X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20793
Przesłano:

Sprawozdanie z przygotowań do awansu na nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Krakowiak
Data rozpoczęcia stażu
Planowany termin zakończenia stażu
Opiekun stażu:
Publiczna Szkoła Podstawowa
Dyrektor Szkoły:

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Publicznej Szkole Podstawowej , rozpoczęłam 01 września 2011roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie ZAŁĄCZNIK1. Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy. Umówiłam się
z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności, zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji oraz sposób prowadzenia kart hospitacji prowadzonych przez mnie podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli wyższych stopniem.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 2 i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły oraz złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 3.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz. dyżurów.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową, złożyłam plan wychowawczy klasy drugiej i trzeciej, oraz rozpoczęłam współpracę z wydawnictwem Nowa Era, dzięki czemu otrzymałam wiele pomocy dydaktycznych, które sprawiły, że nauka mogła przybierać formy zabawy( np. matematyczne gry planszowe, gry doskonalące znajomość zasad ortografii, gry
o tematyce społecznej i przyrodniczej).

Ponadto uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli, które uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej: ZAŁĄCZNIK NR 4:
- Thomas Gordon- „Wychowanie bez porażek”
- Wojciech Brejnak- „Kocham i wychowuję”
- Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek- „ Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”
- Edyta Gruszczyk Kolczyńska, Ewa Zielińska- „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”
- Adele Faber, Elaine Mazlish- Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i szkole”
Ponadto w dniu28.02.2012 brałam czynny udział w Konferencji naukowej na temat: „Okultyzm jako niewierność fundamentalna” zorganizowaną przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ZAŁĄCZNIK NR 5.
W dniu 26.02.2012 wraz z wychowawczynią klasy „0” organizowałam przedstawienie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W ramach tej uroczystości wewnątrzszkolnej przygotowałyśmy przedstawienie, w którym wzięły udział wszystkie trzy klasy nauczania początkowego.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .
3.Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z rodzicami chłopców, niestety niemiałam możliwości przeprowadzenia podobnej rozmowy z poprzednią wychowawczynią. Jednak zapoznałam się z ocenami opisowymi oraz pozostawioną dokumentacją uczniów. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami.

Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Współpracowałam także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. Nawiązałam kontakt z logopedą z poradni w Tarnobrzegu oraz z psychologiem . Ich wskazówki co do pracy z jednym z uczniów okazały się bardzo pomocne. Przez cały rok szkolny utrzymywałam z nimi kontakt często prosząc o radę lub wskazówki jak powinnam postępować danej, konkretnej sytuacji oraz jak prognozować zadania na przyszłość. W celu podejmowania właściwych działań sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole, a szczególnie z pomocy ........., która dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zawsze służyła mi pomocą oraz wskazówkami dotyczącymi działań pedagogicznych. Muszę również podkreślić iż bardzo pomocne okazała się wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej oraz oligofrenopedagogiki( kierunek ten obecnie studiuję zaocznie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli).
4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli zatrudnionych w szkole( karty hospitacji prowadzone przez nauczyciela stażystę) Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Wielokrotnie prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Uważam ponadto, iż zajęcia prowadzone przeze mnie wiele zyskały dzięki konstruktywnej krytyce przeprowadzonej przez panią Gajewską.
PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W pracy z dziećmi starałam się wykorzystać wiele znanych mi metod np. Metodę Denisona, Metodę 18 struktur językowych, Metodę malowania dziesięcioma palcami.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem. Muszę również popracować nad przestrzeganiem dyscypliny na lekcji przez uczniów, ponieważ szczególnie w przypadku jednego ucznia jest to konieczne.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat pedagogiki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości poznawać nowe metody prowadzenia zajęć, tak by nauka stała się dla nawet najmniej zdolnego ucznia przyjemnością, a pobyt w szkole nie kojarzył się z przykrym obowiązkiem. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych.

.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.