDN Edukator
· ,, Decoupage- crackle,, ( XI.2011r.)- WOM w Opolu
· ,,Aktualne tendencje w pedagogice przedszkolnej a zmiana roli nauczyciela,, (VI.2012r.)- MAC Edukacja
· ,,Wykorzystanie metody dobrego startu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,, ( XI.2012r.)- RCRE w Opolu
· ,,Dziecko w świecie matematyki,, ( IV.2013r.)- MAC Edukacja
· ,, Edukacja przez ruch,, ( V.2013r.)- Nowa Era
Podczas trwania wyżej wymienionych warsztatów na bieżąco dokonywałam oceny własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej i moich wychowanków, ich postępów i ewentualnych sfer, nad którymi trzeba pracować wykorzystując zdobyte podczas nich wiadomości i informacje.
Swoją wiedzę i umiejętności poszerzałam także poprzez aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
· ,,Dziecko wycofane z grupy,,- III.2013r.
· ,,Indywidualizacja pracy z dzieckiem,,- VI.2013r.
A także podczas przeprowadzonych w czasie ewaluacji zewnętrznej zajęć ,,W zdrowym ciele- zdrowy duch. Zabawy integracyjne na bazie muzyki folkowej wg koncepcji ,,Nauczymy nasze smyki tańca i muzyki,, na podstawie materiałów Klanzy"- VII.2012r.
Na podstawie pozyskanych wiadomości skutecznie oceniałam pracę dzieci i dokonywałam ewaluacji własnej pracy.
Ponadto w ciągu trwania stażu przeprowadziłam zajęcia dla rodziców, tj.:
· Pasowanie na Przedszkolaka ,,Żabki tu i tam,,- X.2010r.
· ,,Pasowanie na ,,Super Wiewiórkę,,"- X.2011r.
· ,,Dekorujemy świąteczne pierniki,,- XII.2011r
· ,,Zabawy w krainie misiów,,- X.2012
Pozwoliły mi one na wprowadzanie w codzienne życie przedszkola i grupy takich zabaw i działalności, by organizować tę pracę jeszcze bardziej efektywnie, z korzyścią dla przedszkolaków i własnego rozwoju zawodowego.
Podczas trwania stażu na nauczyciela mianowanego własny warsztat pracy doskonaliłam także poprzez analizę literatury fachowej i śledzenie nowości pedagogicznych, głównie czasopism pedagogicznych i pozycji zamieszczanych w internecie.
Ponadto stosowałam elementy nowatorskich metod w codziennej pracy z dziećmi, m.in. :
· Metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
· Kinezjologię edukacyjną P.Dennisona
· Pedagogikę zabawy Klanza
· Twórcze metody aktywności Orffa i Labana
· Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
· Metodę M. Montessori
· Metodę nauczania matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej
· Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
· Edukację przez ruch D.Dziamskiej
· odimienną metodę nauki czytania I.Majchrzak
· metody aktywizujące np. burza mózgów, drama, metoda niedokończonych zdań
· metodę projektu
Przez cały okres stażu na bieżąco prowadziłam także dokumentację przedszkolną, tzn:
· dzienniki zajęć
· arkusze obserwacji dziecka oraz arkusze do badania gotowości szkolnej dziecka w grupach dzieci starszych
· programy pracy indywidualnej
· plany miesięczne w oparciu o Podstawę Programową
· zeszyt konsultacji indywidualnych z rodzicami
· zeszyt obserwacji dziecka
· protokoły z zebrań grupowych z rodzicami
W czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego aktywne uczestniczyłam w działalności Rady Pedagogicznej. Opracowałam roczne programy pracy placówki na lata : 2010/1011, 1011/1012, 2012/2013, a także na bieżąco dokumentowałam i analizowałam stopień realizacji swojego Planu Rozwoju Zawodowego poprzez:
· kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów
· autoanalizę dotyczącą stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - przygotowanie cząstkowych sprawozdań ( VI.2011r., VI.2012r., II.2013r.)
· sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Podczas trwania stażu na nauczyciela mianowanego pracowałam w grupie dzieci 4- letnich, 5-letnich i 6-letnich, w których byłam wychowawcą. Obserwowałam dzieci i organizowałam zajęcia w taki sposób, by były one dla nich interesujące i w sposób wszechstronny rozwijały ich zdolności i umiejętności oraz przygotowały je do nauki w szkole podstawowej.
Diagnozując potrzeby moich wychowanków opracowałam dwa programy, które wg mnie umożliwiły mi efektywną pracę w danej grupie przedszkolaków, tj.
