X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20759
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

Alicja Żmuda
Nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2010r
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.

WSTĘP

Czas trwania stażu, który podjęłam ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności zawodowej. Postrzegając swoją rolę we wspieraniu ucznia w rozwoju od początku pracy w zawodzie nauczyciela starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów naszej szkoły, na której poziomie i dobrym imieniu bardzo mi zależy.
Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej od samego początku był i jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do samodzielnej działalności. W pracy z uczniem stawiam na działania praktyczne, dlatego też staram się bardzo dokładnie organizować i przygotować się do imprez szkolnych oraz innych form, które w sposób praktyczny przybliżają młodzieży wiedzę o otaczającym świecie. Preferuję rozwijanie aktywności twórczej młodzieży zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Iwoną Remizowską. We wrześniu 2010r powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Po analizie odpowiednich aktów prawnych we współpracy z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Realizacje zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu przeanalizowałam najważniejsze dokumenty obowiązujące w szkole, tj.: - Statut Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej, - Program Wychowawczy Szkoły, - Program Profilaktyki, - Program Pracy Szkoły. Statut Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej stał się dla mnie najważniejszym źródłem obowiązującego prawa w szkole. Dokument ten stał się dla mnie niezwykle pomocny podczas rozwiązywania sytuacji spornych, z jakimi spotkałam się podczas pełnienia funkcji nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy świetlicy.
Stworzony plan rozwoju, który opracowałam na podstawie zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9 g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Realizacja działań wynikających z planu rozwoju miała w efekcie dać mi wzrost różnorodnych umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość pracy szkoły.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam większość zadań wytyczonych w Planie Rozwoju Zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
• zapoznałam się z obowiązującą procedurą awansu zawodowego,
• przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły,
• dokonałam analizy i oceny własnych działań.
Przez okres stażu, tj. 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymogami na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 roku (Dz. U. Nr 214 poz. 1580).

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W ramach realizacji § 7 ust.1 pkt 1 podjęłam następujące działania:
I. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
1. W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i na bieżąco wdrażałam postanowienia i wnioski podjęte w czasie posiedzeń.
2. W latach 2010 - 2013 uczestniczyłam w spotkaniach i pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego. W ramach pracy zespołu humanistycznego przygotowałam i wygłosiłam referat pt. „Jak czytać, by rozumieć”. Spotkania nauczycieli należących do zespołów były znakomitą okazją do krytycznych dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższania jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
3. W Obecnym roku szkolnym 2012/2013 pracowałam jako przewodnicząca w zespole ewaluacyjnym, którego zadaniem było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej obszaru III, tj. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie: 3.3 Promowana jest wartość edukacji. Praca w zespole ewaluacyjnym pozwoliła mi na wnikliwe poznanie tego obszaru działalności naszej szkoły, co pozytywnie wpłynie na dalszą moja pracę i planowane w przyszłości działania obejmujące tą sferę.
4. W trakcie trwania stażu wraz z panią Iwoną Remizowską i panią Teresą Watrak realizowałyśmy program profilaktyczny „Trzymaj formę”. Moja wiedza z zakresu ochrony środowiska wpłynęła na to, że zaangażowałam się w realizację tego programu. Mogłam służyć wiedzą i pomocą uczniom uczestniczącym w programie.
5. Brałam udział w mierzeniu jakości pracy szkoły oraz w pracy nad aktualizacją zapisów w statucie szkoły. Udział w pracach nad aktualizacją statutu pozwoliło na bieżąco śledzić prawo oświatowe i oraz zmiany w obowiązujących w szkole regulaminach.

II. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy świetlicy.
W roku szkolnym 2012/2013 pełniłam obowiązki wychowawcy grupy świetlicowej. W związku z powyższym cały czas podejmowałam różnorodne działania mające na celu integrację specyficznej grupy uczniów, jaką niewątpliwie byli uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. W tym celu organizowałam różnorodne zajęcia czytelnicze, plastyczne, manualne, edukacyjne, wprowadzałam gry integrujące grupę, organizowałam minikonkursy, które pobudzały dzieci do zdrowej rywalizacji, angażowałam grupę do prac na rzecz wyglądu i wystroju sali (gazetki okolicznościowe, wystawy prac uczniów). Dzięki tym, wszystkim przedsięwzięciom tego typu realizowanym w świetlicy szkolnej, mogłam lepiej poznać swoich uczniów oraz relacje koleżeńskie panujące między nimi. Spostrzeżenia te wykorzystywałam na prowadzonych zajęciach świetlicowych podczas przydzielania uczniom odpowiednich zadań. Świetnym sposobem na integrację uczniów okazało się angażowanie i uczestniczenie grupy świetlicowej w wielu konkursach i imprezach czytelniczych, których często byłam inicjatorką. Zawsze starałam się uświadamiać wychowankom przebywającym w świetlicy szkolnej, że stanowią zespół i powinni być za siebie odpowiedzialni, powinni zawsze sobie pomagać. Wszystkie moje poczynania były skierowane na dobrze układającą się współpracę z rodzicami, uczniami oraz całym gronem pedagogicznym celem wyszukania najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich wychowanków. Rozwiązań dla zaistniałych problemów oraz sposobów poprawy relacji między wychowankami szukałam podczas indywidualnych spotkań z rodzicami, rozmów z uczniami, jak również podczas wywiadówek i dni otwartych. Jako wychowawca świetlicy utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz dydaktyczne. Moja współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze.

III. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
1. a). Pełniłam opiekę podczas wycieczek szkolnych:
• Sprawowanie opieki podczas wycieczki pieszej do Kniazi z uczniami klasy II c gimnazjum listopad – 2010r;
• sprawowanie opieki podczas wyjazdu na sesję Parlamentu Dzieci i Młodzieży województwa lubelskiego do Łęcznej – luty 2011r;
• Sprawowanie opieki podczas wycieczki pieszej do Teniatysk z uczniami klasy II c gimnazjum - maj 2011r;
• Sprawowanie opieki podczas wycieczki pieszej do Kniazi z uczniami klasy II a gimnazjum listopad – 2011r;
• sprawowanie opieki podczas wyjazdu na basen z uczniami klas IV - VI szkoły podstawowej – luty 2012r;
• sprawowanie opieki nad uczniami klasy III a gimnazjum podczas wyjazdu do kina i na lodowisko – luty 2012r;
• sprawowanie opieki nad uczniami klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum podczas obserwacji prac geofizyków w Łazowej - marzec 2012r;
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdu na etap wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski do Sawina – kwiecień 2012r;
• „Święto pieczonego ziemniaka” sprawowanie opieki nad uczniami klas I – III szkoły podstawowej – wrzesień 2012r;
• Sprawowanie opieki nad uczniami klas I – III SP podczas wyjazdu na spektakl teatralny „ Król Lasu” do Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim – październik 2012;
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdu na etap wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski do Opola Lubelskiego – kwiecień 2013r;
b). Pełniłam opiekę podczas dyskotek szkolnych – przez cały okres stażu.
2. W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 zaangażowałam się do prac nad gazetką szkolną. Moja praca w „Szkolnym Graffiti” polega na opracowaniu komputerowym artykułów przygotowanych przez uczniów. Chętnie służę im radą i pomocą w korzystaniu z urządzeń multimedialnych jakimi są: aparat fotograficzny, komputer, skaner , drukarka, kopiarka.
3. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Przez okres stażu razem z panią Anną Wojciechowską i panią Iwoną Remizowską organizowałyśmy akcję „Góra grosza” - pod patronatem towarzystwa „Nasz Dom”.
Ponadto od początku mojej pracy w zawodzie nauczyciela, jak również podczas trwania stażu byłam odpowiedzialna za rejestrację sztabu WOŚP i pracowałam w sztabie liczącym pieniądze przynoszone przez wolontariuszy.
W grudniu 2012 r. wraz z panią Anną Wojciechowską zachęciłyśmy uczniów do organizacji loterii fantowej i kiermaszu ciast w celu uzyskania funduszy na zakup rzeczy dla „Domu Małego Dziecka” Łabuniach w ramach akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” przeprowadzonej przez Zespół Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej.
4. W ramach realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły brałam czynny udział w organizacji imprez szkolnych według kalendarza. W okresie stażu byłam współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości bibliotecznych i szkolnych:
• Pasowanie na czytelnika klas pierwszych – przez cały okres stażu
• Cyklicznych spotkań w ramach obchodów Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy np.: spotkanie autorskie z panem Jerzym Garbaczem w roku szkolnym – kwiecień 2012, „Sąd nad bibliotekarzem” - maj 2013, „Maria Curie-Skłodowska” – czerwiec 2011, „Postacie z bajek” - czerwiec 2011;
• Konkurs plastyczny „Mój pluszowy miś”
• Program czytelniczy „Cała Polska czyta dzieciom ... i my też czytamy” rok szkolny 2012/2013.
W tym roku szkolnym postanowiłam wraz z paniami Iwoną Remizowską i Jadwigą Słotwińską zorganizować nocną imprezę czytelniczą pod hasłem „Noc z książką – Sabat Czarownic”. Głównym celem imprezy było przybliżenie dzieciom historii Święta Zmarłych i Halloween, wskazanie różnic i zachęcenie do sięgnięcia po ksiązki inne niż lektury szkolne traktujące o zjawach. Ponadto zorganizowany został konkurs na najstraszniejsze przebranie, kolacja z duchami, zabawy i gry integrujące. Mam nadzieję, że ta nowa „akcja” na stałe wpisze się w kalendarz imprez szkolnych i bibliotecznych.
Obserwacja uczniów podczas nocnego spotkania z książką pozwoliła mi na poznanie ich upodobań czytelniczych. Zauważyłam, iż dzieci lubią czytać, jednakże potrzebują odpowiedniej zachęty, bądź motywacji. Moje spostrzeżenia wykorzystam przy uzupełnianiu księgozbioru bibliotecznego o ksiązki dla dzieci z klas I – VI szkoły podstawowej.

