X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20617
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

WprowadzenieWstęp
W okresie 1.IX.2003 – 6.XI.2006 odbywałam staż w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini, ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego. W czasie tym ściśle współpracowałam z przydzielonym mi opiekunem – mgr Moniką Piekarz.
Na początku trwania stażu utworzyłam Plan Rozwoju Zawodowego, w którym, po wstępnej autorefleksji i uświadomieniu sobie własnych oczekiwań ustaliłam przewidywane zadania do realizacji. Określenie i rozplanowanie w czasie zadań pomogło mi w kontrolowaniu stopnia ich realizacji i systematycznym osiąganiu pożądanych celów, zaś dokonywanie refleksji nad działaniami umożliwiło mi bieżącą modyfikację mojego rozwoju stosownie do potrzeb szkoły i środowiska.
Nadrzędnym celem, jaki sobie postawiłam w okresie stażu, była kontynuacja moich działań w zakresie doskonalenia warsztatu i metod pracy dydaktycznej, gdyż efekty nauczania w dużej mierze zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio dobranych metod. Wiązało się to z poszerzaniem własnych kwalifikacji oraz z doskonaleniem umiejętności sprawnego organizowania zajęć lekcyjnych odpowiednio do potrzeb ucznia, zwłaszcza ucznia o specyficznych trudnościach w nauce. Aby realizacja mojego planu rozwoju zawodowego mogła w pełni odzwierciedlać wykonaną pracę położyłam nacisk na dokumentowanie wykonanych zadań.

Opis charakteru wykonywanej pracy
Od 1 września 2000 roku jestem zatrudniona w Szkole Podstawowej w Przegini na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Corocznie sprawuję wychowawstwo w przydzielanych mi klasach. Uczestniczę w pracach Zespołu Humanistycznego, a także Zespołu do Spraw Mierzenia Jakości Pracy Szkoły.Charakterystyka środowiska szkolnego
Szkoła, w której pracuję jest średniej wielkości placówką dydaktyczną, liczącą około 200 uczniów. Zatrudnia ...... nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie oraz pełne kwalifikacje do spełnianych przez siebie funkcji. Większość nauczycieli mieszka na miejscu, co biorąc pod uwagę względy pedagogiczne, ma duże znaczenie. Istotnym elementem sprzyjającym procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w naszej szkole jest liczebność jej uczniów. Pozwala ona na bliski i przyjazny kontakt z uczniami, eliminuje „anonimowość” wychowanków, stwarza możliwości poznania ich potrzeb i problemów, co owocuje brakiem wśród nich tendencji do zachowań skrajnie patologicznych (narkomania, alkoholizm itp.)

Charakterystyka środowiska lokalnego
Środowisko wiejskie, w którym pracuję, stanowią z reguły rodziny wielopokoleniowe. Obecność w domu dziadków, a nierzadko jednego z niepracujących rodziców, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i stwarza możliwość właściwej nad nim kontroli, choć oczywiście i tu, jak w każdym środowisku zdarzają się pewne wyjątki (np. rodzice nieudolni wychowawczo, rodziny patologiczne, bądź niechęć do współpracy ze szkołą itp.)
Mimo, iż nie przynależę do lokalnej społeczności (jestem nauczycielem „dojeżdżającym”) większość jej problemów nie jest mi obca. Tak jak większość pracujących tu nauczycieli nie jestem anonimowa, staram się uczestniczyć w życiu pozaszkolnym wychowanków.
Wszystko to nadaje procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu przez szkołę swoistą specyfikę uwzględniającą uwarunkowania lokalne, rodzinne oraz indywidualne ucznia.


W okresie stażu realizowałam wiele zadań, podjęłam różnorodne formy doskonalenia, wdrażałam nabyte umiejętności i wiedzę w tok pracy dydaktyczno – wychowawczej. Działania, które podjęłam są odzwierciedleniem nie tylko pragnienia poszerzenia wiedzy, rozwoju zainteresowań, ale również stanowią element realizacji zadań postawionych przed nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.

1. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

Aby dobrze spełniać swoje obowiązki nauczyciela corocznie, na początku roku szkolnego, dokonuję przeglądu dokumentacji szkoły tj. Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, regulaminu Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego, harmonogramu działań szkoły na bieżący rok szkolny, bieżących rozporządzeń dotyczących naszej placówki. W ciągu trwania mojego stażu dokumenty te ulegały modyfikacjom, więc moim zadaniem było analizowanie pojawiających się zmian i dostosowywanie do nich moich działań. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i kierunku jej rozwoju pomogło mi właściwie rozplanować swoją pracę i uwzględnić w niej zadania zmierzające do osiągnięcia celów ogólnoszkolnych określonych w szkolnej dokumentacji.
