X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20844
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego w przedszkolu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Ewa Rabczak

Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr .... w Bielsku-Białej

Posiadane kwalifikacje : mgr wychowania plastycznego – specjalność malarska, Studia Podyplomowe z Logopedii i Glottodydaktyki, Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne.

Okres stażu : 01.09.1010 – 31.05.2013r.

Wstęp

W Przedszkolu nr ../ w Bielsku-Białej zostałam zatrudniona dnia 01.09.2006r. w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z posiadanym wyższym wykształceniem w zakresie specjalność malarska, z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Studiami Podyplomowymi z Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną, oraz Studiami Podyplomowymi z Wychowania Przedszkolnego odbyłam pierwszy rok stażu, a następnie zdobyłam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2010r., a ukończyłam 31.05.2013r. W czasie przebiegu stażu starałam się realizować zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, wymagania określane przez podstawę programową obowiązującą w placówkach przedszkolnych, zadania opiekuńczo-wychowawcze typowe dla pracy w przedszkolu, takie jak adaptacja dzieci w przedszkolu, podnoszenie poziomu samodzielności, oraz wszechstronny rozwój dzieci i korygowanie zauważonych problemów. Niemniej, w czasie stażu realizowałam także twórcze inicjatywy własne, nie ujęte w planie rozwoju zawodowego, które rozwinęły się w trakcie trwania stażu, lub wyniknęły z potrzeby kreatywnego podejścia do pracy w przedszkolu.
Z racji posiadanego wykształcenia, sporo moich działań miało charakter plastyczny, równie dużo zaistniało działań logopedycznych i na nich właśnie się skupiłam w okresie trwania stażu. Za priorytety przyjęłam rozwijanie zaobserwowanych talentów dzieci, wydobywanie ekspresji dziecka, uwrażliwienie na sztuki plastyczne, pogłębianie wiedzy i doświadczeń dziecięcych w zakresie plastycznym. Dużą uwagę zwróciłam także na aspekty logopedyczne podczas pracy przedszkolnej, takie jak stymulowanie rozwoju mowy dzieci na rozmaite sposoby, podnoszenie sprawności artykulacyjnej poprzez stosowanie znanych mi ćwiczeń aparatu mowy, słuchowych, ortofonicznych, oddechowych, oraz udzielanie konsultacji i doraźną pomoc logopedyczną. Poprzez kilkanaście lat swojej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym obserwuję coraz większą częstotliwość występowania wad wymowy, zwłaszcza wymowy międzyzębowej, jak i opóźnień rozwoju mowy, które mają wielorakie przyczyny, dlatego uważam, ze każde przedszkole powinno zatrudniać logopedę w ramach umowy o pracę.
W korelacji z wymaganiami określonymi przez rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 roku, starałam się odpowiedzialnie realizować zaplanowane zadania, oraz zadania pojawiające się na bieżąco w trakcie trwania stażu, a nie ujęte w planie rozwoju zawodowego i pozytywnie wpływać na bieżące potrzeby przedszkola oraz środowiska lokalnego.

§7 ust.2, pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W czasie trwania całości stażu

· Zaznajomiłam się z procedurą i wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego poprzez lekturę rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy pomocy opiekuna stażu, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

· Współpracowałam z opiekunem stażu równolegle z przyjętym kontraktem i prowadziłam wymaganą dokumentacje stażu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam działania opiekuna stażu podczas prowadzenia przez niego zajęć w przedszkolu oraz prowadziłam i analizowałam w jego obecności własne zajęcia. Obserwacja zajęć opiekuna stażu pozwoliła mi na wgląd w nowe metody pracy, oraz na wprowadzanie zmian we własnym warsztacie, tym bardziej, że opiekun stażu jest doświadczonym nauczycielem ( 25 lat stażu). Obserwowałam także zajęcia prowadzone przez nauczyciela rytmiki, często obserwowałam rozmaite zabawy dydaktyczne, prowadzone podczas pracy porannej lub popołudniowej przez innych nauczycieli, pracujących w Przedszkolu nr ..., co umożliwiało mi poszerzenie warsztatu, oraz porównywanie rozmaitych metod pracy z dzieckiem na różnych poziomach wiekowych.

· Podnosiłam kompetencję, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

· Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami

· Samodzielnie zbierałam oraz wykonywałam narzędzia do pracy dydaktycznej które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.

· Starałam się dbać o salę przedszkolną, jej estetyczny i przyjazny dzieciom wygląd

· Prowadziłam wymaganą dokumentację przedszkolną: Dziennik zajęć, Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, Karty obserwacji dziecka.

· Współopracowałam plan roczny przedszkola na rok 2011/2012 „Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne”

· Wzięłam udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Portal Nauczycieli Przedszkola (www.nauczycieleprzedszkola.pl) pt. „Moja publikacja, mój scenariusz”, wysyłając planowaną na rok 2011/2012 Innowację Pedagogiczną pt. Plastyczne spotkania z Krajami Unii Europejskiej” – maj 2011

· Samodzielnie opracowałam powyższą innowację (opis w rozdziale – Szczególne osiągnięcia)

· Wzięłam udział w szkoleniu „Eksperymenty i innowacje pedagogiczne w przedszkolu” – zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, które umożliwiło mi odpowiednie opracowanie innowacji marzec 2010,

· Wzięłam udział w szkoleniu w ramach konferencji metodycznej nauczycieli przedszkoli „Nauczyciel przedszkola w awansie zawodowym” – listopad 2009 i „Rozwój zawodowy nauczyciela na kolejnych szczeblach awansu zawodowego – planowanie, dokumentowanie i podsumowanie awansu w zgodności z aktualnymi rozporządzeniami” listopad 2011, oba prowadzane przez Panią doradcę – metodyk Czesławę Manowską, poszerzające moją wiedzę z zakresu procedur dotyczących awansu zawodowego.

· Ukończyłam kurs e-learningowy „ Arteterapia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty” organizowany przez Aviser – Szkolenia i Doradztwo, listopad 2011

· Wzięłam udział w warsztatach „Arteterapia w pracy pedagogicznej”, zorganizowanych przez Klub Nauczyciela w Bielsku-Białej – listopad 2011

· Wzięłam udział w „Warsztatach metodycznych - Opóźnienie rozwoju mowy oraz seplenienie i reranie” – zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej , styczeń 2011,
· Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, organizowaną przez Centrum Szkolenia Nauczycieli LIBRUS – marzec 2011, Bielsko-Biała
· Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. „Twórczość plastyczna dziecka – zabawy i techniki”, organizowaną przez Centrum Szkolenia Nauczycieli LIBRUS – marzec 2011, Bielsko-Biała
· Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu”, organizowaną przez Centrum Szkolenia Nauczycieli LIBRUS – marzec 2011, Bielsko-Biała
· Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. „Zabawy Logopedyczne dla przedszkolaków”, organizowanej przez Małopolski niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, maj 2010, Kraków (szkolenie tuż przed rozpoczęciem stażu)

· Wzięłam udział w Konferencji „Logopedia i Neurologopedia w teorii i praktyce” – zorganizowanej z okazji 5-lecia działalności jastrzębskiego zespołu doskonalenia logopedów, grudzień 2012, Jastrzębie –Zdrój