IV. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły:
• Praca w zespole analizującym wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012
• Praca w zespołach nadzorujących przebieg sprawdzianów klas VI i egzaminów gimnazjalnych – przez cały okres stażu,
• Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2012/2013;
• Praca w zespole ewaluacyjnym w roku szkolnym 2012/2013;
• Praca w komisji statutowej;
• Praca w komisjach konkursowych organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.
V. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz organizacja konkursów wewnątrzszkolnych.
Pisząc plan rozwoju zawodowego, założyłam sobie, że zorganizuję konkursy czytelnicze. Realizując te zadania w latach 2011/2012 oraz 2012/2013, opracowałam regulamin, a następnie przeprowadziłam konkursy: czytelniczy i plastyczny ściśle związany z biblioteką. Były to konkursy kierowane do młodszych czytelników naszej szkoły. „Konkurs pięknego czytania” polegał na pięknym przeczytaniu wybranego fragmentu książki. Konkurs „Twórczość H. Ch. Andersena” miał przybliżyć uczniom treść utworów tego baśniopisarza. Plastyczne: „Ilustracja książki” związany był z przybliżeniem osoby ilustratora w książkach dla dzieci, natomiast „Mój pluszowy miś” był powiązany z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia”.
Celem organizacji konkursów czytelniczych w naszej szkole jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się czytelnictwem, wzbudzenia u uczniów ciekawości, doskonalenia techniki czytania, wykorzystania umiejętności czytania w praktyce, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Była to okazja zaistnienia dla uczniów nieśmiałych. Osiągane przez nich cele budowały wiarę we własne możliwości, podnosiły samoocenę, rozwijały ambicje. Takie działania są dobrą promocją biblioteki szkolnej i stanowią ożywienie życia szkoły
Organizowanie konkursów nauczyło mnie systematyczności odpowiedzialności. Duże zainteresowanie konkursami bibliotecznymi motywowało mnie do dalszej pracy.
Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska przygotowywałam uczniów do etapu szkolnego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, następnie poszerzałam wiedzę uczniów przygotowując ich do etapu wojewódzkiego wyżej wymienionego konkursu.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

W ramach realizacji tego punktu rozporządzenia podjęłam następujące działania:
1.Systematycznie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli poprzez udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
• Nowe regulacje prawne w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak przygotować IPET i PDW dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wrzesień 2011r;
• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie w szkole – czerwiec 2012r;
• Zadania nauczyciela związane z planowaniem, realizacją oraz monitorowaniem nowe podstawy programowej – listopad 2012r;
• Indywidualizacja pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych – maj 2013r.
Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomagają mi również w rozwiązywaniu problemów z którymi spotykam się w codziennej pracy.
2. Udoskonalając swój warsztat pracy brałam udział w rożnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych, które pozwoliły mi na poznanie wielu nowoczesnych metod i rozwiązań związanych z pracą w szkolnej bibliotece oraz ze sferą dydaktyczno-wychowawczą:
•„Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” – kurs 16 godz. dydaktycznych – 5 listopada 2010 r. LSCDN Oddział w Zamościu.
•„Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego” – szkolenie 6 godz. – 3 grudnia 2010 r.; WODN „KURSOR” Odział w Zamościu; celem szkolenia było poznanie idei oceniania kształtującego i jego wpływu na podniesienie efektywności nauczania oraz udoskonalenie planowania procesu dydaktycznego.
•„Skały budujące Roztocze Środkowe” - zajęcia terenowe 5 godzin dydaktycznych – 3 czerwca 2011 r.; LSCDN Oddział w Zamościu.
•„Nowe regulacje prawne w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak przygotować IPET i PDW dla uczniów o SPE – 4 godz. – 30 września 2011 r.; LSCDN Oddział w Zamościu.
•Światowa metropolia – LONDYN” - konferencja przedmiotowo – metodyczna – 4 godz. zajęć dydaktycznych; październik 2011 r.; LSCDN Oddział w Zamościu.
•„Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” - 10 godz.; 6 marca 2012 r.; WODN „KURSOR”; celem kursu było nabycie uprawnień do kierowania wycieczką bądź obozem wędrownym oraz nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki lub obozu wędrownego.
•„Tworzenie prezentacji multimedialnych” – kurs – 28 marca 2012 r.; Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej.
•„Ewidencja zbiorów w bibliotece szkolnej” – 4 godz. – 28 marca 2012 r.; WODN Oddział w Zamościu; celem kursu było poznanie zasad ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz udoskonalenie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją zbiorów w bibliotekach szkolnych.
•„Bezpieczeństwo i ochrona informacji wg wymogów ustawy o ochronie danych osobowych” – szkolenie; 6 marca 2013 r.; Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego; zakres szkolenia: Prawne aspekty ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.
•„Zastosowanie tablicy interaktywnej w dydaktyce” – szkolenie; 8 listopada 2012 r.
Wiedza zdobyta przeze mnie w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Umożliwia mi ona doskonalenie warsztatu pracy. Potrafię także konstruować wnioski i rekomendację. Te narzędzia podnoszą jakość mojej pracy i sprawiają, że proces edukacji i wychowania moich uczniów jest bardziej efektywny.

§ 7 ust.1 pkt 3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

W ramach realizacji § 7 ust.1 pkt 3 podjęłam następujące działania:
1. Na bieżąco analizowałam ustawy sejmu dotyczące oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karata Nauczyciela, z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 235, poz. 1543),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposoby klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz. U. Nr 83, poz. 562)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposoby klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz. U.Nr 228, poz. 1491)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487).
2. Aktualizowałam na bieżąco swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego poprzez systematyczne odwiedzanie strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której zapoznawałam się z projektami oraz ustawami i rozporządzeniami. Korzystałam również z różnych portali internetowych związanych z prawem oświatowym.
Analiza ustaw i rozporządzeń dotyczących oświaty, jak również przegląd stron internetowych mówiących o oświacie pozwoliło mi w sposób wnikliwy przeanalizować i zapoznać się z obowiązkami nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz jakie powinien spełniać wymagania egzaminacyjne.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