Dzięki analizie Statutu Szkoły uzyskałam podstawowe informacje o szkole, jej celach, zadaniach i organizacji, organach działających w szkole, ich zadaniach i zasadach współpracy, obowiązkach nauczycieli, prawach i obowiązkach uczniów, zasadach oceniania, systemie kar i nagród. Na tej podstawie opracowywałam zasady i kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego. Pracowałam również nad systematycznością oceniania oraz zachowaniem odpowiednich proporcji między ocenianiem różnych umiejętności, co ma odzwierciedlenie w dziennikach lekcyjnych.
Istotnym działaniem mającym na celu organizację pracy lekcyjnej było coroczne sporządzanie przeze mnie rozkładów materiału dla poszczególnych klas opracowanych na podstawie programów, uwzględniających realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, określenie zasad i kryteriów oceniania, wymagań na poszczególne oceny. Nabywając coraz więcej doświadczenia modyfikowałam te dokumenty dokonując w nich zmian i poprawek. W trakcie roku szkolnego pojawiały się sytuacje, kiedy, zauważając taką potrzebę ze strony uczniów, decydowałam o przeprowadzeniu dodatkowej lekcji z danego zagadnienia nanosząc poprawki w rozkładzie materiału.
W celu polepszenia jakości mojej pracy ukończyłam studia na wydziale filologiczno-historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w zakresie nauczania języka angielskiego uzyskując tytuł licencjata. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pomogły mi w lepszym organizowaniu i prowadzeniu zajęć w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy. W osiąganiu powyższych celów pomogło mi również uczestnictwo w szkoleniach metodycznych:
- 28 listopad 2003 – warsztaty metodyczne „Graded readers: Choosing them and using them” (Oxford University Press)
- 28 listopad 2003 – warsztaty metodyczne “Words are fun to use (or misuse)” (Oxford University Press)
- 28 luty 2006 - warsztaty metodyczne “Strategie nauczania słownictwa w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka” (Oxford University Press)
- 28 luty 2006 - warsztaty metodyczne „Zabawa w teatr na lekcjach angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej” prowadzone przez metodyków Oxford University Press
- 28 luty 2006 - warsztaty metodyczne „Jak wykorzystać piosenki i ćwiczenia rytmiczne na lekcjach angielskiego z dziećmi w wieku 7-9 lat” prowadzone przez autorów podręcznika Sparks
- 20-21 październik 2006 – szkolenie metodyczne „Twórcze zabawy z językiem obcym”, MNODN Kangur
Udział w powyższych spotkaniach pomógł mi rozwijać warsztat pracy, poznawać nowe metody i techniki pracy z dziećmi, poznawać gry, zabawy dydaktyczne, które wykorzystałam w szkole – technika dramy, przedstawiania np. piosenki czy rymowanki ruchem (Total Body Response), sposoby prezentacji nowego słownictwa i utrwalania już poznanego, sposób wykorzystania historyjek na lekcjach języka angielskiego (reagowanie na usłyszane słowo klaśnięciem, powstaniem, pokazaniem na rysunku), sposoby wykorzystywania bajek w procesie nauczania języka obcego i wiele innych. Odwoływanie się do wrażliwości na bodźce wzrokowe uczniów pozwoliło mi na wykorzystywanie kolorowych plakatów i pomocy dydaktycznych na lekcjach, aby maksymalnie zaangażować uczniów (tzw. „wzrokowców”) w pracę oraz utrzymać zainteresowanie przez całą lekcję, zaś akcentowanie muzycznej warstwy języka, którego dziecko uczy się poprzez rytmy, chanty i teksty z podkładem muzycznym pozwoliło mi na przeciągnięcie uwagi tzw. „słuchowców”.
Zapoznanie się z metodami twórczej aktywacji uczniów w oparciu o rysunek i barwę oraz odpowiednie ćwiczenia (crosswords, guessing words, role-plays, making sentences out of jumbled words, comparing- spot the differences, decoding a sentence from a letter-number code, playing with domino; „Watch out what are you catching”, Simon says..., What’s missing?, different types of games i wiele innych) wspomogło moje lekcje w części utrwalającej i powtórzeniowej.
Oprócz wspomnianych wyżej spotkań przygotowywałam się do lekcji samodzielnie poszukując najtrafniejszych metod i technik w przewodnikach metodycznych (do podręczników z serii Cool!, English Adventure, Stardust oraz Project)
Dzięki współpracy z wydawnictwami zgromadziłam bogaty zasób materiałów dydaktycznych w formie map, plakatów, kart obrazkowych, dodatkowych scenariuszy lekcji, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD, kaset video wspomagających proces nauczania języka. W celu urozmaicenia zajęć staram się korzystać z tego zbioru jak najczęściej. Dodatkowo samodzielnie przygotowywałam szablony z napisami, ilustracji i wiele innych materiałów (w postaci krzyżówek, mapek, tabel itp.).
