X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20091
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego

........................., dnia 14.06.2012r.
Projekt oceny dorobku zawodowego

nauczyciela kontraktowego ....................
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoData rozpoczęcia stażu : 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2012r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu :

Pani ....................... rozpoczęła swój staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2009r. Rozpoczęcie stażu poprzedziła nawiązaniem współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie został opracowany harmonogram spotkań, oraz zaplanowana została ścieżka rozwoju zawodowego, czego efektem był Plan Rozwoju Zawodowego. Zapoznała się również z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego biorąc udział w szkoleniu.
Przez cały okres stażu .................................... realizowała cele zawarte w planie rozwoju. Były one wszystkie systematycznie dokumentowane, czego dowodem jest zgromadzona dokumentacja ze stażu.
......................... posiadła umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy. Co roku przygotowywała plany pracy do wszystkich klas, uwzględniając wnioski z poprzednich lat i wnioski z egzaminów gimnazjalnych. Przygotowała również przedmiotowy system oceniania.
Systematycznie poszerzała swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych:
- szkolenie „Poprawa efektywności kształcenia w szkole w oparciu o analizę wyników egzaminów zewnętrznych”
- warsztaty: „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań?
- warsztaty: ”Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum?”
- szkolenie: „Jak uczyć modelowania matematycznego?”
- szkolenie: „ Zmiany w egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno-przyrodniczej”
- warsztaty: „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Zadania z matematyki.”

Uczestniczyła również w pracach i szkoleniach Rady Pedagogicznej: „Rola nauczyciela w profilaktyce agresji i przemocy w szkole”, „Stres w pracy nauczyciela”, „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”.
Nauczycielka brała udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego. W ramach pracy w zespole opracowywała wyniki z egzaminów gimnazjalnych, dokonywała ich analizy, formułowała wnioski do dalszej pracy. Przygotowywała zadania do próbnych egzaminów gimnazjalnych i przedmiotowego konkursu matematycznego. Wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych, mającym na celu nawiązanie współpracy między szkołami. Opiniowała nowy podręcznik do matematyki „Matematyka z plusem”.
W ramach współpracy z opiekunem stażu odbywała systematycznie spotkania. Dotyczyły one przede wszystkim omawiania wykonywanych zadań np. organizacja konkursów, praca w komisjach egzaminacyjnych, przygotowanie i omawianie hospitowanych zajęć, omawianie bieżących problemów metodycznych i wychowawczych. Stażystka prowadziła zajęcia otwarte dla opiekuna stażu i zastępcy dyrektora Szkoły w oparciu o załączone konspekty. Obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna i nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie specjalnej
Nauczycielka posiadła umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Jako wychowawca opracowała dla swojej klasy plan pracy wychowawczej, w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, oraz propozycję tematów na zajęcia godziny wychowawczej. Współpracowała z rodzicami uczniów – zebrania, „Dzień otwartej szkoły”, spotkania indywidualne, kontakt telefoniczny. Współpracowała z pedagogiem szkolnym rozwiązując problemy wychowawcze uczniów. Zachęcała swoich uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Wspólnie z klasą wzięła udział w imprezach: „Dzień Wiosny”, „Dzień Sportu”, „Rajd Pieszy”, „Dzień bez przemocy” organizacja Balu Gimnazjalnego, udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Działania stażystki miały również na celu rozwijać zainteresowania gimnazjalistów. Wspólnie z innym nauczycielem matematyki ............................. zorganizowały konkursy matematyczne „Matematyka na wesoło” i „Sezam”. Wzięła udział w przygotowaniu konkursu „Kangur”. Rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczyło nie tylko matematyki ale również fizyki – .................................. była opiekunem wycieczki szkolnej do Szczecina do centrum zabawek fizycznych „EUREKA” Była współorganizatorem wycieczki rowerowej na lotnisko w Broczynie.
Nauczycielka wykorzystuje w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną.
Ukończyła szkolenie nauczycieli gimnazjum w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji w ramach projektu „Komputer dla ucznia”. Wykorzystuje technologię komputerową do opracowania planów pracy dydaktycznej, sporządzania świadectw, testów, sprawdzianów, konspektów, konkursów, scenariuszy lekcji, kart pracy, materiałów do gazetek oraz dokumentacji własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego. Wykorzystuje zasoby Internetu korzystając z publikacji innych nauczycieli, kompozytora klasówek, generatora testów, stron wydawnictw przeznaczonych dla nauczyciel i innych.
W celu uatrakcyjnienia lekcji matematyki przygotowała (konspekt) i przeprowadziła zajęcia w pracowni komputerowej przy użyciu programu EXEL.
Stażystka stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów.
........................ wzięła udział w warsztatach „ABC młodego nauczyciela i pedagoga szkolnego” podczas których miała możliwość pogłębić swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.. Uczestniczyła również w radach szkoleniowych: „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych” i „Rola nauczyciela w profilaktyce agresji i przemocy w szkole”
Oprócz tego samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki czytając literaturę fachową – problemy wychowawcze młodzieży, aktywne metody uczenia się.
Zdobytą wiedzę stosuje na bieżąco w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, współpracując z rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym.
Nauczycielka posiadła umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
Poznała organizację i specyfikę naszej Szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty na podstawie przeanalizowanych dokumentów: Statut Szkoły, Szkolny System Oceniania, Regulamin Gimnazjum w Czaplinku, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS. Na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w przepisach oświatowych w szczególności dotyczących naszej szkoły i uczniów.
Staż nauczyciela matematyki ........................ zakończył się 31 maja 2012r. Zadania, które zostały zaplanowane w Planie Rozwoju Zawodowego zostały zrealizowane w całości. Stażystka posiadła wiedzę i umiejętności które są niezbędne dla nauczyciela mianowanego. W trakcie trwania stażu bardzo sumiennie i rzetelnie wykonywała swoje obowiązki, o czym świadczy systematycznie gromadzona dokumentacja własnej pracy. Podjęte dodatkowo studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika świadczą o tym że jest to nauczyciel, który czuje potrzebę dalszego doskonalenia i pragnie być jeszcze lepszym w tym co robi.
Proponuję wystawienie Pani ................................
pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

opiekun stażu
.........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.