X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20838
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stanowisko nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stanowisko nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko:
Miejsce pracy:
Stanowisko: nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu:
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

W okresie odbywania stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą realizację:
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego,
- podjęłam współpracę z opiekunem stażu –
- w porozumieniu z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor

Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:
- zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu
- dokonałam analizy oceny własnych działań.

Jestem nauczycielem kontraktowym w ................................, w którym pracuję od kwietnia 2007 roku. Staram się systematycznie bogacić warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy przedszkola. Nową wiedzę i umiejętności czerpię poprzez różne formy doskonalenia, wymianę doświadczeń z nauczycielami, fachową literaturę, śledzenie w internecie informacji dotyczących edukacji, a głównie poprzez codzienne obcowanie w środowisku wychowawczym. Praca według ustalonego harmonogramu umożliwiła mi planowe działanie, które mogłam udokumentować. W swojej pracy zawodowej dążyłam do doskonalenia warsztatu i metod pracy, realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe, uczestniczenia w różnych formach doskonalających umiejętności zawodowe, podnoszenia własnych kwalifikacji, poziomu i jakości wykonywanej pracy oraz jakości pracy przedszkola. Starałam się aby plan mojego rozwoju, odzwierciedlał moje działania wykonywane w okresie stażu.
Tworząc plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę założenia Statutu Przedszkola, Planu Pracy oraz potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i współpracowników. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
Dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i entuzjazm, jakie towarzyszą mi każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, mimo rudności, problemów i błędów, które są nieodłączną częścią pracy nauczyciela.
W swoim sprawozdaniu wyczerpująco przedstawiłam realizację zawartych w moim planie rozwoju zawodowego zadań, który został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r.

§ 7 ust. 1 pkt.1
Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola i środowiska lokalnego.

Na początku roku szkolnego 2010/2011 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – panią ........, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Zapoznałam się z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Współtworzyłam dokumenty placówki - Roczny Plan Pracy, Czteroletni Plan Rozwoju.
Podczas przygotowania uroczystości przedszkolnych oraz ważniejszych wydarzeń współpracowałam z:
- Panią dyrektor przedszkola – ..........
- Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej – ...........
- Opiekunem stażu – ..............
- Koleżankami z pracy
- Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- ..........
- Panią Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu – ...........
- Panią Dyrektor Biblioteki Publicznej – ...........
- Pracownikami Ośrodka Zdrowia w ..........
- Właścicielami sklepów
- Księżmi pobliskiej parafii
- Pracownikami Domu Kultury w .........
- Pracownikami Komendy Policji
- Członkami Wspólnoty Gruntowej w ..................

Przez cały okres stażu starałam się pozyskać bardzo dobry kontakt z rodzicami, gdyż dzięki temu możliwe jest ujednolicenia procesów wychowawczych. Starałam się angażować rodziców w różne formy pomocy, by uświadomić przez to, że dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem, lecz prawem.

§ 7 ust. 1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

W swojej karierze zawodowej zawsze dążyłam do wzbogacania warsztatu pracy.
Systematycznie korzystałam z zasobów biblioteki pedagogicznej oraz wzbogacałam własną biblioteczkę. Interesujące materiały dydaktyczne przekazywałam koleżankom i rodzicom.
Praca nauczyciela wymaga stałego dokształcania i poszerzania swojej wiedzy, dlatego podczas trwania stażu uczestniczyłam w różnorodnych formach kształcenia.
Organizacja własnego warsztatu pracy, to także dbałość o salę i jej estetyczny wygląd. Dlatego też, starałam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd, a dzieci czuły się swobodnie.

Swój warsztat pracy pogłębiałam o nowe pomoce dydaktyczne, przygotowane przeze mnie liczmany, tablice z literami, dekoracje tematyczne czy płyty CD.

§ 7 ust. 1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art.1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola ( z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w którym odbywa staż).

