X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20881
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

"Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie,
tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja"
James Clerk Maxwell

1. Wstęp.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem wytężonej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam swój warsztat i metody pracy, pogłębiałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania placówki oraz starałam się wykorzystywać nabyte umiejętności, aby skutecznie realizować jej zadania.
Świadomie wybrałam zawód nauczyciela, wykonuję go od 6 lat starając się doskonalić swoje umiejętności i przyswajać nowe kompetencje. Wykonuję swój zawód z ogromną przyjemnością i odpowiedzialnością.
W sprawozdaniu chciałabym wykazać, iż osiągnęłam zamierzone cele, a czas poświęcony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z dziećmi.

2. Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego:

§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszą czynnością, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie było poznanie procedury awansu zawodowego. Rozpoczęłam ją od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego tj. Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdziałem trzecim, artykułem dziewiątym Karty Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami). Zmiany w prawie oświatowym staram się także śledzić na bieżąco, na różnych stronach internetowych m.in. www.men.gov.pl
Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z przydzielonym mi przez Dyrekcję opiekunem stażu panią mgr Justyną Dybek. W sposób jasny i czytelny określiłyśmy zasady współpracy. Udokumentowałyśmy to we wspólnie skonstruowanym i podpisanym kontrakcie. Z pomocą opiekuna sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrekcję. Przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych mi przez opiekuna. Po ukończonym stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji.
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i dyrektora przedszkola. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały pozytywną opinię. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Po przeprowadzeniu zajęć zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji zajęć, opracowywania scenariusza zajęć itp.
Obserwowałam także zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, które na bieżąco z nim omawiałam. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Obserwacja tych zajęć pozwalała mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela oraz sposoby ciekawego prowadzenia zajęć. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący dzieci do pracy.
W ramach pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.
W roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyłam w szkoleniu pt.: „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”, na którym uświadomiłam sobie rolę zmysłów w życiu człowieka oraz nabyłam szereg praktycznych metod rozwijania zmysłów w pracy z dzieckiem.
Kolejnym cennym doświadczeniem okazało się uczestnictwo w warsztatach na temat: „Skuteczna współpraca z rodzicami”. Dzięki tym warsztatom poznałam propozycje współpracy z rodzicami. Dowiedziałam się, w jaki sposób motywować rodziców do współpracy, jakie są warunki dobrego współdziałania. Wiadomości zdobyte na szkoleniu wdrażałam w swojej pracy.
Kolejne ważne warsztaty, w których wzięłam udział dotyczyły „Konstruowania indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 5-6-letniego”.
Podczas tych warsztatów wzbogaciłam wiedzę dotyczącą obserwacji i badania gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Zgromadziłam materiały, którymi posłużyłam się podczas pracy z dziećmi 6 letnimi. Skonstruowałam indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dla każdego dziecka. Dokumentacja przedstawiona rodzicom dzieci pomogła im podjąć decyzję dotyczącą wcześniejszego wysłania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2011/2012 wzięłam udział w warsztatach metodycznych pt.: „Matematyka na wesoło – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Poznałam i wykorzystałam na zajęciach z dziećmi zabawy, które w połączeniu z aktywnością ruchową pomagały najmłodszym w sposób bardziej przystępny nabyć różne umiejętności matematyczne.
Cenne dla mnie okazało się uczestnictwo w seminarium n/t „Portfolio nauczyciela – dokumentem prezentującym jego rozwój osobisty i zawodowy”. Wiadomości zdobyte podczas tegoż seminarium okazały się pomocne przy napisaniu sprawozdania z przebiegu stażu. Ułatwiły mi również przygotowanie dokumentów potrzebnych do zaprezentowania własnego dorobku zawodowego w czasie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
Wzięłam również udział w warsztatach metodycznych: „Muzyczna Akademia Przedszkolaka „Zimowe nastroje” – cz. 3.” Poznałam nowe piosenki i zabawy wiążące się z zimową porą roku, które wykorzystywałam na zajęciach z dziećmi.
