X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20787
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jest to sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż został odbyty w okresie od 1 września 2010 do 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Agata Łuszczyna

Staż został odbyty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich w okresie od 1 września 2010 do 31 maja 2013 r.

WSTĘP

Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie we wrześniu 2010 roku planu rozwoju. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich we wrześniu 2010 roku. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

II. Zagadnienia organizacyjne
L.p. Zadania, Formy realizacji, Terminy, Dowody realizacji:

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli:

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Śledziłam na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu. Ponadto brałam udział: w radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informował nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Powtórnie przejrzałam następującą dokumentację:

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Regulamin PSP nr 2

Program Wychowawczy

Plan Rozwoju Szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Szkolny Zestaw Programów

Program Profilaktyczny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Sformułowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Na początku września 2010 roku sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym zawarłam zadania stawiane przeze mnie do zrealizowania w trakcie trwania trzyletniego stażu. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

W styczniu 2013 roku sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłam go Dyrektorowi szkoły .

III. Zadania wynikające z rozporządzenia
§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Brałam udział w różnych zewnętrznych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
• brałam udział w warsztatach metodycznych cały okres stażu - zaświadczenia o udziale w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

2.Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie z planem pracy szkoły

Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, w ramach, których realizowany jest program wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Udział w tych posiedzeniach pozwolił mi na poszerzenie wiedzy i umiejętności a tym samym podnieść jakość pracy szkoły.

Praca w komisjach egzaminacyjnych

W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu szóstoklasisty brałam udział rokrocznie: w roku szkolnym 2010/2011 , 2011/2012 oraz 2012/2013. W czasie sprawdzianu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli członka komisji, którego zadaniem jest zebranie prac uczniów, kodowanie, spisanie protokołów i przygotowanie sprawdzianów w celu przekazania ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ponadto w 2010 uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego.

3.Doskonalenie warsztatu pracy.

Systematycznie wzbogacałam biblioteczkę i vidotekę anglisty. Były to magazyny w języku angielskim BBC English, The World of English, English Matters, filmy DVD z zakresu kulturoznastwa: Scotland, Ireland, The Loch Ness Monster, London, Australia, Elizabeth I, The Queen, readersy.
Opracowywałam plansze i tablice gramatyczne, przygotowywałam ankiety dla dzieci odnośnie ich opinii na temat lekcji języka angielskiego a na podstawie tych ankiet wnioski do dalszej pracy.
Prowadziłam karty obserwacyjne w klasie trzeciej, dotyczące zdobywania poszczególnych umiejętności z danych działów przez moich uczniów
Wykaz literatury z którą zapoznałam się podczas realizacji stażu:
...................................
Spis pomocy audiowizualnych które otrzymałam od szkoły lub udało mi się pozyskać w trakcie odbywania stażu:

.........................

4.Zorganizowanie pracowni językowej
Udało mi się pozyskać programy do tablicy interaktywnej dla podręcznika dla uczniów klas 4-6- Starland 1,2,3 , programy do tablicy interaktywnej dla podręcznika dla uczniów klasy I i II Bugs World 1 i 2 , płytę DVD z dodatkowymi filmami i zadaniami językowymi dla podręcznika do klasy III Bugs World 3, plakaty utrwalające lub poszerzające słownictwo z różnych dziedzin życia, językowe gry planszowe tytuły:.........................
Filmy DVD z zakresu kulturoznastwa: Scotland, Ireland, The Loch Ness Monster, London, Australia, Elizabeth I, The Queen.......
Dbałam stale o wystrój i estetykę pracowni językowej poprzez wykorzystanie dodatkowych materiałów językowych, prac dzieci, projektów językowych.

5.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

W trakcie stażu poprzez samodzielne, studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.

