X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20841
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
Dominika Pichlińska – pedagoga ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Sprawozdanie za okres od 1.09.2010r. – 08.07.2013)
Data rozpoczęcia stażu 1.09.2010r.
Data zakończenia całego stażu: 08.07.2013r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Staż został przedłużony o 41 dni z powodu zwolnienia lekarskiego

Wieluń 2013

Nazywam się Dominika Pichlińska. W październiku 2006 r. rozpoczęłam pracę jako pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu. Była to pierwsza podjęta przeze mnie praca.
W 2004 roku ukończyłam Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej uzyskując tytuł licencjata w zakresie pedagogiki rodzinnej. W roku 2006 na tej samej uczelni ukończyłam uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika
w zakresie terapii pedagogicznej.
W roku 2006 równocześnie z rozpoczęciem pracy zawodowej podjęłam studia podyplomowe, w zakresie terapii pedagogicznej dające mi uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi dysfunkcyjnymi.
Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w lipcu 2008 roku.
Po uzyskaniu awansu na nauczyciela kontraktowego nadal pogłębiałam swoją wiedzę
i umiejętności, doskonaliłam swój warsztat pracy, wiedzę z zakresu prawa oświatowego przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania poradni psychologicznego - pedagogicznej oraz starałam się wykorzystywać nabyte umiejętności, aby skutecznie realizować jej zadania.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010 r., składając pisemny wniosek do dyrektora poradni, który po pozytywnym rozpatrzeniu przydzielił mi opiekuna stażu.
We współpracy z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniając wymagania dotyczące awansu zawodowego, potrzeby placówki oraz podniesienie własnych kompetencji zawodowych. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez dyrektora.
Aktualizowałam przepisy prawa oświatowego, brałam czynny udział w wypełnianiu zadań statutowych placówki.
Moje działania zawodowe ukierunkowane są na diagnozę dzieci i młodzieży mającymi ogólne trudności w nauce, specyficzne trudności w uczeniu się, na prowadzeniu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami rozwojowymi, obniżonymi umiejętnościami intelektualnymi.
Na podstawie przeprowadzanych diagnoz formułuję opinie, orzeczenia, informacje wydawane dla rodziców.
Prowadzę również zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli na temat wczesnego rozpoznawania dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz dla rodziców na temat przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.
W trakcie trwania stażu starałam się realizować zadania których wykonanie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas intensywnej pracy nad podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, wzrostu jakości mojej pracy i w związku z tym jeszcze lepszego funkcjonowania placówki.
Na bieżąco starałam się weryfikować swoje działania oraz oceniałam ich skuteczność. Prowadziłam konsultacje z opiekunem stażu oraz innymi pracownikami pedagogicznymi dzięki nim poszerzałam moją wiedzę merytoryczną i podnosiłam swoje umiejętności zawodowe.
Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam swój warsztat i metody pracy, szereg z nich ma charakter ciągły i zamierzam w przyszłości je kontynuować.
.


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.§ 7 ust. 2. pkt 1
Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności
i dokonywanie zmian w tych dziedzinach
Dokonałam analizy przepisów dotyczących zasad ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zawartych w Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniu MEN
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu przydzielonym przez dyrektora poradni. W ramach współpracy z opiekunem opracowany został harmonogram przebiegu stażu oraz podpisany kontrakt. Po dokonaniu analizy przepisów prawa oświatowego regulującego awans zawodowy nauczycieli, a także po konsultacjach z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora.
Zapoznałam się z zasadami regulującymi działalność poradni oraz organizację pracy poprzez analizę dokumentacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: statutu poradni, obowiązujących regulaminów, planu rozwoju placówki, standardów i wskaźników mierzenia jakości pracy, regulaminu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz procedur.
Gromadziłam własne zasoby tekstów aktów prawnych w formie pisemnej
i elektronicznej.