· Uczestniczyłam w warsztatach „Moc ruchomych obrazów” zorganizowanych przez przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej , oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, marzec 2013,

· Uczestniczyłam w szkoleniach : „Zdrowa dieta w przedszkolu – żywienie dziecka zdrowego i chorego” oraz „Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z alergiami pokarmowymi. Jak wspierać dziecko z alergia pokarmową?” – zapoznałam się na nich z zasadami prawidłowego żywienia, szkodliwością znanych i popularnych produktów żywnościowych, zawierających związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia, oraz z konsekwencjami stosowania złej i dobrej diety przez dzieci z alergiami. Szkolenia zorganizowane zostały przez Centrum Szkoleniowe Prospect, grudzień 2011, marzec 2012

· Aktywnie wspierałam innowację pedagogiczną wprowadzoną w 2012 roku – „Zdrowe żywienie dzieci z uwzględnieniem diet bezmlecznej i bezglutenowej w alergii pokarmowej”

· Ponadto brałam udział w wielu pomniejszych szkoleniach, warsztatach, organizowanych przez rozmaite wydawnictwa edukacyjne, takie jak MAC Edukacjia, Remi – pomoce dydaktyczne, Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Nowa Era, Wydawnictwo Juka, WsiP, dzięki którym na bieżąco dowiadywałam się o nowościach wydawniczych dla wychowania przedszkolnego, mogłam zaznajomić się z nowymi pomocami edukacyjno-dydaktycznymi, oraz wykorzystywać nowopoznane pomysły na urozmaicanie zajęć w przedszkolu.

§7 ust.2, pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W czasie trwania pierwszego roku stażu:
Prowadziłam grupę mieszaną, 3 i 4 latków:

· Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne realizowałam zgodnie z podstawą programową, współpracując ze środowiskiem rodzinnym dzieci, opiekunem stażu oraz pozostałymi nauczycielami, pracującymi w przedszkolu
· Zorganizowałam zajęcia otwarte pod kątem logopedycznym w swojej grupie, oparte na ćwiczeniach artykulacyjnych, które rodzice mogli wykonywać z dziećmi w domu, połączone z pogadanką dotyczącą rozwoju mowy w wieku przedszkolnym, oraz przeprowadziłam podobne zajęcia w dwóch innych grupach (maluszków i średniaków), co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno rodziców, którzy chcieli wiedzieć, czy mowa ich dziecka rozwija się prawidłowo, oraz jakie są etapy rozwoju mowy, jak i innych wychowawców – wrzesień 2010
· Przeprowadziłam program adaptacyjny dla dzieci zaczynających edukację w przedszkolu, oparty na Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Akademia Malucha Magazynu „Kubuś Puchatek”, dzięki materiałom i pomocom dydaktycznym zawartym w tym programie, było to ciekawe, atrakcyjne i przyjazne dla dzieci, które mogły odnieść się do swoich ulubionych bohaterów bajek. Postacie z bajek pomogły przeprowadzić przedszkolaki przez trudności adaptacyjne, wyzwania i nowe zasady, z którymi się muszą zetknąć, zmieniając znane sobie środowisko rodzinnego domu, na zupełnie obce – przedszkolne. – październik, listopad 2010
· Udzielałam konsultacji logopedycznych zainteresowanym rodzicom oraz porad, jak wspomagać rozwój mowy i podnosić poziom sprawności artykulacyjnej u dzieci, a także wyrażającym chęć nauczycielom, pracującym w przedszkolu, którzy mogli następnie zastosować wskazówki do pracy w swoich grupach. Wykorzystywałam czas przeznaczony na pracę indywidualną z dzieckiem, aby usprawnić artykulatory (zwłaszcza spionizować język), oraz wyrabiać prawidłowy tor oddechowy, przeprowadzałam także dużo ćwiczeń ortofonicznych, oraz kształcących słuch fonemowy
· Zorganizowałam kółko plastyczne dla około 10-ki dzieci z najstarszych grup wiekowych w terminie od października 2010 do kwietnia 2011. Zjęcia odbywały się raz w tygodniu, trwały do 60 minut i realizowane były poza standardowym czasem mojej pracy w przedszkolu. Wybrane, ale przede wszystkim chętne dzieci, pod moją opieką, mogły realizować swoje pomysły i fantazje plastyczne w nieskrępowany sposób, wyrażać w pełni swoją ekspresyjność. Realizując kolejne tematy na zajęcia kółka plastycznego, starałam się zwracać wielką uwagę na wypowiedź własną dziecka, jego indywidualne możliwości i potrzeby wyrażania siebie. Mają tak niewielką grupę nauczyciel jest w stanie zająć się każdym dzieckiem i poświęcić mu odpowiednia ilość czasu, dzięki czemu każde dziecko opuszczało zajęcia z poczuciem sukcesu, z poczuciem stworzenia ważnego dla siebie „dziełka”. Jako doświadczony plastyk, byłam w stanie zauważać rodzące się talenty i w odpowiedni sposób nimi kierować, wykraczając poza podstawę programową przedszkola. Dzieci poznawały i wzbogacały znane już techniki plastyczne (collage, frottage, elementy dekupażu, stosowanie form przestrzennych stworzonych przy użyciu papieru, techniki graficzne, i inne) , oraz wzięły udział w konkursach :
o Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli 2010 - Konkurs został zorganizowany w związku z akcją Sprzątanie Świata 2010r. i odbył się pod hasłem "Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady" . Rok 2010 był ogłoszony „Rokiem bioróżnorodności” (zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też z zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią). Konkurs przeprowadzany był na zasadzie głosowania internautów na najciekawsze prace, nadesłałam 3 prace z grupy wiekowej 5 i 6 lat . Konkurs organizowany był przez stronę www.buliba.pl - październik 2010
o Mój własny anioł - konkurs ogólnopolski zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie, oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie – styczeń 2011
o Najpiękniejsza budowla europejska – konkurs ogólnopolski zorganizowany przez Przedszkole nr 140 w Poznaniu, luty 2011
o Wesoły przedszkolak to zdrowy przedszkolak – konkurs ogólnopolski, zorganizowany przez Przedszkole nr 15 w Rybniku – kwiecień 2011 –
o Pomimo, ze nie zdobyliśmy wyróżnień, już samo stworzenie prac na konkurs było dla dzieci dużym przeżyciem, motywowało je, tym bardziej, że konkurs organizowany przez www.buliba.pl przeprowadzony był w Internecie, gdzie dzieci mogły obserwować swoje prace i głosować na nie
· Wraz z współpracującą nauczycielką w grupie zorganizowałyśmy imprezy integrujące środowisko przedszkolne z domem rodzinnym – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, w czasie których dzieci mogły przedstawić swoje występy, przedstawienia, a rodzice, dziadkowie mogli często po raz pierwszy obejrzeć swoje dzieci, a także zapoznać się z pracą przedszkola, oraz włączyłyśmy się w organizację Balu Karnawałowego w przedszkolu. Udało się nawiązać współpracę z rodzicami, która procentowała przez następne lata prowadzenia grupy.
· Zorganizowałam wycieczkę swojej grupy do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, a rok wcześniej – Przejazd Ciuchcią Beskidzką po Bielsku z piknikiem na Bielskich Błoniach
· W ramach zapoznawania dzieci ze światem teatru, oraz umożliwiania wszystkim dzieciom skorzystania z niedostępnym niektórym form sztuki, włączyłam się w organizację wyjścia całego przedszkola do bielskiej Banialuki na spektakl „Tygrys Pietrek”. Dla większości dzieci był to pierwszy kontakt ze sztuką lalkarską, dzieci, oprócz wizualnego i emocjonalnego odbioru sztuki, zostały także wdrożone do odpowiedniego zachowania podczas uczestnictwa w spektaklu teatralnym.
· Dzięki nawiązaniu kontaktów z firmą Buena – Beata i Rafał Sikorscy, zajmującą się organizacją warsztatów ceramicznych, dwa razy w roku dzieci miały możliwość uczestniczenia w nich, ćwicząc sprawność manualną, obcując z naturalnym tworzywem jakim jest glina, ucząc się podstaw ceramiki i wytwarzając własne dziełka ceramiczne.

