X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20708
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA STAŻYSTY

MGR Anity Kucharskiej


ZA OKRES STAŻU

OD 01.09.2012 DO 31.05.2013


Imię: Anita Karolina
Nazwisko: Kucharska
Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu
Data odbywania stażu: 1.09.2012 - 31.05.2013


Posiadane kwalifikacje:

Studia magisterskie i podyplomowe:
Akademia Bydgoska im. Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy:
- Pedagogika ogólna sp. resocjalizacja
- Przygotowanie pedagogiczne
- Edukacja wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne


Kursy:

Prywatne Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie:
- Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
- Terapia pedagogiczna
Studium Prawa Europejskiego:
- Profesjonalny opiekun /Wychowawca Świetlicy - koniec 30.06.2013.
Centrum Edukacji Nauczycieli Koszalin:
- Wspieranie talentów i zdolności uczniów

Szkolenia:

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie:
Szkolenie dla wychowawców świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
Temat: „Rozwój Kompetencji pracowników świetlic w zakresie pracy z grupą”
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Szkolenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Pracę w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu rozpoczęłam 1 września 2011 roku, nie rozpoczynając jednak stażu ze względu na charakter zatrudnienia. Byłam zatrudniona na okres zastępstwa za innego nauczyciela.
Jednak ku mojej radości we wrześniu 2012 roku ponownie dano mi szansę rozwoju i pracy w świetlicy szkolnej, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – drugi rok pracy w zawodzie nauczyciela. Na początku wiedziałam, że czeka mnie trudne zadanie. Obawiałam się, że nowi uczniowie zechcą wystawić na próbę moją cierpliwość oraz będą chcieli zbadać granice mojej wytrzymałości psychicznej.
Rozpoczynając swoją pierwszą pracę w szkolnictwie spotkałam się z wieloma nowymi sytuacjami. Pierwsze miesiące były trudne, czasem próby kreowania swojego wizerunku jako nauczyciela-wychowawcy wymagały innego podejścia niż myślałam, gdyż praca w świetlicy szkolnej ma trochę inny charakter. Mając jednak liczne zastępstwa poznałam też pracę nauczyciela przy tablicy i musiałam zorganizować ją tak, by zbudować autorytet w oczach starszych uczniów.
Po zakończeniu stażu, czyli po roku pracy, mogę stwierdzić, że moje cele zostały osiągnięte. Dokonałam tego dzięki pomocy mojego opiekuna pani mgr Katarzyny Zapotoczny, pani pedagog Mirosławy Majkowskiej - obecnej v-ce dyrektor, koleżankom z pracy, a także nieustannej pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami.
W moim planie rozwoju zawodowego postawiłam sobie następujące cele:

CEL GŁÓWNY:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Kołobrzegu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej.
5. Doskonalenia warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenia.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

W mojej pracy zawodowej kierowałam się następującymi priorytetami:
1) doskonalenie warsztatu i metod pracy;
2) uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe;
3) uczestniczenie w różnych formach doskonaleń służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.


W związku z zakończeniem odbywanego stażu składam Pani dyrektor, sprawozdanie z jego realizacji. Sprawozdanie obejmuje ocenę stopnia realizacji zadań przedstawionych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań:


Sprawozdanie opracowane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).

1 września 2012 roku rozpoczęłam staż pedagogiczny. Pełna lęku i obaw, ale wielkiej wiary w swoje możliwości zaczęłam moją pracę.
Pod czujnym okiem opiekuna stażu pani mgr Katarzyny Zapotoczny, oraz przyjacielskich rad wielu nauczycieli zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego w zawodzie nauczyciela.
Wspólnie z moim opiekunem stażu przeanalizowałyśmy następujące dokumenty:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004r Nr 260, poz. 2593 ),
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ;

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. nr 214, 2007r., poz. 1580), zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. nr 97, 2006 r., poz. 674) – Karta Nauczyciela, w szczególności rozdział 3a dotyczący „Awansu Zawodowego Nauczyciela” - z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. ( Dz. U. nr 393, 2013 r., poz. 674) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Jako stażystka zapoznałam się również z dodatkowymi publikacjami omawiającymi zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego opublikowanymi na stronie CEN-u, uczestniczyłam także w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli prowadzonym właśnie przez pracowników CEN z Koszalina.
W dniu 4 września 2012 r. podpisałam wraz ze swoją opiekunką panią mgr Katarzyną Zapotoczny kontrakt, który zawierał warunki naszej współpracy.
Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu oraz opierając się o przeanalizowane w/w dokumenty napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor Małgorzatę Markiewicz.

Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam następujące dokumenty:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
• Plan Rozwoju Szkoły,
• Regulamin Życia Szkoły,
• Szkolny Program Profilaktyczny,
• Regulamin Świetlicy,
• Procedury postępowania BHP,
• Procedury postępowania w sytuacjach problemowych.

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP.
Uczestniczyłam także we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz następujących Radach Szkoleniowych:
• w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
• dotyczącej programu „Przyjaciele Zippiego”,
• dotyczącej przedstawienia procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasach VI szkoły podstawowej w roku 2012/2013,
• dotyczącej radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych i zasad współpracy z rodzicami uczniów,
• dotyczącej ochrony danych osobowych,
• dotyczącej odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

Należałam również do Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym, konsultując z nimi nurtujące mnie pytania dotyczące wychowanków. Należałam również do Zespołu wychowawczego, w którym to uczestniczyłam oraz byłam zawsze dostępna dla rodziców pełniąc dyżury w dni otwarte szkoły.
Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i zawodową, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami i wspólnie z nimi poszukiwałam nowych rozwiązań w przypadku pojawiających się problemów.
W wyniku konsultacji z opiekunem stażu nauczyłam się w poprawny sposób wypełniać podstawowe dokumenty szkolne tj. dzienniki zajęć wychowawczych, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych . W szczególności jednak zapoznałam się z zasadami prowadzenia dokumentacji świetlicowej - regulaminem świetlicy, zasadami jej funkcjonowania, zasadami prowadzenia dziennika zajęć wychowawczych, procedurami przyjmowania dziecka do świetlicy.
Wspierałam również nauczycieli świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Napisałam Roczny Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej na rok 2012/2013.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2,).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie podpisanym kontrakcie.
Wspólnie z panią mgr Katarzyną Zapotoczny opracowałyśmy harmonogram oraz tematykę spotkań, które miały prowadzić do realizacji postawionych nam zadań.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna lub innych nauczycieli z większym stażem:

- Wrzesień 2012 - Edukacja matematyczna – „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100”( obs. lekcji mgr K. Zapotoczny)
- Październik 2012 - Edukacja polonistyczna- „Właściwości magnesów”;
(obs. lekcji mgr M. Pawłowskej)
- Listopad 2012 - Zajęcia świetlicowe- „Andrzejki”(obs. zajęć mgr Ż. Mazurek)
- Grudzień 2012 - Edukacja przyrodnicza-„ Noc i dzień”(obs. lekcji mgr
M. Paluszkiewicz)
- Styczeń 2013 - Edukacja Matematyczna -„Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych” (obs. lekcji mgr J. Mołodeckej)
- Luty 2013 - Edukacja polonistyczna –-„Co zagraża Antarktydzie” (obs. lekcji mgr J. Mołodeckej)
- Marzec 2013 - Zajęcia z psychologiem mgr I. Karnicką - „Przyjaciele uśmiechu - Poznajmy siebie”;
- Kwiecień 2013 – Zajęcia świetlicowe – „Wielkanocna niespodzianka”(obs. zajęć mgr E.Serafin)
- Maj 2013– Zajęcia Świetlicowe- „Kochana Mama”(obs. zajęć
mgr Ż. Mazurek)

Obserwacje w/w lekcji i zajęć nauczyły mnie szacunku i pokory do zawodu nauczyciela, wzbogaciły mój warsztat pracy podwyższając tym samym poziom nauczania. Dały mi możliwość zrewidowania swoich umiejętności pedagogicznych motywując do dalszego doskonalenia zawodowego.
Wszystkie zajęcia na bieżąco omawiałam i analizowałam z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, u których byłam gościem Nauczyłam się rozpoznawać cele lekcji, zastosowane metody jak i formy pracy wprowadzane w czasie lekcji. Poznałam style i sposoby prowadzenia zajęć, porównując je później z własnymi.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu, obserwacje umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dziećmi dotąd mi nieznanych.
Szczególnie zwracałam uwagę na wykorzystywanie czasu, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Pani Kasia pokazała mi jak w cenny sposób wprowadzać nowy temat lekcji i jakimi etapami go prezentować, aby mimo jego skomplikowania uczniowie mogli podążać za tokiem lekcji.