Moja współpraca z wydawnictwami zaowocowała także pozyskaniem nieodpłatnych podręczników Project i English Adventure dla uczniów z rodzin wielodzietnych, bądź będących w trudnej sytuacji materialnej. Książki te uczniowie mogą wypożyczać z biblioteki szkolnej.
Na bieżąco zachęcam dzieci do tworzenia gazetek tematycznych tzw. metodą projektów – prace te mają na celu twórcze wykorzystanie wrodzonej ciekawości ucznia, zmobilizowanie do samodzielnej pracy, a także utrwalenie słownictwa. Z pomocą uczniów przygotowywałam także „kącik języka angielskiego”, gdzie zamieszczane były informacje dotyczące Wielkiej Brytanii, ciekawostki językowe (idiomy, łamańce językowe, angielskie przysłowia itp.).
W celu systematycznej kontroli osiągnięć uczniów przeprowadzałam testy, które pozwoliły mi dokonywać oceny pracy mojej i uczniów. Po dokonaniu analizy testów mogłam ocenić, które dziedziny powinnam z uczniami w sposób szczególny doskonalić w dalszej pracy, jaki materiał powtórzyć lub na jakie ćwiczenia przeznaczyć więcej czasu. Czasem po odpowiednim ponownym przygotowaniu uczniowie rozwiązywali test ponownie – z lepszymi wynikami. Dzięki takim działaniom podnosiłam jakość swojej pracy i pomagałam uczniom przezwyciężyć chwilowe niepowodzenia przywracając im wiarę w ich własne możliwości.
W klasach młodszych planuję wprowadzić zasady Portfolio Językowego, choć nie ukrywam, pewne jego elementy (jak np. samoocena uczniów) są obecne na moich zajęciach cały czas.
Szczególnie ważną dziedziną w nauczaniu języka było i jest dla mnie poszerzanie u uczniów czynnego języka, przyswajanie słownictwa oraz jego używanie. Wg mnie tradycyjne pisanie przez uczniów kartkówek z poznanych „słówek” mija się z celem, ponieważ uczniowie większość z nich zapominają. Ważniejsza jest umiejętność operowania słownictwem, a dopiero częste jego używanie sprzyja efektywnemu zapamiętywaniu. Biorąc to wszystko pod uwagę wprowadziłam od klasy IV specjalny zeszyt wspomagający rozwój zasobu czynnego słownictwa. Z jego pomocą uczniowie ćwiczą szyk prostych zdań w języku angielskim.
W czasie trwania stażu doskonaliłam swoje umiejętności prowadzenia zajęć dzięki regularnemu prowadzeniu ich w obecności opiekuna stażu – mgr Moniki Piekarz, obserwowaniu zajęć przez nią prowadzonych oraz hospitowaniu przez Dyrektora Szkoły. Wszystkie hospitowane, bądź obserwowane lekcje były z moim udziałem omawiane, co pomagało mi dostrzec ich niedoskonałości, skorzystać z cennych sugestii. Najważniejszymi były uwagi dotyczące planowania rozsądnej ilości zadań do zrealizowania na lekcji, a także stosowania metod wyciszania uczniów po przeprowadzonej zabawie ruchowej (w młodszych klasach).
Podczas zajęć, które prowadziłam istotna była dla mnie atmosfera panująca na lekcji. Zależało mi na tym, aby uczniowie lubili lekcje języka angielskiego, co, jak sądzę, mobilizuje uczniów do nauki i sprzyja rozwijaniu zainteresowań przedmiotem. W przeprowadzonych przeze mnie ankietach uczniowie określili swój stosunek do przedmiotu i zajęć jako pozytywny, oraz stwierdzili, że lubią się uczyć języka angielskiego, co przyniosło mi pewną satysfakcję. Analiza ankiet uświadomiła mi, jakie techniki przeze mnie stosowane uczniowie najbardziej lubią, a przez które z nich najefektywniej się uczą. Wiedza ta pomogła mi bardziej świadomie dobierać metody pracy oraz niektóre z nich stosować jako nagrodę (czytanie historyjek z podziałem na role, odgrywanie scenek) lub ćwiczenie zagadnień trudnych (w formie pisemnych ćwiczeń gramatycznych lub w formie pracy z programem edukacyjnym wspomagającym podręczniki).
Wspomniane już przeze mnie zamiłowanie uczniów do odgrywania scenek w języku angielskim dało swój wyraz w przygotowanym przez nich występie. Po pracochłonnych przygotowaniach (liczne próby, na których ćwiczyliśmy poprawną wymowę oraz grę aktorską; wykonanie strojów i dekoracji) uczniowie odegrali kilka scenek (Little Red Riding Hood, Christmas Party, The turnip) przed równie zestresowanymi, co oni rodzicami. Oprócz braw najważniejsze jednak było to, iż uczniowie mogli poprzez zabawę poszerzać swoje umiejętności i umacniać wiarę we własne możliwości.