Opiekun stażu był bardzo pomocny w realizacji planu rozwoju zawodowego, który sobie założyłam. Dzięki częstym konsultacjom mogłam weryfikować swoje działania
i doskonalić znajomość przepisów prawa oświatowego korzystając z wiedzy i doświadczenia w sytuacjach trudnych i skomplikowanych.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu dało mi możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, wprowadzenia nowych metod do swej pracy.
Dzięki obecności opiekuna w trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć mogłam liczyć na cenne wskazówki i rady, które później uwzględniałam w praktyce.
Rozmowy pohospitacyjne z opiekunem stażu wskazywały mi kierunek dalszych działań pracy diagnostycznej, terapeutycznej, a także edukacyjnej wobec rodziców
i nauczycieli.
Realizując zajęcia z oferty tematycznej poradni w szkołach dla rodziców i nauczycieli przekazywałam swoją wiedzę i dzieliłam się własnym doświadczeniem z pracy diagnostyczno – terapeutycznej.
Zgodnie z planem nadzoru dyrektor dokonywał hospitacji prowadzonych przeze mnie zajęć jak i prowadzonej przeze mnie dokumentacji obowiązującej w poradni.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Jedną z form sprawdzenia, weryfikacji jakości mej pracy były ankiety ewaluacyjne dla rodziców i nauczycieli po przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkołach.
Ważnymi wskazówkami do dalszej pracy, były także wnioski z przeprowadzonych corocznych działań ewaluacyjnych dokonywanych przez zespół do spraw ewaluacji placówki, w którego pracach uczestniczę jako członek zespołu.
Wielkim sukcesem dla mnie było otrzymanie w roku szkolnym 2011/2012 nagrody dyrektora poradni przyznawanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wyróżnienia Starosty Powiatu Wieluńskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej
i wychowawczej. Rok szkolny 2012/2013 również przyniósł mi uznanie mojej pracy zawodowej, otrzymałam nagrodę Starosty W ieluńskiego za szczególne osiągnięcia w pracy. Wręczenie nagrody było bardzo ważnym dla mnie wydarzeniem, gdyż odbyło się podczas Jubileuszu 40 – lecia poradni.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę
i umiejętności pogłębiałam uczestnicząc w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Wzięłam udział w szkoleniu „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów
w starszych klasach szkoły podstawowej- metody i narzędzia "NOWOŚĆ 2010".
Uczestniczyłam w szkoleniu „ Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w starszym wieku szkolnym (pogłębiona diagnoza specjalistyczna i opiniowanie)”.
Udział w tych szkoleniach umożliwił mi wnikliwe poznanie tego problemu, wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe narzędzia diagnostyczne, a także możliwość prowadzenie diagnostyki w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.
Śledząc na bieżąco nowości związane z diagnozą dzieci przedszkolnych i zmiany przepisów prawa oświatowego obniżającymi wiek szkolny, jako jeden z pierwszych pedagogów ukończyłam szkolenie uprawniające do stosowania testu „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria-5/6”, oceniający gotowość szkolną dziecka.
Ukończyłam szkolenie kwalifikacyjne umożliwiające stosowanie Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum. Bateria- GIM. Narzędzie to bardzo ułatwiło mi pracę diagnostyczną, gdyż do tej pory na rynku nie było wystandaryzowanych testów diagnostycznych badających przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów
w wieku gimnazjalnym ( w tym dysleksji rozwojowej).
Ukończyłam kurs metodą e-learning „Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” . Kurs uwzględniał zagadnienia dotyczące specyfiki postępowania z uczniami upośledzonymi umysłowo, niewidomymi i słabo widzącymi, niesłyszącymi i słabo słyszącymi, autystycznymi, niepełnosprawnymi ruchowo; z chorobami przewlekłymi;
z ADHD; z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się; ze specjalnymi trudnościami
w uczeniu się; niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; wybitnie zdolnymi; w klasach integracyjnych.
