X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20688
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe po I roku stażu na nauczyciela dyplomowanego

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
PO I ROKU STAŻU


rok szkolny 2010/2011


Nauczyciel mianowany
ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Rosińska


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.
2. Przeanalizowałam dokumenty szkoły.
3. Odszukałam i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, różne artykuły i publikacje, w tym obowiązujące akty prawne.
4. Opracowałam plan rozwoju w wyznaczonym terminie.
5. Brałam udział w warsztatach metodycznych „Awans nauczyciela mianowanego”.
6. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym na stronach internetowych, m. in. www.men.gov.pl.
7. Dokumentowałam realizację planu zawodowego, gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania.
8. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
9. Wzbogacałam własną wiedzę poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism,
samokształciłam się korzystając z zasobów Internetu wykorzystując wiedzę
zawartą na stronach www.oszkole.pl, www.wsipnet.pl.
10. Wzbogacałam swoją biblioteczkę nauczyciela o pozycje na tematy pedagogiczno- psychologiczne.
11. Uczestniczyłam w radach szkoleniowych, które zorganizowano w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.
12. Na bieżąco przygotowywałam potrzebne do pracy pomoce dydaktyczne, karty pracy, dostosowywałam sprawdziany i materiały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
- warsztaty metodyczne - „Wykorzystanie metod aktywizujacych w pracy z uczniami”.
- kurs doskonalący dla nauczycieli – realizatorów „Programu nauczania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- kurs kwalifikacyjny instruktora tańca
14. Współtworzyłam wnioski do dalszej pracy w zakresie współpracy z rodzicami po ewaluacji zewnętrznej.
15. Opracowałam wewnątrzszkolną kartę wycieczki dla rodzica.
16. Przygotowałam apel szkolny na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.
17. Współpracowałam z rodzicami poprzez organizację spotkań indywidualnych, okazjonalnych z rodzicami jeśli wymagało tego dobro dziecka lub na życzenie rodzica.
18. Brałam czynny udział w uroczystościach współpracując przy organizacji wielu imprez dla dzieci, związanych z różnymi okazjami i świętami. Zorganizowałam: klasowe mikołajki, wigilię, dzień dziecka.
19. Dbałam o wystrój sali.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowałam dwie prezentacje multimedialne na temat pierwszej pomocy przedmedycznej wykorzystaną podczas apelu oraz na informacyjną na temat wycieczki wykorzystaną podczas zebrania z rodzicami.
2. Samodzielnie opracowuję i przygotowuję materiały oraz pomoce dydaktyczne przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, testy, sprawdziany, dyplomy, podziękowania i listy gratulacyjne dla rodziców, materiały na tablice).
3. Wykorzystywałam komputer i prezenacje podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Za pomocą programów komputerowych przygotowuję wszelką dokumentację szkolną
i klasową.
5. Opublikowałam swój plan rozwoju, sprawozdania z realizacji stażu, program tańca oraz program pracy indywidualnej z uczniem na stronie internetowej.
6. Systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.


& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. W ramach dzielenia się dorobkiem zawodowym umieszczałam na portalu internetowym plany wychowawcze, programy zajęć, konspekty zajęć.
2. Brałam udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych nauczycieli uczniów autystycznych, pedagogów specjalnych i wychowawców.
3. Udostępniałam innym nauczycielom scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych.
4. Aktywnie współpracowałam z nauczycielami podczas organizacji wspólnych imprez, uroczystości szkolnych, opieki nad uczniami w czasie szkolnych imprez, wycieczek.


& 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniemw sprawie nieletnich.

1. Opracowałam autorski program tańca.
2. Opracowałam program pracy indywidualnej z uczniem autystycznym.


& 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Przy wsparciu Dyrektora szkoły nawiązałam współpracę z instytucją PZU w Skierniewicach. Napisałam pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie funduszy na zakup defibrylatora treningowego. Dokonałam zakupu oraz dopilnowałam rozliczeń umowy. Przygotowałam podziękowanie dla Dyrektora PZU.
3. Starałam się o promocję szkoły na zewnątrz. Nawiązałam kontakt z lokalną prasą informując o realizacji innowacyjnego programu „Nauczania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych” oraz prezentując umiejętności uczniów w tym zakresie podczas apelu.
4. Wraz z innymi nauczycielami przygotowywałam dzieci do uczestnictwa w paradzie podczas Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, byłam kierownikiem zespołu.
5. Organizowałam wycieczki klasowe zgodnie z opracowanym harmonogramem. Były to wycieczki do:
- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- Teatru „Arlekin” w Łodzi
- trzydniowa wycieczka Szklarska Poręba-Wrocław-Świdnica
- kina – spektakl o tematyce profilaktycznej „Może to ty, może ja” oraz film dla dzieci.
6. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniach i koncertach artystów zaproszonych do naszej szkoły.
7. Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły:
- góra grosza
- zbiórka plastikowych nakrętek oraz makulatury
- zbiórka żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły
- zbiórka datków na rzecz podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt


& 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innym podmiotem.

1. Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym nad rozwiązaniem niektórych problemów wychowawczych, diagnozowniu potrzeb oraz organizacji pomocy dla uczniów znajdujacych się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Współpracowałam z Poradnią - Pedagogiczną w Skierniewicach kierujac uczniów za zgodą rodziców na badania diagnostyczne.
3. Współpracowałam z logopedą, psychologiem, reedukatorem których opieką objęte były dzieci z mojej klasy.
4. Nawiązałam współpracę ze szkołą tańca, która uświetniła występami uroczystości szkolne.


&8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Wspierałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowując formy i metody pracy.
2. Przygotowałam arkusze dostosowań dla uczniów posiadających orzeczenie oraz opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również informację dla nauczycieli pracującymi z uczniami wymagającymi wsparcia.
3. Prowadziłam pogadanki z uczniami na temat zindywidualizowanej pracy z uczniami wynikającej ze specyfiki naszej szkoły oraz potrzeb każego dziecka.
4. Na bieżąco rozwiązywałam kłopoty uczniów poprzez indywidualne rozmowy.
5. Na bieżąco pomagałąm uczniom mającym trudności w nauce.
6. Nawiązywałam kontakt z rodzicami uczniów, których zachowanie budziło niepokój, wspólnie szukając rozwiązania problemu.

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.