W ramach działań znajdujących się w tym wymaganiu zapoznałam się z przepisami regulującymi zasady przyznawania stopni awansu zawodowego, czyli Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Na ich podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym założyłam zrealizowanie zadań, jakie podniosą efektywność mojej pracy.
W trakcie stażu nawiązałam współpracę z opiekunem, wspólnie ustaliłyśmy plan działania na czas stażu. Współpraca z panią, która pełniła funkcję opiekuna mojego stażu była bardzo dobra. Mogłam liczyć na jej pomoc dotyczącą różnych sfer w pracy zawodowej.
Zapoznałam się ze Statutem Szkoły i Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym, Programem Rozwoju Szkoły, regulaminami, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Aktywnie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych, pracach zespołów powołanych w szkole przez dyrektora. Brałam udział, jako przewodnicząca i jako członek, w pracach komisji nadzorującej sprawdzian klas szóstych i egzamin gimnazjalny przez cały okres stażu oraz w pracach komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Iwonę Remizowską. Były to lekcje biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne, praca Klubu Filmowego. Istotne są dla mnie spostrzeżenia dotyczące organizacji czasu pracy, wykorzystania pomocy dydaktycznych, w tym prezentacji multimedialnych, sposobów motywowania i zachęcania uczniów do pracy podczas lekcji i zajęć poza lekcyjnych.
Obserwowane zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, pozwoliły mi spojrzeć na dzieci i pracę nauczyciela z innej perspektywy obserwatora, koleżanek prowadzących zajęcia i poprzez to mogłam wzbogacić swój warsztat pracy o podpatrzone metody aktywizacji i zachęcania dziecka do wysiłku.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje biblioteczne i zajęcia pozalekcyjne w obecności opiekuna stażu, przez co również doskonaliłam własny warsztat pracy. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było przygotowaniem konspektu zajęć, w których starałam się uwzględniać różne metody aktywizujące. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania i prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.
Chcąc jak najlepiej doskonalić własny warsztat pracy uczestniczyłam w szeregu szkoleń, konferencji i warsztatów metodycznych wymienione w § 7 ust.1 pkt 2.
Wiedza uzyskana na tych szkoleniach oraz kursach pozwala mi na prowadzenie zajęć w sposób ciekawszy dla uczniów, zachęcając ich do aktywnego udziału w zajęciach. Wiadomości zdobyte podczas kursu na temat awansu zawodowego wykorzystałam przygotowując sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego oraz potrzebną dokumentację. Biorąc udział w tych kursach miałam możliwość doskonalenia pracy w grupie, ponieważ większość z nich bazowała na grupowych metodach pracy.
Na początku września 2010r. dokonałam autorefleksji, która pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne i słabe strony, jako nauczyciela bibliotekarza, a później również, jako wychowawcy świetlicy. Krytyczny rys pomógł mi w zaplanowaniu zadań planu rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej analizie i ewaluacji. Przeprowadziłam szereg indywidualnych rozmów wśród uczniów, by dowiedzieć się, o co stale wzbogacać swój warsztat pracy, jako nauczyciel bibliotekarz i wychowawca świetlicy. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji wyciągnęłam następujące wnioski:
- praca nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy świetlicy sprawia mi dużo satysfakcji,
- w pracy nauczyciela najważniejszy jest kontakt z uczniem,
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania,
- mam dobry kontakt z uczniami,
- potrafię współpracować z rodzicami,
- powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane i maksymalnie wykorzystane do potrzeb pracy szkoły.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia, które omówiłam w ramach realizacji § 7 ust.1 pkt 2. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, które ukończyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć bibliotecznych i świetlicowych.
Opracowałam plan pracy i kalendarz imprez bibliotecznych biblioteki szkolnej. Plan pracy biblioteki szkolnej uwzględniał pracę z grupą jak również pracę z czytelnikiem indywidualnym. Kalendarz imprez odwoływał się do zmian zachodzących w przyrodzie, tradycji polskich oraz twórczości pisarzy, poetów i ilustratorów książek dla dzieci i młodzieży.
W ramach tych działań prowadziłam lekcje i zajęcia biblioteczne, zachęcałam uczniów do wykonywania gazetek ściennych i wystawek książek. Promując działalność biblioteki szkolnej i świetlicy systematycznie podawałam informacje do gazetki szkolnej i na stronę internetową szkoły.
W roku szkolnym 2012/2013 byłam wychowawcą świetlicy. Wraz z innymi wychowawcami świetlicy opracowałam „Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej w roku szkolnym 2012/2013”, w którym uwzględniłam potrzeby uczniów, ich zainteresowania i treści wynikające z zadań planu pracy szkoły na dany rok szkolny. Pomogło mi to dostrzec najbardziej istotne zagadnienia w opiece, wychowaniu i nauczaniu poza lekcyjnym dzieci, zauważyłam, które zadania dzieci wykonują najchętniej. Brałam również udział w pracach komisji przyjmującej dzieci do świetlicy szkolnej.