W trakcie trwania drugiego roku stażu:
Prowadziłam grupę mieszaną 4 i 5 latków:

· Przeprowadziłam samodzielnie Innowację pedagogiczną „Plastyczne spotkania z krajami Unii Europejskiej” – szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Szczególne osiągnięcia
· Na bieżąco służyłam poradami logopedycznymi dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli
· Wraz z moją grupą raz w miesiącu uczęszczałam na Koncerty Muzyki Poważnej z Misiem dla dzieci, organizowane przez Spółdzielcze Centrum Kultury Best - Prowadzone muzyczne warsztaty przez muzyka, wykładowcę wyższych uczelni muzycznych Pana Franciszka Borysowicza, pozwalają dzieciom w sposób bardzo przystępny poznać instrumenty, kompozytorów i utwory. Zapraszani przez prowadzącego muzycy, soliści, zespoły, wspólnie wprowadzają dzieci w świat muzyki. Cykl jest 3-letni, każdego roku dzieci otrzymują dyplomy Miłośnika Muzyki Poważnej z autografami wszystkich wykonawców, a podczas każdorazowego koncertu, aktywne i uważne dzieci mogą zdobyć podobizny Misi, za które końcem roku otrzymują drobne nagrody. Koncerty te rozbudzają w dzieciach ciekawość muzyczną, często zachęcają dzieci do podjęcia nauki gry na danym instrumencie, u niektórych rozbudzają talenty muzyczne, dla wielu są jedynym tego typu przeżyciem, a z pewnością dla wszystkich czymś odmiennym od standardowego nauczania muzyki w przedszkolu, niejednokrotnie tez działają terapeutycznie, co często mogłam zauważyć, obserwując reakcję dzieci na muzykę poważną graną na żywo.
· Po raz kolejny organizowałam wraz z nauczycielką współprowadzącą grupę integrujące środowisko przedszkolne i domowe imprezy – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki
· Po raz kolejny dzieci mogły uczestniczyć w spektaklu w bielskiej Banialuce pt. Jaś i Małgosia, co dla wielu z nich jest jedynym kontaktem ze sztukami teatralnymi
· Chętnie korzystałam wraz ze swoją grupą z zaproszeń Spółdzielczego Centrum Kultury Best, który organizował spektakle teatralne dla dzieci (dysponując dużą salą) w wykonaniu tak profesjonalnych zespołów teatralnych ,jak i promując próby teatralne pobliskiego Gimnazjum nr 2
· Moja grupa dwukrotnie uczestniczyła w warsztatach ceramicznych, przygotowując m.in. upominki na Dzień Matki
· Aktywnie wzięłam udział w organizacji Festynu Przedszkolnego „ Święto Rodzinki”(czerwiec 2012), przeznaczonego dla środowiska lokalnego dzieci przebywających obecnie w Przedszkolu nr 37, oraz dla rodziców i dzieci, mających zamiar zapisać dzieci na rok oświatowy 2012/2013. Festyn odbywał się w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu, w godzinach popołudniowych, w związku z tym cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców, ponadto dołączyli rodzice przyszłych przedszkolaków. W czasie Festynu dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, konkursach, zawodach sportowych, mogły wziąć udział w malowaniu twarzy, oraz skorzystać z bezpłatnego badania wzroku przeprowadzanego przez tyflopedagoga, czy wziąć udział w loterii fantowej. Moja dziedzina to działania twórcze dzieci w stworzonym przeze mnie Kąciku Plastycznym, gdzie każde dziecko mogło wyrazić swobodnie swoją ekspresję, oraz wspólnie z rodzicami stworzyć swoje arcydzieła, wykorzystując do tego duże arkusze papieru, rozpięte na sztalugach i posługując się farbami, dla innych dzieci był przygotowany stolik z kredkami i kolorowankami. Kącik ten przez cały czas trwania festynu cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przewinęła się przez niego ponad setka dzieci, ponadto, ponieważ festyn organizowany był w okresie Euro 2012, dodatkowo zajmowałam się malowaniem twarzy we flagi państw biorących udział w Euro. Dochód z Festynu przeznaczony został na dofinansowanie paczek mikołajkowych dla dzieci w grudniu 2012r.
· Współorganizowałam wycieczkę dla dzieci z naszej grupy „DinoZatorLandu” w Zatorze –maj 2012, gdzie dzieci zapoznały się z dinozaurami, przeszły ścieżkę edukacyjną, dotyczącą prehistorii. Wycieczka ta na długo pozostawiła żywe wspomnienia wśród dzieci.
· Moja grupa wzięła udział w Przedszkolnym Programie Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” (kwiecień/maj 2012) , przeprowadzonym wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku – Białej, który swoim zasięgiem objął także środowisko lokalne - rodziców, dziadków, najbliższą rodzinę, a jego celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Aby przeprowadzić program, konieczna była współpraca z rodzicami, w tym celu zorganizowałam zebranie informujące o zamiarze przeprowadzenia powyższego programu, przedstawiałam jego cele i założenia, oraz do każdego rodzica wystosowałam LIST, którego wzór znajdował się w programie. Rodzice wyrażali zainteresowanie programem, wszyscy udzielili zgody na udział dzieci w programie, także rodzice palący, gdyż ważne było, aby nie dopuszczać do trudnych sytuacji rodzinnych i nie wzbudzać agresji dziecka wobec palącego rodzica. W ramach programu dzieci poznawały wady palenia, zalety oddychania świeżym, nie zanieczyszczonym powietrzem, a także dowiadywały się jak groźne jest palenie bierne. Wszystkie scenariusze opracowane były w formie zabawowej, towarzyszyła im maskotka Dinek. Do domu zabierały wykonane prace plastyczne, w tym order za niepalenie dla rodzica, znaki zakazu palenia oraz wiele ulotek informujących o zdrowotnych i społecznych negatywnych skutkach palenia papierosów.
· Dzięki ukończonym szkoleniom „Zdrowa dieta w przedszkolu – żywienie dziecka zdrowego i chorego” oraz „Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z alergiami pokarmowymi. Jak wspierać dziecko z alergia pokarmową?” – w czasie których zapoznałam się z zasadami prawidłowego żywienia, piramidą żywieniową, szkodliwością znanych i popularnych produktów żywnościowych, lubianych przez dzieci, a niestety zawierających szkodliwe związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia, oraz z konsekwencjami stosowania złej i dobrej diety przez dzieci z alergiami, mogłam świadomie wdrażać w swoje grupie te zasady. Wyzwaniem było przekonanie dzieci „niejadków” do spożywania takich nowości, jak pasta z soczewicy, czy naturalnie robiony jogurt z ziarnami zbóż. Reakcje dzieci świadczyły o tym, jak bardzo przyzwyczajone są do wysoce przetworzonej żywności, zawierającej przede wszystkim cukier oraz wszelkiego rodzaju „wspomagacze” spożywcze. Pierwszy rok przed wprowadzeniem innowacji pedagogicznej żywieniowej w naszym przedszkolu, zaczęliśmy już wprowadzać zasady zdrowego żywienia. Wprowadzanie tych nowości nie było łatwe, ponieważ zmiany menu były odczuwalne, mocno ograniczono cukier i sól, produkty starano się sprowadzać jak najmniej przetworzone (mąka, pieczywo razowe itp.), w menu pojawiło się zdecydowanie więcej warzyw i owoców, zwłaszcza surowych, zwiększyła się różnorodność sałatek obiadowych, pojawiały się dania i produkty, których dzieci nie znały z domu rodzinnego – jak wspomniana soczewica, zioła, kasza pęczak, ciasto marchwiowe, jogurty i kisiele naturalne. Były to nowe smaki dla dzieci, nieznane, w związku z tym trzeba było przekonać dzieci, aby spróbowały nowości. Jednak po intensywnej pracy całego personelu przedszkola, dzieci przekonały się w większości do potraw i w roku 2012, kiedy wprowadzono innowację, zachęcanie dzieci do próbowania nowego menu było dużo łatwiejsze i przynosiło szybsze efekty.