Wykorzystywałam publikacje internetowe w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów. Regularnie odwiedzałam strony internetowe wydawnictw, miałam stale przesyłaną korespondencję mailową na pocztę z wszelkimi nowościami wydawniczymi, podręcznikami, szkoleniami. Uczestniczyłam w serii szkoleń online dostępnych na stronach wydawnictw oraz na facebooku.
........................................
Utrzymywałam stały kontakt mailowy, telefoniczny i osobisty z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw: Pearson Longman, Express Publishing/Egis, Macmillan, Oxford, Nowa Era.
Korzystałam z darmowych lekcji z Internetu i przeglądałam szkolenia online, które się już odbyły, a była możliwość ich odtworzenia w poźniejszym terminie:
Tytuły........................................

6. Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły

Pracowałam w ramach zespołu przedmiotowego-humanistycznego jako członek komisji nad:
a) regulaminem szkoły
b) statutem szkoły
c) programem profilaktycznym

7. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć

Podnosiłam atrakcyjność zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas wyjazdów edukacyjno-językowych
na bieżąco przez cały okres stażu
-wykorzystywalam tablicę interaktywną na zajęciach
-przykłady wykorzystania nabytej wiedzy w nauczaniu języka

8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
Brałam aktywny udział we wdrażaniu WZO, we wrześniu zapoznałam moich uczniów i rodziców z wymaganiami z języka angielskiego, podczas stażu opracowałam i przeprowadziłam sprawdzian poziomu wiadomości i umiejętności językowych w klasie IV -VI , dokonałam analizy tych sprawdzianów i wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy

§ 8. ust. 2. pkt 2.

IV Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej.
Podczas stażu uczestniczyłam w metodycznym kursie online doskonalenia nauczycieli Językowców Teacher Development Interactive i podnosiłam poziom umiejętności obsługi komputera
certyfikat ukończenia kursu od Hunter College , City University of New York

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu
Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem technik komputerowych w projektach zagranicznych eTwinning
Korzystałam z zasobów Internetu w pracy nauczyciela

Opracowywałam testy i sprawdziany oraz scenariusze lekcji
Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych
Przygotowywałam pomoce i materiały dydaktyczne na zajęcia, spotkania z rodzicami,
Przygotowywałam dokumenty szkolne, dyplomy, zaproszenia
Komputerowo opracowywałam wyniki testów kompetencji z języka angielskiego w klasie IV,V i VI,
Korzystałam w pracy z programu Excel
Korzystałam z drukarki i skanera w codziennej pracy
cały okres stażu

3. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Podczas stażu na zajęciach z języka angielskiego pracowałam z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi
Wyszukiwałam informacje w Internecie (angielskie wyszukiwarki)
Nawiązałam kontakt z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej w programie eTwinning-projekt Teddy Bears like travelling!, eTwinning Football Championship, The travelling box, PUZZLE MAP
2010/2013
-Nawiązałam współpracę z zagranicznymi szkołami w programie edukacyjnym eTwinning:

W 2010 roku Puzzle Map:

W 2011 roku The travelling box:

W 2011/2012 eTwinning Football Championship:

W 2012/2012 roku Teddy Bears like travelling!

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji

Brałam czynny udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
Na bieżące zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego
Wykorzystywałam serwisy edukacyjne z zakresu języka angielskiego i wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych
www........................................
http://www.etwinning.pl/
http://www.egis.com.pl/

http://www.pearson.pl/

http://www.macmillan.pl/

http://www.wydawnictwo.oxford.pl/

http://www.nowaera.pl/

5. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
Brałam udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Przygotowywałam pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
Wspomagałam uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych

6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
Opracowywałam materiały informacyjne i przekazywałam je na bieżąco administratorowi do umieszczenia na stronie szkoły
Przygotowywałam do umieszczenia na stronie informacji o szkole w języku angielskim
Przekazywałam do umieszczenia na stronie dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego

7. Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć.
Fotografowałam imprezy, wycieczki i uroczystości szkolne
Przekazywałam zdjęcia do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
Umieszczałam zdjęcia na gazetkach ściennych przez cały okres stażu
cały okres stażu

§ 8. ust. 2. pkt 3.
V Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Pełniłam funkcję kierownika wycieczek na obozie sportowym capoeira
Prowadziłam otwarte lekcji dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Pełniłam funkcję opiekuna praktyki studenckiej dwukrotnie podczas stażu .