Dodatkowym zadaniem, realizowanym przeze mnie jest udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia, wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji pracowników w sytuacji pożaru. W związku
z tym ukończyłam szkolenia uprawniające mnie do wykonywania tych czynności
tj. „Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy”, „Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, kurs „Pomoc przedmedyczna”, „Ochrona przeciwpożarowa”
i „ Szkolenie z zakresu BHP na stanowiskach administracyjno – biurowych”
Brałam udział w dwuczęściowym szkoleniu organizowanym przez WODN Sieradz na terenie poradni, na temat: ”Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem poprawy jakości
i pracy placówki”, ukończenie szkolenia pozwoliło mi poznać zasady przeprowadzania ewaluacji. Były to niezwykle przydatne informację dla mnie jako członka zespołu do spraw ewaluacji naszej placówki.
Uczestniczyłam również w szkoleniu Niepublicznej Placówki Edukacji „PEN” na temat: „Praca z dzieckiem zdolnym” realizowanym na terenie poradni.
Brałam udział w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym na temat:
• „Program aktywności – świadomości ciała, kontakt, komunikacja wg M.Ch Knillów”;
• „Trening relacji Opiekuńczych i Kontroli Zachowań Niepożądanych TROpiK”;
• „ „FAS – zespół płodu alkoholowego, konsekwencje picia alkoholu przez kobiety
w ciąży”;
• „Problemy wychowawcze w kontekście funkcjonowania rodziny” ;
• „Integracja sensoryczna”;
• „ Edukacja przedszkolna”
• “Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych oraz wybrane modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• „Fred goes net”;
• “Konstruowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka”.
W okresie stażu uczestniczyłam w spotkaniach zespołów problemowych do spraw diagnozy i terapii pedagogicznej, dotyczyły one m.in. analizy nowych pedagogicznych narzędzi diagnostycznych, testów dotyczących identyfikowania przeważającego stylu poznawczego uczniów, elementów terapii ręki i ćwiczeń w zakresie sprawności grafomotorycznej, prezentacji ćwiczeń wspomagających rozwój dzieci w wieku 5 – 9 lat – materiały dla rodziców.
W trakcie spotkań zespołów wraz z innymi pedagogami opracowałam orientacyjny sprawdzian znajomości reguł ortograficznych dla uczniów klas młodszych. Zapoznałam się
z obsługą Platformy Badań Zmysłów, a dokładnie z wykonywaniem przesiewowego badania słuchu, mowy, wzroku, badania uwagi ukierunkowanej i rozproszonej oraz interpretowaniem uzyskanych wyników badania.
Byłam inicjatorką badań normalizacyjnych testu Bateria Gim dla Stowarzyszenia Edukacji bez Granic im. Wiceadmirała J. Karuga w Gdańsku – Pracownia Testów Psychologiczno-Pedagogicznych. Dzięki zrealizowaniu projektu poradnia otrzymała bezpłatnie test „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. Bateria-GIM”.
Na bieżąco opracowywałam materiały do pracy terapeutycznej w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć i podnoszenia u uczniów umiejętności czytania, pisania, liczenia.
Z uwagi na małą bazę testową do badania funkcji słuchowych u dzieci młodszych przygotowałam „Orientacyjny test do badania zaburzeń funkcji słuchowych u dzieci przedszkolnych”.
Opracowałam przykładowe ćwiczenia dla dzieci z deficytami rozwojowymi do samodzielnego stosowania przez rodziców w domu. Materiały te rodzice otrzymywali
w poradni bądź były wysyłane drogą mailową.
Prowadziłam systematyczne konsultacje z rodzicami dzieci objętych pomocą
w ramach zajęć terapii pedagogicznej na terenie poradni. Na bieżąco starałam się udzielać wsparcia, informowałam o przebiegu zajęć, sposobie prowadzenia ćwiczeń w domu.