Rozpoczęcie stażu do awansu na nauczyciela mianowanego, łączyło ze sobą podjęcie czynności związanych z dokładnym poznaniu prawa oświatowego.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur i służyłam swoją wiedzą na temat uzyskania stopni awansu koleżankom obecnie przechodzącym przez pierwszy stopień awansu.
Rozpoczynając staż, a zarazem podejmując nowe obowiązki zawodowe byłam zobligowana do zapoznania się z podstawowymi dokumentami prawnymi wewnątrz przedszkolnymi umożliwiającymi poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, doskonalenie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

Realizując zadania określone w planie rozwoju zawodowego rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Nawiązaną współpracę regulował kontrakt oraz harmonogram wzajemnych obserwacji zajęć. Działalność ta pozwoliła na obustronną i harmonijną współpracę i przyczyniła się do rzetelnego wykonywania zamierzonych celów. Opiekun stażu na bieżąco monitorował dokonania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Podczas trwania stażu swoje doświadczenie wzbogaciłam o prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:

2010/11
- Dbam o zęby
- Zabawa z sklep – doskonalenie techniki dodawania w zakresie 10
- Matematyczne zabawy

2011/2012
- Słucham, potrafię uważać i układać rytm- zajęcia z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
- Zabawa dydaktyczna- „Zabawki”
- „Baloniki” – zabawa matematyczna z elementami ruchu

2012/13
- „Co z tą ziemią” – zabawy badawcze
- Jesienne zbiory warzywne
- Marzenie- konspekt zajęć dla dzieci 6 letnich

Wspólnie z opiekunem dbałam, by zajęcia były omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowała moje mocne i słabe strony, wykorzystywany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje dzieci. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się bardzo przydatna w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.

Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
2010/11
- Uczymy się przez zabawę- słuchanie wiersza W. Usenko – „Wiem o domu”
- „Chory synek” – teatrzyk na podstawie utworu – W. Bodalskiej
- Król Makaron- słuchanie opowiadania G. Szadkowskiej
2011/12
- Bawimy się w piekarzy
- Wielki teatr lalek
- Gimnastyka to zabawa
2012/13
- Różnice w wyglądzie
- Figle i wybryki małpek z Afryki
- Jak powstaje spaghetti

Ponadto prowadziłam zajęcia hospitowane przez panią dyrektor – Beatę Demczuk:

2010/2011
- W świecie czasu – dni i noce, pory roku, dni tygodnia i miesiące

2011/12
- Pobawmy się razem wesoło

2012/13
- Miara i sens mierzenia

Każde hospitowane zajęcie zostało omówione pod względem realizacji założonych celów, jej przebiegu i form pracy. Wszystkie uwagi, sugestie i propozycje starałam się wykorzystać, a ewentualne błędy i niedociągnięcia eliminować. Efektem każdej pohospitacyjnej rozmowy było wspólne wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Uwagi i spostrzeżenia pani dyrektor dały mi podstawę do wprowadzenia zmian, modyfikacji metod, tak by były bardziej efektywne.

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurą uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizowania ścieżki kariery zawodowej – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego oraz przedstawienia sprawozdania z realizacji polanu rozwoju zawodowego.
W pracy każdego nauczyciela niezbędne jest kształcenie ustawiczne, poszerzanie swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności wychowawczych tak bardzo potrzebnych w pracy z dziećmi. Poszerzając swoje umiejętności i doświadczenie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego:

2010/2011
- Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
- Zabawa bawi, uczy i wychowuje.
- Programy wyrównawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2011/12
- Wspomaganie rozwoju zmysłów dzieci w wieku przedszkolnym.
- Jak skutecznie przygotować się do egzaminu przed komisją.
- Indywidualne potrzeby dziecka czyli nowa forma udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
- Rola i zadania nauczyciela w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
- Ucz, tak jak lubisz.
- Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej.
2012/13
- Muzykoterapia.
- Zabawa z wykorzystaniem papieru i drewna.