W roku szkolnym 2012/2013 wzięłam udział w kolejnej części warsztatów metodycznych n/t „Muzyczna Akademia Przedszkolaka, Wiosenne porządki – cz. 4”, podczas których poznałam zabawy muzyczno – rytmiczne, dydaktyczne, ruchowe do piosenek i krótkich rymowanek.
Uczestniczyłam także w warsztatach metodycznych „Drewniane czary – zabawy ruchowe z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna oraz papieru”, dzięki którym mogłam uczyć dzieci rymowanych wierszyków w oparciu o zabawy ruchowe z wykorzystaniem przedmiotów wykonanych z drewna.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Podczas stażu na bieżąco wzbogacałam swój warsztat pracy w postaci książek o tematyce psychologiczno- pedagogicznej, gromadziłam pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć i zabaw z dziećmi, karty pracy, tworzyłam dekoracje do sali oraz korytarzy przedszkola.
W latach 2011 – 2013 prowadziłam kronikę przedszkolną, która jest trwałym odzwierciedleniem działalności dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli oraz wydarzeń przedszkolnych. Kronika stała się elementem promocyjnym przedszkola, pozwoliła mi także na dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
W marcu 2010r. sprawowałam opiekę nad praktykantką Elżbietą Góralską, która odbywała praktykę w placówce.
Organizacja praktyki studenckiej obejmowała miesiąc zajęć. W ich trakcie zapoznałam studentkę z dokumentami przedszkola. W pierwszym tygodniu praktykantka obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form nauczania. W kolejnych tygodniach sama prowadziła zajęcia. Przygotowywała konspekty oraz dodatkowe materiały do zastosowania podczas zajęć.
Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy przedszkola, poznania własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantki. Sporządziłam opinię z przebiegu praktyki.
Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć, wypełniałam karty obserwacji dzieci, pisałam plany miesięczne, dokonywałam diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Regularne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Potrzeby rozwojowe dzieci realizowałam poprzez analizę kart zgłoszenia, wywiady z rodzicami. Zebrane informacje przybliżyły mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Dzięki temu mogłam zadbać o odpowiednią pomoc potrzebującym w postaci np. zwolnienia z opłat za ubezpieczenie dziecka, dopłat do wyżywienia bądź całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zauważony problem zgłaszałam Pani Dyrektor i Radzie Pedagogicznej. W dużym stopniu, w swojej pracy opierałam się także na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępach w rozwoju oraz stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności.
Podjęłam również współpracę z panią logopedą, która prowadziła zajęcia z dziećmi mającymi problemy z prawidłową wymową.
W celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w przedszkolu odbywały się spotkania z policjantem. Ich celem było zwrócenie uwagi na bezpieczną jazdę samochodem z rodzicami, przestrzeganie przed kontaktami z obcymi ludźmi, sprawdzenie wiadomości związanych z prawidłowym poruszaniem się po chodniku i przejściem przez ulicę. Dzieci swoją wiedzę mogły potem przedstawić w praktyce spotykając się z policjantem na skrzyżowaniu ulic. Policjant prezentował tam także sposób postępowania w przypadku, gdy na skrzyżowaniu ulic nie ma lub nie działa sygnalizacja świetlna.
W trakcie trwania stażu zorganizowałam wiele uroczystości przedszkolnych zawartych w planach miesięcznych oraz w Rocznym Planie Pracy. W roku szkolnym 2010/2011 prowadząc grupę 6 – latków podjęłam się organizacji takich uroczystości, jak: „Andrzejki”, „Wigilia”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Święto Rodziny”. Wraz z koleżanką Magdaleną Musiał zorganizowałam takie imprezy, jak: „Pasowanie na starszaka”, „Jasełka”, „Bal karnawałowy”, „Pierwszy Dzień Wiosny” z okazji którego wraz z dziećmi wykonaliśmy Marzannę, „Dzień dziecka”, „Zakończenie roku”.
W kolejnym roku szkolnym pomagałam nauczycielkom prowadzącym grupy 3 – letnią oraz 4 – letnią w przygotowaniu dzieci do „Dnia Babci i Dziadka” oraz „Dnia Mamy” ucząc najmłodszych piosenek i wierszy na tę okoliczność.