Na potrzeby zespołu orzekającego wspólnie z koleżanką - pedagogiem dokonałyśmy zmiany wzorów zaświadczeń lekarskich dla uczniów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie orzekające w sprawie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju, a także dla uczniów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie orzekające w sprawie indywidualnego nauczania, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych :
- „Komplementarny zestaw pomocy dydaktycznych do nauki ortografii”
M. Bogdanowicz , M. Rożyńska;
- ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klasy I;
- ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klasy II,
- ORTOGRAFFITI dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki- Matematyka bez trudności zeszyt I i II ,
- ORTOGRAFFITI dla dzieci z dysgrafią lub niskim poziomem graficznym pisma,”Od dysygraffi do kaligrafii część I i II,
- ORTOGRAFFITI dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „ Ćwiczenia grafomotoryczne”;
- ORTOGRAFFITI dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – „ Pisownia wyrazów
z ę, em, om, on, ji, ii”;
- program multimedialny, który ułatwia opanowanie zasad ortografii „Gry ortomagiczne”;
- karty matematyczne „Tabliczka mnożenia” z podręcznikami „Gry zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia”, cz. I i II;
- karty „Ortobratki” do nauki ortografii z „ó” i „rz” wymiennym.
Systematycznie aktualizowałam informacje dotyczące nowych narzędzi diagnostycznych, dzięki temu poszerzona została baza diagnostyczna poradni o testy: „Profil sprawności grafomotorycznych” Aneta Mirecka, Urszula Domagała oraz Kwestionariusz agresywności młodzieży - Reaktywność emocjonalna Urszula Sajewicz - Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka oraz „Test cichego czytania dla uczniów klas IV-VI” szkół podstawowych Elżbieta Karpińska, Bartosz M. Radtke, Skala ryzyka dysleksji 6 – dla dzieci wstępujących do szkoły M. Bogdanowicz.
Starałam się pomóc rodzicom bliżej poznać problem dysleksji rozwojowej
w związku z czym opracowałam ulotkę informacyjną dla rodziców „ Moje dziecko ma dysleksję”, w której zawarłam istotne informacje na ten temat.7 ust. 2. pkt 2
Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
W czasie trwania stażu realizowałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i powierzonych mi obowiązków, jako pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na bieżąco wykonywałam badania pedagogiczne, opracowywałam diagnozy
i zalecenia postdiagnostyczne, uwzględniając przede wszystkim możliwości psychofizyczne dziecka, jego rozwój, warunki środowiskowe (domowe i szkolne).
Systematycznie brałam udział w Posiedzeniach Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniając sprawy badanych dzieci podejmowałam decyzje dotyczące optymalnych warunków ich dalszej edukacji.
Najczęściej diagnozowane przeze mnie problemy dotyczyły ogólnych trudności
w nauce, problemów w zakresie pisania i czytania, kłopotów wychowawczych. Rodzicom badanych udzielałam porad. Przekazywałam informacje dotyczące wyników badań pedagogicznych, wskazywałam realne warunki rozwoju, eliminowanie niepowodzeń
i możliwe rozwiązania.
Prowadząc czynności diagnostyczne wnikliwie analizowałam sytuację szkolną
i domową ucznia na podstawie zebranych informacji - wywiadu z rodzicami, informacji ze szkoły, dokumentów medycznych. W razie potrzeby rozmawiałam z nauczycielami o sytuacji szkolnej ucznia udzielałam wskazówek do pracy na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych bądź korekcyjno – kompensacyjnych.
Wskazywałam odpowiednie formy pomocy: np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno — wyrównawcze, socjoterapeutyczne, udzielałam szczegółowych zaleceń postdiagnostycznych.
Utrzymywałam stały kontakt ze szkołami. W trakcie tych wizyt, omawiałam bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów z dyrektorami szkół, pedagogami oraz nauczycielami. Pomagałam w ich w rozwiązaniu, udzielałam porad.