W okresie trwania stażu przygotowywałam uczniów klas V i VI do udziału w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, a także Oxford Plus na zajęciach pozalekcyjnych tzw. kółku języka angielskiego, prowadzonym przeze mnie nieodpłatnie. Jedna z uczennic klasy VI zajęła 15 miejsce otrzymując dyplom wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Albus.
Zajęcia pozalekcyjne były również okazją do poznania przez uczniów kultury i tradycji obecnych w Wielkiej Brytanii, zaznajomienia się z różnymi ciekawostkami językowymi, a także na pracy z programem multimedialnym Euro+ oraz Bridge to English oraz na przygotowywaniu materiałów z języka angielskiego do gazetki szkolnej.
W bieżącym roku szkolnym powierzono mi opiekę nad Kołem Młodych Redaktorów, którego celem jest opracowywanie i wydawanie gazetki promującej naszą szkołę.

2. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Nasza szkoła jest wspólnotą tworzoną przez uczniów i ich rodziców oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wychowuje w duchu personalistycznym, wprowadza w dziedzictwo kultury regionalnej, narodowej oraz europejskiej, promuje zdrowy tryb życia. Szkolny Program Wychowania, Program Rozwoju Szkoły oraz Program Profilaktyki szczegółowo określają wizję szkoły, którą ja, w miarę możliwości starałam się poprzez proces dydaktyczny i wychowawczy realizować.
Zadanie „Poprawa rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci” realizowałam m.in. poprzez wykorzystywanie aktywności ruchowej na lekcjach języka angielskiego.
Szeroko wykorzystywałam technikę dramy w czasie zajęć, szczególnie w klasach młodszych, w których zawsze wprowadzałam element ruchowy np. poprzez polecenia wydawane w języku angielskim (dotknij głowę, nogi, palce u nóg, wstań, usiądź, dotknij czegoś w określonym kolorze, wstań, gdy usłyszysz określone słowo, pokaż pogodę), gry i zabawy dydaktyczne (np. gimnastyka robotów, gry paluszkowe, gra w kolory), piosenki „z pokazywaniem” (np. „Teddy bear”, „Gymnastics”, „Head and shoulders”).
W klasie IV, w ramach realizacji godzin wychowawczych prowadziłam zajęcia umiejętnego planowania czasu i zdrowego trybu życia, podczas których uczniowie uświadomili sobie jak ważne dla zdrowia jest właściwe rozplanowanie dnia, przestrzeganie zasad higieny osobistej i zdrowego odżywiania. W klasach V i VI przeprowadziłam na godzinach wychowawczych cykl zajęć na temat zagrożeń płynących z różnego rodzaju uzależnień.
Zadanie „Realizacja programów profilaktycznych” wypełniłam poprzez przeprowadzenie w klasie VI, w ramach programu „Między nami kobietkami” zajęć dotyczących trudnego dla dziewcząt tematu dojrzewania – objawów miesiączkowania, higieny podczas tych „trudnych dni”, sposobów prowadzenia kalendarzyka. Dziewczęta przekonały się, że w ten sposób stają się kobietami i nie jest to powód ani do wstydu, ani tym bardziej rozpaczy.
Podczas zajęć okazało się, że dla dziewcząt ten temat był szczególnie ważny, gdyż nierzadko rodzice nie rozmawiają w ogóle ze swymi dziećmi o dojrzewaniu.
Na godzinach wychowawczych korzystałam z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”.
Zadanie „Kultywowanie tradycji szkoły” - wraz z uczniami uczestniczyłam w organizowanych na terenie szkoły pokazach i rozgrywkach sportowych podczas Dni Patrona oraz w Dniu Dziecka pełniąc opiekę jako wychowawca nad klasą.
Wspólnie ze szkolnymi redaktorami przygotowaliśmy artykuły do gazetki o naszym patronie.
W roku 2003/2004, jako opiekun Samorządu Szkolnego opracowałam scenariusz uroczystości akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz przygotowałam do tej uroczystości uczniów.
W roku szkolnym 2004/2005 klasy VI-te przygotowały pod opieka moją i pani Moniki Piekarz inscenizację na zakończenie roku szkolnego pt. „Dziękujemy”.
Zadanie „W szkole tworzone są warunki samorządnego działania uczniów”.
