X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20662
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1:
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją”.

Zadania Formy realizacji Wnioski
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. W momencie rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałem się z głównymi aktami prawnymi, które regulują kwestie awansu nauczycieli. Przeanalizowałem zapis Karty Nauczyciela, a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580). W trakcie realizowania stażu śledziłem zmiany zachodzące w regulacjach prawnych.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenie. Udział w zróżnicowanych formach szkolenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych oraz szkoły, branie udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, lektura literatury przedmiotu, opieka nad salą lekcyjną. Nauczyciel powinien charakteryzować się konsekwencją, pracowitością, szacunkiem dla drugiego człowieka, a przede wszystkim winien cechować się wysokim stopniem profesjonalizmu, który ściśle wiąże się z własnym rozwojem. W trakcie stażu podjąłem szereg działań, mających na celu wzbogacenie mojego warsztatu, jak i metod pracy.
a.) szkolenia, warsztaty, konferencje szkoleniowe
- „Manipulacja i metody werbunku sekt destrukcyjnych” Szkolenie to umożliwiło mi pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sektami i subkulturami, poznanie metod pomocy i pracy z osobą uwikłaną w sektę, a przede wszystkim umożliwiło mi rozwinięcie umiejętności rozpoznania u dziecka symptomów świadczących o przynależności do sekt.
- „Rozwiązywanie konfliktów przez negocjacje” Warsztaty te sprawiły, że potrafię w efektywny sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe uczniów, że wiem, jak budować życzliwą, przyjemną atmosferę w społeczności klasowej. Warsztaty te okazały się niezmiernie przydatne w pełnieniu funkcji wychowawcy klasowego.
- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” Dzięki wiedzy i umijętności zdobytej na tym szkoleniu, wiem, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak udzielić pierwszej pomocy. Dowiedziałem się także, jakie konsekwencje grożą mi w przypadku nieudzielenia pierwszej pomocy.
- „Kompetencje, Osobowość, Rozwój” Wiedza zdobyta na tym szkoleniu pozwoliła mi na ukierunkowanie mojego rozwoju zawodowego. Szkolenie to ukazało mi, jak istotnym elementem pracy nauczyciela jest osobowość pedagoga.
- „Emisja głosu w zawodzie nauczyciela” Dzięki temu szkoleniu połączonemu z warsztatem zapoznałem się z technikami emisji głosu oraz z metodami higieny głosu – głównego narzędzia pracy nauczyciela.
- „Psychologiczne aspekty oceniania” Szkolenie to wskazało mi dodatkowe funkcje oceny szkolnej, pokazało, uświadomiło, jak istotną rolę w pracy nauczyciela odgrywa proces oceniania osiągów ucznia.
- „Od podstawy programowej do egzaminów. Wojewódzka Konferencja Polonistyczna” Udział w szkoleniu połączonym z warsztatami sprawił, iż poszerzyłem swą wiedzę na temat budowania procesu dydaktycznego w kontekście nowej podstawy programowej, jak również pozwolił na lepsze przygotowywanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, w zgodzie z nową podstawą programową.
- „Konstruowanie, zasady tworzenia i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych IPET” Zdobyte na tym szkoleniu umiejętności pozwoliły mi na stworzenie indywidulanych kart dwóch uczniów ( klasa IF), które uwzględniały ich potrzeby edukacyjne, społeczne, psychiczne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej.
- „ System kontroli postępów w nauce LIBRUS” Na szkoleniu dowiedziałem się, w jaki sposób prowadzić i obsługiwać dziennik elektroniczny. Narzędzia tego używam w celu informowania rodziców o postępach uczniów w nauce ( język polski, technika, zajęcia artystyczne), dziennik elektroniczny służy mi również do kontaktu z rodzicami uczniów klasy, której jestem wychowawcą.
- „ Team building, czyli budowanie zintegrowanego zespołu klasowego” Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego szkolenia pozwoliły mi przede wszystkim na zbudowanie zintegrowanego, życzliwego dla siebie i chętnego do współpracy zespołu klasowego, w którym pełnię funkcję wychowawcy. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu wiem, w jaki sposób pracować z uczniami nad budowaniem wzajemnych relacji i atmosfery zaufania do wychowawcy.
b.) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych:
- brałem udział w pracach komisji przedmiotowego konkursu z języka polskiego na etapie szkolnym oraz na etapie rejonowym.
c.) studiowanie literatury fachowej, czasopism dla nauczycieli
Ustawicznie się dokształcam, korzystając z bardzo wielu źródeł informacji: literatury, czasopism, Internetu. Pełniąc funkcję wychowawcy klasowego, spotkałem się z problemem dziecka nadpobudliwego. By poszerzyć wiedzę na ten temat przeczytałem „Wszystko o ADHD „ autorstwa Lindy J. Pffiffner, „Niespokojne dzieci” J. Przekop i Ch. Schweizer, a także „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” T. Walończyka.
Jako wychowawca klasowy poszerzam swą wiedzę związaną z aspektami pracy wychowawczej. Korzystałem między innymi z publikacji: „Poradnik dla organizatorów wycieczek szkolnych” Kazimierza Denka, „Organizacja turystyki młodzieży szkolnej” Janusza Wojtycza.
Korzystam z artykułów związanych z psychologią oraz pedagogiką, umieszczanych między innymi w czasopiśmie „Psychologia w szkole”. Regularnie czytam czasopismo przeznaczone dla nauczycieli polonistów „Polonistyka”. Dzięki systematycznej lekturze tego miesięcznika dowiaduję się o nowych metodach nauczania języka polskiego, o stanowiskach najwybitniejszych badaczy polskiej literatury. Periodyk ten podsuwa mi ciekawe pomysły na prowadzenie lekcji, proponuje nowatorskie odczytania tekstów literackich.
d.) opieka nad klasopracownią języka polskiego
W sali nr 31 oraz 34 dbałem o wystrój sal, gromadzenie materiałów dydaktycznych, o sprzęt multimedialny. Pracowałem nad wytworzeniem w salach atmosfery, która sprzyjałaby nauczaniu języka polskiego, a także, która sprawiała by uczniowie identyfikowali się ze swoją salą ( klasa I f).