Prowadziłam zajęcia terapii pedagogicznej – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla uczniów klas młodszych), trening ortograficzny (dla uczniów klas starszych) oraz zajęcia dla dzieci z obniżoną sprawnością inetektualną.
Prowadziłam ewaluacje swoich zajęć, uzyskane informacje, pozwalały mi podnosić jakość wykonywanej pracy. Dzięki ewaluacji mogłam ocenić efekty pracy terapeutycznej: samopoczucie dziecka na zajęciach, postępy szkolne oraz zadowolenie rodziców z prowadzonych przeze mnie zajęć.
Udzielałam porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom pedagogom w ramach punktów konsultacyjnych, w zależności od występującego problemu kierowałam do innych specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, psychiatrów, neurologów.
Uwzględniając potrzeby nauczycieli i problemy z jakimi borykają się w swej pracy,
w ofercie tematycznej poradni zawarłam zajęcia z elementami warsztatu „Wczesne rozpoznawanie dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania”. Skala ryzyka dysleksji dla uczniów klas młodszych”. M. Bogdanowicz.
Z uwagi na obniżenie wieku szkolnego prowadziłam również zajęcia „Skala ryzyka dysleksji - 6 dla uczniów wstępujących do szkoły ” M. Bogdanowicz dostosowaną do zmienionej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i szkolnego.
Prowadziłam również zajęcia dla rodziców „6 – latek idzie do szkoły jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole”. Poruszane zagadnienia dotyczyły umiejętności, które powinno posiadać dziecko 6 – letnie, jakie są symptomy nieprawidłowości rozwojowych, sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego dziecka.
Analiza przeprowadzonych ankiet wskazywała, że prowadzone zajęcia spełniały swój cel – pogłębiały wiedzę nauczycieli i rodziców ( jak przygotować dziecko by mogło osiągać sukcesy szkolne).
Z uwagi na coraz większą liczbę dzieci borykających się z trudnościami w nauce czytania i pisania opracowałam artykuły które zostały umieszczone w gazecie lokalnej
nt.: ”Symptomy ryzyka dysleksji ”, „ Praca z dzieckiem dyslektycznym”, które zostały również umieszczone w biuletynie wydanym z okazji 40-lecia Poradni, a także na stronie internetowej poradni.
Prowadziłam przesiewowe badania pedagogiczne na terenie przedszkoli powiatu wieluńskiego łącznie badaniami objęłam 158 dzieci przedszkolnych 5/6 letnich z 16 przedszkoli . W trakcie udzielanych porad rodzicom i nauczycielom zwracałam szczególną uwagę na sposoby pracy i metody usprawniania obniżonych funkcji percepcyjno - motorycznych.§ 7 ust. 2. pkt 3
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, gdyż dzięki niej mam lepszy, łatwiejszy, a przede wszystkim znacznie szybszy, dostęp do aktualnych informacji. Ponadto sprawne posługiwanie się technologią znacznie ułatwia pracę, pozwala na wykorzystanie zasobów internetu do realizacji powierzonych mi obowiązków.
Zmiany w przepisach oświatowych wymagają systematycznego korzystania ze stron internetowych zawierających istotne informacje, dlatego najczęstszymi adresami z których korzystam są: www.men.gov.pl, www.kuratorium.lodz.pl, www.oswiata.abc.com.pl. www.eduforum.pl.
Poprzez internet pozyskiwałam, materiały, informacje dotyczące nowych narzędzi diagnostycznych do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji rozwojowej
i dyskalkulii (www.pracowniatesow.pl,www.promarhematica.pl, www.practest.com.pl).
Poszukiwałam nowych metod pracy terapeutycznej, analizując przydatność pojawiających się na rynku nowości programów komputerowych do terapii, www.programyedukacyjne.eu,www.edukacja.aliensystem.com,www.komlogo.pl,światprogramow.pl z uwagi na ograniczenia finansowe placówka nie mogła pozwolić sobie na ich zakup.