W ostatnim roku trwania stażu uczestniczyłam w warsztatach dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – Sześciolatek pierwszoklasistą, prowadzonych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w.......... Celem warsztatów było:
- rozpoznanie zasobów, potrzeb i możliwości w zakresie pracy z dziećmi sześcioletnimi
- określenie strategii postępowania z sześciolatkami w celu zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na progu kariery szkolnej
- określenie priorytetów w zakresie pracy z sześciolatkami rozpoczynającymi naukę w klasie I w roku 2013/14 i ich rodzicami oraz zaplanowanie konkretnych oddziaływań

W pierwszym roku trwania stażu gościłam u siebie praktykantkę, która zdobywała doświadczenie oraz wsparcie podczas miesięcznej praktyki
W drugim roku stażu – przeprowadziłam wspólnie z koleżanką........ radę warsztatową - „Techniki teatralne w przedszkolu”

W okresie stażu starałam się dbać o salę i jej estetyczny wygląd, dlatego też na bieżąco zmieniałam dekorację sali oraz uzupełniałam swoją biblioteczkę:
- „Poznanie zmysłów przez zabawę”- Jacie Silberg
- „300 gier i zabaw” Carnelio Nitsch
- „Gimnastyka przedszkolaka”- Sławomir Owczarek
- „Super mama” – Susan Daczo
- „Przyrodniczy plac zabaw” Fiona Danks

Starałam się, aby dzieci podczas codziennych zajęć, jak również uroczystości przedszkolnych miały możliwość nauki oraz słuchania różnorodnych piosenek, dlatego wzbogacałam mój „składzik z płytami”-

Płytki samodzielnie nagrane:
- Wakacyjne piosenki część 1 i 2
- Słuchowiska
- Piosenki na Galę
- Cztery pory roku
- Kolędnicy
- Kolędy dla dzieci
- Tańce i piosenki na pasowanie
- Opowiadania Loli
- Czerwony Kapturek
- Piosenki dla babci i dziadka część 1 i 2
- Piosenki na przedstawienie
- Muzyka spokojna
- Piosenki tematyczne
- Muzyka to tańca część 1 i 2
- Wiosenne hity
- Smok Wawelski
- Piosenki zimowe część1 i 2
- Polskie piosenki, logopedia
- Podkład do bajki Brzydkie Kaczątko
- Aerobik dla dzieci
- Abc czterolatka
- Margolciowe piosenki
- Motylki
- Piosenki dla maluszków
- Bal u kapitana
- Jesień Loli F. Chopin

Płytki zakupione :
- Papierowe czary – 1,2
- Witaj przedszkole
- Ptasi śpiew
- Muzyczne hity dla najmłodszych część 2
- Urodziny Puchatka
- Hity od Kulfona i Moniki
- Arka Noego – kolędy
- Opowiadania i wiersze – entliczek pentliczek
- Muzyczna zgraja
- Ich troje
- Teatrzyki dziecięce
- H. CH. Andersen – „Baśnie i opowiadania”
- Kusiowe piosenki
- Zabawa z muzyką

Ponadto gromadziłam plakaty, konspekty, które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną przedszkola.
Podczas pracy z dziećmi starałam się dostosować metody do ich możliwości rozwojowych oraz potrzeb. Wspierałam rodziców poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych :

- „sześciolatek w szkole”- rozwój dziecka
- Ćwiczenia grfomotoryczne według Hany Tymichowej – Marta Bogdanowicz

Na korytarzu przedszkolnym umieściłam segregator, w którym znajdują się ciekawe artykuły na temat wychowania dziecka w wieku przedszkolnym.
W ciągu stażu samodzielnie opracowywałam scenariusze do uroczystości, starając się, aby tak ważne wydarzenia były różnorodne i ciekawe dla dzieci i gości. Starałam się wykorzystywać humor, różnorodną muzykę jak również ciekawy strój, aby wzbogacić występy dzieci.
Podczas trwania stażu duży nacisk kładłam na doświadczanie i eksperymentowanie przez dzieci, dlatego cyklicznie, co roku zakładałam kącik przyrody, w którym dzieci miały możliwość prowadzić stałe i okresowe obserwacje hodowli roślin. Podczas zajęć dydaktycznych wprowadzałam zabawy, w których dzieci eksperymentowały na prostych materiałach, poznając przez to otaczający świat.
W sali przedszkolnej zorganizowałam „bibliotekę przedszkolaka”, udało się to dzięki pomocy rodziców, którzy przynosili książki z domu, później wypożyczone w przedszkolu – czytali swoim dzieciom.
Opracowałam i przeprowadziłam – dzięki pomocy koleżanek oraz rodziców następujące uroczystości przedszkolne:

2010/11
- Święto Pieczonego Ziemniaka
- Niespodzianka dla młodszych dzieci z okazji Pasowania na przedszkolaka
- Jasełka – „Przyszła maleńka miłość”
- Spotkanie integracyjne w przedszkolu w Izbicy- „Dzień Kobiet na wesoło”
- Zajęcia otwarte dla rodziców-„ Szukamy wiosny”
- Dzień Mamy- Kocham moją mamę”
- Spotkanie z policjantem
- Spotkanie z orkiestrą
- Gala Piosenki Przedszkolaka
- Zakończenie Roku Przedszkolnego- pożegnanie 5,6-latków

2011/12
- Święto Pluszowego Misia
- Pasowanie na przedszkolaka
- Dzień Babci i Dziadka- występ dzieci, śpiewanie z koleżanką Katarzyną Tutak – piosenki – „Tanie dranie”
- Wizyta mamy przedszkolaka- pani Ewy Betlej i czytanie bajek – w ramach Akcji Czytający Rodzice
- Święto Wiosny
- Dzień Mamy i Taty – zabawa na powietrzu
- Gala Piosenki Przedszkolaka
- Zakończenie Roku Przedszkolnego

2012/13
- Pasowanie na przedszkolaka – niespodzianka dla młodszych kolegów
- Występ przedszkolaków- „Smok Łakomczuch” dla mieszkańców Domu Seniora, dzieci ze szkoły, rodziców i młodszych kolegów
- Jasełka – „Świeć gwiazdeczko”
- Dzień Kobiet – wręczamy upominki wszystkim kobietom
- Dzień Ziemi –sprzątanie świata, posadzenie róży, przemarsz z plakatem
- Dzień Bez Papierosa
- Festyn Majówkowy- „Piracki statek”

Uzyskane efekty:
- Udział w Radach Pedagogicznych pozwolił mi na poznanie rozporządzeń istniejących w przedszkolu oraz procedur organizacji pracy – co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy
- Dzięki zajęciom, które obserwowałam, poznałam ciekawe metody nauczania, dało mi to szansę wymieniania się doświadczeniami i spostrzeżeniami
- Analiza przepisów prawnych związanych z procedurą uzyskania stopni awansu zawodowego, ułatwiła mi optymalnie wyznaczyć cele operacyjne oraz opracować wyznaczone dokumenty
- Konstruując plan rozwoju, dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści, poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami przedszkola
- Szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, oprócz solidnej podpory teoretycznej, pozwoliły mi w rozwiązywaniu problemów oraz dzięki nim mogłam wprowadzić więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dziecka
- Wiadomości zawarte w literaturze fachowej wykorzystałam podczas pedagogizacji rodziców oraz codziennej pracy
- Przygotowanie scenariuszy oraz uroczystości pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia w zakresie organizacji- współpracy z rodzicami, koleżankami z pracy jak również przygotowania dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz wczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie realizowałam zadania uwzględniające tematykę i zakres działań pedagogicznych zgodnie z charakterem mojej pracy i zajmowanego stanowiska. Uwzględniając również specyfikę środowiska lokalnego, z którego wywodzą się dzieci. Będąc wychowawcą grupy, poznawałam środowisko dzieci, aby rozpoznać potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców. Przeprowadziłam ankiety, które przybliżały mi wymagania i oczekiwania rodziców. Dwukrotnie podczas trwania stażu przeprowadziłam diagnozę dojrzałości szkolnej. Oprócz współpracy z rodzicami, starałam się współpracować z pedagogiem, co pozwoliło mi na podjęcie dalszych kroków postępowań.
W okresie stażu podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, a mianowicie:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - kierowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami
- Ośrodek Pomocy Społecznej- udzielanie odpowiedniej pomocy finansowej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wydawanie opinii w celu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
- Komenda Policji – przeprowadzanie rozmów wychowawczych, dotyczących prawidłowego zachowania na ulicy, w czasie ferii i wakacji
Pracując z dziećmi jako wychowawca grupy, starałam się stosować różnorodne metody i techniki przeciwdziałania agresji w grupie. Oprócz nauczania, starałam się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne też było dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Starałam się zatem w swojej pracy podejmować działania służące:
- Pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań
- Rozwijaniu aktywności twórczej
- Pobudzaniu zamiłowań czytelniczych
- Kształtowaniu moralnej postawy dzieci
- Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury, nawyków i czystości
- Pomocy dzieciom o obniżonym poziomie własnej wartości.