W czasie pełnienia przeze mnie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole miało miejsce kuratoryjne Zewnątrzszkolne Mierzenie Jakości Pracy Szkoły. Poproszono mnie o posumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w latach 2002-2004. Oto fragment dotyczący moich działań:

Działalność Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Przegini
w roku 2003/2004
W ramach działalności kulturalnej Samorząd corocznie organizuje akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym roku szkolnym uczestniczył także w obchodach 20-lecia istnienia budynku Szkoły Podstawowej w Przegini.
Podczas przeprowadzonych dyskotek ochotnicy z Samorządu zajmowali się oprawą muzyczną (np. zabawa andrzejkowa i choinkowa).
Tradycyjnie Samorząd przeprowadził akcję pod patronatem MENiS – „Góra Grosza”, podczas której zebrano łącznie 70zł.
W listopadzie wspomnianego roku szkolnego Samorząd miał okazję reprezentować naszą szkołę na zewnątrz – jej przedstawiciele zostali zaproszeni przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach na akademię z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zaplanowano i zorganizowano konkursy: „Szkolny Idol”, wybory Miss i Mister Szkoły, wróciliśmy także do tradycji „Szczęśliwego Numerka” oraz „skrzynki walentynkowej”. Organizacji ww. działań podjęli się ich pomysłodawcy.

Jasne określenie zasad współpracy z rodzicami i ich przestrzeganie to kolejne zadanie, które realizowałam w toku stażu. Każdorazowo, jako wychowawca na początku roku szkolnego zapoznawałam uczniów i ich rodziców z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, prawami i obowiązkami ucznia zamieszczonymi w Statucie Szkoły, a także ze Szkolnym Programem Wychowania na zebraniach ogólnych.
Wszystkich rodziców informowałam corocznie o opracowanych przeze mnie kryteriach oceniania z języka angielskiego oraz o zasadach poprawy ocen z poszczególnych umiejętności.
Dodatkowo spotykałam się z rodzicami indywidualnie celem omówienia pojawiających się w toku pracy problemów w nauce, czy też w zachowaniu u ich dzieci – wspólne znalezienie środków zaradczych to główne zadanie tych spotkań. Nierzadko rozmowa z rodzicami pomagała mi zrozumieć przyczyny problemów ucznia w nauce lub zachowaniu, często wynikające z sytuacji rodzinnej. Odbyłam wiele rozmów z nauczycielami i wychowawcami, szczególnie zaś z wychowawcami uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających trudności w nauce. Również podczas rozmów z pedagogiem szkolnym starałam się uzyskać jak najwięcej informacji o środowisku rodzinnym uczniów.
Częstym problemem, z jakim zwracali się do mnie rodzice były obawy, co do skuteczności nauczania języka angielskiego dzieci w klasach młodszych. Taka postawa rodziców jest często opisywana w publikacjach metodycznych. Dzięki wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania przedmiotu, którą zdobyłam w czasie studiów i samodzielnej lekturze artykułów metodycznych (np. w czasopiśmie ‘The Teacher’, przewodnikach metodycznych) oraz rozmowom z innymi, doświadczonymi nauczycielami mogłam uspokoić rodziców, podając im założenia realizowanego kursu.
Rodzice ubolewali również nad tym, iż, mimo, że chcieliby pomóc swym dzieciom np. w odrabianiu lekcji z języka angielskiego, czy w nauce, to nie są w stanie, ponieważ nie znają tego języka. Wychodząc naprzeciw tym problemom, w tym roku szkolnym wybrałam kurs do realizacji w klasach I i II, który zawiera, wśród pomocy dydaktycznych, przewodnik dla rodziców z istotnymi dla nich wskazówkami jak ćwiczyć język obcy w domu z dziećmi. Mam nadzieję, że rodzice skorzystają z tej szansy.
Podczas sprawowania funkcji wychowawcy w klasie Va (2003/2004r.) zdarzały się sytuacje, które wymagały natychmiastowego osobistego kontaktu z rodzicami poszczególnych uczniów (agresja słowna, groźby, dokuczanie, próby manipulowania innymi itd.). W załączniku do mojego sprawozdania opiszę jeden z takich przypadków, tu pragnę jedynie wspomnieć, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu rodziców większość z pojawiających się problemów wychowawczych udało się rozwiązać.
Aby współpraca z uczniami i rodzicami układała się jeszcze sprawniej brałam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej „Skuteczna komunikacja z rodzicami i uczniami” prowadzonym przez p. Kołodziejczyka, dzięki, któremu starałam się m.in. podejmować wspólne działania mające na celu dobro ucznia.
W ramach pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej udało mi się pozyskać nieodpłatnie na rzecz szkolnej biblioteki podręczniki do kursu Project (wydawnictwo Oxford), a w obecnym roku szkolnym także do kursu English Adventure (wydawnictwo Longman).