Korzystałam ze strony www.ore.edu.pl uzyskując istotne informacje na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na bieżąco aktualizowałam informacje zawarte na tej stronie.
Uaktualniałam informacje na temat dysleksji rozwojowej śledząc na bieżącą stronę internetową polskiego towarzystwa dysleksji (www.ptd.edu.pl). Odsyłałam również rodziców dzieci dyslektycznych do odwiedzania tej strony.
Drogą elektroniczną, metodą e-learning (nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu) doskonaliłam także swoje kwalifikacje zawodowe min. ukończyłam kursy „ Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Pomoc przedmedyczna,” szkolenie „Ochrona przeciwpożarowa” i „ Szkolenie z zakresu BHP na stanowiskach administracyjno – biurowych”.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową do przygotowywania dokumentacji pedagogicznej, m.in. opinii, orzeczeń, scenariuszy do zajęć, programów terapeutycznych, zajęć, ankiet ewaluacyjnych dla uczestników zajęć warsztatowych, sprawozdań, a także do konstruowania narzędzi diagnostycznych m.in. do badania funkcji percepcyjnych, opracowywania ulotek dla rodziców nt. specyficznych trudności w uczeniu się. Korzystałam m.in. z programów komputerowych takich jak Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
Przygotowałam prezentację multimedialną do zajęć, które prowadzę w szkołach
Na portalach edukacyjnych wyszukiwałam publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, czerpałam pomysły do zajęć z dziećmi, spotkań z rodzicami. Śledziłam także nowinki z zakresu terapii pedagogicznej i zamawiałam je za pośrednictwem księgarni internetowej.
Poprzez internet uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale poświęcone awansowi www.profesor.pl, www.awans.net, www.literka.pl, www.edukator. org.pl) poszukiwałam aktualizacji przepisów i aktów prawa oświatowego, których wybrane fragmenty gromadziłam w formie multimedialnej. Ponadto za pomocą dostępu do sieci
w szybki sposób zdobywałam informacje o interesujących mnie szkoleniach czy warsztatach, przez co mogłam doskonalić swój warsztat pracy
Sprawne posługiwanie się internetem w tym także pocztą elektroniczną ułatwiały mi wykonywanie, przesyłanie okolicznościowych kart e –maili świątecznych dla współpracujących z poradnią placówek, osób i instytucji oraz podziękowań dla sponsorów.
W roku szkolnym 2012/2013 z okazji jubileuszowych obchodów 40-lecia poradni opracowałam specjalną prezentacje audiowizualną o formach pracy poradni.
Opublikowałam na stronie serwisu edukacyjnego „Profesor.pl” opracowany plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Mój plan rozwoju zawodowego dostępny jest pod adresem: http://www.profesor.pl/publikacja,26440,plan-rozwoju-zawodowego-na-nauczyciela-mianowanego.
Na portalach edukacyjnych edux.pl i profesor.pl opublikowałam sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, które dostępne jest pod adresami: http://www.edukacja.edux.pl/p-20841-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php oraz http://www.profesor.pl/publikacja,26717,Sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-ubiegajacego-sie-o-stopien-nauczyciela-mianowanego.
Drogą e - mailową uzyskałam zaświadczenia potwierdzające dokonanie publikacji.
Propagowałam wśród uczniów objętych pomocą w ramach zajęć terapeutycznych portale edukacyjne poświęcone m.in. nauce ortografii, tabliczki mnożenia, zachęcałam do samodzielnego doskonalenia tych umiejętności.
W swojej pracy terapeutycznej korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych „ Czytam i piszę” , „Gry ortomagiczne”, „Od sylaby do zdania”, „Klik uczy ortografii, „Jak pokonać dysortografię” „ Bolek i Lolek na tropie zagubionej księgi”, Matematyka ZOO”.
Posługiwałam się pocztą elektroniczną korespondując z innymi nauczycielami, instytucjami, wydawnictwami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Wysyłałam zgłoszenia na różne formy dokształcania, zamawiałam nowe testy pedagogiczne do diagnozy specjalistycznej.