· ,,Program pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym zachowania agresywne,,- realizacja - I cykl- XI.2009r.-VI.2010r.
II cykl- IX.2010r.- VI.2011r.
· ,,Program pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie,,- realizacja- IX.2010r. – V.2012r.
Zasadniczym celem opracowanego przeze mnie programu dla dziecka,, trudnego,, była konieczność takiej pracy z Maćkiem Sz. , aby umożliwić mu w przyjaznej atmosferze akceptacji, przełamanie niechęci do rówieśników i osób dorosłych oraz aby wspomóc go w nabraniu zaufania do samego siebie i osób z otoczenia przedszkolnego, by jego rozwój stawał się bardziej harmonijny i wszechstronny. Widząc potrzebę szczególnej troski i objęcia Maćka szczególną opieką wychowawczą i opiekuńczą wdrażałam założone w programie cele tak, aby jego sposób zachowania się stał się bezpieczny dla niego samego i najbliższego otoczenia. Efekty nie były spektakularne, ale małymi krokami doprowadziłam do uspokojenia emocji chłopca i jego pobyt w przedszkolu sprawiał mu coraz więcej przyjemności, gdyż podczas codziennych zabaw i zajęć zaczął nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi z przedszkola.
Uwzględniając potrzeby dzieci, które przejawiały zainteresowania manualne, graficzne, plastyczne i techniczne opracowałam program pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie, którego głównym celem było wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju tych dzieci w zakresie ich wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowania twórczej postawy.
Ponadto w grupach dzieci 5- letnich i 6- letnich opracowałam plany pracy indywidualnej ponieważ diagnozując grupę wychowanków zauważyłam taką potrzebę. W ten sposób podczas indywidualnych zajęć i zabaw wspomagałam dzieci z niewielkimi niedoborami w danych obszarach edukacyjnych, by mogły one efektywniej czerpać wiedzę im proponowaną.
Przez cały okres trwania mojego stażu efektywnie układała się współpraca z rodzicami moich przedszkolaków. Prowadziłam spotkania grupowe z rodzicami. A ponieważ zauważyłam z ich strony taką potrzebę, przedstawiałam na nich swoje referaty, których tematyka była najbardziej pożądana, tj.:
· ,,Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym,,
· ,,Zdrowie i higiena wśród przedszkolaków,,
· ,, Rozwój dziecka 5- letniego,,
· ,,Cechy rozwojowe 6-latka a gotowość szkolna,,
Referaty te i notatki na ich podstawie sporządzone umieszczałam na ogólnej tablicy informacyjnej w przedszkolu.
Na podstawie sygnalizowanych propozycji ze strony rodziców przynajmniej raz w miesiącu odbywałam konsultacje indywidualne , by sygnalizować trudności dzieci w różnych zakresach, ale także, by chwalić, nagradzać i motywować rodziców do wspólnego działania na rzecz dzieci. Konsultacje udokumentowałam w zeszycie konsultacji.
Zorganizowałam również liczne uroczystości o charakterze rodzinnym dla rodziców, dziadków i dzieci, przy ich czynnym udziale m.in.:
· Pasowanie na Przedszkolaka
· Jasełka
· Dzień Babci Dziadka
· Dzień Chłopaka
· Dzień Dziewczynki
· Dzień Mamy i Taty w NOK-u
· urodziny i imieniny dzieci
Rodzice chętnie włączali się w ich przygotowanie m.in. poprzez:
· pieczenie ciast i ciasteczek
· wykonywanie dekoracji i potrzebnych materiałów
· organizację strojów
W czasie trwania stażu podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą przedszkola. Diagnozując potrzeby wychowanków i ich rodziców nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, do której kierowałam opinie pedagogiczne dzieci , których rodzice uznali taką potrzebę, a także sugerowałam zasięganie opinii dla tych rodziców, u których dzieci zauważyłam pewne trudności emocjonalne lub społeczne.
Ponadto wśród rodziców moich wychowanków znalazł się terapeuta rodzinny i psycholog, dzięki którym zorganizowałam spotkania dla rodziców z zakresu psychologii i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.
Bardzo dobrze układała się także współpraca z logopedą na terenie przedszkola i poza nim, który to służył swoja radą i pomocą dla mnie jako nauczyciela i dla rodziców dzieci z wadami wymowy.
