X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20769
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Danuty Sztojko ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Danuty Sztojko
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku. Następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) i Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające wyżej wymienione rozporządzenie. Brałam również pod uwagę realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczany przeze mnie przedmiot – język angielski, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. Plan został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych we wrześniu 2010 roku.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak również w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie zgodna z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zmienionego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku.
§ 8 ust. 2 pkt 1
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW
W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDRAŻANIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
1. Podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystywałam nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce.
Wewnątrzszkolne formy szkolenia zawodowego
A. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne.
Zewnętrzne formy szkolenia zawodowego
B. Ukończyłam cztery kursy w ramach projektów unijnych:
C. Brałam udział w anglojęzycznych warsztatach metodycznych organizowanych przez specjalistyczne ośrodki doskonalenia nauczycieli.
D. Uczestniczyłam w anglojęzycznych konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela,
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym.
dla uczniów:
- zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy, efektywny i nowoczesny,
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi.
dla nauczyciela:
- podnoszenie kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych,
- wydajniejsza praca edukacyjna na lekcjach języka angielskiego dzięki umiejętnemu dobraniu lub nawet wykonaniu pomocy dydaktycznych oraz zastosowaniu adekwatnych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych.
2. Planowałam pracę dydaktyczną i wychowawczą w zakresie nauczania języka angielskiego z uwzględnieniem specyfiki zadań szkoły, jej zasobów, treści ścieżek międzyprzedmiotowych oraz potrzeb uczniów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podnoszenie poziomu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
dla uczniów:
- poczucie bycia otoczonym wszechstronną opieką merytoryczną i wychowawczą.
dla nauczyciela:
- podejmowanie wyzwań zawodowych.
3. Opracowywałam, przeprowadzałam i współorganizowałam szkolne i pozaszkolne konkursy z języka angielskiego.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
dla uczniów:
- rozwijanie zainteresowań,
- możliwość sprawdzenia swoich umiejętności,
- motywacja do dalszej pracy,
- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
dla nauczyciela:
- satysfakcja z wykonywanej pracy,
- okazja do sprawdzenia swoich umiejętności organizacyjnych, kreatywności i pomysłowości.
4. Monitorowałam efekty nauczania i wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
EFEKTY:
dla szkoły:
- większa liczba uczniów osiąga lepsze wyniki w nauce.
dla uczniów:
- wzmocnienie motywacji ucznia poprzez podkreślenie jego umiejętności,
- ukierunkowanie pracy ucznia na sposoby uzupełnienia braków w wiedzy.
dla nauczyciela:
- świadomość stopnia efektywności własnej pracy,
- szukanie skuteczniejszych metod dotarcia do ucznia.
5. Wdrażałam metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych.
EFEKTY:
dla szkoły:
- coraz większa liczba uczniów przestaje postrzegać szkołę jako nudne miejsce.
dla uczniów:
- stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym ułatwia uczniowi pogłębianie zdobytej wiedzy,
- uczeń angażuje się emocjonalnie, jest aktywniejszy w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej,
dla nauczyciela:
- metody aktywizujące pomagają mi w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich oraz przełamywaniu barier językowych i kulturowych.
5. Aktualizowałam własny warsztat metodyczny nauczyciela języka angielskiego.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- poszerzanie kompetencji zawodowych nauczyciela,
dla uczniów:
- współudział w nowoczesnym i innowacyjnym procesie zdobywania wiedzy,
- zapoznanie się uczniów z nowymi metodami uczenia się,
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez zastosowanie nowych metod i pomocy dydaktycznych,
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych,
- szerszy wachlarz sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
6. Uczestniczyłam w działaniach związanych z usprawnieniem pracy szkoły.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- zwrócenie większej uwagi na słabsze aspekty pracy szkoły i szansa ich poprawy w początkowym stadium,
dla uczniów:
- korzyści z poprawy warunków dydaktycznych i lokalowych,
- świadomość podmiotowości,
dla nauczyciela:
- wielokierunkowe doskonalenie się,
- pojmowanie szkoły jako wieloaspektowej placówki.
7. Współpracowałam z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
EFEKTY:
dla szkoły:
- poprawa pracy dydaktyczno-wychowawczej wpływa na zmianę wizerunku szkoły.
dla uczniów:
- uczeń może liczyć na wsparcie zarówno rodzica jak i nauczyciela (którzy ze sobą współpracują).
dla nauczyciela:
- budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń-rodzic,
8. Promowałam szkołę, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym poprzez współorganizację imprez i uroczystości oraz przygotowywanie uczniów do różnych konkursów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- promocja szkoły i umacnianie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym,
- poszerzenie zakresu działań szkoły.
dla uczniów:
- możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na szerszym forum publicznym,
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych i współpracy w grupie.
