X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20892
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Stolarczyk
nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości.
Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych
w Mszanie Dolnej

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Mszana Dolna 2010

Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły
oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są
z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Informacje personalne:


imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Stolarczyk

nazwa szkoły: Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej

nauczane przedmioty: geografia i podstawy przedsiębiorczości.

czas stażu: 01.IX. 2010 – 31.V. 2013

kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
• Studia magisterskie – Geografia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Wydział Geograficzno- Biologiczny.

Studia podyplomowe:
• Przedsiębiorczość- Akademia Pedagogiczna w Krakowie
• Przyroda- Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Dodatkowe umiejętności:
• Egzaminator OKE z przedmiotu geografia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania rozwojowe
Formy realizacji Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

2. Udział w kursie „Awans zawodowy nauczyciela”.
wrzesień 2010

wrzesień/ październik 2010 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego.
- rejestr przeanalizowanych przepisów.

- potwierdzenie uczestnictwa
w kursie.
II. Popularyzacja wiedzy
z zakresu nauczanego przedmiotu. 1. Prowadzenie szkolnej platformy e- learningowej o tematyce geograficznej i przedsiębiorczej.

2. Zamieszczanie informacji o tematyce geograficznej i gospodarczej (ekonomicznej) w gablocie obok sali geograficznej.

3. Organizowanie konkursów szkolnych.

4. Prowadzenie zajęć dla maturzystów.

5. Prezentowanie prac uczniów z geografii i przedsiębiorczości.

6. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych.
cały okres stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

od początku pracy zawodowej.

w okresie stażu

w okresie stażu
- potwierdzenie Dyrektora szkoły

- potwierdzenie Dyrektora szkoły, zbiór fotografii,

- potwierdzenie Dyrektora

- listy obecności.

- zbiór fotografii, potwierdzenia.

- potwierdzenie Dyrektora szkoły, zbiór fotografii.

III. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły. 1. Opracowanie wyników próbnego egzaminu maturalnego z geografii.

2. Udział w programach i przedsię-wzięciach podjętych przez szkołę. styczeń 2011

według potrzeb
cały okres stażu. - analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego wraz z wnioskami do dalszej pracy.
- zbiór scenariuszy uroczystości
i fotografii.

IV. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

2. Studiowanie czasopism
i literatury z zakresu metodyki
i psychologii. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji
z geografii, przedsiębiorczości oraz godzin wychowawczych.
cały okres stażu

cały okres stażu - zaświadczenia uczestnictwa

- wykaz pozycji bibliotecznych,
- adresy portali internetowych,

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania rozwojowe
Formy realizacji Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji

I. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1.Udział w szkoleniach komputerowych.

2. Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej. Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, opracowywanie testów, sprawdzianów, ilustracji, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami itp. techniką komputerową.

3. Prenumerata internetowych magazynów zawierających przydatne podczas prowadzonych zajęć informacje.
Szukanie wiadomości w sieci.

4. Zamieszczanie informacji i zadań dodatkowych na szkolnej platformie e- learningowej.

5. Prowadzenie zajęć przy użyciu sprzętu multimedialnego.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii i podstaw przedsiębiorczości na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych.

6. Posługiwanie się
programem Sekretariat Optivum.
okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
- zaświadczenia o uczestnictwie

- zbiór opracowanych materiałów.

- zapisy w dziennikach,

- własne notatki, wydruki.

- potwierdzenie Dyrektora szkoły.

- scenariusze wybranych zajęć, gromadzenie prezentacji.

- potwierdzenie Dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Zadania rozwojowe
Formy realizacji Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Wymiana doświadczeń
i doskonalenie się w ramach zespołu przedmiotowego.

1. Aktywne uczestnictwo
w pracach zespołu przedmiotów ścisłych.

2. Wymiana doświadczeń
(dzielenie się spostrzeżeniami, własnymi rozwiązaniami, pomysłami oraz efektami pracy) a także wzajemna pomoc w pracy dydaktycznej.
cały okres stażu

cały okres stażu - zaświadczenie przewodniczącego zespołu przedmiotów ścisłych.
- protokoły z posiedzeń zespołu przedmiotów ścisłych.