Zadanie „Prezentacja szkoły i jej osiągnięć w środowisku” zrealizowałam poprzez zredagowanie i zamieszczenie w gazecie gminnej „Ostaniec” artykułu będącego relacją z Obchodów Dni Patrona w roku szkolnym 2006/2007.
Artykuł ten ukaże się w grudniowym wydaniu gazety gminnej.
W niedalekiej przyszłości mam zamiar promować naszą szkołę na zewnątrz poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Przegini kolejnych numerów gazetki szkolnej „Wieści ze szkolnej ławki”.
W ramach zadania „Troska o bezpieczeństwo dzieci i pracowników” aktywnie pełniłam dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, natychmiast interweniując podczas różnych konfliktowych sytuacji.
Wszystkie wycieczki, czy to do teatru, kina, czy też wycieczki krajoznawcze były przeze mnie starannie przygotowywane, zarówno od strony technicznej (organizacja przejazdów, rezerwacje biletów, zapoznanie uczniów z regulaminem danej wycieczki), jak i merytorycznej (plan wycieczki, dbałość o to, aby była atrakcyjna dla uczniów danej grupy wiekowej itp.). Przy okazji wyjść i wyjazdów do miejsc publicznych oraz podczas zajęć wychowawczych uczulałam uczniów, aby przestrzegali znaków drogowych i dbali o swoje bezpieczeństwo jako uczestnicy ruchu (z racji miejsca zamieszkania w miejscowości ciągnącej się wzdłuż ruchliwej drogi krajowej temat ten jest szczególnie ważny!).
Liczne imprezy integrujące klasę (klasowa Wigilia, andrzejki, dyskoteki organizowane przez klasę), jak też imprezy ogólnoszkolne (zabawa choinkowa, Dni Patrona, Dzień Sportu i Dziecka, powitanie wiosny, rajd do Pieskowej Skały połączony z konkursem wiedzy o tym rejonie, akademie itp.) również wymagały zapewnienia opieki uczniom. Funkcję tą starałam się wypełniać skrupulatnie, jednocześnie zaznaczając swój wpływ wychowawczy nad moimi podopiecznymi.
Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych 26 maja 2006r. zgłosiłam się na ochotnika do pełnienia dyżuru w szkole celem opieki nad uczniami, którzy w tym dniu odwiedzili szkołę – czas ten poświęciliśmy na zabawę z językiem angielskim.3. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Rozwój i upowszechnienie technologii komputerowej i informacyjnej oprócz wielu oczywistych zagrożeń przynosi nieocenione korzyści. Dostęp do komputera i Internetu umożliwił mi sporządzanie dokumentacji szkolnej (oraz niniejszego sprawozdania) w estetycznej, drukowanej formie oraz dokonywanie w nim bieżących poprawek. Miałam też możliwość kontaktu z uczniami, którzy korespondowali ze mną za pośrednictwem komunikatorów Tlen i Gadu-Gadu w sprawie uzyskania informacji lub wyjaśnienia problemów związanych z językiem angielskim. Jestem przekonana, że moja dyspozycyjność i rozmowy wpłynęły na kształtowanie się dobrych, przyjaznych relacji z uczniami, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego dystansu wynikającego z pełnionej funkcji.
W ciągu minionych 3 lat nauczyłam się wykorzystywać wybrane funkcje różnych programów komputerowych: Word, AutoCad, Corel Photo Paint. Korzystając z nabytych umiejętności przygotowywałam pomoce dydaktyczne do lekcji. Potrafię przetwarzać i sporządzać szablony, teksty, obrazki itp.
Umiejętność korzystania z Internetu, jaką posiadłam w ciągu trwania stażu okazała się niezwykle przydatną przy zapoznawaniu się z aktami prawnymi dotyczącymi oświaty (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia). Stroną, którą często odwiedzałam była www.menis.gov.pl. Przydatną dla nauczycieli stroną okazała się również www.literka.pl, zawierająca najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty, publikacje nauczycieli, konspekty zajęć, informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Internet okazał się pomocny także przy organizacji konkursów „Oxford Plus” i „Albus”, gdyż mogłam szybko uzyskać interesujące mnie informacje na temat konkursu, szczegółów jego przeprowadzenia, wysłania prac, zapłaty, terminu podania wyników itp.
Adresy ciekawych stron internetowych w języku angielskim (np. www.longman.com, www.stardust.pl) podawałam uczniom podczas lekcji języka angielskiego, w czasie których poznawali zasady korzystania z Internetu. Na stronie tej uczniowie mogą znaleźć listy w języku angielskim od innych dzieci, gry edukacyjne utrwalające poznany materiał, quizy, krzyżówki itp.