W ostatnim roku mojego stażu objęłam wychowawstwo w grupie dzieci 2 – letnich, w której zaplanowałam organizację „Dnia Mamy”.
Podczas uroczystości dzieci deklamowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły przed szerszą publicznością (rodzice, dziadkowie, dzieci przedszkolne, zaproszeni goście z różnych instytucji działających w środowisku lokalnym). Dzięki wystąpieniom przed publicznością kształtowałam u dzieci odporność emocjonalną, rozwijałam współpracę w grupie, pielęgnowałam tradycje, uczyłam dzieci autoprezentacji i dzielenia się swoją radością, wzbudzałam pozytywne pełne życzliwości i szacunku relacje między dziećmi, wdrażałam do kolejności przestrzegania ról.
Podczas trwania stażu realizowałam program „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”. Podczas zajęć dzieci uczyły się segregować śmieci do właściwych pojemników, poznawały odnawialne źródła energii, wzięły udział w zielonych dniach, sadziły nasionka i obserwowały ich wzrost. Realizując ten program kształtowałam u dzieci postawy proekologiczne, nauczyłam ich, jak dbać o środowisko.
W ciągu trzech lat odbywania stażu realizowałam także ogólnopolski program „Mamo, Tato wolę wodę” celem kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci, podniesienia poziomu wiedzy przedszkolaków na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka. Od pierwszego roku mojej pracy zachęcałam dzieci do codziennego picia wody. W przedszkolu każde dziecko miało swoją butelkę z wodą, która na bieżąco była uzupełniana.
„Czyste powietrze wokół nas” – to program antytytoniowy, który zrealizowałam w pierwszym roku stażu. Zwiększyłam poziom wiedzy dzieci na temat szkodliwości aktywnego i biernego palenia, zwiększyłam umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. W ramach tegoż programu razem z dziećmi 6 – letnimi wzięłam udział w konkursie „Ja i Dinuś oddychamy czystym powietrzem”. Zrobiliśmy wspólny plakat i zdobyliśmy II miejsce.
W trzecim roku stażu po raz pierwszy wzięłam udział w II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej: „Akademia Aquafresh”. Poprzez różnego rodzaju opowiadania i zabawy uświadomiłam dzieciom, jak ważne jest mycie zębów. Przedszkolaki z miłą chęcią myły zęby, jednak ze względu na wiek nie wszystkie dzieci potrafiły tę czynność wykonać prawidłowo. Po zakończonej realizacji programu wzięliśmy także udział w konkursie zorganizowanym przez „Akademię Aquafresh”. Po stworzeniu grupowego plakatu prezentującego, jak należy dbać o zęby został umieszczony na stronie internetowej, by każdy mógł oddać na niego głos. Była to jednocześnie promocja placówki. Do głosowania zachęcałam wszystkich internautów odwiedzających strony tugazeta.pl oraz powiatowy.pl oraz czytelników gazety „Łącznik”, „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, „Kulisy powiatu”. Dzięki zaangażowaniu wieruszowian oraz innych znajomych udało nam się zdobyć 496 głosów, jednak nie wystarczyły one do zdobycia nagrody.
Promując przedszkole w środowisku lokalnym pisałam artykuły dotyczące wydarzeń z życia przedszkola, które były nie tylko zamieszczane w lokalnych gazetach: „Łącznik”, „Tygodnik Powiatowy”, „Kulisy powiatu”, ale również na łamach portali tugazeta.pl oraz powiatowy.pl. udostępniałam zdjęcia z uroczystości , ważnych wydarzeń przedszkolnych na łamach w/w portali, dzięki czemu rodzice, dziadkowie dzieci mogli zobaczyć swoje pociechy a przy okazji zachować zdjęcia do rodzinnego albumu.
