X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20679
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Agnieszka Jasik
nauczyciel kontraktowy
w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej


1.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.)

Brałam udział we wszystkich radach pedagogicznych w roku szkolnym 2012/2013
• Brałam aktywny udział za swoimi podopiecznymi we wszystkich imprezach wynikających z kalendarza imprez szkoły. Na Święto Drzewa, Dzień Nauczyciela, jasełka i Zabawę Karnawałową tworzyłam dekoracje. Byłam współorganizatorką Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Święta Flagi, odpowiadałam za walentynkową pocztę oraz szkolne andrzejki. Aktywnie uczestniczyłam w organizacji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny. Uczestniczyłam w Powitaniu Wiosny, Dniach Ziemi, Sprzątaniu Świata.
• Aktywnie wspierałam akcję „Świąteczna Paka dla Zwierzaka”. Moi podopieczni zgromadzili karmę dla zwierząt, smycze, miskę oraz koce.
• Współpraca z rodzicami przebiegała zgodnie z założeniami planu wychowawczego grupy. Rodzice zazwyczaj aktywnie włączali się w organizację wielu imprez przedszkolnych, m.in. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Bal Karnawałowy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Szkolnego.
• Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce. Realizowałam priorytety wynikające z :
- Programu Rozwoju Szkoły, Programu wychowawczego, Wewnątrzszkolnego system oceniania, Szkolnego kalendarza imprez oraz Planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
• Brałam udział i współtworzyłam proces ewaluacji wewnętrznej szkolnej. Samodzielnie realizowałam zagadnienia wynikające z programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Kamieniu Pomorskim. Brałam czynny udział w ogólnopolskiej akcji promującej codzienne głośne czytanie „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Opracowałam i realizowałam PDW oraz „Program rewalidacji dla dzieci z oddziału przedszkolnego”

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. ( § 7. ust 1. pkt 2.)

• W roku szkolnym 2012/2013 ukończyłam kursy:
-„Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych”
-„Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW”
• Razem z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego.
• Brałam udział w radzie szkoleniowej ”Praca z dzieckiem autystycznym” prowadzonej przez psycholog z PPP w Kamieniu Pom.
• Razem z p. A. tworzyłyśmy oraz dokonywałyśmy ewaluacji planu profilaktyki szkoły w roku szkolnym 2012/2013

• Sumiennie poszerzałam własny warsztat pracy, gromadziłam materiały dydaktyczne, arkusze obserwacji, dekoracje sali, dekoracje na szkolne uroczystości i imprezy.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§ 7. ust 1. pkt 3.)

W roku szkolnym 2012/2013 poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego
Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi:

- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ,
- Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z dnia 19 listopada 2009r.,
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 1991r.- System Oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej. Regularnie opracowywałam dokumentację związaną z awansem (w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet, portale poświęcone awansowi, poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki) , konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych, uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).Korzystałam portali:
https://www.men.gov.pl/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/
http://www.awans-zawodowy.org/Nauczyciel-mianowany/
http://www.oswiata.abc.com.pl
http://www.infor.pl/
http://www.awans.mgk.pl/
http://www.portaloswiatowy.pl
http://www.edukacja.edux.pl
http://literka.pl
http://www.przedszkolni.pl
http://edu.info.pl
• Brałam udział w radach pedagogicznych na których poruszane były kwestie dotyczące bieżących przepisów o systemie oświaty.

• Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez stron Internetowych MEN oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1.)

• Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, p. M., przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zaakceptowany przez p. Dyrektor. Ustaliłyśmy z opiekunem harmonogram spotkań, oraz wyznaczyłyśmy wstępnie daty moich hospitacji oraz obserwacji zajęć opiekuna. Obserwowane zajęcia na bieżąco omawiałam z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Prowadziłam trzy zajęcia w obecności opiekuna stażu
„Dzień i noc”-9.01.2013
„Ziemia –nasza planeta”-14.03.2013
„Na wiejskim podwórku- zwierzęta domowe”-17.04.2013
oraz jedno w obecności Dyrektora szkoły
„Zdrowe pokarmy”-03.04.2013.
• Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Rozmowy i spotkania z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi. W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w monitorowaniu wdrażania podstawy programowej w oddziale przedszkolnym organizowanym przez Kuratorium w Szczecinie.

• Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań. Regularnie czytałam literaturę pedagogiczną, śledziłam strony internetowe poświęcone metodom pracy pedagogicznej i wychowawczej. Byłam opiekunką praktyk pani A. studentki Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

• W roku szkolnym 2012/2013 opracowałam bardzo dużo pomocy dydaktycznych. Począwszy od kart pracy, poprzez szablony do zajęć technicznych oraz po prezentacje multimedialne. Sumiennie i estetycznie tworzyłam własny warsztat pracy, materiały dydaktyczne oraz dekoracje sali oraz uroczystości szkolnych.
• Starannie prowadziłam dokumentację szkolną- na bieżąco dokonywałam wpisów do dziennika zajęć, prowadziłam systematycznie obserwacje moich wychowanków oraz zapisywałam je, dokonywałam diagnoz oraz ich ewaluacji, dokumentowałam swoje kontakty z rodzicami. W miarę potrzeb korzystałam z literatury pedagogicznej. Dokonałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków- sprawozdanie półroczne i końcowe. W kwietniu opracowałam bardzo szczegółowe cenzurki o gotowości szkolnej dla wszystkich dzieci. Pisałam opinie na potrzeby specjalistów z którymi współpracowałam (psycholog z PPP ).

5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7. ust 2. pkt 2.)

• Brałam czynny udział w przygotowywaniu wszystkich uroczystości szkolnych wynikających ze szkolnego kalendarza imprez oraz sama organizowałam uroczystości grupowe:
- przygotowywałam dzieci do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Rodziny, Święta Flagi,
- udział w Sprzątaniu Świata, Święcie Drzewa, DEN, Ślubowaniu klasy I, Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Wigilii i Jasełkach klasy III, Zabawie Noworocznej, Walentynkach, Dniu Kobiet, Powitaniu Wiosny, Święcie Ziemi, Święcie Flagi, Dniu Dziecka,
- wykonywałam dekoracje do: Święta Drzewa, Ślubowania kl. I, Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Wigilii, Święta Flagi, Zakończenia Roku Szkolnego 2012/2013,
- organizowałam imprezy szkolne: Święto Drzewa, Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz Święto Flagi (na które oprócz muzyki, teledysków, prezentacji multimedialnej zaprosiłam pracowników służby granicznej, którzy prezentowali swój ekwipunek, umiejętności, oraz umożliwili dzieciom oglądanie pojazdów a także przejażdżki quadami ),DEN, Walentynkową Pocztę,
- organizowałam imprezy grupowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Grupowe Andrzejki (na których uczennice klasy VI, poprzebierane za wróżki w bardzo interesujący sposób organizowały zabawy dla moich podopiecznych.), Mikołajki, Walentynki,
- dodatkowo organizowałam spotkania z interesującymi ludźmi: pszczelarz H. prezentował akcesoria potrzebne w pracy w pasiece, Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej G. prowadził „Muzealne Spotkania”, górnik R. opowiadał o trudach pracy w kopalni, leśniczy K. przypominał zasady zachowania w lesie.
- byłam koordynatorką akcji mającej na celu zasilenie budżetu SU poprzez sprzedaż własnoręcznie zrobionych stroików i kartek bożonarodzeniowych.

• Dokładnie i wnikliwie starałam się poznać środowisko dzieci i ich rodziców, starałam się regularnie współpracować z rodzicami. Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci Poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez przeprowadzenie rozmów i obserwacji. Poprzez wnikliwą i dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci. W ciągu roku szkolnego zorganizowałam trzy zebrania z rodzicami oraz dwa spotkania indywidualne w ramach „Drzwi otwartych”.
Regularnie i starannie prowadziłam kącik dla rodziców (dekoracje, prace dzieci na gazetce w sali oraz na korytarzu szkolnym, ważne informacje ).
Dokonywałam diagnozy i rozwijałam zainteresowania dzieci. Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia ( karty pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci). Na spotkaniach z rodzicami prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci. Niejednokrotnie wspólnie z rodzicami staraliśmy się rozwiązywać różne problemy dotyczące moich podopiecznych. Rodzice darzyli mnie zaufaniem i ufali moim kompetencjom zawodowym.

• Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą

- PPP w Kamieniu Pomorskim- psychologiem E. i logopedą A.,
- pracownikami Placówki Służby Granicznej w Świnoujściu,
- Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golczewie,
- policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Kamieniu Pom., oraz z Posterunku Policji w Golczewie,
- leśniczym z Leśnictwa Kartlewo,
- myśliwymi z Koła Łowieckiego „Głuszec”
- strażakami z OSP w Wysokiej Kam.,
- artystką D,
- górnikiem R,
- pszczelarzem H.,
- zespołem ludowym ”Stawnianki”,
- Dyrektorem Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej G,
- pielęgniarką i pedagogiem szkolnym.

• Moi wychowankowie brali udział w licznych konkursach plastycznych :
-szkolnym „Bliżej siebie – dalej od uzależnień’
-ogólnopolskich „Moje magiczne drzewo” Wrocław (WYRÓŻNIENIE), "Jajko, baranki, kurczaczki, zajączki wielkanocne. Wielkanoc oczami dziecka” Łódź, "Bal na wiosennej łące" Sosnowiec (WYRÓŻNIENIE), Pisanka – symbol Świąt Wielkanocnych” Szydłowiec,
"Kartka wielkanocna" Częstochowa, "Portret Pani Wiosny" Chełm, „Podróże lokomotywa Pana Tuwima” Łuków, "W świecie orgiami, Przygody wróbelka Elemelka” Katowice.

• Regularnie zamieszczałam informacje dotyczące wydarzeń grupowych i szkolnych, których byłam organizatorką na stronach:
www.golczewo.pl
www.kamienskie.info
www.ikamien.pl.
Informacje te dokumentowałam w kronice szkolnej, którą prowadzę.
• Współorganizowałam dwie wycieczki do Szczecina
Teatru Lalek „Pleciuga” na spektakl pt.”Król Zofin i Kura”
Multikina na film pt. „Lula , Mambo i piraci”

6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 3.)
• Korzystałam z programów komputerowych, Internetu w celu organizowania własnego warsztatu pracy. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz wzbogacenia pracy pedagogicznej :
- OpenOffice - wykorzystywałam do tworzenia i opracowywania: Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z Planu, Planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i sprawozdań, Planu Działań Wspierających, „Programu rewalidacyjnego dla dzieci z OP”, cenzurek o gotowości szkolnej, opinii o dzieciach na potrzeby PPP, tekstów do kroniki szkolnej, scenariuszy zajęć i imprez; zaproszeń, podziękowań i dyplomów, kart pracy, itp.;
- Photoshop - program graficzny, przeznaczony jest do tworzenia grafiki oraz obróbki zdjęć cyfrowych, przy jego pomocy przygotowywałam materiały do kroniki szkolnej,
- PowerPoint OpenOffice – program do tworzenia prezentacji multimedialnej;
- Dodatkowo przygotowywałam swoją dokumentację w formie elektronicznej i publikowałam w Internecie:
- http://www.profesor.pl/publikacja,26654,Analiza-gotowosci-szkolnej-oddzial-przedszkolny-2012/2013 ;
-http://www.profesor.pl/publikacja,26653,Sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stażysty
Publikowałam także informacje o ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce w mojej grupie:
-http://blizejprzedszkola.pl/album-1129,muzealne-spotkania-przedszkolakow-z-wysokiej- kaminskiej?z=8235
-http://blizejprzedszkola.pl/album-1128,rozmowy-o-pszczolach
-http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-9767,klub-czytajacych-doroslych-w-wysokiej-kamienskiej