2. Prowadzenie i organizacja szkoleń dla grona pedagogicznego w ramach WDN.

Przygotowywałam referat szkoleniowy o tematyce metodycznej i wychowawczej
oraz pisałam protokoły RP

3. Udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej
Opracowywałam materiały (scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów, testów, referatów, itd.) i przekazałam je do biblioteki szkolnej
cały okres stażu
4. Współpraca z innymi nauczycielami.
Brałam udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymieniałam się z nimi wspólnymi doświadczeniami
Współpracowałam przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
Brałam udział w konsultacjach z nauczycielami języka angielskiego oraz w wymianie poglądów
Współpracowałam z innymi nauczycielami przy realizacji projektu eTwinning
Współpracowałam z nauczycielami z innych krajów w programie eTwinning
Współdziałałam z innymi nauczycielami mając na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych
• cały okres stażu
- scenariusze lekcji
- scenariusze imprez
- poświadczenie dyrektora
-poświadczenia nauczycieli współpracujących

5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• publikacja artykułów dotyczących efektów pracy na łamach prasy
• opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwojów oraz sprawozdań z ich realizacji
• zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów
• dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe

cały okres stażu
- artykuły w gazecie
-wykaz adresów WWW, na których są zamieszczone moje materiały

§ 8. ust. 2. pkt 4. a
VI Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja tematyki zajęć dla „Koła Języka Angielskiego”

Opracowałam plan pracy dla „Koła Języka Angielskiego”
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne do prowadzonych lekcji

2010/2013
-program pracy

§ 8. ust. 2. pkt 4. c
VII Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych
Przygotowywałam uczniów do konkursów językowych przez cały okres stażu
Moi uczniowie brali udział w ogólnopolskim konkursie TEST OXFORD PLUS oraz Gminnej i Wojewódzkiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego:
Zorganizowałam Dzień Języka Angielskiego czyli językowy konkursu Mini Playback Show w 2011 oraz Dzień Języka Angielskiego w połączeniu ze świętem Hallowe’en . Byłam pomysłodawcą i głównym organizatorem Gminnego konkursu Spelling Bee Contest (Literowania w Języku Angielskim) oraz You can dance
Przygotowywałam uczniów i zorganizowałam Językowy Konkurs Recytatorski
Przygotowywałam uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych
W 2011
I miejsce zajął mój uczeń w 2012 roku

- spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów i olimpiad,
- zaświadczenia udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach,
- poświadczenia Dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów
- testy językowe
- zdjęcia

2. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
Przygotowywałam Dni Języków Obcych (relacja z tego wydarzenia miała miejsce w wiadomościach lokalnych)
- scenariusze imprez
- zdjęcia
-podziękowania
- artykuły prasowe

3. Założenie i prowadzenie teatrzyku wystawiającego przedstawienia w języku angielskim
Zorganizowałam grupę chętnych uczniów, którzy w 2012 roku przedstawili teatrzyk ‘Kot w Butach’w języku angielskim
• wybór scenariuszy przedstawień
• wystawianie przedstawień dla uczniów i rodziców
- scenariusze przedstawień
- poświadczenie dyrektora szkoły
- zdjęcia

4 Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych
Sprawowałam funkcję opiekuna wycieczek edukacyjno-językowych
• wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc cały okres stażu
Byłam współtwórcą projektu zajęć w ramach wyjazdów edukacyjno- językowych

5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

• działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
• współpraca z pedagogiem i pielęgniarką
• rozwiązywanie bieżących problemów
• zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów 2010/2013
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- poświadczenie dyrektora szkoły

6. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego.
Prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka obcego oraz współpracowałam ze świetlicą środowiskową Arka

7. Pozyskiwanie sponsorów.
Udało mi się pozyskać darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego dla uczniów mających trudna sytuację materialną
-spis nagród i otrzymanych funduszy:
Bugs World2- podręcznik i ćwiczenia
Bugs World 3- podręcznik i ćwiczenia (2 komplety)