W ramach zajęć świetlicowych dzieci ćwiczyły technikę czytania, zasady poprawnej pisowni. Poziom zajęć dostosowany był do możliwości uczniów. Efektem moich działań było tutaj wyrównywanie braków z lat poprzednich, lepsza umiejętność czytania ze zrozumieniem i znajomość zasad ortografii. Jak również zdobywanie nowych umiejętności i wyrównywanie dysproporcji rozwojowych między uczniami w grupie.
Starałam się wprowadzać nowe metody pracy i organizować zajęcia tak, aby uatrakcyjnić uczniom czas spędzany w świetlicy. Zwracałam uwagę na ich rozwój umysłowy i fizyczny, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie postaw społecznych poprzez realizację następujących działań:
- zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe,
- zajęcia artystyczno–plastyczne – przygotowywanie szeregu gazetek ściennych
- zajęcia umożliwiające osiąganie powodzenia szkolnego – nauka własna, czytelnictwo,
- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- zajęcia wychowawcze – rozmowy, pogadanki o różnorodnej tematyce,
- udział w imprezach bibliotecznych.
W ramach zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam i prowadziłam zajęcia czytelnicze pod hasłem „Poranek z książką”. Zajęcia te były okazją do poznania upodobań czytelniczych młodszych uczniów naszej szkoły. Pozwoliły nakreślić osobę młodego czytelnika co było bardzo pomocne przy zakupie nowych pozycji książkowych do naszej biblioteki. Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na spotkania z książką. Podczas trwania zajęć zapoznawali się z różnorodnymi tytułami, a także doskonalili swoje umiejętności czytelnicze, spostrzegawczość, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych. Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 w ramach zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela organizowałam zajęcia manualne dla dzieci z klas I-III Szkoły podstawowej. Cieszyły się one bardzo dużym powodzeniem, mnie motywowały do wyszukiwania coraz ciekawszych pomysłów na prace ręczne dla dzieci młodszych. Zajęcia miały formę warsztatów plastyczno - technicznych, podczas których uczniowie mieli okazję wzajemnie inspirować się do pracy, rozwijać zainteresowania, wzbogacać własne doznania i zasób doświadczeń, budzić ciekawość i chęć twórczego działania, rozwijać umiejętności i zdolności manualne oraz kształtować umiejętność kreatywnego wykorzystywania wiedzy plastycznej oraz różnych technik i umiejętności manualnych.
Rozbudowywałam swój warsztat pracy poprzez przygotowywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych na zajęcia biblioteczne, zajęcia świetlicowe i zajęcia dodatkowe:
1. przygotowywałam konspekty lekcji,
2. samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: plansze, gry dydaktyczne, karty pracy,
3. samodzielnie wykonywałam zaproszenia, dyplomy, podziękowania na różne okazje, projekty zakładek do książek, foldery.
Doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez czytanie fachowej literatury i stale monitorowałam strony internetowe dotyczące pracy biblioteki szkolnej i świetlicy.
Pozycje Książkowe:
• „Vademecum nauczyciela bibliotekarza”
• „Biblioteka szkolna – tendencje rozwoju teoria i praktyka”
Czasopisma:
• „Biblioteka w szkole”
• „Świetlica w szkole”
• „Wychowawca”
• „Głos pedagogiczny”
Opracowanie:
• „Standardy pracy biblioteki szkolnej”;
• „Serwis nowoczesnego bibliotekarza” wyd. Raabe;
• „Biblioteka wizytówką szkoły” wyd. Raabe.
Stworzyłam biblioteczkę z wydawnictwami oraz teczkę tematyczną zawierającą wycinki prasowe i wydruki ze stron internetowych nawiązujących do zadań realizowanych przez bibliotekę szkolną.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 zostało mi powierzone stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej. Na początku roku szkolnego zapoznałam się z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uczniów mających trudności w nauce. W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej starałam się dostosować do zaleceń w nich umieszczonych.
Jako nauczyciel wychowawca poznawałam sytuację rodzinną swoich uczniów: zapoznawałam się z dokumentacją moich wychowanków, przeprowadzałam wywiady na temat środowiska rodzinnego uczniów, stale monitorowałam potrzeby i rozwój wychowanków.
Realizowałam zadania nauczyciela wychowawcy (cały okres trwania stażu):
- realizowałam zdania opiekuńcze – rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy uczniów - realizacja tego zadania opierała się o współpracę z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
- realizowałam zadania wychowawcze - dbałam o kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw w ocenie własnej osoby i kontaktach z rówieśnikami. Zależało mi, aby dzieci i młodzież wierzyła we własne siły, akceptowała siebie, była ciekawa świata i tolerancyjna wobec innych. Problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów omawiałam z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami,
- pełniłam dyżury podczas Dni Otwartych w szkole - na bieżąco inicjowałam kontakty osobiste lub telefoniczne z rodzicami, rozmawiałam z rodzicami dzieci mających problemy z nauką,
- pracowałam nad integracją grupy świetlicowej - wspólnie z grupą planowałam i organizowałam zajęcia wychowawcze, zmierzające do integracji zespołu świetlicowego.
Podczas zajęć zacieśniała się wieź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną - wychowawcą świetlicy, a wychowankami. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględniać w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej.
- kształtowałam wśród uczniów postawę proekologiczną i prozdrowotną - propagowałam zasady zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny, organizacji pracy i czasu wolnego.