Zajmowałam się także prowadzeniem gazetki przedszkolnej „Słoneczko”. W kolejnych numerach ukazywały się wiadomości dotyczące przedszkolnych wydarzeń, konkursy dla dzieci, znajdował się tam kącik dla dzieci oraz kącik dla rodziców, w którym zamieszczałam materiały pedagogizujące. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży gazetki przeznaczyłam na zakup gier dydaktycznych dla dzieci. Wydawana gazetka promowała przedszkole w środowisku lokalnym. Poprzez angażowanie się w publikacje gazetki rozwijałam swoje zainteresowania. Na bieżąco przez cały okres stażu tworzyłam gazetki ścienne na małych tablicach znajdujących się przy wejściu do sal zgodnie z panującą porą roku, świętami. Zamieszczałam informacje dotyczące bieżących wydarzeń w grupie, teksty pedagogizujące rodziców.
Publikowałam również scenariusze zajęć, uroczystości na portalach internetowych. Przed rozpoczęciem stażu opublikowałam swoje teksty nt.: „Co wnosi Harry Potter?” w czasopiśmie „Edukacja i Dialog” 2008, nr 12, s. 48-51 ; 2009, nr 1, s. 50-55
(http://www.eid.edu.pl/archiwum/2008,1/grudzien,251/trendy,256/co_wnosi_harry_potter_-_czesc_pierwsza,2115.html, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2009,261/styczen,262/trendy,269/co_wnosi_harry_potter,2133.html)
oraz w roczniku „Tolerancja, studia i szkice” „Kultura masowa a wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym”, tom XIII-XIV, Częstochowa 2007-2008.
Opublikowane artykuły szczególnie te, które dotyczyły wpływu Harry’ego Pottera na wychowanie dzieci cieszyły się dużą popularnością, gdyż inne osoby wykorzystywały je do swoich prac.
W grudniu 2010 i 2011 roku wraz z dziećmi przygotowałam upominki dla chorych przebywających na Oddziale Długoterminowej Opieki oraz dla najmłodszych przebywających na Oddziale Dziecięcym w miejskim szpitalu. Upominki trafiły także pacjenci Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie. Z kolei w roku 2012 wzięłam udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Dzieci wraz z rodzicami oraz pracownicy przedszkola mieli możliwość udzielenia pomocy dzieciom z Ośrodków Opiekuńczych i Domów Dziecka.
Współorganizowałam także akcję „Sprzątanie świata”. Dzięki niej dzieci nauczyły się, jak dbać o środowisko przyrodnicze, by nie było zanieczyszczone.
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam wycieczki grupowe bliższe i dalsze, które miały na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy.
W roku 2010/2011 były to:
- spacery wokół przedszkola oraz uliczkami osiedla celem obserwacji otaczającej przyrody
- wycieczka na pobliskie skrzyżowanie
- wycieczka na pocztę
- wycieczka do sklepu zoologicznego
- wycieczka do lasu – „Choinka dla zwierząt”
- wycieczka do sklepu „Pszczółka”
- wycieczka do biblioteki miejskiej – oddział dziecięcy
- wycieczka do krawcowej
- wyjście do WDK – u na przedstawienie: „Przybysze z planety Zangular”
- wycieczka na łąkę
- wyjście do WDK – u na Se – ma – forowy poranek filmowy: „Przygody Pingwina Pik – Poka”
- wyjście do szkoły
- wyjście do redakcji ITP.
- wyjazd do Figloraju w Ochędzynie
- wyjazd do Zoo we Wrocławiu oraz rejs statkiem
- wycieczka do parku
W roku 2011/2012 dzieci uczestniczyły w następujących wyjściach”
- wyjazdy do Wieruszowskiego Domu Kultury na różne inscenizacje
- spacery po najbliższej okolicy celem obserwowania przyrody
Z kolei w ostatnim roku stażu dzieci nie brały udziału w wycieczkach ze względu na wiek, jednak uczestniczyły w życiu przedszkola oglądając teatrzyki w wykonaniu przyjezdnych aktorów, brały udział w ważniejszych przedszkolnych wydarzeniach, takich jak spotkanie z Mikołajem, pszczelarzem, wspólna Wigilia, pierwszy dzień Wiosny.
