X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20689
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe po II roku stażu na nauczyciela dyplomowanego

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
PO II ROKU STAŻU


rok szkolny 2011/2012


Nauczyciel mianowany
ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Rosińska


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.
2. Przeanalizowałam dokumenty szkoły.
3. Odszukałam i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, różne artykuły i publikacje, w tym obowiązujące akty prawne.
4. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym na stronach internetowych, m. in. www.men.gov.pl.
5. Dokumentowałam realizację planu zawodowego, gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania.
6. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
7. Wzbogacałam własną wiedzę poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism.
8. Uczestniczyłam w radach szkoleniowych, które zorganizowano w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach oraz warsztatach:
- „Ocenianie kształtujące” – rada szkoleniowa
- „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konstruowanie IPET i PDW” - rada szkoleniowa
- „Wypalenie zawodowe nauczyciela – jak temu przeciwdziałać?” – warsztaty
9. Uczestniczyłam udział w następujących formach doskonalenia:
- „Awans nauczyciela mianowanego”
- „Kurs kierowników wycieczek i wypoczynku”
- „Narkotyki i dopalacze – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”
10. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny w dziedzinie tańca.
11. Przygotowywałam uczennice do konkursu tanecznego „ALE TALENT”
12. Przygotowywałam uczniów do konkurencji pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zawodów „Bezpiecznie nad wodą”
13. Byłam opiekunem grupy uczniów gimnazjum realizujących projekt edukacyjny pt.: ”Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”
14. Opracowałam program pracy rewalidacyjnej dla ucznia z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym oraz roczny, indywidualny plan pracy dla ucznia autystycznego.
15. Na bieżąco przygotowywałam potrzebne do pracy pomoce dydaktyczne, karty pracy, dostosowywałam sprawdziany i materiały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
16. Opracowałam wyniki sprawdzianu klas szóstych oraz sprawdzianu próbnego wraz z wnioskami do dalszej pracy.
17. Udoskonaliłam wewnątrzszkolną kartę wycieczki dla rodzica.
18. Współpracowałam z rodzicami poprzez organizację spotkań indywidualnych, okazjonalnych z rodzicami jeśli wymagało tego dobro dziecka lub na życzenie rodzica.
19. Włączyłam rodziców w organizację balu klas szóstych.
20. Brałam czynny udział w uroczystościach współpracując przy organizacji wielu imprez dla dzieci, związanych z różnymi okazjami i świętami. Zorganizowałam: klasowe mikołajki, wigilię, dzień chłopca i kobiet, dzień dziecka, między klasowy konkurs wiedzy „Familiada”.
21. Dbałam o wystrój sali.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowałam prezentację na temat wycieczki wykorzystaną podczas zebrania z rodzicami.
2. Opublikowałam sprawozdanie z realizacji stażu oraz program pracy indywidualnej z uczniem autystycznym na stronie internetowej.
3. Samodzielnie opracowuję i przygotowuję materiały oraz pomoce dydaktyczne przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, sprawdziany, dyplomy, podziękowania i listy gratulacyjne dla rodziców, materiały na tablice).
4. Wykorzystywałam komputer i prezentacje podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Byłam pedagogiem specjalnym na zajęciach komputerowych w swojej klasie oraz w klasie gimnazjalnej.
6. Za pomocą programów komputerowych przygotowuję wszelką dokumentację szkolną
i klasową.
7. Systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. W ramach dzielenia się dorobkiem zawodowym umieściłam na portalu internetowym plan wychowawczy, programy zajęć, konspekty zajęć.
2. Brałam udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych nauczycieli uczniów autystycznych, pedagogów specjalnych i wychowawców.
3. Udostępniałam innym nauczycielom scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych.
4. Aktywnie współpracowałam z nauczycielami podczas organizacji wspólnych imprez, uroczystości szkolnych, opieki nad uczniami w czasie szkolnych imprez, wycieczek.& 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Opracowałam program pracy indywidualnej z uczniem autystycznym.


& 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Wraz z innymi nauczycielami przygotowałam część artystyczną balu klas szóstych.
3. Organizowałam wycieczki klasowe zgodnie z opracowanym harmonogramem. Były to wycieczki do:
- Teatru Wielkiego w Łodzi
- Cinema Parku w Warszawie
- Wisły – wycieczka trzydniowa
4. Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły:
- góra grosza
- zbiórka plastikowych nakrętek oraz makulatury
- zbiórka żywności dla potrzebujacych uczniów naszej szkoły
- zbiórka datków na rzecz podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt
- wypiek ciast na kiermasz zorganizowany przez szkolne koło „Caritas”


& 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innym podmiotem.

1. Byłam członkiem komisji podczas sprawdzianu klas 6 w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach.
2. Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym nad rozwiązaniem niektórych problemów wychowawczych, diagnozowaniu potrzeb oraz organizacji pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Współpracowałam z Poradnią - Pedagogiczną w Skierniewicach kierując uczniów za zgodą rodziców na badania diagnostyczne.
4. Współpracowałam z logopedą, psychologiem, reedukatorem, których opieką objęci byli uczniowie z mojej klasy.
5. Współpracowałam ze szkołą tańca, która uświetniła występami uroczystości szkolne.


&8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Wspierałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowując formy i metody pracy.
2. Przygotowałam IPET-y oraz PDW dla uczniów posiadających orzeczenie oraz opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również informację dla nauczycieli pracującymi z uczniami wymagającymi wsparcia.
3. Prowadziłam pogadanki z uczniami na temat zindywidualizowanej pracy z uczniami wynikającej ze specyfiki naszej szkoły oraz potrzeb każdego dziecka.
4. Na bieżąco rozwiązywałam kłopoty uczniów poprzez indywidualne rozmowy oraz natychmiastową współpracę z rodzicami.
5. Na bieżąco pomagałam uczniom mającym trudności w nauce.
6. Nawiązywałam kontakt z rodzicami uczniów, których zachowanie budziło niepokój, wspólnie szukając rozwiązania problemu.


........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.