Przez okres trzyletniego stażu na nauczyciela mianowanego aktywnie pracowałam na rzecz przedszkola i środowiska przedszkolnego poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zorganizowałam spotkania dla dzieci z:
· pielęgniarką, która w przystępny sposób przedstawiała problem higieny, zdrowia i bezpieczeństwa
· policjantem, który prezentował sposób swojej pracy i nauczył wszystkich jak bezpiecznie poruszać się w ruchu ulicznym
· dentystką, która nauczyła przedszkolaki jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej
· strażakiem, który demonstrował wóz strażacki i oprowadzał dzieci po remizie strażackiej
· księgarzem, dzięki którym dzieci poznały sposób pracy z książką
· kustoszem , który oprowadzał nas po ciekawych i zabytkowych miejscach naszego miasta
· harcerzem, który zaszczepił w dzieciach koleżeńskość i chęć pomagania innym
· dogoterapeutą, który uświadomił sposób i konieczność dbania o psy i koty
Ponadto moja grupa na przestrzeni trzech lat mojego stażu bardzo chętnie brała udział w wycieczkach po okolicznych instytucjach oraz co roku przygotowywała występy z okazji Dnia Mamy i Taty w Namysłowskim Ośrodku Kultury i systematycznie spotykała się z przedstawicielami biblioteki publicznej, gdzie dzieci poznawały ciekawe pozycje literatury dziecięcej i brały udział w okazjonalnych uroczystościach ( ,,Dzień Misia", ,,Bal Mikołajów "itp.).
Prowadząc grupę moich wychowanków wykorzystywałam w codziennej pracy także rodziców, którzy są przedstawicielami określonych grup zawodowych. I tak na przykład zajęcia prowadzili:
· dogoterapeuta
· bankowiec
· pielęgniarka
· policjant
· strażak
W trakcie ścieżki awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w prowadzonej przeze mnie grupie organizowałam liczne uroczystości, w gronie przedszkolaków i personelu przedszkola lub z udziałem rodziców. Do codziennej praktyki włączyłam uroczystości grupowe tj.:
· urodziny i imieniny dzieci,
· Dzień Chłopaka,
· Dzień Dziewczynki i Dzień Kobiet,
a także uroczystości przedszkolne tj.:
· Dożynki
· Sprzątanie Świata
· Pasowanie na Przedszkolaka
· Jasełka
· Dzień Babci i Dziadka
· Bal karnawałowy
· Powitanie wiosny
· Dzień Mamy i Taty
· Dzień Dziecka
Podczas przygotowywania wyżej wymienionych uroczystości grupowych i przedszkolnych również angażowałam rodziców moich przedszkolaków, aby zacieśniać więzi łączące ich z przedszkolem.
Poza tym w ciągu roku wykonywałam z przedszkolakami dekoracje, upominki dla gości i rodziców , a także stroje na okazjonalne przedstawienia i uroczystości.
Uwzględniając potrzeby przedszkolaków i widząc ich chęć zaangażowania się, przez cały okres trwania mojego stażu promowałam dzieci zdolne poprzez udział w licznych konkursach wewnątrz- i międzyprzedszkolnych oraz z innych instytucji.
W grupie 4-latków dzieci brały udział w następujących konkursach plastycznych:
· ,,Obraz polskiej jesieni,,(PP nr 33 w Opolu)
· ,,Obraz polskiej zimy,,(PP nr 33 w Opolu)
· ,,Wiosenne kwiaty,, (ZS-P w Jastrzębiu i Biblioteka w Namysłowie)
· ,,Wielkanocne pisanki,,(NOK)
W grupie 5-latków przedszkolaki wykonywały prace plastyczne na następujące konkursy:
· ,,Pani Jesień w moim mieście,, ( Miejskie Przedszkole nr 39 w Katowicach)
· ,,20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą, tak nas malują,, ( Straż pożarna w Namysłowie)
· ,,Z wodą jest wesoło,,( Przedszkole w Świerczowie)
· ,,Gody i zapusty,, ( NOK)
· ,,Wielkanocne pisanki,, (NOK)
A w 6-latkach moi wychowankowie brali udział w następujących konkursach i akcjach:
· ,,Drzewa wokół mnie,, (Stowarzyszenie Ziemia i My – CEE)
· ,,Świąteczna kartka,, (Miejskie Przedszkole nr 57 w Katowicach)
· ,,Mój Święty Mikołaj,, ( Europejskie Przedszkole Wrocław- Kiełczów)
· ,,2013 -Rok Tuwima,, (Biblioteka Publiczna w Namysłowie)
· ,,Kaufland w moim mieście,,- sieć sklepów Kaufland
· ,,Bezpieczny przedszkolak,, ( Komenda Wojewódzka Policji)
· ,,Mali pogromcy zarazków,, ( Detoll)
· powiatowy konkurs recutatorski ,,Wiersze Juliana Tuwima,, (Biblioteka w Namysłowie)
Wiele dzieci odniosło w nich sukcesy i zdobyło nagrody.