Dzięki organizowanym spacerom i wycieczkom rozwijałam u dzieci ich pasje i zainteresowania, wdrażałam do uważnego obserwowania otaczającej przyrody, dzieci poznały środowisko życia niektórych zwierząt, owadów, dotleniały także swój organizm. Zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podczas trwania stażu zorganizowałam konkursy dla dzieci:
- grudzień 2011 – konkurs plastyczny na „Najładniejszą ozdobę choinkową” dla dzieci i ich rodziców z PSP nr 3. Zorganizowałam go w celu zaprezentowania własnej twórczości, rozwijania i kształtowania żywej wyobraźni plastycznej i przestrzennej a także, by dzieci poznały tradycje i zwyczaje związane z wykonywaniem ozdób choinkowych. Organizując konkurs znalazłam sponsorów na nagrody dla uczestników, przygotowałam także dyplomy. Nagrody zostały rozdane w dzień Wigilii w PSP nr 3 przed dziećmi oraz pracownikami przedszkola.
- marzec – maj 2012 – konkurs plastyczny pt.: „Moja ulubiona postać z bajki” dla dzieci 5 – 6 –letnich z powiatu wieruszowskiego
- marzec – maj 2013 – konkurs plastyczny pt.: „Moja ulubiona postać z bajki” – II edycja dla dzieci 5 – letnich z powiatu wieruszowskiego.
Celem powyższych dwóch konkursów było rozwijanie własnej twórczości, wyobraźni, orginalności pomysłów, popularyzacja polskiej i obcej literatury dla dzieci. Zorganizowane konkursy promowały placówkę w środowisku lokalnym.
Organizując konkursy najpierw sporządziłam regulaminy i zgody dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w konkursie, następnie rozesłałam je do placówek przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie powiatu wieruszowskiego. Kolejnym krokiem było znalezienie sponsorów na nagrody dla uczestników. Następnie komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie prace, nastąpiło ogłoszenie wyników, rozdanie nagród. Przygotowałam także dyplomy dla dzieci, podziękowania dla nauczycieli, sponsorów oraz komisji konkursowej. W przedszkolu na dużej tablicy zorganizowałam wystawę nadesłanych prac.
Jednym z zadań jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego było stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Po uczestnictwie w seminarium „Ćwiczenia Yogi – sposób na doskonalenie koncentracji uwagi u dzieci w wieku 3-8 lat” (maj 2010r.) prowadziłam zajęcia z dziećmi wzorowane na tej metodzie. Kształtowałam umiejętność rozluźniania i odprężania się poprzez ćwiczenia oparte na relaksacji. Celem tychże zajęć było napinanie i rozluźnianie poszczególnych części ciała, odczuwanie odprężenia fizycznego i psychicznego.
Prowadziłam także zajęcia oparte na metodzie Weroniki Sherborne. Ruch Rozwijający W. Sherborne sprawia, że dzieci stają się bardziej otwarte na świat, rozwija się ich koordynacja ruchowa i sprawność manualna, uczą się pracować w grupie.
Kolejną metodą, którą wykorzystywałam to metoda gimnastyki ekspresyjnej R. Labana. Organizując zajęcia w oparciu o tę metodę rozwijałam ekspresję ruchową i pomysłowość dzieci, płynność ruchu, poczucia rytmu, siły i zwinności.

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do pisania miesięcznych planów pracy, ankiet, półrocznych i rocznych sprawozdań, scenariuszy do zajęć, tworzenia kart pracy, dekoracji w sali i na korytarzach, tworzenia zaproszeń na uroczystości, tworzenia dyplomów dla dzieci biorących udział w konkursach, tworzenia podziękowań dla rodziców i sponsorów, tworzenia elementów gazetek ściennych, redagowania i składu gazetki przedszkolnej, pisania artykułów do lokalnej prasy, publikacji własnych prac na stronach internetowych www.edux.pl, www.eduforum.pl.
Odwiedzałam strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.eduforum.pl, www.awans.net.