- przeciwdziałałam agresji wśród uczniów - na zajęciach poruszałam tematy, które związane były z agresją, tolerancją,
- przygotowywałam półroczne i roczne sprawozdania z pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.
Jako wychowawca świetlicy starałam się stworzyć zespół zintegrowany, w którym każde dziecko będzie czuło się akceptowane i szanowane. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel - wychowawca to ten, który nierzadko bywa też psychologiem, powiernikiem, a nawet lekarzem. Znam sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiem, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa, czy wsparcie psychologiczne.
W pracy nad integracją grupy świetlicowej przeprowadzałam ćwiczenia metodą dramy czy dyskusji. Wraz z wychowankami brałam udział w konkursach na najładniejszy świąteczny wystrój świetlicy zarówno przed świętami Bożego Narodzenia, jak też Wielkanocnymi. Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowałam Wigilię w świetlicy, podczas której wspólnie z wychowankami dzieliliśmy się opłatkiem.
Zagadnienia z zakresu kształtowania u uczniów postawy proekologicznej i prozdrowotnej realizowałam w ramach Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego, projektu edukacyjnego „Nie wyrzucaj jak leci”. Wspierałam wychowanków świetlicy w akcji charytatywnej „Góra Grosza” i zbiórce makulatury. Włączyłam się także w działania programu profilaktycznego ,,Trzymaj formę’’, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną. W czasie trwania stażu podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów – prowadziłam pogadanki na ten temat, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami. W bibliotece szkolnej utworzyłam stałą ekspozycję pozycji książkowych nt. zdrowego trybu życia oraz zagrożeń płynących z uzależnień. Ze zgromadzonych książek i innych materiałów chętnie korzystają nauczyciele wychowawcy prowadząc lekcje dotyczące zdrowego trybu życia.
W czasie pracy w świetlicy i bibliotece szkolnej udzielałam również pomocy w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości uczniom mającym problemy w nauce. Moi wychowankowie, byli wdrażani do samodzielności podczas spożywania posiłków oraz sprzątania sali po zajęciach. Nasze zajęcia łączyły przyjemne z pożytecznym - prowadziłam z uczniami rozmowy, wspólnie przygotowywaliśmy prace plastyczne na różne okazje. Uzmysłowiłam sobie, że wspólne działania więcej uczą nas o danym dziecku i pozwalają lepiej je poznać w sytuacjach codziennych.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W ostatnich czasach technologie komputerowe i informacyjne rozwijają się bardzo szybko i dominują wszystkie dziedziny życia, dlatego cały czas starałam się doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Od wielu lat korzystam z technologii komputerowej. Z obsługą komputera zapoznałam się podczas studiów magisterskich. Później doskonaliłam swoje umiejętności na studiach podyplomowych, różnorodnych kursach i szkoleniach. Jednak nieoceniona jest pomoc doświadczonych kolegów i koleżanek informatyków. Brałam udział w „Szkoleniu w zakresie obsługi i sprawowania opieki nad Szkolnym Centrum Multimedialnym i Informatycznym”. Uczestniczyłam także w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lublinie dotyczącym stosowania prezentacji multimedialnych w realizacji zadań związanych z pracą biblioteki szkolnej.
Wiadomości i umiejętności zdobyte podczas tych szkoleń pomagały mi w pracach bibliotecznych i świetlicowych, usprawniały i uatrakcyjniały pracę i wizerunek biblioteki, jak również świetlicy szkolnej.
Przez cały okres stażu wykorzystywałam w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną.
1. Przygotowywałam ankiety dla rodziców, krzyżówki, dyplomy, regulaminy i protokoły, sprawozdania oraz inne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem komputera (prezentacje multimedialne). Komputer służy mi także do tworzenia opracowań dokumentów szkolnych, a także dokumentów związanych z rozwojem zawodowym - plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. Portale internetowe (www.eduinfo.pl, www.profesor.pl, www.bibliotekawszkole.pl,) i informacje zamieszczane na stronach CKE, OKE, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, czy Ministerstwa Oświaty są dla mnie źródłem nowinek ze świata edukacji. Zasoby informacyjne Internetu pozwalają mi w przygotowaniu się do zajęć w świetlicy i pracy w bibliotece szkolnej. W Internecie znalazłam też wiele praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego. Założyłam własną skrzyknę e- mailową, na którą otrzymuję bieżące informacje o nowościach wydawniczych. Poza tym swobodny i szybki dostęp do Internetu pozwala mi na bieżąco śledzić zmiany dotyczące prawa oświatowego.
W codziennej pracy pomocne były mi umiejętności wykorzystania technologii komputerowej. Opracowywałam dokumenty, scenariusze, karty pracy i inne pomoce dydaktyczne, które były czytelne, estetyczne, a możliwość ich modyfikowania oszczędzała czas, podobnie jak wykorzystanie drukarki lub kserokopiarki. Były to najczęściej dokumenty w formie opisowej, tabelarycznej lub graficznej. Korzystanie z technik komputerowych ułatwiło mi sporządzanie statystyki dziennej i okresowej. Wykonywałam dyplomy za udział w konkursach i podziękowania za współpracę. Starałam się, aby w bibliotece znalazły się przejrzyste i czytelnie, wykonane techniką komputerową, informacje dotyczące konkursu czytelniczego, regulaminów czytelni i wypożyczalni, układu księgozbioru oraz kanonu lektur. Służyłam też pomocą uczennicom z aktywu bibliotecznego, zajmującym się przygotowywaniem gazetek ściennych.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej, wychowawczej przynosi korzyści mnie i moim wychowankom. Daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam ich zainteresowania i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy. Pomagałam uczniom przygotowywać się do zajęć, rozwijać umiejętności w posługiwaniu się komputerem.