- własne notatki.
II. Praca na rzecz innych nauczycieli.
1.Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.

2. Opracowywanie
i udostępnianie swoich scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych.

3. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami przez Internet. Publikacja swoich prac w Internecie. cały okres stażu

w okresie stażu

październik 2010
– czerwiec 2012

- scenariusze przeprowadzonych zajęć

- potwierdzenia

- potwierdzenia, adresy stron internetowych.

§ 8 ust. 2. pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania rozwojowe
Formy realizacji Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych.
1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych.
Analiza literatury naukowej.
w okresie stażu

- zestawienie bibliografii, notatki, uwagi
- adresy stron www.

II. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla maturzystów z geografii. 1. Wytyczenie zajęć do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych dla maturzystów w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i realizowanie wytyczonych zadań na zajęciach.
wrzesień 2011
– maj 2012 - program działalności zajęć.
- ewaluacja realizacji programu zajęć dla maturzystów,
- analizy ankiet wraz z wnioskami.
III. Wspomaganie rozwoju ucznia . 1. Praca z uczniem – prowadzenie zajęć dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym – przygotowywanie do konkursów przedmiotowych.
w okresie stażu
- opis realizacji, ankiety i ich analizy

§ 8 ust. 2. pkt. 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zadania rozwojowe
Formy realizacji Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 1. Sprawdzanie arkuszy maturalnych z geografii.
w okresie stażu

- zaświadczenie o pełnieniu funkcji.

§ 8 ust. 2. pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania rozwojowe
Formy realizacji
Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Przygotowanie uczniów klas maturalnych do egzaminu maturalnego z geografii.
1. Rozwiązywanie podczas dodatkowych zajęć z zainteresowanymi uczniami różnorodnych zadań, testów, arkuszy egzaminacyjnych.
w okresie stażu

- dokumentacja prac.

II. Organizowanie wycieczek szkolnych.
1. Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. w okresie stażu - zaświadczenia, karty wycieczek.
III. Organizacja i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu wiedzy geograficznej i z podstaw przedsiębiorczości. 1. Praca z zainteresowanymi uczniami.
2. Organizacja autorskich konkursów oraz etapów szkolnych konkursów zewnętrznych.

w okresie stażu

- własna dokumentacja,
listy obecności.
IV. Pośrednictwo w zakupie podręczników i pomocy szkolnych 1. Organizacja zakupu podręczników do geografii i podstaw przedsiębiorczości oraz materiałów pomocniczych dla maturzystów.

w okresie stażu
- zaświadczenia Dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2. pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania rozwojowe
Formy realizacji
Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Nawiązanie współpracy
z Biblioteką Pedagogiczną w Rabce- Zdroju. 1. Zorganizowanie wycieczki dla zainteresowanych uczniów do biblioteki w celu zapoznania uczniów z pracą biblioteki i jej zbiorami.

wrzesień 2012
- potwierdzenie
III Nawiązanie współpracy
z Komendą Policji.
1. Zaplanowanie spotkań z policjantem w celu przeprowadzenia prelekcji.
Tematy zostaną uzgodnione.

wrzesień 2011
- potwierdzenie
IV. Aktywna współpraca
z pedagogiem szkolnym
i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
1. Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz ze specjalistami P P–P w celu niesienia pomocy uczniom mającym problemy wychowawczo – dydaktyczne. według potrzeb - potwierdzenie kontaktów wystawione przez pedagoga szkolnego i pracownika P P-P

§ 8 ust. 2. pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania rozwojowe
Formy realizacji
Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji
I. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania
i rozwiązywania problemów wychowawczych. 1. Przeprowadzenie i analiza ankiety wśród uczniów naszej szkoły ankiety ” Agresja w szkole”.

2. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Uczniem opuszczającym zajęcia lekcyjne i mającym niskie oceny.

rok szkolny 2010/2011

okres stażu
- sprawozdanie z analizy przeprowadzonej ankiety.

-sprawozdanie.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


podpis nauczyciela zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.