3. Organizacja pracy wychowawczej Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego, prowadzenie godzin wychowawczych, konsultacje z rodzicami, zebrania rodzicami, współpraca z pedagogiem i psychologiem, prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym, wycieczki, wyjścia klasowe. Szkoła jest miejscem, w którym łączy się ze sobą działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza. Pracując jako nauczyciel języka polskiego, techniki oraz jako wychowawca czuje się odpowiedzialny za realizowanie wszystkich tych funkcji.
a.) praca wychowawcza
Obecnie jestem wychowawcą klasy pierwszej, w poprzednich latach pełniłem rolę wychowawcy klasowego dwukrotnie. Współpracę z klasą rozpoczynam od opracowania planu pracy wychowawczej, w którym zawarte są cele i zadania, jakie chciałbym zrealizować. Ważne miejsce w tym planie zajmują zajęcia o charakterze integracyjnym ( na przykład: wigilia klasowa, wspólne wieczory filmowe, klasowy Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, andrzejki, mikołajki) oraz wyjazdy i wyjścia ( wspólne wyjścia do kina, na kręgle, wyjścia na basen oraz wycieczki dydaktyczno – integracyjne). Formowanie nowej klasy to tworzenie zespołu, który będzie potrafił współpracować przez kolejne lata w przyjaznej i motywującej atmosferze. Opiekę nad nową klasą rozpoczynam więc od zawarcia kontraktu klasowego, czyli od opracowania zasad, które będą regulować życie społeczności klasowej. Szczególne miejsce w kontrakcie zajmują takie wartości jak: praca w zespole, wsparcie, budowanie poczucia własnej wartości, szacunek dla innych ludzi. Prowadzona praca wychowawcza ma na celu osiągniecie kilku głównych celów: wychowankowie czują się bezpiecznie w zespole klasowym, mają poczucie własnej wartości, uczniowie znają system kar i nagród, uczniowie chcą pracować na rzecz klasy i szkoły
b.) współpraca z rodzicami
Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w szkole. Jako wychowawca i nauczyciel języka polskiego prowadzę wywiadówki oraz konsultacje dla rodziców, podczas których staram się o stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, o rzetelne przekazywanie informacji o zachowaniu i postępach w nauce uczniów. Jeżeli wymaga tego sytuacja umawiam się na rozmowy indywidualne. Dysponuję numerami telefonów rodziców, jak również adresami mailowymi, dzięki czemu jestem w stałym kontakcie z rodzicami. Są oni na bieżąco informowani o zachowaniu i postępach w nauce także poprzez prowadzanie przeze mnie dziennika elektronicznego Librus. Rodzice na bieżąco współpracują z wychowawcą, wspierają mnie przy organizowaniu imprez klasowych, wyjazdów.
c.) współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
Praca nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy klasowego wymaga nierzadko umiejętności rozwiązywania spraw trudnych pod względem wychowawczym. Dlatego też często współpracuję z pedagogiem szkolnym, zwracam się do niego nie tylko w sytuacji, gdy problemy się już pojawią, ale także, wówczas, gdy chcę zapobiec potencjalnym kłopotom. Konsultuję się z pedagogiem przede wszystkim w kwestiach integracji klasy, organizuję zajęcia integracyjne i profilaktyczne z udziałem pedagoga, omawiam bieżące problemy klasowe. Zwracam się również do pedagoga szkolnego w przypadku indywidualnych problemów ucznia. Ważnym aspektem współpracy z pedagogiem szkolnym jest także lepsze poznanie przeze mnie sytuacji rodzinnej wychowanków.

