X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20628
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Przedszkole Niepubliczne „REMIŚ”

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Dotyczący uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Renata Wawrzyk


Ostróda 2010
I. INFORMACJE O NAUCZYCIELU

1. Imię i nazwisko: Renata Wawrzyk
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
3. Staż pracy pedagogicznej: 5lat 5mięsiecy
4. Posiadane kwalifikacje:
a. Edukacja Wczesnoszkolna – dyplom licencjata
b. Pedagogika Ogólna – dyplom magistra
c. Zintegrowana wczesna edukacja – studia podyplomowe
d. Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe


II. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Renaty Wawrzyk nauczyciela Przedszkola Niepublicznego „Remiś” w Ostródzie

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Czas trwania stażu – 2lata 9miesięcy (1.09.2010r. – 31.05.2013r.)
Opiekun stażu –

Cel główny – uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu obejmują następujące punkty:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004r.)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239)

§ 7ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego . Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN, KO,
- Karta Nauczyciela (część dot. awansu zawodowego)
- publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet). IX 2010r. Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”, zbiór dokumentacji
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
-- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy,

-- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,

-- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora,


-- Omawianie przeprowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności dokonywania ewaluacji oraz wprowadzania zmian w podjętych działaniach,

-- Opracowanie Projektu Sprawozdania IX 2010r

1 na semestr

1 na semestr/wg harmonogramu hospitacji

wg harmonogramu zajęć

V 2013r. Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Wnioski, uwagi

Sprawozdanie

3. Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola związanych z realizacją zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych - Rada Pedagogiczna -- Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie Rady Szkoleniowej nt. „Rozwój motywacji i aktywności dziecka”
- Referat nt. „Odporność emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym” V 2011r.

XI 2012r. Protokół posiedzenia RP, referat
4. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez:

a)Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności,

b) wzbogacanie swojej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej przez samokształcenie. -- Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl),

-- Zajęcia obserwowane, konsultacje itp.

-- Studia podyplomowe o kierunku „Kształcenie artystyczne w zakresie sztuk plastycznych”.

-- Lektura literatury fachowej, korzystanie z Internet Okres stażu

Okres stażu

2011/2012r.

Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

Notatki, scenariusze zajęć

Dyplom

Notatki

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie różnorodnych metod i form, opracowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia. -- Stosowanie metod aktywizujących,
-- Sporządzenie narzędzia do diagnozy
-- Prowadzenie diagnozy przedszkolnej
Okres stażu Wydruki komputerowe – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy. Okres stażu Dokumenty przedszkolne
7. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami. -- Zorganizowanie konkursu plastycznego nt. „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” - forma plakatu

-- Współpraca przy organizowaniu uroczystości:
- „Dzień Marchewki”
- „Jasełka”
- „Dzień Babci i Dziadka”
- „Dzień Wiosny”
- „Dzień Rodziny”
- „Dzień Dziecka”

-- Opieka nad salą przedszkolną, szatnią, holem, pokojem dydaktycznym, salą gimnastyczną. IV 2012r.

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenie pani Dyrektor

Scenariusze, protokoł

8. Ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciel -- Autorefleksja, samoocena V 2013r. Sprawozdanie


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców, a także środowiska lokalnego. -- Obserwacje, rozmowy z opiekunami prawnymi wychowanków,
-- Pedagogizacja rodziców oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy (zaproszony gość-pedagog, psycholog, lub logopeda) Według harmonogramu Przedszkola oraz okresu stażu w zależności od potrzeb. Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Na bieżąco Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
3. Współpraca z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Konsultacje ze specjalistami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. Okres stażu Zaświadczenia
4. Udział w realizacji programów profilaktycznych. Prowadzenie i organizowanie zajęć:
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Okres stażu Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć
5. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi. Projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci. Okres stażu Zdjęcia, prace dziecięce
6. Praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Prowadzenie pracy indywidualnej. Okres stażu Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku, w zeszycie pracy indywidualnej
7. Opieka nad dziećmi zdolnym. -- Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
-- Prowadzenie dokumentacji Okres stażu Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku
8. Przygotowywanie imprez przedszkolnych. Dekoracja sal, opracowywanie scenariuszy imprez. Wg harmonogramu Wpisy w dzienniku zajęć
9. Udział z dziećmi w konkursach, akcjach organizowanych przez inne przedszkola i inne instytucje (Szkoła Podstawowa, Urząd Miasta)
- Przygotowywanie dzieci do konkursów plastycznych,
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”

- Olimpiada sportowa przedszkolaków „Bawmy się”
Okres stażu

VI 2011/2012

Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie komputera
w pracy. -- Opracowywanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć z wykorzystaniem różnorodnych programów komputerowych,

-- Tworzenie prezentacji multimedialnych,

-- Wykorzystanie w pracy encyklopedii multimedialnych.

-- Prowadzenie z dziećmi zajęć z zastosowaniem programów multimedialnych „Klik”, „Miś” Okres stażu

Czerwiec 2011/2012

Okres stażu

Okres stażu

Programy, prezentacje multimedialne

Płyty CD

Płyty CD

2. Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela. -- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi),

-- Wyszukiwanie materiałów do zajęć dydaktycznych,

-- Pogłębianie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej poprzez strony WWW.

-- Współudział w prowadzeniu strony internetowej przedszkola. Okres stażu Spis portali, teksty
3. Dzielenie się wiedzą na portalach związanych z wychowaniem przedszkolnym. -- Udzielanie się na forach internetowych np. Literka pl., Przedszkolak pl., 45min.pl Okres stażu Spis portali
4. Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych. -- Opracowywanie materiałów w postaci: scenariuszy zajęć, uroczystości, konkursów,

-- Opublikowanie własnego planu rozwoju. Okres stażu Strony WWW


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. -- Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków, rozmowy
wychowawcze, obserwacja dzieci,

-- Spotkania z rodzicami w celu ujednolicenia pracy wychowawczo – dydaktycznej

-- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

-- Współpraca ze specjalistami Poradni PP, z logopedą, osobą prowadzącą gimnastykę korekcyjną,

-- Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci

-- Wykorzystanie znajomości zagadnień z psychologii, pedagogiki do opracowywania programów pracy indywidualnej.

-- Stosowanie grupowych umów, wprowadzenie systemu nagradzania. Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

wg potrzeb

wg potrzeb

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Dokumentacja podjętych działań,
Zaświadczenia,
Protokoły
Plan współpracy z rodzicami

Zaświadczenia

Dokumentacja PPP

Program pracy indywidualnej


2. Doskonalenie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych -- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy,
-- Studiowanie literatury fachowej Okres stażu Zaświadczenia

Notatki
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Cały rok szkolny Wpisy w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analizowanie aktów prawnych i procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. -- Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia i realizacji stażu.
IX 2010r.

Wniosek, Projekt Rozwoju Zawodowego

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Analiza: Karty Nauczyciela,
Ustawy o Systemie Oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola,
Rozporządzenia MEN. Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej: statutu, planów, regulaminów i programów, przepisów BHP. -- Uczestniczenie w szkoleniu BHP, stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

-- Prawidłowa organizacja spacerów i wycieczek zgodnie z regulaminem.
IX 2010r.

Okres stażu Zaświadczenie


Karta wycieczki

Zatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.