Podczas lekcji każdorazowo korzystałam z płyt CD i kaset magnetofonowych z piosenkami, z chants, z dialogami, często wykorzystywałam kasety video przedstawiające realne sytuacje z życia brytyjskich rówieśników oraz zwyczaje świąteczne, natomiast z pomocą laptopa planuję zorganizować uczniom pokaz pt. „Krajobraz Irlandii”.
W pracy z młodszymi dziećmi szczególnego znaczenia nabierały lekcje z użyciem płyt multimedialnych z fragmentami ulubionych przez dzieci bajek Disneya realizowane w celu powtórki i utrwalenia poznanego materiału.
W tym roku powierzono mi opiekę nad Kołem Młodych Redaktorów, na którym uczniowie przygotowują teksty, rebusy, krzyżówki, wiadomości bieżące z życia szkoły. Uczą się także redagowania tekstu i tzw. „składania” poszczególnych stron naszej gazetki. W miesięczniku tym pojawia się także redagowany przeze mnie rozdział ‘English Pages’, który cieszy się dużą popularnością wśród dzieci. Przy tworzeniu ‘English Pages’ korzystam z pomocy Internetu wyszukując ciekawych informacji na stronach: www.annieshomepage.com, www.enchantedlearning.com, www.kidsdomain.com, www.primarygames.com, www.dltk-kids.com, www.childfun.com.
Pragnąc wyjść naprzeciw zainteresowaniom uczniów i współczesnym tendencjom w nauczaniu zaplanowałam lekcję języka angielskiego w pracowni informatycznej. Głównym celem tych zajęć było zaktywizowanie uczniów do rozwijania swoich zdolności językowych i poszerzania wiadomości o kraju, którego języka się uczą.
Liczne programy edukacyjne, które pozyskiwałam z różnych czasopism (EuroPlus+, Polish your English, Bridge to English) oraz płyty multimedialne przekazane przez wydawnictwa, z których podręczników korzystam, wspomagały moją pracę z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego.
W przyszłości planuję częściej organizować dla uczniów lekcje z wykorzystaniem komputerów.


4. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Poważnym problemem pojawiającym się w szkole są różnego rodzaje dysfunkcje rozwojowe u dzieci oraz problem nadpobudliwości psychoruchowej. Aby lepiej poznać istotę problemu systematycznie zapoznawałam się z różnymi wydawnictwami (m.in. „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku wczesnoszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju” Renaty Wiącek) opisującymi tę tematykę oraz analizowałam informacje zawarte w Internecie. W roku szkolnym 2003/2004 ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z „Oligofrenopedagogiki”, który znacząco podniósł moje kompetencje i pozwolił nabyć umiejętności do pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce. Umiejętności te staram się wykorzystywać do rozwiązywania problemów w pracy z uczniami na tradycyjnych lekcjach.
Aby pomóc dziecku o specyficznych problemach w uczeniu się brałam udział w szkoleniu metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych – „Strategie nauczania słownictwa w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka”. Tematyka szkolenia obejmowała metody pracy nie tylko z uczniami zdolnymi, ale przede wszystkim z uczniami dyslektycznymi. Pod wpływem tego spotkania podjęłam działania polegające na indywidualizacji nauczania uczniów dysfunkcyjnych lub z problemami w zachowaniu. Polegały one m. in. na poznaniu istoty tychże dysfunkcji (zapoznanie się z opiniami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz stosowanie się do zaleceń), zauważeniu uczniów nimi dotkniętych, stosowaniu ćwiczeń wspomagających rozwój tychże dzieci, organizacji ich miejsca i rytmu pracy. Dostosowałam również wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dzieci dysfunkcyjnych - ewentualne błędy nie miały wpływu na ocenę, a uczniowie ci mieli wydłużony czas rozwiązywania testów.
Dzięki szkoleniu warsztatowemu „Praca z dzieckiem z ADHD i możliwości pomocy na terenie szkoły” prowadzonemu w szkole dla członków Rady Pedagogicznej przez mgr Ewę Poherecką, psychologa, poznałam istotę pracy z dziećmi dotkniętymi tą chorobą. Zajęcia te obejmowały diagnozowanie nadpobudliwości psychoruchowej, formy leczenia i terapii, problemy pojawiające się w momencie pojawienia się dziecka chorego w szkole oraz formy pomocy rodzicom.
Nabyta wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki pozwala mi na dobieranie odpowiednich metod nauczania (szczególnie metod aktywizujących opisanych w pkt. 1) w zależności od specyfiki lekcji.