4. Podniesienie wyników pracy wśród uczniów oraz jakości pracy szkoły. Prowadzenie kółka z języka polskiego dla uczniów z problemami w nauce, prowadzenie kółka przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego, współpraca z wychowawcami klas oraz z nauczycielami innych przedmiotów, prowadzenie zajęć przygotowujących do konkursu z techniki, udział w pracach Zespołu Przedmiotów Humanistycznych. W celu podniesienia jakości pracy uczniów wykonywałem następujące działania:
a.) Prowadziłem w wymiarze dwóch godzin tygodniowo kółko dla uczniów mających problemy w nauce języka polskiego;
b.) Prowadziłem kółko w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla uczniów klas trzecich- przygotowując ich do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego;
c.) Prowadziłem społecznie zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursu z techniki – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”;
d.) Współpracowałem z wychowawcami klas, przekazywałem im informację o uczniach, obserwowałem uczniów podczas wielu wycieczek oraz wyjść klasowych. Między innymi: Jarnołtówek (wycieczka trzydniowa 2010),Wrocław ( wycieczka jednodniowa 2010), Tylicz ( wycieczka trzydniowa 2011), Szczawnica ( wycieczka trzydniowa 2012), Zwardoń ( wycieczka trzydniowa 2013), Tylicz ( wycieczka trzydniowa 2013), Opole ( wycieczka jednodniowa 2013)
W celu podniesienia jakości pracy szkoły wykonałem następujące działania:
a.) uczestniczyłem w pracach Zespołu Przedmiotów Humanistycznych:
- brałem czynny udział w pracach nad opracowaniem oraz wdrożeniem zmian w przedmiotowym Systemie nauczania z języka polskiego, zgodnie z nową podstawą programową;
- dokonywałem analizy podręczników oraz ćwiczeń do nauki języka polskiego;
- współpracowałem z nauczycielami historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki;
- sporządziłem raport z tzw. badania na wejściu dla klas pierwszych z języka polskiego (2010)
- przeprowadziłem badanie wyników nauczania języka polskiego w klasach drugich (2013) oraz sporządziłem raport z tego badania,


§ 8 ust. 2 pkt. 2:
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
Zadania Formy realizacji Wnioski

1. Podstawowe wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela języka polskiego, techniki i zajęć artystycznych. Korzystanie z edytora tekstowego word w celu wykonywania pomocy dydaktycznych, tworzenia scenariuszy zajęć lekcyjnych, sprawdzianów, testów, materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela, jak i z pracą szkoły. Wykorzystywanie programu Excel do tworzenia wykresów, tabel, zestawień. We współczesnej rzeczywistości korzystanie z komputera, Internetu jest rzeczą konieczną, codzienną i oczywistą. Komputer stanowi dla mnie jedno z elementarnych i głównych narzędzi pracy nauczyciela. Służy mi przede wszystkim do wykonywania testów, sprawdzianów, sprawozdań, raportów, rozkładów materiału, podań, wniosków, regulaminów wycieczek, informacji dla rodziców, uczniów. Komputer, a w szczególności Internet stanowi również doskonałe narzędzie komunikacji z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją szkoły, sekretariatem ( poczta elektroniczna). Często korzystam z programu Excel, zwłaszcza tworząc listy obecności na wycieczki, zestawienia ocen. Program ten okazał się niezbędny przy tworzeniu raportu z próbnego egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej ( tabele, wykresy, łatwość zadań ).

