X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20619
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU

mgr Karolina Kandora
wychowawca świetlicy


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Wrzesień 2012 r.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin realizacji
1. Organizacja własnego warsztatu pracy
a) poznanie procedur awansu zawodowego – analiza przepisów prawa oświatowego, - dokumentacja własna - wrzesień 2012
b) nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, - dokumentacja własna, kontrakt - wrzesień 2012
c) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - konspekty i arkusze obserwacji, - wrzesień 2012- maj 2015

d) przygotowanie i prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, - konspekty - wrzesień 2012 – maj 2015

e) opracowanie miesięcznych planów pracy z uwzględnieniem dzieci sześcioletnich - dokumentacja własna - na bieżąco
f) podnoszenie estetyki sali świetlicowej (dekoracje w świetlicy, świetlicowa gazetka, prace uczniów),
- gazetki, fotografie - na bieżąco
g) współudział w sporządzeniu Rocznego Planu Pracy świetlicy szkolnej - dokumentacja własna - wrzesień 2012, 2013, 2014
h) stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi oraz wykorzystywanie podczas zajęć i gier zabaw interakcyjnych
- wykaz wyboru pozycji do prowadzenia zajęć
- okres stażu
i) przygotowanie projektu sprawozdania - sprawozdanie - po zakończeniu stażu
2. Podnoszenie własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych
a) udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (warsztaty, konferencje szkoleniowe),
- wykaz form doskonalenia wewnątrzszkolnego - okres stażu
b) warsztaty metodyczne oraz udział w spotkaniu z metodykiem dla wychowawców świetlic szkolnych
- zaświadczenia o udziale w spotkaniach, warsztatach; - na bieżąco
c) kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, warsztaty, konferencje - zaświadczenia - na bieżąco
d) samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, - bibliografia - okres stażu
3. Realizowanie zadań w ramach programów i planów opiekuńczych szkoły a) współudział w opracowaniu planu świetlicy szkolnej i kalendarza imprez - plan pracy, kalendarz imprez - wrzesień 2012, 2013, 2014

b) wspólne z pracownikami świetlicy opracowanie i aktualizacja znaczących punktów w regulaminie - regulamin świetlicy - wrzesień 2012
4. Prezentowanie umiejętności i talentów dzieci a) organizowanie konkursów świetlicowych:
m.in. konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową - wytwory dzieci, fotografie - okres stażu
b) organizowanie kiermaszów świetlicowych – z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkiej Nocy - fotografie, sprawozdanie - okres stażu
5. Organizowanie imprez okolicznościowych dla uczniów i rodziców a) integracja oddziaływań szkoły i domu rodzinnego w przygotowaniu uczniów do udziału w imprezach szkolnych
- notatki własne - według potrzeb
b) zorganizowanie uroczystości z okazji
„Dnia Babci i Dziadka” i ‘Pasowania na Świetliczaka” - scenariusze imprez, zdjęcia - okres stażu
c) wspólne spędzanie czasu wolnego i świętowanie: „Dzień Chłopca”, „Andrzejki”, „Mikołajki”, „Wigilia świetlicowa”, „Bal karnawałowy”, „Walentynki”, „Dzień Kobiet”, „Topienie Marzanny”, „Dzień Dziecka” - notatki własne - według kalendarza
6. Dokumentowanie własnych działań
a) analiza działań po I i III roku stażu, - pisemne poświadczenie dyrektora szkoły
- I i III rok stażu,
7. Podejmowanie dodatkowych zadań wynikających z potrzeb szkoły a) Współorganizowanie uroczystości wynikających z kalendarza imprez szkolnych:
- współorganizowanie festynu środowiskowego z okazji Święta Szkoły,
- współorganizowanie Dni Śląskich i konkursu gwary,
- opracowanie scenariusza z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014
- scenariusze
- dokumentacja szkoły

- październik 2012.

- grudzień 2012r.

8. Dokumentowanie działań realizowanych w ramach świetlicy szkolnej Prowadzenie kroniki świetlicowej - kronika świetlicy Na bieżąco


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin realizacji
1 Poznawanie struktury i problemów środowiska lokalnego
a) zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole (opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej) - dokumentacja własna - okres stażu

b) poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas, - obserwacja uczniów, rozmowy z rodzicami
- dokumentacja własna - okres stażu
c) współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów, - dokumentacja własna - okres stażu
d) obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery itp.) - obserwacja uczniów - okres stażu
2. Aktywna realizacja działań wychowawczych i opiekuńczych a) prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów najmłodszych( w tym 6-letnich): Koła Plastycznego oraz „Gier i zabaw logicznych” - dokumentacja własna, dzienniki zajęć, scenariusze - okres stażu
b) opieka nad uczniami w czasie imprez i wyjść pozaszkolnych - dokumentacja własna - okres stażu

c) udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych:
- współudział w realizacji programu obchodów Święta Szkoły
- współudział w organizacji Dni Śląskich i konkursu gwary
- współudział w organizacji uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 - według harmonogramu i przydziału obowiązków
- dokumentacja własna - okres stażu