W trakcie trwania trzeciego roku stażu
Prowadziłam grupę mieszaną 5 i 6 latków:

· Dzięki zgłoszeniu przez mnie placówki do Programu Edukacyjnego „Akademia Super przedszkolaka”, całe przedszkole mogło wziąć udział w realizacji tego programu, co ściśle wiązało się z nowo wprowadzaną innowacją, dotyczącą zdrowego żywienia i żywienia dzieci z dietami w związku z alergiami,. Program przekazywał dzieciom podstawową wiedzą związaną ze zdrowym żywieniem, co robić, aby zdrowo rosnąć, szybko się uczyć, co jeść, aby czuć się dobrze i jak jedzenie wpływa na nasz organizm. W programie pojawiły się także tematy dotyczące właściwego zachowania przy stole, kultury osobistej, a także relacji z rówieśnikami w grupie. Dwie z grup przedszkolnych, w tym moja, wzięły udział w konkursie plastycznym, wieńczącym ten program, konkurs polegał na głosowaniu internautów na opublikowane w internecie prace dzieci - październik 2012
· Przeprowadziłam razem z nauczycielką prowadzącą grupę Program Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, który polegał na zwróceniu uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej i zapewnienie profilaktyki przed próchnicą, zwłaszcza wynikającą ze złych nawyków higienicznych, licznych zaniedbań, zbyt rzadkich wizyt stomatologicznych oraz nie przestrzegania zasad zdrowego żywienia. Oprócz przeprowadzenia scenariuszy zajęć, zalecanych w programie, gościliśmy w przedszkolu specjalistów z Centrum Medycznego Danea w Bielsku- Białej, którzy przeprowadzili wśród grup przedszkolnych prawidłowy instruktaż mycia zębów, a porady dzieci mogły kontynuować, szczotkując zęby w przedszkolu po śniadaniu i obiedzie - listopad/grudzień 2012
· Przez około dwa miesiące – październik/listopad 2012 trwała współpraca z Książnicą Beskidzką, Filia Złote Łany, z Panią Ewą Sadowską. , która raz w tygodniu przychodziła do przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i zapoznawała dzieci z ciekawostkami z różnych dziedzin życia (zwierzęta, rośliny itp.) za pomocą książek. Jedno ze spotkań poświęcone było wyprawie pani Sadowskiej do Indii, bogato ilustrowane oryginalnymi strojami indyjskim (sari) oraz muzyką indyjską, do której dzieci z dużą przyjemnością tańczyły.
· Kolejny rok wzięłam udział w Koncertach Muzyki poważnej z Misiem, organizowanych przez Spółdzielcze Centrum Kultury Best. Cykl dwuletnich spotkań zostaje zakończony w czerwcu 2013, na ostatnim spotkaniu, podczas którego dzieci zostają nagrodzone za swoją całoroczną aktywność drobnymi upominkami oraz dyplomami.
· Aktywnie uczestniczyłam w zorganizowaniu dla przedszkola „Eksperymentów malucha”, listopad 2012, które przeprowadzone zostały przez panią mgr Katarzynę Leśniak Szkolenia i Warsztaty Profilaktyczno – Edukacyjne PRO-ED , Kraków. Celem zajęć „Eksperymenty malucha” jest zaszczepienie u dzieci pasji do poznawania chemii oraz fizyki, realizowane poprzez zabawę i ciekawą formę doświadczeń i eksperymentów. W projekcie wzięło udział całe przedszkole.
· Kolejny raz współorganizowałam wyjazd do Banialuki na spektakl Czerwony Kapturek dla dzieci z przedszkola
· Wraz z nauczycielką prowadzącą grupę, przeprowadziłyśmy zajęcia otwarte dla rodziców, na których pokazałyśmy , jak bawić się i ćwiczyć z dzieckiem, wykorzystując Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, które to zajęcia spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez obecnych rodziców, którzy chętnie sięgnęli do wskazanej metody ćwiczeń – listopad 2012
· Zainicjowałam kiermasz bożonarodzeniowy, na którym rodzice i dzieci mogły zakupić świąteczne kartki i drobiazgi, wykonane przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela, jak i przez nauczycielki,
· Wraz z nauczycielką rytmiki zorganizowałam Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka, przedstawienie to wystawiłyśmy także dla dzieci z całego przedszkola i dla rodziców – styczeń 2013
· Jeśli zachodziła potrzeba, udzielałam konsultacji i porad logopedycznych zainteresowanym rodzicom, oraz nauczycielkom, które dzięki temu mogły wspomagać rozwój mowy u dzieci w swoich grupach, oraz kierować dzieci do logopedy
· Przeprowadziłam logoterapię u trójki dzieci 6 i 5 letnich, uzyskując zamierzony cel, czyli korygując seplenienie i wywołując prawidłowy szereg głosek szumiących (Š, Č, Ž, DŽ). Zajęcia odbywały się minimum co dwa tygodnie, dzieci prowadzone były wg zasad logoterapii, a rodzice zobligowani do ćwiczeń domowych w domu, pierwsze efekty były już po 2 miesiącach, a po 6-ciu wszystkie dzieci opanowały prawidłowo szereg szumiący, co było ważne zwłaszcza dla dwójki starszych dzieci, które od września 2013 rozpoczynają edukację szkolną. Terapia logopedyczna i praca rodziców z dzieckiem w domu, zaskutkowała także tym, że dzieci, które do tej pory nie głoskowały, szybko zaczęły rozróżniać głoski w nagłosie, a następnie głoskować proste wyrazy. Po zakończeniu terapii i opanowaniu szeregu szumiącego, dwoje z dzieci bezbłędnie radziło już sobie z głoskowaniem wyrazów odpowiednich do wieku. (wrzesień 2012- luty 2013)
· Zainicjowałam kiermasz wielkanocny, w którym podobnie jak w kiermaszu bożonarodzeniowym, można było nabyć drobiazgi do dekoracji stołu świątecznego. Kwoty uzyskane na obu kiermaszach (około 230zł) zostały przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu mojej grupy do Banialuki.
· Od stycznia 2013r. prowadzę co dwa tygodnie zajęcia plastyczne dla uzdolnionych dzieci z mojej grupy, jest to 5 dziewczynek, które uczęszczają na zajęcia jako stała grupa, oraz 3 dziewczynki, które za każdym razem się zmieniają ponieważ wszystkie dziewczynki są bardzo zainteresowane zajęciami i chcą w nich uczestniczyć, niestety, warunki lokalowe nie pozwalają na przyjęcie większej ilości dzieci. Zajęcia te cieszą się popularnością, dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą, czują się wyróżnione, chcą współpracować i z zapałem podejmują proponowane tematy. Założeniem zajęć jest rozwijanie zaobserwowanych zdolności plastycznych, ukierunkowanie naturalnej ekspresji dziecka, wykorzystanie chęci tworzenia charakterystycznej dla okresu przedszkolnego, uwrażliwienie estetyczne, wskazanie dalszych horyzontów w sztuce niż te tradycyjnie promowane w przedszkolu (techniki mieszane, mieszanie kolorów, tworzenie obrazów monochromatycznych, techniki graficzne, malowanie na szkle, obcowanie z dziełami sztuki). Prace powstałe na zajęciach są zwracane końcem roku dzieciom, a niektóre biorą udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych:
· Mój własny anioł - konkurs ogólnopolski zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie, oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie – styczeń 2012
· Pani Wiosna - konkurs organizowany przez Przedszkole miejskie nr w Chełmie, marzec 2013
· Bohaterowie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima – organizowany przez Przedszkole nr 8 w Bielsku-Białej – maj 2013
W tym konkursie zajęliśmy III miejsce – lauretką była Kamila Królak, uczestniczka moich zajęć plastycznych w ramach prowadzonego kółka plasycznego
· Korzystając z różnorakich stron internetowych, prace plastyczne dzieci wykonane pod moim kierunkiem, wysyłane były na wiele konkursów, jednak z wielu miejsc do chwili obecnej nie otrzymałam żadnych potwierdzeń, wiec nie zamieszczam w sprawozdaniu na ten temat informacji.