Starałam się podczas codziennych zajęć ukazywać potrzebę niesienia pomocy innym, poprzez wsparcie, obecność jak również konkretną pomoc. Dzieci dwukrotnie odwiedziły mieszkańców Domu Seniora, przedstawiając bajkę – „Smok Łakomczuch”. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do tego wydarzenia. Następną okazją było złożenie życzeń świątecznych oraz podarowanie stroika Wielkanocnego.
Podczas trwania stażu koordynowałam Akcję zbierania plastikowych nakrętek, które trafiły do Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Przy tej okazji wielokrotnie rozmawiałam z dziećmi na temat cierpienia i choroby małych dzieci.
Ponadto włączyłam dzieci z mojej grupy do akcji „Marzycielskiej Poczty”, polegającej na pisaniu listów i przygotowywaniu niespodzianek dla chorych dzieci. Przedszkolaki z radością korespondowały z koleżanką – Dominiką, wysyłając jej swoje własnoręczne prace, kartki świąteczne, stroiki i niespodzianki.
W okresie trwania stażu pełniłam rolę wolontariusza w XI edycji Szlachetnej Paczki, praca polegała na koordynowaniu działań pomocowych dla konkretnych rodzin w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Rodzina jest tym środowiskiem, które wywiera najsilniejszy wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Rodzice pragnął, aby ich dzieci były bezpieczne, zdrowe i wszechstronnie się rozwijały. Dlatego uważam, że jednym z najważniejszych zadań nauczyciela jest współdziałanie z rodzicami. W okresie stażu pomoc i zaangażowanie były bezcenne w realizacji wielu zamierzeń m.in.:

- Organizacja Dnia Jesieni- 2010/11
- Pasowanie na przedszkolaka – pieczenie tortu, przygotowanie strojów dla dzieci, pomoc w dekoracji
- Andrzejki –przygotowanie podwieczorka dla dzieci
- Jasełka- stroje, dekoracja, wigilia – 2010, 2012
- Dzień babci i dziadka- dekoracja, poczęstunek
- Pomoc w przygotowaniu do konkursu recytatorskiego- 2010,2012
- Dzień rodziny
- Gala piosenki Przedszkolaka- pomoc podczas imprezy, stroje, dekoracja
- Zakończenie roku przedszkolnego- pomoc w zakupie prezentów, dekoracja
- Pomoc w zorganizowaniu wyjazdu Mikołajkowego
- Pomoc przy wyjazdach- kino, zoo,
- Zaangażowanie p. Ewy Betlej – do Akcji Czytający Rodzice
- Pomoc w przygotowaniu Choinki
- Pomoc w przygotowaniach do występu – „Smok Łakomczuch”
- Przeprowadzenie przez p. Dorotę Kliszczyską zajęć pokazowych - „Jak powstaje masło”
- Pomoc w przygotowaniach i sprzedaży stroików Wielkanocnych – 2013
- Przynoszenie potrzebnych materiałów na zajęcia
- Pomoc w zorganizowaniu sponsora
- Zaangażowanie rodziców w głosowaniu – konkurs- najpiękniejsze miejsce w okolicy
- Zaproszenie do gospodarstwa rolnego
- Pomoc w zbiórce nakrętek
- Przynoszenie książek do biblioteki.