Całą dokumentację stażu prowadziłam w formie elektronicznej.


§ 7 ust. 2. pkt 4
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zwiększyło sprawność mojej pracy pedagogicznej, umiejętności dostrzegania i rozwiązywaniu problemów, podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami, nauczycielami. Często korzystałam z zasobów internetowych, zbiorów poradnianej biblioteczki oraz własnych.
Moją wiedzą dzieliłam się z koleżankami w ramach WDN-u na temat: „Dyskalkulia rozwojowa”. Szkolenie miało na celu przedstawienie problematyki związanej z diagnozą
specyficznych trudności w nauce matematyki - zapoznaniem się z terminem dyskalkulii, jej rodzajami; metodami oraz narzędziami diagnostycznymi.
Przeprowadziłam również WDN na temat „Pomoc przedmedyczna” gdzie zaprezentowałam postępowanie w sytuacji zatrzymania krążenia, ataku padaczkowego, zawału mięśnia sercowego, ataku astmy, hiperglikemii, zasłabnięcia, zakrztuszenia.
Jestem opiekunem szkół w gminie Skomlin oraz gminie Ostrówek – szkół podstawowych i gimnazjum.
Podczas wizyt w podległych mi placówkach, zbierałam dane dotyczące ilości uczniów w klasach, dane dotyczące uczniów posiadających opinie i orzeczenia, ilości kadry pedagogicznej i jej kwalifikacjach do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Przekazywałam ofertę poradni na dany rok szkolny.
Udzielałam porad i konsultacji dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców na terenie szkół, którymi się opiekuję.
W sytuacjach trudnych i problemowych starałam się wspierać nauczycieli swoim doświadczeniem. Analizowałam dokumenty wydawane przez poradnie ( opinie, orzeczenia) oraz szczegółowo objaśniałam zalecenia w nich zawarte.
Brałam udział w spotkaniu z wizytatorami do spraw ewaluacji w Przedszkolu Publicznym w Skomlinie w celu udzielenia informacji na temat pracy placówki od instytucji
z którymi współpracuje przedszkole na co dzień.
Udzielałam informacji, służyłam pomocą w sprawach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności z problemem specyficznych trudności w uczeniu się. Polecałam literaturę fachową, publikacje zainteresowanym nauczycielom i rodzicom.
Swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz doświadczenie wykorzystywałam na bieżąco w swej pracy: przygotowując zajęcia dla nauczycieli i rodziców, opracowując scenariusze do zajęć, przygotowując prezentacje, materiały dla rodziców m.in. ulotki o dysleksji, ćwiczenia dla dzieci z deficytami rozwojowymi, konstruując narzędzia diagnostyczne.
Posiadana przeze mnie wiedza i zdobyte doświadczenie ułatwiło mi sprawowanie opieki praktyki studenckiej studentki III roku pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
, którą zapoznałam z przepisami prawa oświatowego regulującymi pracę poradni, dokumentacją obowiązującą w poradni, poszczególnymi działami pracy terapeutycznej, a także diagnostycznej.
Analiza literatury specjalistycznej oraz śledzenie stron internetowych pomagało mi w udzielaniu fachowej pomocy bądź wskazówek do dalszego działania, podejmowaniu odpowiednich czynności diagnostycznych. Posiadana wiedza i doświadczenie na obecnym etapie pracy zawodowej pozwalają mi określić stan rozwoju dziecka, jego możliwości, a także ocenić czy dziecko wymaga pogłębionej diagnozy specjalistycznej.
W sytuacji potrzeby dalszej diagnostyki medycznej kierowałam rodziców do odpowiednich specjalistów: neurologów, psychiatrów, audiologów.
Opracowałam dwa artykuły: „Symptomy ryzyka dysleksji” oraz „Praca z dzieckiem dyslektycznym”, dzieląc się swoją wiedzą z czytelnikami prasy lokalnej.