· Byłam koordynatorem w przedszkolu programu 4 Edycja Piramidy Żywienia Przedszkolaków, pod nazwą „Podróż do mlecznej krainy”, organizowanego przez stronę www.zdrowyprzedszkolak.pl. Dzięki zgłoszeniu przedszkola i rozpowszechnieniu materiałów między nauczycielami, przedszkolaki mogły dowiedzieć się, jak ważne są produkty mleczne, stanowiące ważny element zdrowej, zbilansowanej diety dziecka. To one są głównymi dostarczycielami wapnia – składnika niezbędnego do budowy kości, zębów oraz układu nerwowego i mięśni. Dzieci uzyskały tę wiedze na podstawie ciekawych konspektów, dostosowanych do wieku i możliwości każdej grupy wiekowej, a część nauczycielek bardzo aktywnie włączyła się do współpracy, zwłaszcza w najmłodszych grupach wiekowych – kwiecień 2013

· Dokonywałam corocznej obserwacji dzieci –w październiku, styczniu i czerwcu

· Rozpowszechniłam wśród nauczycielek mojego przedszkola kolejny program
„Przedszkolak bezpieczny w środowisku” – organizowany także przez Akademię
Zdrowego Przedszkolaka, www.zdrowyprzedszkolak.pl, a mający na celu utrwalenie
znajomości numerów alarmowych i właściwych reakcji na zagrożenia oraz
wzbogacenie wiedzy dzieci o aspekty związane z kształtowaniem właściwej postawy
wobec rówieśników i dorosłych, a także budowanie właściwych wzorców ruchowych i
bezpieczeństwa podczas zabaw. Znalazły się w nim także elementy dotyczące
bezpieczeństwa w stosunku do obcych osób dorosłych, jak odpowiednio reagować na
zagrażające sytuacje. Program ten, opierający się na przesłanych pocztą i
droga meilową pomocach dydaktycznych, scenariuszach dla nauczycieli,
kolorowankach, informacjach dla rodziców, trwał jeszcze w chwili kończenia okresu
stażu – maj, czerwiec 2013

· Zorganizowanie zabawy w stylu orientalnym – wykorzystując czas karnawału oraz swoje prywatne hobby, jakim jest taniec orientalny, wprowadzałam dzieciom w mojej grupie podstawowe elementy tańca orientalnego oraz podstawy pozycji baletowych, prawidłowej postawy, urozmaicając takie zajęcia dzieciom poprzez przynoszenie atrakcyjnych elementów strojów do tańca orientalnego i poznawanie współczesnej muzyki arabskiej. Dzieci bardzo lubią te zajęcia, chętnie w nich uczestniczą, nawet chłopcy, a ukoronowaniem była dyskoteka arabska, kiedy każde dziecko mogło się przebrać w jakiś element strój (woale, dzwoniące i cekinowe chusty itp.) i próbować swoich sił w tańcu tak bardzo odległym kulturowo.

§7 ust.2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W czasie trwania pierwszego roku stażu

· Na bieżąco korzystałam z zasobów internetowych w przygotowywaniu się do zajęć, szukając inspiracji na rozmaitych stronach poświęconych edukacji przedszkolnej
· Dzięki stronom typu www.blizejprzedszkola.pl mogłam na bieżąco uczestniczyć w wybranych ogólnopolskich konkursach plastycznych
· Systematycznie korzystałam z Internetu w celu zapoznania się z aktualnymi przepisami systemu oświaty
· Komputer był ważnym narzędziem w trakcie prowadzenia potrzebnej dokumentacji w placówce, opracowywania wszelkich dokumentów przedszkolnych, jak plany pracy, konspekty, protokoły, sprawozdania itd. oraz dotyczącej awansu zawodowego
· Poprzez stronę www.akademia-malucha.pl moja grupa wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Akademia Malucha Magazynu „Kubuś Puchatek” (program dotyczył adaptacji najmłodszych dzieci w przedszkolu)

W trakcie trwania drugiego i trzeciego roku stażu:

· Systematycznie korzystałam ze stron edukacyjnych, poświeconych wychowaniu przedszkolnemu w celu poszukiwania konkursów plastycznych oraz programów edukacyjnych
· Ukończyłam kurs e-learningowy „ Arteterapia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty” organizowany przez Aviser – Szkolenia i Doradztwo
· Zgłosiłam swoje przedszkole do udziału w Ogólnopolskim „Programie Edukacyjnym „Akademia Super przedszkolaka” (www.akademia-super-przedszkolaka.pl), dotyczącym zdrowego sposobu odżywiania się oraz zagadnień zasad dobrego zachowania ( temat ten doskonale korelował z innowacją wprowadzoną przed Przedszkole nr 37 w roku 2011, dotyczącą zdrowego żywienia, oraz wprowadzenia diet dla dzieci z alergiami)
· Wzięłam udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków, organizowanym przez stronę www.akademia-aquafresh.pl
· Wszystkie udziały w programach organizowanych przez strony internetowe zakończone były udziałem w konkursach plastycznych
· Zgłosiłam przedszkole do programu 4 edycja Piramidy żywieniowej Przedszkolaka „Podróż do mlecznej krainy”, organizowanego przez stronę www.zdrowyprzedszkolak.pl, rozpowszechniając drogą meilową materiały wśród nauczycielek przedszkola
· Zgłosiłam przedszkole do programu ”Bezpieczny przedszkolak w środowisku”, organizowanego przez stronę www.zdrowyprzedszkolak.pl, rozpowszechniając drogą meilową materiały wśród nauczycielek przedszkola

· Programy Microsoft Office Word pomogły mi tworzyć dokumentację przebiegu stażu, a także na bieżąco przygotowywać materiały do zajęć prowadzonych w przedszkolu (konspekty, scenariusze imprez, pomoce dydaktyczne, cenzurka przedszkolaka i inne)
· Umiejętność posługiwania się programem CorelDraw, oraz umiejętności plastyczne znacząco pomagały mi w wykonywaniu wszelkich zaproszeń, dyplomów, plakatów informacyjnych w przedszkolu oraz były wielką pomocą w tworzeniu wszelkich dekoracji przedszkolnych, których byłam głównym wykonawcą

§7 ust.2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W czasie trwania pierwszego roku stażu:

· Kontynuowałam rozpoczętą rok wcześniej współpracę z dyrekcją, rodzicami, w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawczych dzieci
· Dzięki udziale w „Warsztatach metodycznych - Opóźnienie rozwoju mowy oraz seplenienie i reranie” utrwaliłam swoją wiedze logopedyczną, oraz zapoznałam się z nowymi metodami pracy w celu usuwania wad wymowy, przez co jeszcze efektywniej mogłam wprowadzać zarówno grupowe ćwiczenia logopedyczne, jak i wspomagać się na indywidualnej terapii
· Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, organizowanej przez Centrum Szkolenia Nauczycieli LIBRUS, co pomogło mi w realnym pomaganiu dzieciom z trudnościami rozwojowymi
· Sięgałam do pozycji książkowych – A. Kalbarczyk – Zabawy ze sztuką, J. Friedl – Zabawy, które uczą, I.Rutkowska-Błachowiak „Gimnastyka buzi i języka”, skąd czerpałam pomysły i inspiracje do pracy codziennej jak i do prowadzenia zajęć wspierających indywidualny rozwój dzieci
· Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami, dotyczące adaptacji dzieci w przedszkolu, starałam się dbać o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci przyjętych do przedszkola, o ich dobre samopoczucie i przyjazną atmosferę
· Wykorzystywałam wiedzę nabytą w trakcie podyplomowych studiów z zakresu logopedii do udzielania konsultacji logopedycznych zainteresowanym rodzicom zarówno w grupie prowadzonej przeze mnie, jak i w pozostałych grupach
· Przeprowadziłam logopedyczne badania przesiewowe dla grupy starszaków, wówczas nie objętej jeszcze zakresem badań przesiewowych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Bielsku-Białej, przekazując rodzicom wybranych dzieci konieczność skorzystania z logoterapii (badania te przeprowadzałam poza swoim czasem pracy w przedszkolu, nieodpłatnie)

W trakcie trwania drugiego i trzeciego roku stażu:

· Prowadziłam zajęcia z logoterapii dla wybranych dzieci, realizowane poza godzinami pracy w przedszkolu, umożliwiające im odpowiednio opanowanie głosek szeregu szumiącego – dotyczyło to grupy prowadzonych przeze mnie dzieci. W przypadku, kiedy współpraca z domem rodzinnym była aktywna, rodzic kontynuował zadane ćwiczenia wg wskazówek, efekty terapii były szybko widoczne, w niektórych przypadkach, gdzie brakowało tej współpracy, mimo częstych kontaktów z rodzicem ,terapia wymagała dłuższego czasu i dużo częstszych ćwiczeń, z jednym z dzieci starałam się ćwiczyć praktycznie codziennie w wolnych chwilach, korygować wadliwą wymowę, co po dłuższym czasie przyniosło efekt i doszło do pełnego zautomatyzowania szeregu szumiącego.
· Udzielałam porad w zakresie stymulacji rozwoju mowy zainteresowanym rodzicom z innych grup przedszkolnych, w których nie byłam wychowawcą
· W rozmowach z rodzicami sugerowałam logoterapię dzieci , u których stwierdzałam wady wymowy
· Dzięki ukończeniu kursu e-learningowego „ Arteterapia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty” mogłam wprowadzać nowe elementy metod i form pracy, uwzględniając możliwości psychofizyczne dziecka, zwracając szczególną uwagę na dzieci nieśmiałe, lub sprawiające problemy wychowawcze. Dzięki ukończeniu tego kursu do zajęć codziennych mogłam wprowadzać liczne elementy arteterapii, wykorzystując w tym celu bajkę terapeutyczną (zwłaszcza B. Ferrero), muzykę relaksacyjną i poważną, dramę oraz mandalę. Arteterapia poprzez wzbudzenie emocji wywiera korzystny wpływ na zaspokajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz wpływa na przejawianie przez niego form aktywności. Pobudza wszechstronny rozwój, pomaga rozładować negatywne napięcia i emocje, podnosi często poziom samooakceptacji i pomaga w otwarciu się i ułatwia nawiązywanie kontaktów. Dlatego arteterapia wydaje się być dobrym środkiem działania, stosowanym w przedszkolu, gdzie przez kilka godzin dziennie ściera się ze sobą 25 osobowości, różniących się rozmaitymi problemami, zdolnościami, charakterami. Dobre efekty działania arteterapii dało się zaobserwować zwłaszcza w przypadku stosowania dramy oraz w rozmaitych zabawach integracyjnych grupowych, lub w parach, gdzie dochodziło do kontaktu fizycznego miedzy dziećmi.
· Sięgałam do pozycji książkowych – A. Tońska Mrowiec– Języczkowe zabawy i inne bajeczki logopedyczne, R. Sprawka – Grupowe zabawy logopedyczne dla najmłodszych, H. Rodak – Terapia dziecka z wadą wymowy, F. Watt – Księga pomysłów plastycznych, J. Gładyszewska-Cylulko – „Arteterapia w pracy pedagoga”, J. Cieszyńska - Metody wywoływania głosek,
· Konsultowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Bielsku-Białej pracę z dziećmi wymagającymi wsparcia i rzetelnego, indywidualnego podejścia (dotyczyło czworga dzieci), konsultacje to dotyczyły napotykanych problemów psychologiczno-pedagogicznych, a także kwestii logopedycznych
· Poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach logopedycznych, wymienianych na początku sprawozdania, mogłam uatrakcyjniać swoje metody terapii, wprowadzać elementy zajęć logopedycznych przeprowadzanych grupowo – nastawionych na rozwój i usprawnianie artykulatorów mowy, wypracowywanie prawidłowego toru oddechowego – nos-usta, ćwiczenia ortofoniczne, oraz często zapominane ćwiczenia słuchowe, kształcące słuch fonemowy, tak bardzo ważny w nauce czytania i pisania. Z pewnością zajęcia te spowodowały podniesienie umiejętności dzieci w głoskowaniu, przygotowały je należnie do nauki czytania oraz pisania, a przede wszystkim udało się pomóc przynajmniej kilkorgu wyeliminować nieprawidłowości wymowy, zanim rozpoczęły one edukację szkolną.
· Po uzyskaniu wyników badań przesiewowych dotyczących gotowości szkolnej, oraz pod kątem logopedycznym, przeprowadzonych w roku 2012 i 2013 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bielsku-Białej, stosowałam się do zaleceń Poradni, wspierających indywidualny rozwój dzieci, starając się korygować zauważone problemy, zwłaszcza logopedyczne, szczególnie u dzieci, gdzie rodzice nie skorzystali z zaleconej przez Poradnię logoterapii, prowadziłam zajęcia wspierające rozwój indywidualny, polegające na korekcie uchwytu przyrządu do pisania, podnoszeniu sprawności grafomotorycznej, podnoszeniu poziomu orientacji w schemacie ciała, usprawnianiu analizy i syntezy wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, oraz podnoszeni poziomu znajomości pojęć matematycznych.
· Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami, dotyczące rozwiązywania wszelkich napotkanych problemów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jak i rozwoju indywidualnych uzdolnień i predyspozycji dzieci, zachęcając do rozwijania zaobserwowanych uzdolnień – np. wokalnych, tanecznych, plastycznych, matematycznych czy sportowych.

