X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20897
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Pomoc w organizacji zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Według terminarza

W czasie trwania stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołu humanistycznego.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi

W czasie trwania stażu
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia

Potwierdzenia

Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma

Baza łączy

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W czasie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusz lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
5. Wprowadzanie modyfikacji i korekt we własnej pracy. Określanie słabych i mocnych stron swoich działań.

6. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora.

Wrzesień 2010

Raz w miesiącu

W ciągu całego roku szkolnego

W czasie trwania stażu

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty
Konspekty

Konspekty

Notatka

Potwierdzenie

Prowadzona dokumentacja, plany wychowawcze klas, adnotacje
w dziennikach lekcyjnych
Protokoły, sprawozdania

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
2. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym.
4. Kontakty z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym.
5. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
6. Diagnoza potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.

7. Opracowanie i realizacja według własnego scenariusza zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałających
agresji, prozdrowotnych.

8. Praca w zespole opracowującym wyniki sprawdzianów semestralnych z języka angielskiego.


Co roku

W czasie trwania stażu

Rozmowy indywidualne, adnotacje w dziennikach, sprawozdania

Scenariusze

Potwierdzenie

Rozmowy indywidualne, adnotacje w dziennikach, sprawozdania
Plany wychowawcze, adnotacje w dziennikach, scenariusze zajęć
Sprawozdania

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony WWW – publikacje.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

W czasie trwania stażu
Potwierdzenia

Adres strony

Zaświadczenia

Konspekty

Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

W czasie trwania stażu
Wykaz lektur
Notatki
Dzienniczek stażysty

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
5. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

W czasie trwania stażu
Notatki

Potwierdzenia

Opracowany plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji ze względu na
ustawiczny proces zmian zachodzących w systemie edukacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.