Ponadto wraz z dziećmi braliśmy udział w:
· akcji charytatywnej na rzecz chorego Oskara
· próbnych ewakuacjach z udziałem strażaka
· cyklicznych przedstawieniach teatralnych w przedszkolu
· przedstawieniu teatralnym ,,Śpiąca Królewna,, i seansie filmowym ,,Goryl śnieżek w Barcelonie,, w NOK
· kampanii ,,Sprzątanie świata- Polska 2011,,
· zorganizowanej przeze mnie akcji ,,Euro 2012 w przedszkolu,,
· akcji charytatywnej na rzecz chorej mieszkanki Namysłowa
· akcji Sprzątanie Świata 2012
· akcji ,,Szlachetna paczka,, i ,,Góra grosza,,
· programie edukacyjnym ,,Pogromcy zarazków,,, którego byłam koordynatorem
Bardzo dobrze układała mi się współpraca z moimi koleżankami, które razem ze mną starały się uczestniczyć w działaniach mających na celu integrowanie dzieci. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielkami przedszkola, gdyż wymiana doświadczeń, dobra i efektywna współpraca to niezbędny element dobrej pracy nauczyciela. Czerpałam także nowe pomysły od swoich koleżanek, by móc jak najlepiej wykonywać swoja pracę zawodową.
Już na początku stażu na nauczyciela mianowanego nawiązałam współpracę internetową i telefoniczną z nauczycielką z Kędzierzyna-Koźla, która również rozpoczęła ścieżkę awansu zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przez cały czas rozwijam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy.
Dzięki internetowi mogłam opublikować materiały związane ze stażem oraz ciekawe konspekty zajęć na stronie www.edux.pl., m.in.:
· Plan Rozwoju Zawodowego
· sprawozdania cząstkowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego ( cz.1, cz.2, cz.3)
· zajęcia dla rodziców
· zajęcia dla nauczycieli w ramach WDN
· sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
· programy autorskie
Poza tym mam stały kontakt z innymi nauczycielami, dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, informacji dydaktycznych, śledzę na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. W swojej pracy wykorzystuję znajomość programów:
· Word czyli ,,Edytora Tekstu”- w programie tym doskonalę pisanie tekstów, pracując z dokumentami w celu ich zapisu, odczytu, zamykania, formatowania i innych czynności, tworząc i modyfikując teksty, rysunki
· Excella, czyli arkusza kalkulacyjnego- dla tworzenia tabel, arkuszy, wykorzystywania Clip Art. - ów
· Painta, czyli programu, w którym istnieje możliwość wykonania rysunków z wykorzystaniem gotowych formatów
· Power Pointa program do tworzenia prezentacji multimedialnej
Programy te stale wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej. Służą mi one do przygotowania:
· pomocy dydaktycznych do wykorzystania z dziećmi na zajęciach
· materiałów i pomocy dla rodziców
· dokumentów pedagogicznych
· planów miesięcznych i programów
· dokumentów związanych ze stażem
· multimedialnej kroniki przedszkola
Na dyskietkach, płytach CD i innych nośnikach danych gromadzę:
· niezbędne przepisy prawa oświatowego
· zdjęcia z uroczystości przedszkolnych i ważnych wydarzeń z życia grupy
· materiały dydaktyczne
Dzięki znajomości obsługi komputera podnoszę warsztat mojej pracy, dzięki czemu wygląda on estetyczniej i ciekawiej. W chwili obecnej nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego pogłębiałam swoje wiadomości dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, niezbędnych do uzyskania stopnia awansu. Początkowo pogłębiałam swoją wiedzę szczególnie pod kątem zachowań agresywnych, gdyż pracowałam w grupie, w której ten problem był nadrzędnym w codziennej pracy. Przez cały okres mojego stażu występowały w grupie liczne problemy wychowawcze, więc na bieżąco rozwiązywałam konflikty, integrowałam grupę i zapobiegałam frustracjom i agresji. Udawało się to dzięki dobrej współpracy z rodzicami oraz innymi nauczycielkami, które swoją wiedzą i doświadczeniem bardzo mnie wspomagały w codziennych problemach wychowawczych. Pracowałam z chłopcem, Maćkiem Sz., przejawiającym zachowania agresywne wg własnego programu pt. ,,Program pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym zachowania agresywne,,. Ponadto podczas ścieżki awansu zawodowego prowadziłam z wybranymi dziećmi 5- i 6- letnimi zajęcia wspomagające umożliwiające nadrobienie braków i zaległości z zakresu doskonalenia sprawności manualnej i graficznej oraz z zakresu analizy i syntezy słuchowej.