§7 ust.2, pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W czasie trwania pierwszego roku stażu:

· Analizowałam dokumenty Przedszkola nr ... w Bielsku-Białej, tj. Statut Przedszkola, Regulamin Pracy Przedszkola nr 37, Przepisy BHP, Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych w Przedszkolu nr 37, Kryteria przyznawania nagród dyrektora, Regulamin wycieczek, dzięki którym mogłam bezpiecznie organizować wycieczki, oraz poznać swoje prawa i obowiązki w placówce macierzystej

· Analizowałam paragrafy zawarte w Karcie Nauczyciela, zapoznając się z zasadami przyznawani wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, zakresu praw i obowiązków nauczycieli.

· Zapoznałam się z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

W trakcie trwania drugiego i trzeciego roku stażu

· Wzbogacałam swój warsztat pracy poprzez analizę przepisów dotyczących przedszkoli w celu właściwej organizacji swojej pracy, wracając do poznanych wcześniej dokumentów, obowiązujących w przedszkolu

· Korzystałam ze stron www.mzo.bielsko.pl w celu usystematyzowania informacji dotyczących dokumentacji i procedur niezbędnych do awansu zawodowego

· Korzystając ze strony www.men.gov.pl na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami systemu oświaty, nowymi rozporządzeniami MEN, pomocy społecznej i postępowaniu w sprawach nieletnich. W dużej mierze pomogły mi także rozmowy z innymi wychowawcami, w tym z opiekunem stażu, z dyrektorem przedszkola, oraz z pracownikami Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, w określaniu potrzeb i właściwym reagowaniu w sprawach dzieci

Szczególne osiągnięcia

W drugim roku trwania stażu przeprowadziłam innowację pedagogiczną, zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, pt. „Plastyczne spotkania z krajami Unii Europejskiej”.

Innowacja pedagogiczna została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej, do Wydziału Kształcenia, wychowania i Opieki, na podstawie § 4 ust,3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56, poz. 506. Rada Pedagogiczna podjęła w tej sprawie uchwałę nr 3/2010/2011 w dniu 01.02.2011r.

Był to projekt wymyślony i zrealizowany całkowicie samodzielnie, a bazowałam na programie o tej samej nazwie, który przez kilka lat realizowałam dla II i III klas szkół podstawowych, znajdujących się na osiedlu Złote Łany, podczas wcześniejszej mojej pracy zawodowej w Spółdzielczym Centrum Kultury Best. Pracując w Przedszkolu nr ... przekształciłam odpowiednio program, aby poziomem informacji i trudności dopasowany był do możliwości dzieci 5 i 6- cio letnich. Program wdrożony został jako innowacja pedagogiczna w roku oświatowym 2011/2012. Innowacja pedagogiczna polegała na zapoznaniu dzieci z prowadzonej przeze mnie grupy – wówczas 5 i 6 letnich z głównymi krajami Unii Europejskiej, ich nazwami ,stolicami oraz rozmaitymi ciekawostkami, kojarzącymi się z danym krajem. Główny cel spotkań oscylował wokół zapoznania z najbardziej charakterystyczną wypowiedzią artystyczną, dopasowaną do danego kraju. Każde spotkanie ( odbywało się ono raz w miesiącu), poświęcone było innemu krajowi należącemu do Unii Europejskiej, dzieci miały okazję zapoznać się z fotografiami ważnych zabytków, budowli danego państwa, a przede wszystkim poznać istotnych artystów, pochodzących z tego kraju. Spotkania składały się z mini wykładu, urozmaiconego zdjęciami ,fotografiami oraz różnego rodzaju akcesoriami pochodzącymi z danego kraju, które dzieci oglądały, dotykały, czy smakowały (np. opłatki przy omawianiu tradycji bożonarodzeniowych w Polsce), a następnie grupa wykonywała pracę plastyczną w najprzeróżniejszych technikach i na temat kojarzący się z danym państwem, jego wybitnym artystą czy rodzajem sztuki. W ten sposób dzieci poznały kolejno :

· Hiszpanię – wrzesień 2011 – „Tajemnicze jaskinie w Hiszpanii” – poznajemy początki sztuki człowieka w Europie – wydrapywanka wzorów inspirowanych rysunkami naskalnymi w Jaskini Altamira (technika – pastele olejne pokryte tuszem, następnie wydrapywanie wzorów za pomocą wykałaczek)

· Grecję – październik – „Czym jest rzeźba?” – poznanie najważniejszych dzieł rzeźbiarskich starożytnej Grecji, wyjaśnienie pojęcia rzeźba. Wykonanie dowolnego portretu w formie płaskorzeźby przy użyciu masy solnej.

· Włochy – listopad – „Krzywa Wieża w Pizie” – czy się przewróci? – zapoznanie z zabytkami architektonicznymi Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem Krzywej Wieży w Pizie. Wykonanie własnej wersji Krzywej Wieży techniką kolażu.

· Polskę – grudzień – „Skąd się wzięła choinka?” – zapoznanie z tradycjami polskimi związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Wykonanie aniołków- ozdób na choinkę z masy solnej
· Francję – styczeń 2012 – „W krainie kropek” – zapoznanie dzieci z techniką puentylistyczną, stosowaną przez impresjonistów. Stworzenie dowolnego obrazu w tej technice.

· Czechy – luty – „Co słychać u sąsiadów?” – zapoznanie z Pragą, stolicą Czech, jej charakterystycznymi miejscami, przybliżenie legendy Złotej Uliczki. Wykonanie własnej wersji Złotej Uliczki na szkle lub na tapecie.