- poczucie więzi z tradycjami własnej szkoły.
dla nauczyciela:
- satysfakcja osobista z sukcesów uczniów,
- możliwość zaprezentowania własnego dorobku i osobowości,
- okazja do poznania potrzeb środowiska lokalnego.
§ 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
1. Doskonaliłam posiadaną umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem uczestnicząc w szkoleniach komputerowych.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły.
dla uczniów:
- urozmaicenie lekcji,
- rozwijanie umiejętności krytycznego korzystania z zasobów internetowych.
dla nauczyciela:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- zdobycie nowych umiejętności i poznawanie nowych programów komputerowych.
2. Prowadziłam zajęcia w pracowni komputerowej w miarę potrzeb i możliwości.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podwyższenie jakości nauczania w naszej szkole.
dla uczniów:
- uczniowie nie tylko nauczyli się korzystać z gier i programów dydaktycznych, ale także doskonalili swoje umiejętności informatyczne,
- zapoznanie uczniów z bogatą ofertą programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników internetowych.
dla nauczyciela:
- podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego i wychowawczego.
3. Używałam komputera, Internetu i poczty elektronicznej w pracy i życiu codziennym:
A. Prowadziłam dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły
dla uczniów:
- rozwijanie kreatywności poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi,
- zdobywanie nowych umiejętności.
dla nauczyciela:
- udoskonalenie i wzbogacenie swoich pomocy dydaktycznych,
- otwarcie na nowe możliwości kształcenia i komunikacji.
B. Usprawniałam sobie czynności związane z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego.
EFEKTY:
dla szkoły:
- lepiej wykształcona kadra,
dla uczniów:
- problemy ucznia są skuteczniej rozwiązywane przez nauczyciela na bieżąco aktualizującego swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki.
dla nauczyciela:
- własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany,
- dzięki technologii komputerowej dokumentacja jest prowadzona estetycznie i czytelnie.
§ 8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
1. Prowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli.
EFEKTY:
dla szkoły:
- wdrażanie indywidualizacji nauczania.
dla uczniów:
- poczucie bycia zauważonym.
dla nauczyciela:
- satysfakcja z sukcesów lub czas na zastanowienie podczas porażek.
2. Współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania
dla uczniów:
- kształtowanie zachowań prospołecznych.
dla nauczyciela:
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności wspólnego realizowania przedsięwzięć i rozwiązywania problemów.
3. Publikacje.
EFEKTY:
dla szkoły:
- promocja szkoły na zewnątrz.
dla uczniów:
- ukierunkowanie na potrzeby ucznia.
dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami będącymi na ścieżce awansu zawodowego,
- wykazanie się kreatywnością w projektowaniu własnych działań.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUNCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOLECZNĄ LUB POSTEPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
1. Doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
EFEKTY:
dla szkoły:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- integracja uczniów.
dla uczniów:
- kształtowanie odpowiedzialności, obowiązkowości i planowania,
- rozbudzanie zainteresowań.
dla nauczyciela:
- podniesienie poziomu zdolności organizacyjnych,
- wykazanie się kreatywnością w projektowaniu własnych działań.
2. Pracowałam z uczniem zdolnym.
EFEKTY:
dla szkoły:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
dla uczniów:
- rozwój umiejętności, kreatywności, logicznego myślenia i wytrwałości.
dla nauczyciela:
- satysfakcja z wykonywanej pracy.
3. Pracowałam z uczniem słabym.
EFEKTY:
dla szkoły:
- wzmacnianie opiekuńczej roli szkoły.
dla uczniów:
- aktywizacja uczniów, podnoszenie ich samooceny i wiary we własne siły.
dla nauczyciela:
- pozyskanie zaufania uczniów.
4. Diagnozowałam potrzeby uczniów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- szkoła uwzględnia potrzeby uczniów na zajęciach lekcyjnych,
dla uczniów:
- możliwość wyrażenia swoich preferencji w zakresie uczenia się języka obcego,
dla nauczyciela:
- znając predyspozycje uczniów nauczyciel może dobierać najbardziej efektywne metody i formy pracy na lekcjach.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAN SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZACYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
1. Rozwijałam zainteresowania uczniów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podnoszenie efektywności nauczania,
dla uczniów:
- doskonalenie praktycznego zastosowania języka obcego,
dla nauczyciela:
- możliwość zainspirowania uczniów kulturą świata anglojęzycznego.