O początku mojej pracy w przedszkolu starałam się, dbać o prawidłowe funkcjonowanie placówki, dlatego też wielokrotnie podejmowałam współpracę z rodzicami, poświęcając dodatkowe godziny pracy. Angażowałam rodziców do pomocy przy malowaniu placu zabaw, przygotowaniu piaskownicy oraz malowaniu pomieszczeń przedszkolnych.

W okresie stażu przeprowadziłam spotkania z rodzicami w ramach pedagogizacji, dotyczących cech rozwojowych dziecka 5-6 letniego, przekazując materiały informacyjne. W związku z przeprowadzoną diagnozą rozmawiałam z rodzicami na temat poziomu rozwoju w poszczególnych sferach oraz pisemny opis.
Na wszystkich uroczystościach rodzice byli bardzo mile witani. Przeprowadziłam zajęcia otwarte – „Wiosenne powitanie”
Rodzice byli na bieżąco informowani o najważniejszych wydarzeniach – w prowadzonym przeze mnie – „Kąciku informacyjnym”. Od początku mojej pracy zorganizowałam oraz prowadziłam – „kącik podziękowań dla rodziców” , którzy aktywnie włączali się w pracę przedszkola.
Rodzice mogli na bieżąco śledzić działalność przedszkola poprzez czytanie relacji umieszczonej na stronie przedszkolowo.pl.
Przed wejściem na salę przedszkolną znajdowała się informacja dotycząca tematyki w danym tygodniu.
Ponadto rodzice mogli korzystać ze zdjęć umieszczonych w kronice przedszkolnej, którą prowadziłam przez cały okres stażu.

W swojej codziennej pracy z dziećmi starałam się kształtować nawyki
zdrowego żywienia i styli życia poprzez m.in.:
- Zaproszenie mamy przedszkolaka na zajęcie – „Jak przygotować masło” – dzieci z radością jadły masło bez konserwantów
- Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat – witamin w pożywieniu
- Zaproszenie pielęgniarki
- Zorganizowanie Dnia bez Papierosa
- Włączenie dzieci – przez 3 kolejne lata do Programu – Kubusiowi Przyjaciele Natury, który propaguje idee zdrowego stylu życia i ochrony środowiska
- Włączenie przedszkola do Akademii Zdrowego Przedszkolaka
- Zorganizowanie Dnia Ziemi, podczas którego dzieci sprzątały świat, sadziły róże oraz maszerowały z plakatem własnoręcznie wykonanym
- zgłoszenie przedszkolaka do konkursu – „Bezpieczny przedszkolak”
- co roku organizowałam na parapecie przedszkolnym kącik przyrodniczy, w którym dzieci hodowały m.in. – zdrowy szczypiorek, wykorzystywany na kanapki
- w okresie zimowym wraz dziećmi dokarmiałam ptaki, pokarmem przyniesionym przez dzieci
- w miarę możliwości propagowałam zdrowy styl życia poprzez gimnastykę poranną na świeżym powietrzu.

Podczas organizacji wielu uroczystości nawiązywałam współpracę z panią Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz z nauczycielami wymieniając spostrzeżenia dotyczące absolwentów przedszkola.
W okresie stażu współpracowałam z panią dyrektor Domu Kultury w......., angażując dzieci do udziału w konkursach na stroik świąteczny.
Ponadto współpracowałam z Domem Kultury w ......, poprzez wypożyczenie stroju na galę oraz zorganizowanie wyjazdu na spektakl teatralny.
Od początku mojej pracy w przedszkolu współpracowałam z Gminną Biblioteką Publiczną w ...... organizując wyjścia dzieci na spotkania biblioteczne oraz wręczając stroik wraz z życzeniami świątecznymi. Dzieci z mojej grupy brały udział w wielu konkursach organizowanych przez bibliotekę.
W okresie Świąt Wielkanocnych wspólnie z koleżankami oraz rodzicami zorganizowałam przy miejscowym kościele kiermasz stroików świątecznych. Kiermasz był przeprowadzony w dzień wolny od pracy, przy udziale chętnych dzieci i rodziców. Uzyskane pieniądze zostały przeznaczone na wyjazd z okazji Dnia Dziecka.