· Wyspy Brytyjskie – marzec – „Rycerze Króla Artura” – przybliżenie legend arturiańskich, wykonanie rysunków nawiązujących do poznanych historii z użyciem węgla.

· Holandię – kwiecień – „Co widać przez okno w Holandii?” – czyli wiatraki, rowery i tulipany – malarstwo farbami temperowymi na podkładzie z płótna – nawiązanie do zapoczątkowania malarstwa na płótnie.

· Skandynawię (Szwecja, Dania, Finlandia) – maj – Skąd się wzięli Wikingowie? - zapoznanie z narodem wojowniczych Wikongów, oraz ich spadkobiercami. Wykonanie przez dzieci Tarczy Wikinga, opartej na mozaice (kwadraciki z kolorowego papieru) inspirowanej ornamentami charakterystycznycmi dla starożytnych żeglarzy

· Rumunię – czerwiec 2012 - „Zamczysko” – spotkanie inspirowane tajemniczymi zamkami w Rumunii, w rejonie Transylwanii. Dzieci wykonują swoją wersję zamku, za pomocą techniki rysunku lawowanego (rysunek tuszem, rozwadniany wodą).

Realizując tę innowację mogłam się oprzeć na moim podstawowym wykształceniu, jakim jest Wychowanie Plastyczne, oraz na własnych zainteresowaniach – historia sztuki ,malarstwo, różnego rodzaju sztuki plastyczne i użytkowe, którymi prywatnie się zajmuję. Program zdecydowanie wykraczał poza treści programowe, ale uważam, że w zrozumiały i atrakcyjny dla dzieci sposób przybliżał proponowaną tematykę, oraz w ciekawy sposób wprowadzał nieznane techniki plastyczne. Zainteresowanie programem wyrażali także niektórzy rodzice, często pytając, czego dotyczyło dane spotkanie, jak było realizowane, na czym polega dana technika, czy wręcz co oznacza konkretne określenie z zakresu sztuk plastycznych.
Wszystkie prace dzieci zbierane były przez cały rok w osobnych teczkach i wręczone na koniec roku szkolnego wraz z podziękowaniami za uczestnictwo w projekcie.
Jestem zdecydowana powtórzyć te innowację z kolejną grupą wiekową, gdyż zdecydowanie poszerzyła one horyzonty wiedzy dzieci, poszerzyła słownictwo, znajomość państw należących do UE, z pewnością udało im się zapamiętać część ciekawostek związanych z danymi państwami (np. związane z zabytkami, z artystami, cechami charakterystycznymi danego kraju, czy kulinarne), oraz miały okazję poznać techniki, które często nigdy nie są realizowane w programie przedszkolnym. Mam nadzieję, ze udało mi się także zaszczepić ciekawość do poznawania nowych zakątków świata, a także bogatego świata sztuki, którym próbuję się podzielić z dziećmi w wieku przedszkolnym, nieco inaczej niż przewidywane jest to w standardowych programach przedszkolnych. Ponadto upewniłam się w słuszności swoich działań, uczestnicząc w warsztatach „Moc ruchomych obrazów”, prowadzonych przez dr Witolda Adamczyka, na których prowadzący bardzo zachęcał do kontaktu dzieci z najprzeróżniejszymi działami sztuki, malarstwem, rzeźbą, architekturą, filmem, teatrem ,powołując się na badania, które dowodzą o znacznej stymulacji wszechstronnego rozwoju u dzieci, które w jakiś sposób miały zapewniony ten kontakt. Analizowanie dzieła sztuki przez dziecko powoduje wytworzenie nowych jakości estetycznych, procesów myślowych, powstawanie emocji, wykorzystywanych w latach późniejszych podczas procesu nauki. Obudzenie wrażliwości estetycznej u przynajmniej kilkorga dzieci w grupie jest wystarczającą satysfakcją.

Podsumowanie

W trakcie całego stażu na nauczyciela mianowanego rzetelnie wypełniałam obowiązki i założenia, które określiłam w Planie Rozwoju Zawodowego.

Cały okres awansu zawodowego realizowałam podstawowe zadania wychowania przedszkolnego, podstawę programową, dbałam o prawidłowy rozwój dzieci, ich bezpieczeństwo oraz rozwijanie umiejętności pod kątem określonym przez wychowanie przedszkolne. Starałam się też wspierać indywidualny rozwój dziecka, współpracować z domem rodzinnym dziecka, oraz z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu i PPP nr 2 w Bielsku-Białej.
Uważam, że poza realizowaniem standardowych zadań wychowania przedszkolnego, udało mi się osiągnąć priorytety – czyli – rozwinąć talenty plastyczne u dzieci, uwrażliwić je na sztuki plastyczne pod każdym względem. Sądzę też, że udało mi się pomóc realnie wielu rodzicom i dzieciom w zakresie stymulowania mowy oraz konkretnie – w zakresie logoterapii zdiagnozowanych wad wymowy.

Moja praca podczas awansu zawodowego pozwoliła mi lepiej wyznaczać sobie cel w planowaniu zajęć edukacyjnych, oraz konkretnie organizować tok działań w stosunku do zamierzonych treści planu zawodowego, jak i tych wynikających z inicjatywy własnej, nie ujętych w planie.
Dzięki tym doświadczeniom mogłam podnieść jakość pracy w przedszkolu oraz lepiej poznać środowisko szkolne i lokalne. Starałam się jak najlepiej dbać o wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.
Awans zawodowy pozwolił mi także na własny rozwój zainteresowań (arteterapia) i dał okazję na wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami.
Zadania dodatkowe, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu to prowadzenie kroniki przedszkolnej przez 6 lat pracy w przedszkolu – od roku 2006 do roku 2012, samodzielna inicjatywa w zdobieniu sal przedszkolnych – wymalowanie części korytarza, oraz fragmentów sal postaciami z bajek, bliskich dzieciom, nieustanna dbałość o atrakcyjne w formie graficznej i plastycznej wszelkie plakaty informacyjne, które pojawiały się w przedszkolu w przeciągu blisko 7 lat mojej pracy w tej placówce. Także co roku prowadzę zajęcia przed studentami pielęgniarstwa Akademii Techniczno-Humanistycznej, którzy na podstawie naszej pracy uczą się podstawowych działań pedagogicznych, mogących pomóc im w przyszłej pracy. Byłam także dwukrotnie opiekunem studentów wyższych uczelni pedagogicznych, odbywających praktyki w naszym przedszkolu.
Ponieważ arteterapia jest kierunkiem, który mnie interesuje, łączy w sobie sztuki plastyczne oraz elementy terapii, sądzę, że mój rozwój zawodowy będzie oscylował w tym kierunku. Z doświadczenia widzę, że dla dzieci plastyka jest formą, która wyzwala pokłady wyobraźni, ekspresji, powoduje określanie siebie, ponadto odpowiednie zastosowana wspomaga rozwiązywanie problemów, napotykanych w czasie pracy w przedszkolu. Potrafi rozwijać talenty i jednocześnie jest formą terapii dla różnego rodzaju problemów, dlatego widzę w tym swoje przyszłe działania, które można połączyć z elementami logoterapii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.