Mając na uwadze ustalony wcześniej harmonogram Planu Rozwoju Zawodowego, zajęcia przeze mnie prowadzone, były także obserwowane przez opiekuna stażu mgr Katarzynę Zapotoczny. Zajęcia przeprowadziłam w oparciu o własnoręcznie napisane scenariusze zajęć i scenariusze lekcji , w świetlicy szkolnej oraz w klasie 3b, której Pani Kasia jest wychowawcą tj:

- Wrzesień 2012 - „Poznajemy koleżanki i kolegów”- świetlica szkolna
- Październik 2012 – „Jesienne prace w ogrodzie” - klasa 3b
- Listopad 2012 – „Andrzejki”- świetlica szkolna
- Grudzień 2012 – „Tradycje Bożonarodzeniowe”- klasa 3b
- Styczeń 2013 – „Dzień Babci i Dziadka” - świetlica szkolna
- Luty 2013 – „Kontakt z obcym”- świetlica szkolna
- Marzec 2013 – „Miododajne Pszczoły”- klasa 3b
- Kwiecień 2013 –„Wiosna” - klasa 3b
- Maj 2013 – „Kobiety Alpinistki” - klasa 3b

Omawiając ze mną przeprowadzone lekcje, pani mgr Katarzyna Zapotoczny wskazywała na różne metody realizacji zamierzonych celów, które starałam się następnie wykorzystywać na własnych zajęciach. Po każdej lekcji analizowałam swe mocne i słabe strony, co zaowocowało korektą moich zachowań w klasie i na zajęciach w świetlicy szkolnej.

Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności pani dyrektora Małgorzaty Markiewicz i w obecności pani v-ce dyrektor Mirosławy Majkowskiej :
- Październik 2012 - Uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”
- Maj 2013 – Prawa Dziecka.
Po wspólnym omówieniu lekcji, obie panie dyrektor wskazując uwagę na popełniane przeze mnie błędy pozwoliły na odnalezienie sposobów ich unikania w przyszłości.