Starałam się promować przedszkole wśród lokalnej społeczności, jak również poza terenem gminy, poprzez m.in.
- udział przedszkolaka w konkursie plastycznym– „Bezpieczny przedszkolak” – organizowany przez przedszkole w Myszkowie
- włączenie do Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
- włączenie do Akademii Zdrowego Przedszkolaka
- wyjście do biblioteki, Domu Seniora, na pobliski cmentarz, do parku, do miejscowego sklepu
- zorganizowanie kiermaszu przy kościele p.w. św..............
- włączenie do akcji zbierania nakrętek
- publikowanie materiałów na stronie przedszkolowo.pl
- włączenie przedszkola do Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.

Uzyskane efekty:
- poznanie środowiska lokalnego moich przedszkolaków umożliwiła mi szersze spojrzenie na problemy dzieci i ich rodziców
- ścisła współpraca z innymi pracownikami przedszkola pozwoliła mi na właściwy dobór zajęć oraz własnych działań
- współpraca z instytucjami umożliwiła mi poszerzenie wachlarza działań własnych w zakresie pomocy dziecku
- rodzice czują się partnerami w procesie edukacyjno – wychowawczym organizowanym przez przedszkole i chętnie w nim uczestniczą
- współorganizowanie jak również samodzielne organizowanie imprez przedszkolnych nauczyło mnie w jaki sposób tworzyć harmonogram uroczystości i dostosować go do potrzeb przedszkola

§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Internet i komputer to nieocenione źródło wielu wskazówek i informacji. Dzięki nim można szybko i łatwo odnaleźć potrzebne informacje z wielu dziedzin pedagogiki. Przygotowując scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne, wielokrotnie wspierałam się zasobami stron www. Często wykorzystywałam zasoby metodyczne znajdujące się na stronach WSIP i MAC, czy portalach:
- przedszkolowo pl.
- edux pl
- literka.pl
- przedszkolak pl.
- domowyprzedszkolak
- ucze dziecko
- bliżej przedszkola
- echo hoho.
Wspólnie z panią dyrektor Beatą Demczuk oraz koleżanką Edytą Wilgocką – Pawlak aktualizuję i zamieszczam najważniejsze wydarzenia na stronie przedszkolowo.pl.
Wielokrotnie wysyłałam rodzicom zdjęcia z różnych uroczystości na pocztę internetową.
W okresie stażu jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętności stosowania technologii informacyjnej, która pomogła mi w poniesieniu poziomu mojej pracy, a także doskonalić i podwyższać jakość pracy przedszkola.
Projektowałam i wykorzystywałam technologią komputerową do tworzenia :
- dyplomów
- podziękowań
- kart pracy dla dzieci
- pomocy do zajęć
- opinii
- ankiet
- diagnozy pedagogicznej
- scenariuszy zajęć, uroczystości
- sprawozdań
- ogłoszeń dla rodziców.