2. Dodatkowe możliwości wykorzystania techniki komputerowej oraz informacyjnej. Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem Internetu, wykorzystywanie Internetu jako źródła niezbędnych informacji, prowadzenie dziennika elektronicznego, używanie projektora do wyświetlania materiałów filmowych, drukowanie dyplomów dla najlepszych uczniów w klasie, drukowanie świadectw, wykorzystywanie serwisów multimedialnych do prowadzenia zajęć artystycznych. Internet stanowi istną kopalnię wiedzy i pomysłów. Korzystam z sieci przede wszystkim w celu znalezienia koniecznych informacji, poszukuję tu tytułów nowości wydawniczych, ofert imprez kulturalnych, szukam pomysłów na interesujące lekcje. Często pobieram z sieci zdjęcia, filmiki, fragmenty utworów muzycznych, które służą uatrakcyjnieniu zajęć, jak również są doskonałą pomocą dydaktyczną. Internet stanowi dla uczniów świetną bazę do tworzenia prezentacji multimedialnych, ćwiczeń online. Systematycznie prowadzę dziennik elektroniczny, dzięki niemu nie tylko uczniowie, ale zwłaszcza rodzice są na bieżąco informowani o wynikach w nauce, o frekwencji uczęszczania do szkoły, o zachowaniu ich dzieci. Dziennik elektroniczny stanowi także doskonałe źródło statystyczne, liczy średnie uczniów z poszczególnych przedmiotów, średnie klas, szkoły. Wykorzystuję go również na zebraniach z rodzicami, gdzie prezentuję osiągnięcia klasy na tle szkoły. Na co dzień wykorzystuję projektor multimedialny w celu prezentacji ekranizacji fragmentów wybranych dzieł literackich, ćwiczeń. Na lekcjach techniki korzystam z projektora, prezentując stworzone przeze mnie prezentacje multimedialne ( Power Point), będące uzupełnieniem omawianych tematów. Podczas zajęć artystycznych korzystam z gotowych filmików opracowanych w serwisie youtube.pl. korzystam również z programu służącego do drukowania świadectw szkolnych. Program ten odciąża nauczyciela w pracochłonnych czynnościach, zapewniając jednocześnie precyzję i estetykę.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami za pośrednictwem Internetu. Lektura witryn internetowych związanych z tematyka nauczania, odwiedzanie forów nauczycielskich, wymiana doświadczeń, publikacje materiałów szkolnych. Regularnie zaglądam na strony internetowe związane z nauczaniem, szczególnie www.publikacje.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciel.jezyk-polski.pl. Odwiedzam także fora dyskusyjne dla nauczycieli, korzystam tu z doświadczeń, pomysłów, uwag innych pedagogów ( www.forumnauczycieli.pl) .Internet jest przeze mnie wykorzystywany także do komunikacji z dyrekcją szkoły, poprzez wysyłanie sprawozdań czy też innych dokumentów. Internet pozwala mi również na prezentowanie publikacji. Na stronie internetowej szkoły www.gim1.emikolow.pl publikuję relacje z konkursów, czy innych wydarzeń szkolnych, których byłem opiekunem oraz udostępniam zrobione i cyfrowo obrobione przez mnie zdjęcia uwieczniające uroczystości szkolne ( akademie, rozpoczęcie roku szkolnego, egzamin gimnazjalny).


§ 8 ust. 2 pkt. 3:
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”.

Zadania Formy realizacji Wnioski

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz praktykantów, pomoc nauczycielom w efektywnym prowadzeniu lekcji, rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, udostępnianie innym nauczycielom materiałów przygotowanych i zgromadzonych przeze mnie. Opracowanie raportu z próbnego egzaminu gimnazjalnego i zaprezentowanie wniosków wszystkim nauczycielom podczas konferencji rady pedagogicznej. Podczas mojej pracy w szkole zgromadziłem bardzo liczne pomoce dydaktyczne, które chętnie udostępniam koleżankom i kolegom z pracy. Są to konspekty lekcyjne, testy sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia, scenariusze uroczystości szkolnych, ćwiczenia, pomoce naukowe. Prowadziłem lekcje otwarte, na które zapraszałem nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, a także studentki – praktykantki. Hospitowałem również pięć lekcji prowadzonych przez studentkę – praktykantkę, udostępniałem jej materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego. Podczas konferencji rady pedagogicznej zaprezentowałem wszystkim nauczycielom wnioski z raportu z próbnego egzaminu gimnazjalnego, co stało się zalążkiem dyskusji na temat wyników osiąganych przez uczniów naszej szkoły.

