X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2052
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończenie przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych
w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Przedszkolu Samorządowym nr 107 rozpoczęłam 03 września 20007 roku – tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu
o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(DZ. U. Nr 70, poz. 825).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywałam staż
(6. ust.2 pkt 1)
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunami stażu, co znalazło się w kontrakcie – załącznik nr 1 .
Wspólnie z opiekunami stażu – Anną Kędys i Renatą Kubik na bieżąco ustalałyśmy zasady i normy współpracy. Umawiałam się
z opiekunami na obserwację zajęć, daty przeprowadzania przeze mnie zajęć w ich obecności oraz zasady przygotowania konspektów
i omawiania zajęć.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego.
W związku z tym zapoznałam się z procedurą tego awansu, dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych informacji zredagowałam plan rozwoju zawodowego – załącznik nr 2
i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym przedszkola, statusem i zawartymi w nich regulaminami –
załącznik nr 3.
Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania placówki. Przeanalizowałam statut przedszkola, program wychowawczy, podstawę programową, Regulamin Rady Pedagogicznej oraz Regulamin Pracy. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć przedszkolnych. Bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie jego struktury.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w placówce i poza nią – uczestniczyłam w szkoleniu BHP – załącznik 4 .
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób ich postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
(6. ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z podstawą programową
wychowania przedszkolnego. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, dekorowałam salę przedszkolną.
Uczestniczyłam w zajęciach zarówno opiekuna stażu jak i innych nauczycieli załącznik nr 5 .
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach zarówno w przedszkolu jak i poza murami przedszkola.

Wewnątrz przedszkolne formy doskonalenia załącznik nr 6:
- warsztat „ Nowe zabawy na cztery pory roku”
- rada szkoleniowa „Twórcze zabawy z Krakowem w tle”
- rada szkoleniowa „Bajka terapeutyczna”

Zewnątrz przedszkolne formy doskonalenia:
- szkolenie „Literatura bawi, uczy, wychowuje”
- szkolenie „Konflikty i psychomanipulacje w relacjach przedszkolnych”
- szkolenie „Tekst literacki we wspomaganiu rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym”
- wykład „Wczesna nauka czytania. Twoje dziecko nie musi mieć dysleksji”
- warsztat „O wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Czy grozi nam pajdokracja?”

Uważam, że zarówno wewnątrz przedszkolne, jak i zewnątrz przedszkolne formy doskonalenia nauczyciela za cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jaki
i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego załącznik 7.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.scholaris.pl
- www.profesor.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.literka.pl
- www.awans.pl
- www.men.pl
Wykorzystywałam komputer do przygotowania konspektów, planów miesięcznych, pomocy dydaktycznych.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego
i planu pracy przedszkola podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi.

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci
(6. ust. 2 pkt 3).
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy
i zainteresowania. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy
z nimi poznałam środowisko rodzinne dzieci, nawiązywałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami.
Na początku roku szkolnego przeprowadziłam spotkanie organizacyjne z rodzicami, w trakcie roku szkolnego współorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, konkursy, imprezy okolicznościowe zarówno dla rodziców jaki i innych członków rodziny dziecka załącznik 8.
Systematycznie uzupełniałam o ciekawe tematy gazetkę zdrowotna dla rodziców.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy , rozmawiać z nimi indywidualnie , składać podziękowania za wniesioną pomoc do grupy.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych zajęć i obserwowania zajęć (6. ust.2 pkt 4).
Podczas odbywanego stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu załącznik nr 9.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, jak również dwa zajęcia w obecności Pani Dyrektor załącznik nr10 .
Każde zajęcia przeze mnie prowadzone poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności zarówno opiekuna stażu jak i Pani Dyrektor wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami omawiałyśmy scenariusze zajęć. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, analizowałam i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności
w mojej pracy.

Podsumowanie:
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechów moich wychowanków, zaufania rodziców, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi dlatego będą starała się o systematyczne jej uzupełnianie. Będę się także starała pracować i poprawiać swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.