Większość materiałów potrzebnych w pracy z dziećmi wykonywałam przy wykorzystaniu technologii komputerowej. Śledziłam zmiany w prawie oświatowym, korzystałam z ciekawych propozycji i prezentowałam swoje scenariusze na drzonie edux pl.
Brałam udział w wielu akcjach i konkursach, których nieodłącznym elementem było korzystanie z internetu m.in.:
- Marzycielska Poczta
- Kubusiowi Przyjaciele Natury, konkurs-„Najpiękniejsze miejsce w okolicy”
- Zbieranie nakrętek
- Zgłoszenie do konkursu – „Bezpieczny przedszkola”
- Zgłoszenie do Akademii Zdrowego Przedszkolaka
- Zgłoszenie do akcji – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Uzyskane efekty:
- technologia informatyczna istotnie wpłynęła na poziom wykonywanej przeze mnie pracy, samokształcenie
- dobra znajomość komputera i sprawne posługiwanie się internetem, wpłynęło na dobrą współpraca z rodzicami
- technologia komputerowa i informatyczna wpłynęła na promowanie przedszkola w szerszym środowisku.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W celu podejmowania właściwych działań pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogiki i psychologii adekwatne do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne, które wykorzystałam na zajęciach z dziećmi.
Publikacje, które zgromadziłam w okresie trwania stażu:
- „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci”- E. Gruszczyk – Kolczyńska
- „Zarys psychologii rozwoju” A. Matczak
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały „- A Feber, E.Mazlih
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych”- Andrychowicz
- „Metoda W. Sherbone w terapii i wspomaganie rozwoju dziecka- M. Bogdanowicz.

Podczas pracy z dziećmi spotkałam się z wieloma trudnościami z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozującym była zwyczajna obserwacja dzieci w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać dzieci w sytuacji wykonywanych prac i zadań, aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywaniu kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia nauczyciela, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, jak również stwarzanie okazji do rozmów indywidualnych i zajęć grupowych.
W codziennej praktyce stawałam przed problemami , przy rozwiązaniu których niezbędna była wiedza z psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów, po radzeniu sobie z niewłaściwym zachowaniem lub postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności czy nadpobudliwości. Wszystkie te problemy starałam się rozwiązywać w sposób jak najbardziej właściwy i pozytywny. Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam liczyć ze strony pani dyrektor, pedagoga czy opiekuna stażu.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmowałam wspólne działania względem trudności wychowawczych i edukacyjnych. Organizowałam spotkania z rodzicami oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów i zachowań dzieci. Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze, starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe, integrować grupę, wprowadzać metody aktywizujące w pracy dydaktycznej.
Jako wychowawca interesowałam się wszelkimi formami pomocy społecznej, z których mogliby skorzystać dzieci. W trakcie trwania stażu nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w............ Często służyłam radą rodzicom mającym trudności z jaką instytucją się skontaktować lub gdzie uzyskać pomoc.
Uzyskane efekty:
- W wyniku pracy podniosłam efekty mojej pracy w obszarze działań wychowawczych.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel obywał staż.

Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłam do codziennej praktyki. Ukończyłam stosowne szkolenie w tym zakresie. We wrześniu 2010 roku ukierunkowałam swoją drogę zawodową, szczegółowo przeanalizowałam obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz procedury awansu zawodowego, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego:
- Vademekum nauczyciela ubiegającego się o kolejne stopnie awansu zawodowego
- Awans zawodowy nauczycieli – poradnik wydawnictwa – „Solidarność”
- Materiał szkoleniowy – wydawnictwo Forum – CD.

Śledziłam na bieżące publikacje w serwisach internetowych m.in.:
- www. portaloswiatowy.pl
- szkola.net.pl
- edu.info.pl

Uzyskane efekty:
- analiza powyższych dokumentów ułatwiła mi pracę jako nauczyciela i wychowawcy

Autorefleksja
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Okres stażu był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi podopiecznymi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnej opinii rodziców, ufności i uśmiechu małych wychowanków.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkola, chęć i radość z organizowania i przygotowywania uroczystości, udział w konkursach, a także wzbogacanie warsztatu pracy.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była trudność w angażowaniu całej grupy do skupienia uwagi podczas zajęć i zabaw.
Ponieważ dyrektor ma bezpośredni wpływ na przebieg stażu, dlatego składam podziękowanie pani dyrektor.............., która zawsze wspierała mnie i moje działanie. Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważone, czego dowodem jest dobra współpraca.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. W dalszym ciągu planuję być aktywna w życiu przedszkola, angażując przez to pracowników oraz chętne do wszystkiego dzieci. Praca w przedszkolu jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.