W świetlicy szkolnej prowadziłam także zróżnicowane tematycznie zajęcia integracyjne, plastyczne, techniczne, muzyczne i ruchowe z dziećmi w młodszym jak i w starszym wieku. Odbywały się one w świetlicy, jak również na boisku szkolnym.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych przywiązywałam do kształtowania umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Pozwoliło to wdrożyć dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, wyrażania swoich potrzeb i uczuć, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.
Prowadzone przeze mnie zajęcia w świetlicy szkolnej dały dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Poprzez pracę w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwinęli swoje sprawności manualne, wyobraźnię oraz inwencję twórczą. W codziennych zajęciach uwzględniałam także takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci i pobudzają wrażliwość estetyczną.
Podczas pracy w świetlicy mogłam także wykorzystać wiedzę zdobytą na ukończonych przeze mnie kursach, np. z zakresu terapii pedagogicznej. Wykorzystywałam głównie zajęcia ukierunkowane na przezwyciężanie trudności o różnym charakterze. Poruszałam tematy prowadzące do zrozumienia i zaakceptowania przez dziecko jego własnych deficytów oraz zmobilizowanie go do aktywnego działania mimo istniejących przeszkód.
Wiedzę tą wykorzystywałam również na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce np. jako pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Podczas stażu przygotowywałam pomoce dydaktyczne tj. szablony, plansze tematyczne. Tworząc własny warsztat pracy - zgromadziłam prace dzieci - są one dostępne dla rodziców, do wglądu w świetlicy szkolnej, dbałam o tablice informacyjną oraz tablicę na której dzieci prezentują swoje prace oraz tworzyłam gazetki tematyczne.
Korzystałam również z zasobów biblioteki szkolnej wykorzystując książki i czasopisma potrzebne mi do prowadzenia całorocznych zajęć z dziećmi w świetlicy szkolnej.
Swoje działania wychowawcze wspomagałam również specjalistyczna literaturą psychologiczno pedagogicznej, poruszającą tematykę właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci oraz występujących w nim dysfunkcji.
Prowadziłam szereg zajęć o różnej tematyce korzystając z następujących czasopism oraz książek :
• Czasopisma - „Świerszczyk” i „Życie szkoły”;
• B. Bartoszewska, G. Kasperek, M. Machowska – „Alfabet świetlicowy”;
• V. Folłet – „Bransoletki przyjaźni”;
• M. Jąder – „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”;
• M. Kraszewska – „W kręgu Tradycji Świąt”;
• S. Lausbury- Foose – „Ozdoby z papieru na 4 pory roku”;
• M. Maj – „Wyczarowane z niczego”;
• B. Michalec – „100 zagadek z różnych szufladek”;
• I. Nimschowski – „Dziecięce proste orgiami”;
• P.Pinder – „Jak robić kartki”;
• H. Sander, R.Vogl – „Księga papierowych cudów”;
• F. Sakade – „Sztuka składania z papieru”;
• K. Ulanowski – „Zwierzaki z plasteliny”;
• W. Walendzik – „Zagadki profesora Rozumka”.
Swoją pomocą służyłam także przy organizacji różnych konkursów, uroczystości szkolnych oraz spotkań okolicznościowych organizowanych przez innych nauczycieli np. wspierałam i pomagałam w przygotowaniach dekoracji do wielu przedstawień zespołu „Óśmiaki”, służyłam pomocą przy organizacji szkolnego przedstawienia „Królewna Śnieżka” wystawionego w języku angielskim.
We własnym zakresie na bieżąco korzystałam z materiałów o tematyce
psychologiczno-pedagogicznej:

• Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze – Miesięcznik MEN
• „...żeby świetlica nie była przechowalnią”. Wskazówki organizacyjno-metodyczne,

Beata Zięba- Kołodziej, Anna Róg;

• Rodzice i dzieci dorastające – Halina Filipczuk;

• Prawidłowe mówienie – Zofia i Henryk Szletyńscy;

• Jak być przezornym i bezpiecznym- Przewodnik ucznia-Barbara Osińska.
• „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” -
Adele Faber, Elaine Mazlisch.
Pomocne okazały się także materiały zamieszczone na stronach Ministerstwa Edukacji, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, oraz w czasopismach pedagogicznych, takich jak: „Głos Nauczycielski”, czy „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.edukacja.edux.pl ) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.pl
• www.interklasa.pl
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.literka.pl


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

Przez cały okres stażu realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela świetlicy prowadząc zajęcia świetlicowe zgodnie z rocznym planem pracy.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania.
Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami.
Od wychowawców klas zebrałam również wszystkie potrzebne informacje dotyczące wychowanków, co pomagało mi w porozumiewaniu się z dziećmi i w podniesieniu efektywności pracy z nimi.
Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z wychowawcami klas, aby lepiej poznać swych podopiecznych i rozwiązywać zaistniałe problemy. Skorzystałam z wielu rad pani mgr Żanety Mazurek dotyczących pracy w grupie. Czytałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną by lepiej rozpoznawać i reagować na pojawiające się bieżące problemy.
Szkolenie z zakresu koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na wypracowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami oraz podnoszenia samooceny i wzbudzania w nich wiary we własne siły i możliwości.
Szkolenie to dało mi również możliwość rozpoznawania i rozwiązywania wielu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, były to m.in. problemy wynikających z zagrożeń niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ale też we wspieraniu uczniów posiadających szczególne uzdolnienia. Korzystałam z materiałów dotyczących zaburzeń komunikacji językowej, gdyż do świetlicy szkolnej uczęszczały dzieci właśnie z takimi problemami.
Kurs ten pomógł mi również wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania niepowodzeń edukacyjnych, wynikających z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, jak i w zachowaniu równowagi podczas sytuacji traumatycznych np. śmierć jednego z rodziców.
Wszystkie moje oddziaływania wychowawcze były konsultowane z rodzicami szanując np. ich prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego i religijnego zgodnego z ich przekonaniami, gdyż nie wszystkie dzieci w naszej szkole uczęszczają na religię.
Rodzice najlepiej znają własne dzieci, ich mocne i słabe punkty. Dlatego szczery kontakt z nimi już na początku pomógł mi zdiagnozować niektóre potrzeby opiekuńczo-wychowawcze dziecka.
Także na początku rodzice zostali poinformowani, jakie zachowania wychowanków będą akceptowane i nagradzane, a jakie absolutnie nie, i jakie konsekwencje czekają wychowanków łamiących pewne, ogólnie przyjęte zasady.
Rodzice najczęściej widzą maleńki fragment naszej pracy, nie zawsze też mają czas i ochotę słuchać opowieści swych dzieci o tym, co robiły w trakcie pobytu w świetlicy. Dlatego też tak ważne jest wychodzenie z prezentacją naszej pracy do rodziców, dlatego za każdym razem starałam się prezentować wykonane przez dzieci prace.