W swojej pracy bibliotekarza mobilizowałam uczniów do poszerzania wiedzy przez Internet. Wskazywałam, jak i gdzie szukać materiałów do pracy, i jak właściwie korzystać z zasobów Internetowych.
Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z nauczycielami z całej Polski. Korzystając z Internetu porozumiewam się z innymi nauczycielami kolegami, usprawniając w ten sposób pracę i przyspieszając wymianę informacji. Poprzez Internet mogę pozyskiwać informację o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę. Znajomość pracy z komputerem i posługiwanie się Internetem pozwoliły mi na umieszczenie na stronie www.edukacja.edux.pl publikacji dotyczących pracy zawodowej: planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
Przy wzbogacaniu księgozbioru biblioteki szkolnej czy zamawianiu prenumerat czasopism korzystałam ze stron wydawnictw, aby zapoznać się z ofertami, porównać ceny i wybrać najkorzystniejszą. Cenne informacje uzyskiwałam ze strony Internetowej czasopisma “Biblioteka w szkole” lub biblioteki elektronicznej EBIB. Z tych źródeł czerpałam wiedzę na temat działalności bibliotek, realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej, historii książki. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystania.
2. Podczas prowadzenia zajęć bibliotecznych oraz zajęć w świetlicy szkolnej korzystałam z czasopism („Biblioteka w szkole”, „Wychowawca”, „Świetlica w szkole”, „Victor Junior”, „Kumpel”), filmów edukacyjnych, adaptacji lektur szkolnych, Serwisu nowoczesnego bibliotekarza.
Wykorzystanie massmediów w pracy pedagogicznej zaktywizowało uczniów do pracy i dało mi możliwość sięgnięcia po ciekawe metody prowadzenia zajęć.
3. Redaguję teksty do prasy lokalnej, jestem opiekunem gazetki szkolnej „Szkolne Grafitti”. Jestem odpowiedzialna za przekazywanie istotnych informacji z życia szkoły do różnych instytucji za pomocą poczty elektronicznej. Niejednokrotnie imprezy szkolne i czytelnicze utrwalałam na przy użyciu aparatu fotograficznego i kamery. Zaangażowałam się do pracy w projekcie edukacyjnym „Ta ziemia od innych droższa”, by służyć uczniom pomocą i wiedzą z zakresu obsługi komputera i urządzeń multimedialnych przy tworzeniu opisów i dokumentacji przebiegu projektu (zdjęcia, prezentacja multimedialna).
Utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły pozwoliło mi lepiej poznać i zintegrować się ze środowiskiem nauczycieli, rodziców i uczniów. Ważne jest dla mnie to, aby uczniowie potrafili posługiwać się Internetem nie tylko, jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim, jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat i selektywnie dobierać informacje zamieszczane w Internecie. Dlatego staram się jak najczęściej prowadzić zajęcia biblioteczne w sali komputerowej i stwarzać uczniom możliwość korzystania z Internetu na tych zajęciach. Dzięki temu rodzą się różne ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć: tworzymy zakładki do książek, prezentacje multimedialne, zwiedzamy wirtualną bibliotekę aleksandryjską, szukamy informacji i materiałów dotyczących biblioteki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach i ja również lubię taki aktywny sposób prowadzenia ćwiczeń.
W dalszym ciągu pogłębiam własne umiejętności i wiedzę związaną z komputerami, gdyż jest to niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina. Systematycznie przeglądałam publikacje Internetowe na temat awansu zawodowego. Zdobyte umiejętności pomogły mi w opracowaniu dokumentacji odnośnie awansu zawodowego. Działania wynikające z realizacji planu rozwoju zawodowego skłoniły mnie do sięgania po najnowsze materiały, które znalazłam na edukacyjnych stronach Internetu. Najczęściej przeglądam takie strony jak:
- www.gazeta.pl/edukacja,
- www.ebib.pl,
- www.gimnazjum.pl,
- www.edukacja.edux.pl
- www.edux.pl
- www.interklasa.pl,
- www.literka.pl,
- www.eduinfo.pl,
- www.oswiata.org.pl,
- www.profesor.pl,
- www.publikacje.edu.pl,
- www.bibliotekawszkole.pl,
- www.men.gov.pl,
W obecnych czasach Internet jest niezastąpionym źródłem szybkiej informacji. W codziennym życiu ułatwił mi dostęp do aktualnych przepisów prawnych (prawo oświatowe, zasady funkcjonowania bibliotek), materiałów zawartych w czasopismach dotyczących bibliotek, informacji o formach doskonalenia, nowościach wydawniczych. Służyłam pomocą w pozyskiwaniu tą metodą informacji zarówno nauczycielom, jak też uczniom, którzy bardzo chętnie korzystali z moich umiejętności w tej dziedzinie.
Uznałam, że prezentacje multimedialne to jedna z ciekawszych i atrakcyjniejszych form przekazu informacji. Pomagają w wyjaśnieniu, nauczaniu lub przedstawianiu odbiorcy jakiegoś zagadnienia w sposób szybki, a zarazem interesujący. Dlatego, też wykorzystuję tworzenie prezentacji na różne imprezy czytelnicze: „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „W krainie bajek i baśni”, „Witajcie w gronie czytelników naszej szkoły”, „Artysta grafik Jerzy Garbacz”, „Maria Curie-Skłodowska”.

