X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20690
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe po III roku stażu na nauczyciela dyplomowanego

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
PO III ROKU STAŻU


rok szkolny 2012/2013


Nauczyciel mianowany
ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Rosińska


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Przypomniałam procedurę awansu zawodowego.
2. Przeanalizowałam aktualne dokumenty szkoły.
3. Odszukałam i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, różne artykuły i publikacje, w tym obowiązujące akty prawne.
4. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym na stronach internetowych, m. in. www.men.gov.pl.
5. Dokumentowałam realizację planu zawodowego, gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania.
6. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
7. Wzbogacałam własną wiedzę poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism.
8. Uczestniczyłam udział w następujących formach doskonalenia:
- „Awans nauczyciela mianowanego” – warsztaty metodyczne
- „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów” – warsztaty metodyczne
- „Jak zrozumieć świat dziecka autystycznego” – warsztaty metodyczne
- „Praca z uczniem zdolnym i trudnym” – seminarium zorganizowane w ramach szkoleniowej rady pedagogicznej.
9. Przygotowywałam uczniów do konkurencji pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zawodów „Bezpiecznie nad wodą”.
10. Byłam opiekunem grupy uczniów gimnazjum realizujących projekt edukacyjny pt.: ”Taniec jest lekiem”.
11. Przygotowałam między klasowy konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej
12. Na bieżąco przygotowywałam potrzebne do pracy pomoce dydaktyczne, karty pracy, dostosowywałam sprawdziany dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13. Udoskonaliłam wewnątrzszkolną kartę wycieczki.
14. Współpracowałam z rodzicami poprzez organizację spotkań indywidualnych.
15. Brałam czynny udział w uroczystościach współpracując przy organizacji wielu imprez dla dzieci, związanych z różnymi okazjami i świętami. Zorganizowałam: pożegnanie odchodzącego ze szkoły ucznia, klasowe mikołajki, wigilię, dzień chłopca i kobiet, dzień dziecka.
16. Dbałam o wystrój sali, przygotowywałam gazetki ścienne.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowałam prezentację na temat wycieczki wykorzystaną podczas zebrania z rodzicami.
2. Opublikowałam sprawozdanie z realizacji stażu.
3. Opracowałam i materiały oraz pomoce dydaktyczne przy użyciu technik komputerowych (prezentacje multimedialne, karty pracy, sprawdziany, dyplomy, karty ocen, karty wycieczek, materiały na tablice).
4. Wykorzystywałam komputer i prezentacje podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Za pomocą programów komputerowych przygotowuję wszelką dokumentację szkolną
i klasową.
6. Systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. W ramach dzielenia się dorobkiem zawodowym umieściłam na portalu internetowym Plan Wychowawczy i Program „Zielonej Szkoły”.
2. Brałam udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych pedagogów specjalnych i wychowawców.
3. Udostępniałam innym nauczycielom scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych.
4. Aktywnie współpracowałam z nauczycielami podczas organizacji imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek.


& 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Opracowałam program „Zielonej Szkoły”.

& 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Wraz z innymi nauczycielami przygotowałam część artystyczną uroczystości szkolnej „Dzień Patrona”.
3. Przygotowywałam grupy taneczne do występów podczas obchodów „Dnia Osób Niepełnosprawnych” , „Dnia Patrona”, uroczystości balu klas gimnazjalnych.
4. Organizowałam wycieczki klasowe zgodnie z opracowanym harmonogramem. Były to wycieczki do:
- Wojskowego Centrum Medycznego w Łodzi
- Pieniny – Zielona Szkoła
- Skierniewice-Ruda - kulig
5. Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w akcjach charytatywnych:
- zbiórka plastikowych nakrętek
- zbiórka datków na rzecz podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt
- wypiek ciast na kiermasz zorganizowany przez szkolne koło „Caritas”


& 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innym podmiotem.

1. Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym nad rozwiązaniem niektórych problemów wychowawczych, diagnozowaniu potrzeb oraz organizacji pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Współpracowałam z pedagogiem, psychologiem, reedukatorem, których opieką objęci byli uczniowie z mojej klasy.
3. Współpracowałam ze szkołą tańca Art – Station w Skierniewicach przygotowując regulamin międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną pt.: „Taniec w moich oczach”. Zachęcałam uczniów szkoły do aktywnego udziału w konkursie.


&8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonałam opisu i analizy przypadków wychowawczych.
2. Wspierałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowując formy i metody pracy.
3. Na bieżąco pomagałam uczniom mającym trudności w nauce.
4. Przygotowałam IPET-y oraz PDW dla uczniów posiadających orzeczenie oraz opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również informację dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi wsparcia.
5. Na bieżąco rozwiązywałam kłopoty uczniów poprzez indywidualne rozmowy oraz natychmiastową współpracę z rodzicami.
6. Wraz z pedagogiem szkoły prowadziłam pracę wychowawczą z uczniem zagrożonym demoralizacją.
7. Nawiązywałam kontakt z rodzicami uczniów, których zachowanie budziło niepokój, wspólnie szukając rozwiązania problemu.


........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.