Aby lepiej poznać swoje prawa jako nauczyciela oraz środki, jakie są dostępne Gronu Pedagogicznemu w postępowaniu z uczniami wchodzącymi w konflikt z prawem brałam udział w prelekcji zorganizowanej przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie zatytułowanej „Prawo karne w szkole”

5. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi uzyskiwania stopnia awansu. W tym celu przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2003r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na tej podstawie sporządziłam przedłożony Plan Rozwoju Zawodowego, przewidując w nim działania zmierzające do spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (§ 4 pkt2 w/w Rozporządzenia MENiS). W związku z pojawieniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dokonałam powtórnej analizy Planu Rozwoju Zawodowego oraz analizy formalnej przebiegu mojego stażu biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany. Zapoznałam się również z artykułem „Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela” opracowanym przez Magdalenę Sechman na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej MENiS. W poznanych przeze mnie aktach prawnych znalazłam również informacje dotyczące terminów składania poszczególnych elementów dokumentacji, co umożliwiło mi zgodne z prawem ich złożenie. Dowiedziałam się też, jaki przebieg będzie miał egzamin, w czasie, którego będę się ubiegać o nadanie mi stopnia nauczyciela mianowanego, co pozwoliło mi lepiej się do niego przygotować. Akty prawne dotyczące oświaty miałam możliwość poznać i systematycznie z nich korzystać dzięki dostępowi do sieci internetowej na stronie www.menis.gov.pl.
Przeanalizowałam m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół, Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ????????????, Rozporządzenie z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Dzięki analizie przepisów potrafię określić swoje obowiązki i prawa, kwalifikacje, planować swój rozwój zawodowy, znam zasady zawierania stosunku pracy oraz wynagradzania jak również udzielania nagród. Przepisami dotyczącymi oświaty potrafię posługiwać się w codziennym życiu szkolnym.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, co pozwoliło mi systematycznie kontrolować bieżące wydarzenia z życia szkoły, obserwować, a nierzadko współpracować w rozwiązywaniu pojawiających się problemów zarówno ogólnoszkolnych jak i dotyczących indywidualnych uczniów, analizować pojawiające się zarządzenia i zmiany prawne, z którymi nauczyciele byli zapoznawani. Oprócz uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej spotykałam się z nauczycielami na spotkaniach Zespołu Humanistycznego. Poruszaliśmy tematy związane z realizacją podstawowych zadań szkoły wynikających z aktów dokumentacji szkolnej oraz korelacją programów nauczania.
Ważnym doświadczeniem był dla mnie udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu dla klas szóstych. Celem sumiennego przygotowania się do funkcji przewodniczącego zapoznałam się z zadaniami zespołu, a także z zasadami wypełniania protokołów oraz zajęłam się organizacją sprawdzianu przez analizę otrzymanego regulaminu, przygotowanie sali, list i kodów uczniów.
Pomagając w organizacji nowego roku szkolnego w sierpniu pomagałam w opracowywaniu harmonogramów oraz regulaminu dyżurów nauczycielskich.


Podsumowanie

Odbywając staż na stopień nauczyciela mianowanego zrealizowałam wszystkie zamierzenia zawarte w Planie Rozwoju oraz podejmowałam działania wykraczające poza określone w tym dokumencie zadania, zmierzając do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W trakcie trwania stażu systematycznie i sumiennie realizowałam zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole, również te wykraczające poza moje obowiązki. Podnosiłam kwalifikacje zawodowe i podejmowałam działania mające na celu podnoszenie mojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, jakiej nauczam poprzez udział w studiach, kursach, i szkoleniach. Doskonaliłam również pracę na lekcjach poprzez stosowanie nowych metod poznanych w czasie obserwacji zajęć, szkoleń i warsztatów metodycznych. W miarę pojawiających się potrzeb korzystam z przepisów prawa oświatowego, potrafię odszukać interesujące mnie przepisy prawne i je stosować. Myślę, że w przyszłości często będę z nich korzystać, a przy okazji poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
W pracy z dziećmi starałam się im stworzyć optymalne warunki do rozwoju uwzględniając ich zainteresowania, możliwości i predyspozycje. W relacjach z uczniami dokładałam wszelkich starań, aby utrzymać atmosferę życzliwości i rozwijać w nich poczucie własnej wartości.
Biorąc pod uwagę okres stażu jestem zadowolona z efektów pracy, jakie ona przyniosła. Aktywne uczestnictwo w wielu formach doskonalenia zawodowego nauczyło mnie lepiej dostrzegać potrzeby moich uczniów, trafniej ich diagnozować oraz dobierać zadania.
Moje działania zostały nagrodzone nagrodą Dyrektora Szkoły otrzymaną w 2004 roku. Nagroda ta utwierdziła mnie, że objęty przeze mnie kierunek działań jest właściwy. Stanowi to mobilizację do jeszcze większego wysiłku i zdobywania wiedzy umożliwiającej efektywną pracę.
Największą jednak satysfakcją i radością było dla mnie stwierdzenie moich uczniów, że lubią zajęcia języka angielskiego i lubią się uczyć tego przedmiotu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.