§ 7 ust.2 pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

W trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego, często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu, których niezbędna była moja wiedza z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej. Wiedzę z wybranych zagadnień dydaktyki, pedagogiki i psychologii, wyszukiwałam samodzielnie i studiowałam wybrane pozycje. Do ciekawszych należą:
-E. Kłosińska ,,Wychowawca w szkole’’
-,,Psychologia w szkole’’ – kwartalnik dla nauczycieli
-,, Głos pedagogiczny’’ - miesięcznik dla nauczycieli
-J. Santorski ,,ABC psychologicznej pomocy’’
-R. Portmann ,,Gry i zabawy przeciwko agresji’’
-J. Dobson ,,Rozmowy z rodzicami’’
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Rozwijając swoje umiejętności pedagogiczne starałam się poszerzać swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną studiując literaturę fachową związaną z tym tematem. Uczestniczyłam również w szkoleniu „Nowe regulacje prawne w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak przygotować IPET i PDW dla uczniów o SPE” – 4 godz. – 30 września 2011 r.; LSCDN Oddział w Zamościu oraz „Indywidualizacja pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych” – maj 2013r.
Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki pogłębiła moje kompetencje, jako nauczyciela wychowawcy. Dzięki temu mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze.
Obserwując zachowania uczniów w bibliotece szkolnej podczas przerw, czy też podczas zajęć bibliotecznych, nie trudno zauważyć, iż pobyt w szkole dostarcza dzieciom wielu sytuacji stresujących, stawia przed nimi trudne zadania. Przebywając przez wiele godzin w szkole, udziela im się pośpiech, zdenerwowanie i związane z tym różne lęki. Nie zawsze uczniowie są w stanie sami sobie poradzić z problemami, wobec których stają. Współczesne dzieci bardziej niż kiedykolwiek potrzebują więcej uwagi osób dorosłych, ale również miłości, życzliwości i uśmiechu. Często uczniom przychodzącym do biblioteki służę za powiernika swoich problemów i dlatego w roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam spotkania czytelnicze pod hasłem „Wtorkowe spotkania z książką”. Zajęcia uwzględniały tematykę dotyczącą pokonywania lęków szkolnych oraz korygowania niewłaściwych postaw i zawierały elementy biblioterapii. Treści ukazywały miejsce ucznia w środowisku szkolnym i rodzinnym, sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz przyswajanie podstawowych pojęć takich jak: miłość, wiara w siebie i swoje możliwości, poszanowanie tradycji, życie w zgodzie z przyrodą.
Pomagałam wychowankom świetlicy mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych wskazówek w ich rozwiązywaniu uzyskałam od pedagoga szkolnego, opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego, dlatego ważne jest zindywidualizowane podejście do każdego ucznia.
Starałam się poznać sytuację rodzinną i życiową uczniów i odpowiednio do danej sytuacji pracować z dzieckiem. Każdego z moich uczniów traktowałam indywidualnie, na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze, a w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Prowadziłam indywidualne rozmowy pedagogiczne z rodzicami uczniów, u których zauważyłam duże braki w nauce. Współpracowałam z nauczycielami wychowawcami i pedagogiem szkolnym w sprawach dotyczących trudności w nauce, celem skierowania uczniów na badania psychologiczne i pedagogiczne. W czasie zajęć świetlicowych starałam się wyrównywać braki edukacyjne niektórych wychowanków poprzez ćwiczenia doskonalące znajomość podstaw matematyki takich jak np. tabliczka mnożenia, kolejność wykonywania działań, jak również doskonalące znajomość języka polskiego np. techniki czytania, zasad polskiej ortografii czy deklinacji części mowy. Zachęcałam wychowanków do systematycznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności i wyrównywaniem braków w wiadomościach.
Lata szkolne to czas uczenia się współżycia w grupie, koleżeństwa, radzenia sobie ze swoimi emocjami przy rozwiązywaniu konfliktów, kształtowania osobowości i temperamentu. W związku z tym, bardzo często w grupie rówieśników wybuchają jakieś konflikty, z którymi nie zawsze sami umieją sobie poradzić. Dlatego też, starając się pomóc uczniom rozwiązywałam na bieżąco konflikty rówieśnicze i zaistniałe przez to w grupie problemy wychowawcze. Starałam się niejednokrotnie tak kierować rozmową z dziećmi, aby to one same zauważyły istotę konfliktu i same odnalazły sposób jego rozwiązania. Często takie celowe kierowanie rozmową przynosiło oczekiwane rezultaty, a dzieci uczyły się rozwiązywania konfliktów samodzielnie.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z rodzicami uczniów. Podczas dni otwartych i na wywiadówkach indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.

&7 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobowiązało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po wnikliwej analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak:
- Ustawa Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres trwania stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy sporządziłam sprawozdanie z podjętych działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla dyrektora szkoły i komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się także z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela.

Wnioski z realizacji planu rozwoju zawodowego i wizja dalszego rozwoju zawodowego

Okres mojego stażu, który odbyłam w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej był dla mnie czasem intensywnej pracy. Plan rozwoju zawodowego stworzyłam w oparciu o autorefleksję własnych doświadczeń, jako nauczyciel bibliotekarz i wychowawca. Starałam się sprostać wymaganiom, jakie sobie założyłam. Przez ten czas uczyłam się organizacji i współpracy. Doskonaliłam swój warsztat pracy i umiejętności pedagogiczne.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg różnorodnych działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kwalifikacje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje działania są zauważane przez dyrektora szkoły, czego dowodem jest otrzymanie nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej w roku szkolnym 2012/2013. Po zakończeniu stażu nadal będę uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, by podnosić swoje kwalifikacje, które wpłyną na jakość mojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Swoją przyszłość zawodową wiążę z pracą nauczyciela. Mam na uwadze, że praca ta wymaga dużej wiedzy, rozpoznania potrzeb uczniów, doboru skutecznych metod oraz indywidualnego podejścia. Ponieważ jestem osobą sumienną i odpowiedzialną, swoje obowiązki staram się wykonywać jak najlepiej, a jednocześnie będąc osobą otwartą, z wyzwaniem podejmuję wszelkie zmiany i nowe zadania. Okres stażu to tylko niewielki wycinek mojej pracy pedagogicznej, a jego zakończenie nie oznacza końca działań. Praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi również nie dobiegła końca. Większość moich przedsięwzięć zaplanowane jest na dalsze lata. Wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Cieszę się, że mogę pracować w tutejszej szkole. Będę starała się pracować jeszcze lepiej i jeszcze efektywniej. Wszystkim, którzy mi pomogli w czasie odbywania mojego stażu i byli mi życzliwi, składam serdeczne podziękowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.