X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20882
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Opracowała: mgr Magdalena Małgorzaciak
* nauczyciel kontraktowy
* nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Opiekun stażu: mgr Beata Mazerant

Cele opracowanego planu rozwoju

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych, w tym zespołu humanistycznego,
• wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego,
• realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji nauczyciela i opiekuna podczas zajęć szkolnych,
• współpraca z Samorządem Uczniowskim (udział w różnych wydarzeniach szkolnych np. dyskoteki, apele, konkursy),

okres stażu

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych, wpisy w dziennikach
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego.
• zapoznanie się z metodami pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wdrażanie zaleceń PPP w stosunku do uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym,

okres stażu

Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych, notatki własne,

§7 ust.1.pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.
okres stażu
Scenariusze zajęć, wnioski do zajęć
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. okres stażu
(zgodnie z planem)
Wnioski do zajęć
3. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli – obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów.
okres stażu
(zgodnie z planem)

Wnioski do zajęć
4. Doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
okres stażu
Protokoły z posiedzeń
Rady Pedagogicznej
5. Doskonalenie pozaszkolne- udział konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach.
okres stażu
Zaświadczenia
6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej, współpraca z biblioteką szkolną.
okres stażu
Notatki własne

§7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
• analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych, okres stażu Zaświadczenie opiekuna
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
• analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej. okres stażu Zaświadczenie opiekuna stażu
§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela –umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego regulujący system awansu zawodowego (rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu) oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela,
• sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania oraz wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
• udział w Radach Pedagogicznych oraz szkoleniach, kursach i warsztatach dotyczących awansu zawodowego,

• uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa), początek stażu
okres stażu

zgodnie z planem pracy

zgodnie z planem posiedzeń Rady, harmonogramem szkoleń kursów i warsztatów
okres stażu Notatki własne
Notatki własne

wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie

Protokoły z posiedzeń Rady, zaświadczenia z warsztatów , szkoleń

Notatki własne
2. Współpraca z opiekunem stażu
• ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu,

• korzystanie z pomocy opiekuna w celu poprawnego skonstruowania wniosku
o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju,

• analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć,

• opracowanie planu rozwoju zawodowego,

• opracowanie sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego,

• opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji planu zawodowego
IX 2010

IX 2010

okres stażu

IX 2010

VIII 2011
VIII 2012
VI 2013
Kontrakt, jasno określone zasady współpracy

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju

Notatki, wnioski

Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdania

Sprawozdanie
3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
• zbiór zaświadczeń, scenariuszy, sprawozdań , arkuszy obserwacji, na bieżąco Wypracowane dokumenty

4. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.
• zapoznanie się z planami pracy szkoły na lata szkolne, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
początek każdego roku szkolnego
Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Prowadzenie dokumentacji nauczyciela dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, własnego awansu zawodowego
• doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć,
• tworzenie arkuszy obserwacji, ankiet, protokołów,
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela języka angielskiego. okres stażu

okres stażu

okres stażu
okres stażu Scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć

Karty obserwacji lekcji, wnioski

Dzienniki lekcyjne
6. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• praca w zespołach przedmiotowych
• udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: kursach, , szkoleniach, konferencjach językowych, warsztatach metodycznych,
• samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
• korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli okres stażu, zgodnie z planem pracy Rady Pedagogicznej
okres stażu
okres stażu


okres stażu

okres stażu Protokoły z posiedzeń Rady

Potwierdzenia opiekuna stażu
Zaświadczenia

Notatki własne

Notatki własne
7. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
• samodzielne przygotowywanie środków dydaktycznych potrzebnych w nauce języka angielskiego, starania o zakup nowych z budżetu szkoły,
• analiza i ewaluacja własnych działań na terenie szkoły, w razie potrzeby dokonywanie korekty w pracy z uczniami,
• okresowe ankietowanie uczniów na temat nauki języka angielskiego,
• organizacja konkursu „Mistrz Słówek” z języka angielskiego dla klas 4-6,
• przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu EDI z języka angielskiego, okres stażu
okres stażu

okres stażu

okres stażu
okres stażu
okres stażu Notatki własne
Środki dydaktyczne

Ankiety, analiza wyników, wnioski

Ankiety, wyniki, wnioski
Karty pracy, wyniki
Karty pracy, wyniki

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego
• zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego,
• poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, konsultacje z wychowawcami,
• współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami,
• obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, dyskoteki, przedstawienia),
• indywidualne kontakty z dziećmi,
• uwzględnianie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb, okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
okres stażu
Dokumentacja szkolna udostępniona przez Dyrektora Szkoły, pedagoga

Notatki własne

Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem
Notatki własne

Notatki własne
Notatki własne

2. Zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów społecznych i ekologicznych:
• organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. sprzątanie Świata, Dzień Ziemi),
• organizacja konkursu o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej,

okres stażu
okres stażu

Zapisy w dziennikach
Scenariusz zajęć, zapisy w dzienniku zajęć
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
• opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, koło języka angielskiego,
• prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas V i VI
• prowadzenie zajęć dodatkowych z klasą 0 i 1
• organizacja pomocy koleżeńskiej poprzez wspólne odrabianie prac domowych,
• opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych
• współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych
okres stażu


IX 2010- VI 2011
IX 2010- VI 2011
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Zapisy w dzienniku koła językowego


Zapisy w dziennikach
Zapisy w dziennikach
Notatki własne
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, , karty wycieczek, potwierdzenia
Scenariusze imprez

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela:
• opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych,
• przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego okres stażu

okres stażu

okres stażu Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć, środki dydaktyczne
Dokumentacja przebiegu stażu
2. Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym:
• opracowywanie zajęć i konkursów szkolnych z wykorzystaniem Internetu (np. testy, krzyżówki, ćwiczenia językowe, piosenki i rymowanki dla dzieci),
• opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju,
• opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć; okres stażu

X 2010
okres stażu Materiały dydaktyczne

Strony www
Strony www
3. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach koła języka angielskiego: okres stażu Dziennik zajęć wychowawczych

§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
• udział w kursach i warsztatach, studiowanie literatury fachowej,

• korzystanie z Internetu w celu poszerzania wiadomości z pedagogiki i psychologii,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy na zajęciach języka angielskiego,
• stosowanie w trakcie zajęć dydaktycznych metod aktywizujących, okres stażu
okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu Potwierdzenia udziału
Spis literatury, notatki własne, zaświadczenia

Spis stron www

opinia opiekuna stażu
Konspekty, scenariusze
2. Rozwijanie życzliwości, szacunku, zrozumienia i otwartości w kontaktach z uczniami
• umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu
• umiejętność pracy w zespole,

okres stażu
okres stażu

Opinia opiekuna stażu
Opinia opiekuna stażu

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1. Wnikliwa analiza aktów prawnych i zapoznanie się z procedurą nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
• analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich
• znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły
• udział w warsztatach, szkoleniach, analiza dokumentów okres stażu

okres stażu
okres stażu


okres stażu

okres stażu Zaświadczenia, notatki własne

Dokumentacja przebiegu stażu
Lista obowiązujących aktów prawnych, notatki własne

Opinia opiekuna stażu, notatki własne

Zaświadczenia
2. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• udział w Radach Pedagogicznych i zespole humanistycznym,
• opieka nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych, przedstawień i innych wydarzeń szkolnych, okres stażu
okres stażu
okres stażu Zapisy w protokołach
Dokumentacja z przebiegu prac komisji
Karty wycieczek, dokumentacja w dziennikach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.