3. Realizacja działań i przedsięwzięć w środowisku lokalnym uwzględniających współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne a) pedagogizacja rodziców - rozmowy z rodzicami na bieżąco
b) przeprowadzenie wraz z opiekunem Szkolnego Koła PCK charytatywnej zbiórki odzieży zimowej i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych oraz współudział w realizacji Dnia Życzliwości - potwierdzenie - okres stażu
c) kontakty z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas - potwierdzenie - okres stażu
4. Wdrażanie zasad współżycia społecznego a) wspólne uczestniczenie w zabawach świetlicowych oraz codzienne wdrażanie uczniów do bycia kulturalnym człowiekiem
- wykaz zabaw i pogadanek

- na bieżąco

5. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków


a) przeprowadzanie systematycznych pogadanek na temat bezpieczeństwa i higieny - wykaz pogadanek - na bieżąco
b) współpraca z koordynatorem szkolnych akcji promujących zdrowie - dokumentacja własna - okres stażu
c) przeprowadzenia dla podopiecznych quizów z zasad poruszania się na drodze, na temat higieny oraz quizu ekologicznego
- scenariusze - okres stażu
6. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz środowiska. m.in., z Kołem Górnoślązaków oraz łagiewnickimi przedszkolami Prezentacja przedstawień dla przedszkoli, włączenie członków koła górnośląskiego do obchodów Dni Śląskich - zapisy w dzienniku zajęć - według potrzeb
8. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
a) organizowanie i współorganizowanie różnorodnych konkursów dla uczniów: konkurs na maskę karnawałową oraz międzyświetlicowy konkurs pt. „Ulubiona postać z bajki”
- wykaz konkursów - okres stażu
b) przygotowywanie uczniów do konkursów międzyświetlicowych i gminnych - wykaz konkursów i liczba uczestników - okres stażu
9.Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne
Współudział w organizacji Dnia Życzliwości, pogadanki tematyczne, - dokumentacja własna - według potrzeb


§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin realizacji
1.Wykorzystanie techniki komputerowej i komunikacyjnej w pracy wychowawcy świetlicy
a) korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych , encyklopedii multimedialnych i Internetu - na bieżąco
b) drukowanie kart pracy i pomocy dydaktycznych - przykładowe karty pracy - wg potrzeb
c) projektowanie i wykonanie dyplomów za udział w konkursach
- wzory dyplomów - według potrzeb
d) przygotowanie miesięcznych planów pracy
świetlicy szkolnej - przykładowe plany
- w dokumentacji szkoły - okres stażu

e) poszerzanie własnych umiejętności informatycznych poprzez uczestnictwo w szkoleniu z obsługi tablicy multimedialnej
- zaświadczenia, potwierdzenie

- okres stażu
2.Korzystanie z Internetu Współudział w tworzeniu strony internetowej poświęconej świetlicy szkolnej strona internetowa szkoły - Okres stażu
3. Publikacja własnych prac Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz różnych scenariuszy zajęć w Internecie. - Okres stażu


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki a) studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej
- zestaw przeczytanych publikacji (pozycji)
- na bieżąco
b) udział w kursach i szkoleniach - zaświadczenia - okres stażu
2. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą z w/w zakresu Opracowanie i wygłaszanie referatów na spotkaniach zespołu wychowawczego - protokoły
- według potrzeb
3. Przeciwdziałanie przemocy w szkole Współorganizacja Dnia Życzliwości , pogadanki - dokumentacja własna - okres stażu


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin realizacji
1. Systematyczne poznawanie przepisów prawa oświatowego i innych ważnych aktów prawnych Poznawanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz zgłębianie wiedzy na temat postępowania w sprawach nieletnich
- rejestr analizowanych przepisów i aktów
- na bieżąco
2. Nabywanie umiejętności posługiwania się tymi przepisami w praktyce
Spełnianie powinności i wymagań nauczyciela kontraktowego wyszczególnionych w procedurze awansu zawodowego
- teczka nauczyciela - na bieżąco
3. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Samodzielna lektura i analiza przepisów dotyczących systemu funkcjonowania szkoły(Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Rozwoju Szkoły, Programu Profilaktycznego, przepisów BHP, sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego w oparciu o w/w program) - znajomość dokumentacji; posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktyce pedagogicznej; umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły; Planu Rozwoju zawodowego - okres stażu
4. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołów opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne - okres stażu

Opracowanie: Karolina Kandora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.