Znajomość środowiska uczniów lepiej poznałam po przez dodatkowo prowadzone przeze mnie zajęcia plastyczne, cieszyły się one wśród dzieci dużą popularnością - aby to sprawdzić i modyfikować na bieżąco stworzyłam własny Plan Zajęć Plastycznych, który wraz z kalendarzem zajęć zastał przedstawiony rodzicom. Wyrazili oni swą aprobatę i akceptację podpisując się pod całym cyklem zajęć - (załącznik nr 1).
Zajęcia te były prowadzone poza Rocznym Planem Zajęć dydaktyczno - wychowawczym świetlicy szkolnej, którego jestem również autorką. Odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, udział dzieci był dobrowolny i obejmował różne grupy wiekowe zainteresowane danymi zajęciami.
W trakcie mojego stażu zorganizowałam również, uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”, zostałam też organizatorem Konkursu na Portret Pluszowego Misia oraz konkursu ekologicznego „Coś z niczego”, a w roku 2012 byłam również organizatorem ogólnopolskiej akcji „Warto być dobrym” dzięki której dzieci mogły zrozumieć jak cenne jest pomaganie innym.
Nieocenionych wskazówek oraz informacji o środowisku uczniów przyniósł mi także udział w realizacji niektórych szkolnych programów i imprez np. Tydzień Profilaktyki , udział w apelach szkolnych oraz pomoc przy przedstawieniach organizowanych przez mojego opiekuna panią mgr Katarzynę Zapotoczny.

W okresie stażu na nauczyciela kontraktowego pomagałam dzieciom uczęszczającym do świetlicy szkolnej w odrabianiu zadań domowych i w rozwiązywaniu drobnych sporów koleżeńskich. Swoją pomocą służyłam również dzieciom słabszym w nauce poświęcając im większą uwagę.
Na podstawie całodziennego kontaktu z dziećmi, obserwując je, rozmawiając z nimi, stworzyłam charakterystykę szkolnej grupy świetlicowej - (załącznik nr 2).


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4).

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli z większym stażem. Po każdej lekcji omawiałam je z danym nauczycielem oraz zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod i form pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy oraz omawiałyśmy przygotowane scenariusze lekcji. Zaś po przeprowadzeniu każdej takiej lekcji omawiałam jej przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy.
Zawsze starałam się wcielać w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każda następna lekcja była lepsze od poprzedniej, a zajęcia stawały się coraz atrakcyjniejsze dla uczniów.
Prowadziłam również zajęcia w zastępstwie nieobecnych nauczycieli, gdzie przed każdymi zajęciami konsultowałam z opiekunem stażu tematykę, dobór metod i form oraz indywidualizację procesu kształcenia. Wykorzystywałam zaobserwowane u innych nauczycieli metody i formy modyfikując je i dostosowując do danej klasy i przedziału wiekowego uczniów.
Dzięki pomocy opiekuna stażu Pani mgr Katarzyny Zapotoczny i współpracy z innymi nauczycielami odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.