• W swojej pracy wykorzystywałam gry edukacyjne udostępnione przez WSiP.
• Często korzystałam z informacji zamieszczanych na portalach poświeconych edukacji przedszkolnej: http://www.nauczycieleprzedszkola.pl
http://przedszkolanki.pl
http://swiatprzedszkola.info
http://www.nauczycielprzedszkola.pl
http://www.przedszkolak.pl
http://blizejprzedszkola.pl
http://www.wychowanieprzedszkolne.pl
http://www.przedszkolak.pl
http://superrprzedszkolanki.pl
http://swiatprzedszkola.info
http://www.domowyprzedszkolak.pl

• W swojej pracy wykorzystywałam technologię komputerową. Wykonywałam pomoce dydaktyczne, opracowywałam scenariusze zajęć, karty obserwacyjne, karty pracy dla dzieci, listy z personaliami moich podopiecznych, opinie na potrzeby PPP, plany miesięczne za pomocą komputera. Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia, podziękowania na potrzeby całej szkoły. Redagowałam i prowadziłam kronikę szkolną przy wykorzystaniu komputera oraz Internetu. Jestem autorką i wykonawczynią logo akcji „Klub Czytających Dorosłych” działającego w naszej szkole od kilku lat. Dzięki technologii komputerowej wysyłałam pocztą mailową artykuły do lokalnych, gminnych i powiatowych portali internetowych. Komputer pomógł mi w stworzeniu PDW oraz „Programu rewalidacji dla dzieci z oddziału przedszkolnego” a także opracowywaniu cenzurek o gotowości szkolnej dzieci.

• W celu urozmaicenia zajęć sięgałam do nagrań dźwiękowych różnego typu, jak również do bajek i filmów edukacyjno –wychowawczych, zdjęć i ilustracji odtwarzanych na TV przy pomocy pendrive’a, z licznych prezentacji multimedialnych.

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(§ 7. ust 2. pkt 4. )
• Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez ZCDN w Szczecinie. Pogłębiałam swoją wiedzę przeszukując portale internetowe o tematyce oświatowej.

• W okresie stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez czytanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych. Przeanalizowałam: M. Bogdanowicz, „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”, Joanna Białobrzeska „Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli uczyć, żeby nauczyć”, E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”, Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Renzo Zanoni „Sztuka origami”;

• Korzystałam z zasobów biblioteki pedagogicznej w Gryficach, systematycznie gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Wiadomości na temat nowości wyszukiwałam w Internecie, czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi do prowadzenia ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu.
• Współpracowałam ze specjalistami z PPP w Kamieniu Pomorskim. Psycholog obserwowała moje zajęcia 8.10.2012r. a logopeda A diagnozowała moich podopiecznych pod kątem logopedycznym. Czworo dzieci było przebadanych w PPP w Kamieniu Pomorskim głównie pod kątem określenia poziomu gotowości szkolnej. Często konsultowałam problemy edukacyjno-wychowawcze mojego podopiecznego z panią psycholog, która wspierała mnie także w trudnych rozmowach z rodzicami.

• Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia (karty pracy do zajęć, karty prac plastycznych dla dzieci). Na spotkaniach z rodzicami prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci. Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań.

• Uznając dobro dziecka za najwyższa wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy i jeśli dzieci tego potrzebowały wydłużałam czas pracy. Na podstawie opinii i z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uwzględniając wyniki diagnozy przeprowadzonej w październiku 2012r.opracowałam PDW do pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia (PDW obejmował pracę z piątką dzieci).

• Na bieżąco dokumentowałam swoje obserwacje o dzieciach.

• Na każdym z trzech zebraniu odbywała się pedagogizacja rodziców, na które przygotowywałam samodzielnie materiały edukacyjne dla rodziców.
„Kompetencje dziecka pięcio- i sześcioletniego”
„Gotowość szkolna”
„Jak pomóc dziecku mającemu trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania”
Udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. ust 2. pkt 5.)

• Uczestniczyłam w radach pedagogicznych na których zaproszeni specjaliści, dyrektor, pedagog przybliżali bieżące zmiany prawa oświatowego.

• Na bieżąco analizowałam prawo oświatowe, zwracałam szczególną uwagę na zmiany w nim. Często sięgałam po komentarze dotyczące ustaw zmieniających obowiązujące zapisy. Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.