8. Nawiązanie kontaktu i współpracy zagranicznej ze szkołami w programie
eTwinning
Byłam koordynatorem projektów zagranicznych
Prowadziłam zajęcia rozwijające umiejętności nawiązania kontaktów z rówieśnikami z zagranicy
Koordynowałam korespondencję uczniów z rówieśnikami zza granicy
2010/2013
2010/2013 - plan zajęć

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
VIII Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Współpraca z wydawnictwem językowym ‘Pearson Longman’, ‘Express Publishing/Egis’ , ‘Macmillan”
Utrzymywałam stały kontakt z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych
Byłam inicjatorem zorganizowanie nagród dla uczniów
Pozyskiwałam dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne
Zorganizowałam lekcję pokazową z ciekawym lektorem/metodykiem języka angielskiego lub przedstawicielem wydawnictwa
- poświadczenie współpracy
- spis otrzymanych nagród
- wnioski z lekcji pokazowej

2. Współpraca z Native Speakerem.
Uczestniczyłam wraz z uczniami w Europejskim Programie Edukacyjnym ‘Nauka Bez Granic’(warsztaty w języku angielskim)
Zorganizowałam wyjazd na takie warsztaty do Katowic
Nawiązałam kontakt z Native Speakerem języka angielskiego
• zorganizowanie spotkania i zajęć językowych
2010/2030
- poświadczenie współpracy
- tematyka i treść spotkania i zajęć językowych

4. Współpraca z biblioteką szkolną
Starałam się rozbudzić potrzeby czytelnicze wśród uczniów poprzez atrakcyjne czasopisma angielskie, readersy, językową szkolną biblioteczkę
Przygotowałam i przeprowadziłam szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego na podstawie zasobów szkolnej biblioteczki językowej
Stworzyłam w pracowni językowej biblioteczką językową dla uczniów
oraz prenumerowałam angielskie czasopisma

cały okres stażu
- poświadczenie o współpracy,
- zapis w dzienniku lekcyjnym
- regulamin konkursu

5. Współpraca z zespołem tańca irlandzkiego lub szkockiego
W 2012 roku nawiązałam kontakt z zespołem tańca irlandzkiego
Zorganizowałam Dzień Świętego Patryka w połączeniu z występem zespołu : pokaz tańców irlandzkich oraz konkurs dotyczący wiedzy o Irlandii
2010/2013 - poświadczenie współpracy
-zdjęcia, film

6. Współpraca z Opolską Grupą Sztuk Walki Capoeira Companhia Pernas Pro Ar
W czerwcu 2011 i we wrześniu 2012 zorganizowałam pokaz grupy w naszej szkole dla społeczności szkolnej
Nawiązałam dalszą współpracę z grupą co zaowocowało rozpoczęciem nauki capoeiry w naszej szkole- od dwóch lat
Udało się zaprosić instruktora z Brazylii do Szkoły nr 2 na trening dla dzieci-4 stycznia 2013 , relacja z tego wydarzenia miała miejsce w telewizji lokalnej
- poświadczenie współpracy
-zdjęcia, film
§ 8. ust. 2. pkt 4. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Inne osiągnięcia zawodowe
• dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć zawodowych
cały okres stażu
- nagrody
- podziękowania
- poświadczenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opis i analiza przypadku.

Dokonałam analizy dwóch przypadków edukacyjnych:

• analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu

PODSUMOWANIE

Podsumowując swoje sprawozdanie pragnę stwierdzić, że zadania, które postanowiłam wykonać w trakcie stażu zostały przeze mnie zrealizowane. Myślę, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły pożądane efekty. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca mojej aktywności. Większość moich przedsięwzięć zaplanowałam na dalsze lata, więc będę robić wszystko co w mojej mocy aby je nadal efektywnie realizować. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, stale się rozwijać, aby podnosić jakość pracy swojej i szkoły.Opracowała: Agata Łuszczyna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.