Zadania podjęte w trakcie trwania stażu
poza planem rozwoju zawodowego:

Udział i pomoc w przeprowadzeniu następujących konkursów:
Konkursy czytelnicze:
• „Turniej Magiczny Przygód Harrego Pottera” dla klas I-VI
• „Małe Co nieco z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi” dla klas I-VI
Konkursy sportowe - Potyczki klasowe :
1. „Bicie Szkolnych Rekordów”
• nawlekanie makaronu,
• kozłowanie piłką,
• skoki na skakance;
2. „Sport to zdrowie”.
3. Dni Sportu.

Konkurs:
• „Młodość bez nałogów” dla klas IV-VI
• Dni Szkoły bez przemocy
Konkurs gazetek szkolnych:
• „Zdrowo żyj –dobrze czyń” dla klas IV-VI
Ponadto:
• przygotowanie gazetki informacyjnej i przeprowadzenie cyklu zajęć „Bądź bezpieczny- Kontakt z obcym” w świetlicy szkolnej;
• przygotowywanie dekoracji do uroczystości szkolnych;
• przygotowywanie dekoracje do wielu przedstawień zespołu „Óśmiaki”
• po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami i organizacją przeprowadzenia sprawdzianu wyników nauczania byłam członkiem komisji egzaminacyjnej w klasach 3-ich.


Autorefleksja
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie autoanalizy, określenie mocnych stron własnej pracy zawodowej oraz podjęcie pracy nad zauważonymi słabościami.
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego podczas mojego stażu, korzystałam z doświadczenia dyrekcji, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane.
Podejmowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego było wyzwaniem nauczyciela - wychowawcy świetlicy, wzbogaciło to moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Nabyte w tym okresie umiejętności stanowią teraz dla mnie ogromne zaplecze, dając dużo korzyści i tworząc bazę mojego rozwoju zawodowego.
W rozwiązywaniu problemów i w codziennej pracy bardzo pomagały mi łatwość nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, szeroko rozumiana kreatywność oraz umiejętność angażowania uczniów w przebieg zajęć.
Uważam, że moją mocną stroną jest właśnie owa otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem, zachęcanie uczniów do systematycznej nauki oraz poszerzania własnej wiedzy czy zainteresowań. Myślę również, że zdobyłam ich serca ciepłem, równym traktowaniem, ale i uwagą jaką zawsze starałam się poświęcić każdemu z nich.
Egzekwowanie używania podstawowych zwrotów grzecznościowych przez uczniów oraz nadmierna empatyczność, w moim rozumieniu przesadne przejmowanie się sytuacją rodzinną wychowanków i przejmowanie roli rodzica, to elementy nad którymi będę pracowała w przyszłym roku.


Wnioski do dalszej pracy, które nasuwają mi się po dwóch latach pracy w szkole są następujące:
- działania jakie podjęłam podczas mojego stażu pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności oraz uśmiechu moich wychowanków,
- zajęcia jakich byłam autorką zostały zaakceptowane, co pozwoliło mi stwierdzić, że są potrzebne i przynoszą pozytywne efekty, równocześnie będąc dla mnie bardzo satysfakcjonujące;
- moim celem na przyszły rok jest utworzenie kółka poetyckiego, aby zachęcić dzieci do pisania wierszy.
Jeśli chodzi o moje uczestnictwo w życiu szkoły, to chciałabym je pogłębiać, a jednocześnie bardziej związać się z wyuczonym przeze mnie kierunkiem jakim jest edukacja wczesnoszkolna.
Zamierzam również doskonalić warsztat własnej pracy poprzez udział w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz własne poszukiwania w książkach i czasopismach.
Moim celem jest bycie takim nauczycielem, który „chce nauczyć rozumieć i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek – twórcze «nie wiem» współczesnej wiedzy w stosunku do dziecka” (- J. Korczak), ponieważ wychowanie i nauczanie dziecka to nie pole doświadczalne , a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkiej pracy i wiele pozytywnych myśli.
Każdego jednak dnia praca ta budzi moją radość, zadowolenie i satysfakcję, nawet wtedy kiedy dzień jest trudny i nie mija gładko, nauczyciel bowiem musi najpierw wymagać od siebie, aby móc wymagać od ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.