Drogą elektroniczną prowadziłam korespondencję z Panią Dyrektor oraz nauczycielami. Stworzyłam wspólny adres e-mail dla rodziców dzieci z grupy, w której jestem wychowawczynią celem przesyłania zdjęć wychowanków, bieżących informacji, artykułów pedagogizujących, co zwiększyło różnorodność form współpracy.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.edux.pl, mając nadzieję, iż pomoże on innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mi. Przygotowałam elektroniczną prezentację swojego dorobku zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

W czasie trwania stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Systematycznie czytałam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”
Pełniąc rolę wychowawcy starałam się na bieżąco prowadzić współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do mojej grupy. Opracowałam plany współpracy z rodzicami.
Bardzo ważne dla mnie było także przekazywanie pozytywnych informacji na temat dzieci. Cieszyło mnie, kiedy mogłam podzielić się radosnymi informacjami dotyczącymi postępów w rozwoju lub zachowaniu moich wychowanków.
W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz grupy. Wszyscy rodzice zasponsorowali rolety do sali przedszkolnej, co ułatwiło mi pracę z dziećmi, prowadzenie zajęć, swobodną zabawę dzieci oraz większy komfort podczas leżakowania i snu najmłodszych. Dwoje rodziców zasponsorowało zabawki do sali przedszkolnej w kwocie 1200 zł, dzięki czemu dzieci zyskały kolorowe i atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz przedmioty do zabawy. Niektórzy rodzice wzbogacili grupę o zabawki, którymi ich starsze dzieci już się nie bawią. Chętni rodzice upiekli ciasta na specjalne okazje np. „Zielony Dzień”, urodziny, naprawili magnetofon.
Będąc nauczycielem wychowawcą starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców podczas zebrań grupowych, jak również w miarę potrzeb w trakcie trwania roku szkolnego. Były to spotkania, podczas których prezentowałam książki, na których dzieci miały pracować przez 10 miesięcy, zwracałam uwagę na rozwój dzieci w wieku, w którym akurat były oraz na ich umiejętności, a także przedstawiałam organizację grupy na dany rok szkolny. Z kolei indywidualne spotkania pozwalały na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Podczas indywidualnych spotkań przekazałam rodzicom informacje o dziecku dotyczące diagnozy przedszkolnej, którą prowadziłam.
Okazją do spotkań z rodzicami były także zajęcia otwarte, które organizowałam. Rodzice mogli zobaczyć aktywność swoich dzieci podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W czasie zajęć rodzic również miał możliwość współpracy ze swoim dzieckiem. Dla mnie była to możliwość zaobserwowania relacji rodzic – dziecko.
Kolejną formą dotarcia do rodzica i podnoszenia jego świadomości pedagogicznej był zorganizowany kącik, w którym prezentowałam artykuły z czasopism pedagogicznych z zakresu edukacji, zdrowia i psychologii. Każdy rodzic i opiekun mógł zapoznać się z treścią artykułów, które powieszone były na małej tablicy przy wejściu do sali przedszkolnej.

§ 7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.

Na początku stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy przedszkola, tj. Statutem, Programem Wychowawczym, Koncepcją pracy przedszkola a także z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w szczególności dotyczącymi procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Natomiast w trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szczegółowej analizie poddałam zwłaszcza nową podstawę programową.
Rozpoczynając pracę w przedszkolu zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam szkolenie BHP.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty z realizacji planu rozwoju zawodowego w postaci scenariuszy zajęć, kart pracy, zdjęć, dyplomów i zaświadczeń z uczestnictwa w kursach, szkoleniach, seminariach, konkursach.

3. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy.

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane, co przedstawiłam w sprawozdaniu. Podejmowałam działania mające na celu wzbogacenie, urozmaicenie, aktualizację warsztatu i metod pracy. Bardzo dobrze potrafię projektować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy różnoraką problematykę środowiska lokalnego oraz obecne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego: szkolenia, seminaria, warsztaty i studia podyplomowe podwyższając własne kompetencje zawodowe. Pogłębiałam swoją wiedzę, studiując literaturę fachową. Znam i korzystam z przepisów prawa oświatowego w zakresie potrzeb placówki, w której pracuję. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wynikających ze statutu przedszkola. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Panią Dyrektor, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2011/12. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca moich działań.
Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje oraz jakość własnej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania placówki, w której pracuję. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.