Na uwagę zasługują następujące pozycje z literatury, dzięki której niwelowałam w grupie zachowania agresywne:
· ,, O trudnościach w wychowaniu dziecka,, A. Kozłowska
· ,, Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu. Poradnik dla wychowawców i rodziców,, W.- W. Wolfram
· ,, Zabawy dla odreagowania agresji,, A. Erkert
· ,,Gry i zabawy przeciwko agresji,, R. Portmann
· „Agresja wśród dzieci i młodzieży” A. Frączek
Na bieżąco śledziłam też publikacje ukazujące się w czasopiśmie ,,Wychowanie w przedszkolu’’
Aby uczynić moją pracę dydaktyczno- wychowawczą bardziej efektywną i wszechstronną ciągle szukam i wypróbowuję rozmaite metody i sposoby w codziennej pracy z dziećmi.
Ściśle podejmowałam współpracę z :
· psychologiem
· logopedą
· przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Współpraca ta pozwoliła mi zapewnić dzieciom podczas zajęć odpowiedni zestaw gier i zabaw, uwzględniający ich możliwości rozwojowe, co znalazło późniejszy wyraz w postępach dzieci.
By wzbogacać swą wiedzę podejmowałam również inicjatywę pedagogizacji rodziców moich wychowanków. Korzystałam przy tym z doświadczenia jednej z mam, pani psycholog, która pomagała mi uporać się z przejawami zachowań niepożądanych wśród przedszkolaków.
Podczas konsultacji indywidualnych, raz w m- cu, wspomagałam rodziców w ich trudzie wychowawczym. Głównym zagadnieniem interesującym rodziców był rozwój psychofizyczny dziecka 4- i 5-letniego, a także gotowość 6-latka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Punktem wyjścia do poszerzania tych zagadnień stała się analiza sytuacji rodzinnej każdego z wychowanków, którą na bieżąco śledziłam, co pozwoliło na podjęcie konkretnych działań w relacji rodzic- dziecko- nauczyciel. Poza tym udostępniałam rodzicom liczne materiały, książki i referaty na interesujące ich problemy i zagadnienia, a także podczas zajęć otwartych ukazywałam postępy ich dzieci czy zauważone problemy.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Podczas mojej codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na bieżąco studiuję przepisy prawa oświatowego, co pozwala mi na poznawanie zmian w aktach prawnych i posługiwanie się nimi w codziennej pracy zawodowej, tj:
· Rozporządzenie MEN z dnia 01marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
· Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982
· Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
Natomiast w publikacjach interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego na bieżąco:
· śledzę nowości zarówno w Internecie jak i w prasie oświatowej
· dokonuję analizy dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki tj.:
- Statut Przedszkola
- Koncepcja pracy przedszkola
- Roczne Plany Pracy
- Regulamin Rady Przedszkola
- Regulamin Rady Pedagogicznej
Ponadto nabywam i wymieniam doświadczenia na temat prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczyciela i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym przez:
· rozmowy z koleżankami z pracy
· udział w warsztatach doskonalących
· udział w Radach Pedagogicznych
· studiowanie literatury

III. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lata i 9 miesięcy z 6-letniego okresu mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła cennych doświadczeń, które będę rozwijać w przyszłości. Starałam się, aby wszystkie moje działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy zawodowej, oraz lepszego funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż. W przyszłości będę podnosiła swoje kwalifikacje i jakość mojej pracy pedagogicznej.
Dużo satysfakcji przyniosła mi praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Pomimo, iż wymagało to ode mnie dużego zaangażowania, cierpliwości oraz odporności, była to praca, w której realizowałam się jako nauczyciel. Wiele zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które będę dalej kontynuowała. Wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Praca nad realizacją planu rozwoju zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy.
Podejmowanie nowych wyzwań szczególnie tych, które musiałam podejmować pracując z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne wzbogaciło mnie o nową wiedzę i doświadczenia.
Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, utwierdziła mnie w przekonaniu, iż praca nauczyciela jest pracą niezwykle interesującą, dającą dużo satysfakcji. Dużo się nauczyłam i nadal chcę się doskonalić, więc będę kontynuowała tę pracę najlepiej jak tylko potrafię, a za całokształt osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam w roku szkolnym 2011/2012 nagrodę dyrektora.


........................................ ........................................
data złożenia i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.