2. Kształtowałam zdrowy i bezpieczny styl życia.
EFEKTY:
dla szkoły:
- szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje.
dla uczniów:
- poznawanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
- uwrażliwianie na sytuacje patologiczne,
dla nauczyciela:
- poczucie powagi sytuacji.
3. Wychodziłam naprzeciw potrzebom uczniów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- poszerzenie oferty szkoły.
dla uczniów:
- możliwość produktywnego spędzenia wolnego czasu.
dla nauczyciela:
- okazja do zaprezentowania filmów, książek dla dzieci, gier i zabaw angielskich na które zabrakło czasu podczas lekcji.
4. Zaangażowałam się w usprawnienie pracy w świetlicy szkolnej..
EFEKTY:
dla szkoły:
- dowartościowanie szkoły w oczach rodziców.
dla uczniów:
- zapewnienie większego bezpieczeństwa i wygody podczas oczekiwania na autobus szkolny,
- możliwość uzyskania pomocy podczas odrabiania pracy domowej.
dla nauczyciela:
- poczucie wielkiej satysfakcji z osiągnięcia celu jakim było stworzenie świetlicy z prawdziwego zdarzenia bazując na niewielkich zasobach.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZADOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI
1. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym.
EFEKTY:
dla szkoły:
- w środowisku szkolnym istnieje współpraca grona nauczycielskiego nie tylko w zakresie dydaktycznym, ale także wychowawczym,
dla uczniów:
- nie mają okazji do nudzenia się i bycia anonimowym na terenie szkoły,
dla nauczyciela:
- możliwość podzielenia się opinią w kwestii wyboru najbardziej adekwatnych metod i form radzenia sobie z uczniami nadpobudliwymi emocjonalnie.
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Urząd Gminy, wydawnictwa anglojęzyczne, LSCDN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu).
EFEKTY:
dla szkoły:
- integracja z instytucjami dydaktyczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami,
- promocja szkoły w środowisku,
dla uczniów:
- aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
dla nauczyciela:
- poszerzanie współpracy z instytucjami,
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy.
3. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie u uczniów.
EFEKTY:
dla szkoły:
- uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- nowa jakość w stosunkach interpersonalnych,
dla uczniów:
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- integracja zespołów klasowych,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności,
dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych,
- satysfakcja z działań wychowanków.
4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych studenta kierunku nauczycielskiego.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy,
dla uczniów:
- urozmaicenie procesu dydaktycznego,
dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń,
- satysfakcja z bycia wzorem dla przyszłego nauczyciela.
§ 8 ust. 2 pkt 4f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ.
1. Nagroda Dyrektora szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOLY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
1. Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
PRZYPADEK I
OPIS I ANALIZA PROBLEMU WYCHOWAWCZEGO
Przypadek ucznia charakteryzującego się nadpobudliwością psychoruchową
PRZYPADEK II
OPIS I ANALIZA PROBLEMU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
Przypadek ucznia charakteryzującego się dużą nieśmiałością i trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy nie tylko w zakresie nauczanego przedmiotu, ale także w sferze osobowości. Stałam się bardziej otwarta i pewna siebie. Opinie innych są one dla mnie bodźcem do autorefleksji. Stałam się też bardziej kreatywna.
W kwestii merytorycznej w znacznym stopniu wzbogaciłam swoją wiedzę i warsztat pracy. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się w dużej mierze do podniesienia poziomu pracy szkoły w tym zakresie.
Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, miałam okazję poznać wiele aspektów pracy szkoły, zdobyć kompleksową wiedzę na temat jej funkcjonowania, a przez to podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z uczniem i jego rodzicami. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc własną pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
Uważam, że mój plan rozwoju zawodowego był dostosowany do potrzeb szkoły. Jego realizacja wymagała dużego zaangażowania i konsekwentnego dążenia do zamierzonego celu. Zrealizowanie wytyczonych założeń jest moim dużym osiągnięciem. Mam też świadomość, że praca nauczyciela opiera się na ciągłym zbieraniu doświadczeń, doskonaleniu i wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów. Eliminowanie błędów w procesie dydaktyczno-wychowawczym pozwala na stałe podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły.
Sprawozdanie sporządziła:
mgr Danuta Sztojko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.