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Spotkania z innymi nauczycielami języka polskiego, historii, muzyki, plastyki, rozmowy, wymiana scenariuszy lekcji, opracowanie wyników z próbnego egzaminu gimnazjalnego i przedstawienie wyników dla nauczycieli języka polskiego, stworzenie testu diagnostycznego dla klas drugich z języka polskiego i zaprezentowanie nauczycielom polonistom wyników oraz wniosków do dalszej pracy. Regularnie współpracuję nie tylko z nauczycielami języka polskiego, ale także z nauczycielami innych przedmiotów humanistycznych. Zwłaszcza z nauczycielami historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki. Współpraca ta zasadza się na wymianie doświadczeń, pomysłów na lekcje, dzieleniu się uwagami, wspólnym rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych. Ściśle współpracuję również z nauczycielami wychowawcami, ponieważ nauczyciel języka polskiego nierzadko ma częstszy kontakt z klasą niż sam wychowawca, gdyż lekcje tego przedmiotu odbywają się pięć razy w tygodniu. Daje mi to możliwość dobrego poznania uczniów i ich problemów, wypracowanie odpowiednich metod postępowania.


Realizacja co najmniej trzech zadań wymienionych w § 8 ust. 2 pkt. 4:

Zadanie Formy realizacji Wnioski

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. ( pkt 4a) Stworzenie testu diagnostycznego dla klas drugich w roku szkolnym 2012/2013 i opracowanie raportu z tego badania, współpraca z wydawnictwem OPERON i sporządzenie raportu końcowego z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 2011, prowadzenie zajęć indywidualnych w domu ucznia, współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz wykazujących problemy z nauką. - stworzenie testu diagnostycznego dla klas drugich z języka polskiego, który odbył się 28 stycznia 2013 roku oraz opracowanie raportu z tego badania i przedstawienie wniosków nauczycielom podczas konferencji rady pedagogicznej;
- byłem odpowiedzialny za próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012, współpracując z wydawnictwem OPERON oraz sporządzając raport końcowy;
- prowadziłem zajęcia indywidualne z kilkoma uczniami, uwzględniając i stosując się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej;
- prowadziłem szereg rozmów, konsultacji z rodzicami uczniów, którzy wykazywali z problemy z nauką i zachowaniem;

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (pkt 4c) Organizacja imprez i uroczystości szkolnych, praca w programie Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa- etap I, prowadzenie szkolenia ( wykładów) dla uczniów z zakresu uzyskania uprawnień na Kartę Motorowerową, przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na Kartę Motorowerową, organizacja wycieczek szkolnych i wyjść klasowych, - brałem udział w programie Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa- etap I, w ramach tej pracy prowadziłem zajęcia w Wydziale Doradztwa, w Katedrze Humanistyki Kreatywnej. Zajęcia te przewidziane były dla uczniów z trudnościami w nauce. Ich celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
- byłem odpowiedzialnym za zorganizowanie akademii z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, współorganizowałem akademię z okazji zakończenia roku szkolnego, akademię z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich. Współorganizowałem akademię z okazji 70 - lecia naszej szkoły.
- prowadziłem szkolenie dla uczniów naszego gimnazjum konieczne dla uzyskania uprawnień ( Karta Motorowerowa);
- czterokrotnie przeprowadziłem egzamin teoretyczny i praktyczny na Kartę Motorowerową dla uczniów naszego gimnazjum.
- organizowałem wycieczki szkolne oraz tworzyłem ich plan ( wycieczka do Opola, Wrocławia, Krakowa, Ogrodzieńca, Zwardonia, Zakopanego, Tylicza, Szczawnicy, Karpacza).