W sytuacjach dla mnie niejasnych, wątpliwych korzystałam z wiedzy opiekuna stażu , pedagogów , psychologów oraz logopedów.

Brałam czynny udział w organizacji pracy poradni działając m.in. w zespole do spraw ewaluacji placówki, modyfikując druki zaświadczeń lekarskich na potrzeby zespołów orzekających, biorąc udział w planowaniu koncepcji pracy poradni na lata 2013 – 2015, dokonując zmian w statucie poradni z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oświatowego.§ 7 ust. 2. pkt 5
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli.
Zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 4.04.2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Biorąc udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, spotkaniach roboczych miałam możliwość zapoznawania się z interpretacją i zastosowaniem zmieniających się regulacji prawnych.
Znajomość przepisów prawa oświatowego była niezbędna w sytuacji opiniowania bądź orzekania do kształcenia specjalnego w podejmowania decyzji w sprawach trudnych i czasem niejasnych.
Zapoznałam się z rozporządzeniami regulującymi zasady działania placówki, co pozwoliło mi na sprawną organizację własnej pracy podczas stażu.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. – Kartą Nauczyciela (z późniejszymi zmianami), która zawiera szczegóły dotyczące moich praw i obowiązków.
Szczegółowo przeanalizowałam dokumenty regulujące pracę placówki: statut poradni, obowiązujące regulaminy, procedury, Plan Pracy i Plan Rozwoju Poradni, Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.
Przestrzegałam procedur przyjmowania klientów, wydawania opinii i orzeczeń oraz funkcjonowania zespołów orzekających.
Szczegółowej analizie poddałam także podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego co było niezbędne przy opracowywaniu zajęć „6- latek idzie do szkoły jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole” .
Aktualizowałam na bieżąco biblioteczkę z przepisami prawa oświatowego, w tym regulującymi pracę poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Znajomość procedur i przepisów pozwalała mi także na właściwą organizacje warsztatu pracy tj. na prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagoga, wpisów w dziennikach zajęć, zeszytach pracy w terenie, porad bez badań, kartach indywidualnych uczniów, zeszytów udzielonej pomocy.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwalała mi na czynny udział
w opracowywaniu koncepcji pracy poradni na lata 2013-2105, udziale w zespole do spraw opracowywania zmian statutowych, zmianę wzoru druków na potrzeby zespołu orzekającego.


Uważam, ze założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, poszerzenie warsztatu pracy diagnostyczno – terapeutycznej. Działania które przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania poradni w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej. Za wkładane wysiłki, wykonywanie swojej pracy otrzymałam nagrodę dyrektora w roku szkolnym 2010/2011, wyróżnienie oraz nagrodę Starosty Wieluńskiego.
Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuje i oceniam ich skuteczność, a jeżeli zachodzi potrzeba modyfikuje je – dokonując ewaluacji.
Monitoruję osiągane efekty działań terapeutycznych, diagnostycznych, badam własne relacje z rodzicami dzieci objętych terapią, a wyciągane wnioski wykorzystuję do podnoszenia jakości i doskonalenia własnych działań.
W okresie stażu uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, podwyższając swoje kompetencje zawodowe. Za szczególnie cenne uważam ukończenie szkoleń z zakresu dyskalkulii, co przyczyniło się do pogłębienia mojej wiedzy w tym zakresie.
Na bieżąco studiuję literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii, dzięki temu pogłębiam swoja wiedzę i mogę dzielić się nią z innymi.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb poradni. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań wynikających ze statutu poradni.
W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Praca na stanowisku pedagoga w poradni pozwala mi na wszechstronny rozwój moich umiejętności, sprawia mi dużo satysfakcji i zadowolenia.
Pragnę dodać, że zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań.
Czas stażu był dla mnie okresem, który uświadomił mi, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być.
Jestem zdania, że w ciągu tych 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania poradni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.