3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (pkt 4 e) Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, współpraca z wychowawcami, współpraca z biblioteką szkolną, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, pozyskiwanie sponsorów na cele charytatywne, współpraca z innymi placówkami oświatowymi. - regularnie współpracowałem z wychowawcami klas uczniów, którzy wykazywali problemy w nauce oraz w zachowaniu.
- ściśle współpracowałem z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- brałem udział w zespołach opracowujących Indywidualne programy Edukacyjno – Terapeutyczne ( IPET) oraz Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU). Biorąc pod uwagę mocne oraz słabe strony tych uczniów, ich społeczne funkcjonowanie dostosowałem wymagania ujęte w diagnozie poradni psychologiczno – pedagogicznej, wprowadziłem konkretne metody pracy, opracowałem testy, sprawdziany dla lepszej diagnozy uczniów w opanowaniu materiału, wprowadziłem zajęcia dodatkowe dla uczniów sprawiających trudności w nauce.
- Na wniosek rodziców lub nauczycieli kierowałam do poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniów, którzy mieli problemy w nauce lub trudności
z dobrym zachowaniem. Dzięki temu uzyskiwałam specjalistyczna diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla danego dziecka.
- na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz PCPR pisałem opinie o konkretnych uczniach, kierowałem do MOPS-u prośby o dofinansowanie dla potrzebujących uczniów ( zakup pomocy dydaktycznych, udział uczniów w wycieczce szkolnej).
- Pozyskałem sponsora na cel charytatywny w ramach organizowanego przez nasza szkołę Koncertu Charytatywnego. W wielu edycjach tego koncertu brałem czynny udział, prowadząc aukcje autografów znanych osób.
- Współpracowałem ze Szkołą Podstawową nr 2 w Orzeszu, przeprowadzając tam egzamin praktyczny na Kartę Rowerową dla uczniów tej szkoły.
- Współpracowałem z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, biorąc czynny udział w pracach komisji oceniającej wiedzę i umiejętności uczestników Okręgowego Etapu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

4. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej ( pkt. 4f) Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z języka polskiego oraz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Przygotowywałem uczniów dzo udziału w konkursach z języka polskiego oraz konkursach z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Moja praca w tym zakresie zaowocowała następującymi osiągnięciami:
- finalistka (2006) Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego;
- I miejsce w etapie miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (2012)
- I miejsce w etapie miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (2013);
- I miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Za sukces uważam również wyniki moich uczniów uzyskiwane na egzaminach gimnazjalnych w standardach, za które odpowiedzialny jest polonista. Dwukrotnie otrzymałem Nagrodę Dyrektora Szkoły ( rok 2005, rok 2006)


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły

Zadania Formy realizacji Wnioski

1. Opis i analiza przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych. Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego i tematów godzin do dyspozycji wychowawcy. Zdiagnozowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z uczniami oraz sprecyzowanie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
W trakcie trwania stażu, jak i w latach poprzednich pełniłem i pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Obecnie jest to klasa I F. W ramach pełnienia tej funkcji b opracowałem i wdrożyłem plan pracy wychowawczej, który powstał w korelacji z założeniami Planu Wychowawczego szkoły. Oto niektóre tematy, których realizacja wynikała z planu pracy wychowawcy:
- Wybór samorządu klasowego;
- Utworzenie kodeksu klasowego;
- Przyczyny i skutki nałogów;
- Radzimy sobie z nadmiernym stresem.
- Jestem asertywny;
- Dlaczego powinniśmy szanować historię?
W trakcie trwania stażu bardzo często spotykałem się z problemami uczniów o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. Zdiagnozowałem dwa przypadki uczniów z problemami tego typu. Pierwszy dotyczy ucznia nadpobudliwego i agresywnego wobec rówieśników, drugi związany jest z dużymi problemami w nauce. Podjąłem szereg działań zmierzających do rozwiązania napotkanych w tych przypadkach problemów.


Podsumowanie
W trakcie trwania stażu zrealizowałem większość z założonych wcześniej działań. Ponadto realizowałem kilka dodatkowych zadań, dzięki którym poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły. Przekonałem się , iż praca nauczyciela jest zawodem, który wymaga nie tylko poświęcenia, wrażliwości, szacunku dla drugiego człowieka, nie tylko umiejętności krytycznego patrzenia na podejmowane przez siebie działania, nie tylko konieczności współpracy z innymi osobami i instytucjami, ale także ciągłego dokształcania się, wzbogacania swojego warsztatu pracy, weryfikowania poglądów dydaktycznych i stosowanych metod pracy z uczniami. W zawodzie tym konieczne jest także posiadanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Praca związana z uzyskiwaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego stanowiła dla mnie ogromne wyzwanie, jak również była rzetelnym sprawdzianem tego, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. Realizowanie założeń planu rozwojowego stało się podstawą do dalszych działań w sferze dydaktycznej i wychowawczej po to, by stawać się coraz lepszym nauczycielem. Powyższe sprawozdanie jest dokumentem prezentującym obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć, umiejętności, które są konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.